Personel

Prof.Dr. BAYRAM COŞKUN
Prof.Dr.
Bayram Coşkun
@ E-posta
bcoskun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1690 , 0252 211 5653

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1986

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisütü Kamu Yönetimi 1995

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisütü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2003

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun Bayram, Süslü Bora, Pank Çiğdem, 2019. TÜRKİYE İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL REFAH İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
2-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2019. Metropoliten Kent Yönetimine Geçiş: Türkiye ve İtalya Örnekleri. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
3-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2018. Türkiye’de Stratejik Planlama: Son Dönem Gelişmelerin İncelenmesi. Strategic Public Management Journal
4-) Coşkun Bayram, Ak Duygu, Pank Çiğdem, 2018. Mevzuatta Son Dönemlerde Meydana Gelen GelişmelerBağlamında Çevresel Açıdan Korunan Alan YönetimininDeğerlendirilmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Başkanlık Sisteminde Başkanla İdari Yapı Arasındaki İlişki ve Türkiye İçin Değerlendirmeler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Coşkun Bayram, 2017. Türkiye İş ve İşçi Bulma KUrumunun Yeniden Yapılanma Süreci. Turkish Journal of Marketing
7-) Coşkun Bayram, Şekercioğlu Lale Sanem, 2011. Belediyerlerde bireysel performans değerlendirme: İzmir ili ilçe belediyelerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Asunakutlu Tuncer, Coşkun Bayram, 2005. F. W. Taylor ve Fizyolojik Örgüt Kuramı. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
9-) Asunakutlu Tuncer, Coşkun Bayram, 2000. Stratejik Yönetimde Örgütün Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Coşkun Bayram, Çetin Mehmet Şirin, 2019. Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışını Etkileyen Faktörler: Muş Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2018. Kamu Yönetimi Açısından Dijital Zekânın İyi Yönetime Etkisi. Akademik Ombusdman
3-) Bezci Bünyamin, Coşkun Bayram, 2007. Avrupa Birliği ve Sübzidiarite İlkesi: İlkenin AB’de Uygulanması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Çağdaş Yerel Yönetimler
4-) Coşkun Bayram, 2005. Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tarihsel Geçmiş ve Genel Bir Değerlendirme.. Türk İdare Dergisi
5-) Asunakutlu Tuncer, Coşkun Bayram, 2005. FREDERICK WINSLOW TAYLOR VE FİZYOLOJİK ÖRGÜT KURAMI. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
6-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 2003. Yeni Devlet Anlayışı ve Türkiye’de Devletin Kalite ve Etkinlik İle Buluşması. Türk İdare Dergisi
7-) Coşkun Bayram, 2002. Türk Kamu Yönetiminde İdari Denetim Süreci ve Bu Süreç İçinde Ortaya Çıkan Sorunlar. Türk İdare Dergisi
8-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 2002. Yerel Yönetimlerde Etkinlik ve Etik. Çağdaş Yerel Yönetimler
9-) Coşkun Bayram, Asunakutlu Tuncer, 2001. Max Weber ve Bürokrasi Teorisi. Türk İdare Dergisi
10-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 2000. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Hizmetlerinde Kalite: Etiksel Bir Bakış. Türk İdare Dergisi
11-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 1998. Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlar. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
12-) Coşkun Bayram, 1996. Türkiye’de İdari vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yeniçeri Mustafa, Coşkun Bayram, Özkan Hüseyin, 2002. Muğla İl Merkezindeki Memurların Boş Zaman Değerlendirme Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Coşkun Bayram, Uzun Turgay, 1998. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Niteliği ve Sorunları. Yeni Türkiye

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Coşkun Bayram, Şen Eyüp, 2019. Kamu Denetçiliği Kurumu: Kuruluştan Günümüze Etkinlik Durumunn İncelenmesi. 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17)
2-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2019. Kolluk Hizmetinden Siber Güvenliğe: Güvenlik Yönetiminde Değişim. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13)
3-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. 696 Sayılı KHK ve 7079 Sayılı Kanunun Türkiye’de Kamu İstihdamına Etkisi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Pank Yıldırım Çiğdem, Coşkun Bayram, 2019. Türkiye’de Kamuda Kariyer Fırsatı Olarak Uzman Yardımcılığı Statüsü. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
5-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi Kapsamında Belediye Organları İçin Yapılan Görevlendirmeye İlişkin Değerlendirmeler. III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
6-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. Merkezi Yönetim Kapsamında Taşrada Atipik Bir Yapılanma: Kapadokya Alan Başkanlığı. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17)
7-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi Kapsamında Belediye Organları İçin Yapılan Görevlendirmeye İlişkin Değerlendirmeler. III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
8-) Coşkun Bayram, Almalı Vedat, 2019. Belediyeler ve Stratejik Planlama: Van ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin 2015-2019 Yılları Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. V. Stratejik KAmu Yönetimi Sempozyumu
9-) Coşkun Bayram, Sayın Eylem, 2019. Uluslararası ve Ulusal Hukuk Açısından Hayat ve Güvenlik Hakkı. 13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM13)
10-) Coşkun Bayram, Süslü Bora, Pank Çiğdem, 2018. Türkiye İçin İyi Yönetişim ve Toplumsal Refah İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
11-) Coşkun Bayram, Çetin Mehmet Şirin, 2018. Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışını Etkileyen Faktörler: Muş Örneği. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
12-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2018. Türkiye’de ve İtalya’da Metropoliten Kent Yönetimi: Karşılşatırmalı Bir Analliz. Alanya Uluslararası Yerel Yönetim Sempozyumu
13-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2018. Yerel Yönetim Tarihinden Bir Kesit: 1877 Tarihli Vilayât Belediye Kanunun İncelenmesi. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
14-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2018. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Kamu Personel Rejiminde Meydana Gelen Değişim. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM)
15-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2018. Türkiye’de Stratejik Planlama: Son Dönem Gelişmelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
16-) Coşkun Bayram, Süslü Bora, Pank Çiğdem, 2018. TÜRKİYE İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL REFAH İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES 21-23 November, 2018
17-) Coşkun Bayram, 2017. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumunun Yeniden Yapılanma Süreci. 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. Muğla İlindeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Yaşanılan Sorunlar. 3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
2-) Coşkun Bayram, Kurt Hüseyin, 2019. Yerel Yönetimler Ve Kültürel Mirasın Korunması: 6360 Sayılı Kanun İle Oluşturulan Yeni Büyükşehir Belediye Sistemi Bağlamında Bir İnceleme. III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
3-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE İDARENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ: TESPİTLER, SORUNLAR. 16. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR 16)
4-) Coşkun Bayram, Kurt Hüseyin, 2019. Yerel Yönetimler Ve Kültürel Mirasın Korunması: 6360 Sayılı Kanun İle Oluşturulan Yeni Büyükşehir Belediye Sistemi Bağlamında Bir İnceleme. III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
5-) Coşkun Bayram, Almalı Vedat, Pank Çiğdem, 2018. E-Devlet ve Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarının Yönetimin İyileşmesine Etkisi. International Symposium of Applied Business Management and Economics Resaerches (Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu
6-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Kamu Yöneticilerinin Dijital Zekalarının İş Görme Kapasitelerine Etkisi. 15. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta
7-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Başkanlık Sisteminde Başkanla İdari Yapı Arasındaki İlişki ve Türkiye İçin Değerlendirmeler. Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14)-VAN

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Coşkun Bayram, 2008. Mahalli İdare Birlikleri ve Kıyı Alanlarının Yönetimi. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII.Ulusal Kongresi
2-) Coşkun Bayram, 2006. Türkiye’nin Taraf Olduğu Bazı Uluslararası Sözleşmeler ve Bunların Kıyı Yönetimine Etkisi. Türkiye Kıyıları 06 (Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanlar VI. Ulusal Konferansı)
3-) Tataroğlu Muhittin, Coşkun Bayram, 2005. Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İrdelenmesi. Sakarya Üniversitesi İİBF Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu
4-) Coşkun Bayram, Sezer Sergender, 2004. Yerel Yönetimler ve KAtılım: Muğla Kent Meclisinin Örnek OLay Olarak İncelenmesi. Yerel Yönetimler Konresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Coşkun Bayram, Ak Duygu, Pank Çiğdem, 2018. MEVZUATTA SON DÖNEMLERDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER BAĞLAMINDA ÇEVRESEL AÇIDAN KORUNAN ALAN YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 5. ulusal kentsel ve çevresel sorunlar kongresi
2-) Coşkun Bayram, 2005. Kıyı Alanlarının Yönetimi ve Mahalli Çevre Kurulları. Muğla İli Kıyı Alanlarının Yönetimi Sorunları Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Coşkun Bayram, Uzun Turgay, 2009. Türkiye de Yerel Yönetimlerin Gelişimi Niteliği ve Muğla İli Yerel Yönetimlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayını Editör Adı: Bayram COŞKUN
2-) Cengiz Sibel, Süslü Bora, Baydur Cem Mehmet, Coşkun Bayram, 2008. Bodrum Yarımadasına Yönelik Ulaştırma Politikalarının Pareto Optimali ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Bora SÜSLÜ
3-) Coşkun Bayram, Uzun Turgay, 2005. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I/İl Özel İdaresinde Yeniden Yapılanma. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Özgür Hüseyin, Kösecik Muhammed
4-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 2005. Muğla Üniversitesi Öğrenci Profili/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınları Editör Adı: N. Kemal ÖZTÜRK
5-) Coşkun Bayram, Nohutçu Ahmet, Balcı Asım, Asunakutlu Tuncer, 2003. Etkin Devlet/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınları Editör Adı: COŞKUN BAYRAM,NOHUTÇU AHMET,BALCI ASIM,ASUNAKUTLU TUNCER

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Coşkun Bayram, 2007. Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi/Kent Yönetimine Katılım ve Kent Konseyleri. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Yılmaz Abdullah, Bozkurt Yavuz
2-) Coşkun Bayram, Nohutçu Ahmet, 2007. Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması II/5393 sayılı Belediye Kanunu’nun İdari Vesayet Denetimi Açısından Değerlendirilmesi. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Nohutçu Ahmet, Balcı Asım

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Coşkun Bayram, 2015. Başkanlık Sistemi. Yayın Evi: Liberte Editör Adı: Aktaş Murat, Coşkun Bayram
2-) Coşkun Bayram, Koyuncu Başak, 2013. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar/Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik: Modeller ve Uygulamalar. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Balcı Asım, Nohutçu Ahmet, Öztürk N. Kemal, Coşkun Bayram
3-) Coşkun Bayram, 2013. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar/Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Üzerine Bir Değerlendirme. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Balcı, Asım-Nohutçu, Ahmet-Öztürk, N. KEmal-Coşkun, Bayram
4-) Coşkun Bayram, Nohutçu Ahmet, 2005. Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması I/Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Kuramsal-Tarihsel Perspektif, Genel Değerlendirme ve Saptamalar. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Balcı Asım, Nohutçu Ahmet

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ombudsman Akademik. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Uluslararası Kamu Yönetimi Formu (KAYFOR) 14. 2017. Hakemlik Sayısı: 3

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. BAŞKANLIK SİSTEMİ.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar.

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiyede 1923 - 1950 döneminde siyaset ve yönetim. Konu: Kamu Yönetimi. VELİ-KOÇ. 2010

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Halkın ve Yerel Yöneticilerin Çevre Algısı:Aydın İli Örneği. Konu: Çevre Yönetimi. NALAN-DOLMACI. 2019
2-) Tez Adı: Çevreyi koruma amaçlı yükümlülüklerin firmaların üretim maliyetine etkisi. Konu: Çevre Yönetimi. İLKE HİLKAT-DEMİRCİ. 2019
3-) Tez Adı: Yönetimde açıklık ve bilgi edinme hakkı: Azerbaycan örneğinin incelenmesi. Konu: Kamu Yönetimi. TALUT-HUSEYNOV. 2018
4-) Tez Adı: Türkiye'de taşra idaresinin tarihsel gelişimi. Konu: Kamu Yönetimi. FATİH-TOLGA. 2018
5-) Tez Adı: 5227 sayılı Kanun'un incelenmesi ve bu kanunun öngördüğü yerelleşme sisteminin 6360 sayılı Kanun'la karşılaştırılması. Konu: Kamu Yönetimi. YUNUS EMRAH-KARAYEL. 2016
6-) Tez Adı: Seçmen davranışı ve yerel seçimler: Yerel seçimlerde Muş Merkez ilçedeki seçmenlerin oy kullanma davranışının incelenmesi. Konu: Kamu Yönetimi. MEHMET ŞİRİN-ÇETİN. 2016
7-) Tez Adı: Sosyal devlet ve Türkiye'de sosyal devlet uygulamalarının incelenmesi. Konu: Kamu Yönetimi. YUSUF-MUYAN. 2016
8-) Tez Adı: Türkiye'de kalkınma ajansları: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı örneği. Konu: Kamu Yönetimi. VEDAT-ALMALI. 2016
9-) Tez Adı: Türkiye'de idare içindeki insan haklarına ilişkin birimlerin incelenmesi. Konu: Kamu Yönetimi. SİNEM-ALABAY. 2015
10-) Tez Adı: 2000'li yıllarda kamu mali yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları. Konu: Kamu Yönetimi. ALİRIZA-SAVAŞ. 2013
11-) Tez Adı: Belediyelerde bireysel performans değerlendirme: İzmir ili ilçe belediyeleri örneği. Konu: Kamu Yönetimi. LALE SANEM-ŞEKERCİOĞLU. 2010
12-) Tez Adı: Türkiye'de iç denetim ve iç denetçilik. Konu: Kamu Yönetimi. PINAR-TOK. 2010
13-) Tez Adı: Muğla İlinde Kamu Yönetimi Reformlarının Algılanışına İlişkin Bir Alan Araştırması. Konu: Muğla İlinde Kamu Yönetimi Reformlarının Algılanışına İlişkin Bir Alan Araştırması. Selçuk -TOKMAK. 2010
14-) Tez Adı: Muğla ilindeki kamu görevlilerinin kamu yönetimi reformları hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin bir alan araştırması. Konu: Kamu Yönetimi. SELÇUK-TOKMAK. 2009

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İztuzu Sahili İdari Yapısının İncelenmesi Organizasyonel Sorumluluğun ve Hukuki Durumun Tespiti. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Üniversitesi Öğrenci Profili. 2004-2004
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Yerel Yönetimlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar. 1997-1999

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kamu Ekonomisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bodrum Yöresine Yönelik Ulaştırma Politikalarının Pareto Optimali ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi. 2008-2008

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Örsan Öymen Ödülü 3. lük. 2001
2-) Kurum Adı: . Yerel Yönetimler ve Toplam Kalite Yönetimi konulu 2. Ulusal Makale Yarışmasında Mansiyon Ödülü. 1998

Verdiği Dersler

ÇEV5090 2019-2020 Bahar

Seminer

ÇEV5501 2019-2020 Bahar

Çevre Yönetimi

ÇEV5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

KAY 5506 2019-2020 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

KAY 6508 2019-2020 Bahar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

KAY 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

KAY 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

KAY 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

KAY 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY1002 2019-2020 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY2002 2019-2020 Bahar

İdari Yargı

KAY3506 2019-2020 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

ÇEV5501 2019-2020 Güz

Çevre Yönetimi

KAY 5515 2019-2020 Güz

Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları

KAY 6505 2019-2020 Güz

İdarenin Denetlenmesi

KAY2005 2019-2020 Güz

Yerel Yönetimler

KAY3001 2019-2020 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY4515 2019-2020 Güz

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

KAY 5506 2018-2019 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY 6508 2018-2019 Bahar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

KAY1002 2018-2019 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY3506 2018-2019 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

KAY 5515 2018-2019 Güz

Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları

KAY 7515 2018-2019 Güz

Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları

KAY2005 2018-2019 Güz

Yerel Yönetimler

KAY3001 2018-2019 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY4515 2018-2019 Güz

Türkiye'nin Yönetim Yapısı