Personel

Doç.Dr. BURHAN KILIÇ
Doç.Dr.
Burhan Kılıç
@ E-posta
bkilic@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1857

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi 1996

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 1998

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı 2004

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılıç, B., 2012. The Impact of Emotional Labor Dimensions on Customer Satisfaction and Loyalty: A Research in Hotel Enterprises. Energy Education Science And Technology, Part B. Social and Educational Studie

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kurnaz Alper, Selçuk Kurtuluş Sıla, Kılıç Burhan, 2018. Evaluation of Women Chefs in Professional Kitchens. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Yıldız Emrah, Kılıç Burhan, 2017. Yöneticilerin Perspektifinden Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gizli Müşteri Uygulamaları (Mystery Shopping in Food and Beverage Operations Through Managers Perspective). Journal of Tourism and Gastronomy Studies
3-) Ön Esen Funda, Kılıç Burhan, 2017. Destinasyon Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Fethiye ve Marmaris Turizm Destinasyonlarında Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan Hakan, Topaloğlu Cafer, Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, 2017. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Duyusal Pazarlama Uygulamaları (Sensory Marketing Practices in Food and Beverages Companies). Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Kılıç Burhan, Kırlı Güven, Ön Esen Funda, 2017. Sosyal Medya Kullanımı Benlik Algısı İlişkisi: Turistik Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Yozukmaz Nisan, Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2017. A Conceptual Review of “Foodies” in Tourism. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
4-) Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, Yüksel Faruk, Bilici Hatice, 2017. TURİZMDE MOBİL PAZARLAMA: TURİSTLERİN MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TUTUMLARI. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Yüksel, F., Kılıç, B., 2016. Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (eWom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Akyurt Kurnaz, H., Kılıç, B., 2016. İtici ve Çekici Faktörlerin Hüzün Turizmi Destinasyonlarında Memnuniyet ve Sadakate Etkisi: Çanakkale Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Bekar, A., Kılıç, B., 2015. Hizmet Kalitesi Memnuniyet İlişkisi: Üniversite Kampüsünde Faaliyet Gösteren Yiyecek İçecek İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
8-) Kılıç, B., Baş, M., 2015. Engelli Turistlerin Duygusal Emek Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi IJSES
9-) Kılıç, B., Bekar, A., 2014. Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları. International Journal of Social and Economic Sciences
10-) Kurnaz, A., Akyurt Kurnaz, H., Kılıç, B., 2014. Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Akyurt Kurnaz, H., Çeken, H., Kılıç, B., 2013. Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi”. 5(2): 57-73.. İşletme Araştırmaları Dergisi
12-) Kılıç, B., Ok, S., Sop, S.A., 2013. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesi Algısının Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi. Gaziantep University, Journal of Social Science
13-) Kılıç, B., Ok, S., 2012. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University
14-) Kılıç, B., Kurnaz, A., 2012. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Dineserv Modeli ile Ölçümü. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
15-) Baldemir, E., Bakan, H., Kılıç, B., 2012. Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
16-) Kılıç, B., Bekar, A., 2012. Üniversite Kampüsü İçerisinde Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
17-) Kılıç, B., Sop, S.A., 2012. Destination Personality, Self-Congruity and Loyalty. Journal of Hospitality Management and Tourism
18-) Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H., 2011. Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
19-) Kılıç, B., Babat, D., 2011. Kalite Fonksiyon Göçerimi: Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Kuramsal Bir Yaklaşım. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
20-) Kılıç, B., 2011. Destinasyon Ziyaretçilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sadakat Eğilimleri Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
21-) Kılıç, B., Sop, S.A., 2011. Hüzün Turizmi, Katarsis ve Alternatif Katarsistik Bir Destinasyon Örneği Olarak San Jose Madeni. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
22-) Bekar, A., Kılıç, B., 2011. Tüketicilerin Alışverişten Sofraya Gıda Güvenliğine Yönelik Tutum ve Davranışları. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
23-) Kılıç, B., Eleren, A., 2010. Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
24-) Topaloğlu, C., Kılıç, B., 2010. Turistik Ürün Çeşitlendirme ve Ekoturizm Kapsamında Ekoparklar ve Köyceğiz Palmiye Merkezi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
25-) Kılıç, B., Kurnaz, A., 2010. Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi
26-) Kılıç, B., Eleren, A., 2009. Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
27-) Kılıç Burhan, Eleren Ali, 2009. Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması. Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
28-) Eleren Ali, Kılıç Burhan, 2007. Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi
29-) Eleren, A., Kılıç, B., 2007. Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topaloğlu, C., Kılıç, B., 2015. 49. ITB Berlin Turizm Fuarının Ardından. SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çakır Hacı Ahmet, Kılıç Burhan, 2020. Turistlerin Satın Alma Güdülerinin Klasik Tüketici Davranış Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Ön Esen Funda, Kılıç Burhan, 2019. Turist Rehberleri Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
3-) Kahvecioğlu Jale, Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2019. Z Kuşağının Gastronomi Turizmine İlişkin Tutumlarının Yenilik Arayışı Kapsamında Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
4-) Yozukmaz Nisan, Kılıç Burhan, Ön Esen Funda, 2018. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin ”Helal” Konseptli Otellerde Çalışma Deneyimi (Work Experience of Tourism Students At ”Halal” Hotels). Journal of Tourism and Gastronomy Studies
5-) Baş, M., Kılıç, B., 2014. Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kılıç Burhan, Yıldız Emrah, 2019. BIBLIOMETRIC PROFILE OF MYSTERY SHOPPING LITERATURE FROM 1997 TO 2018. JOURNAL OF GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TRAVEL
2-) Baş Mehmet, Kılıç Burhan, Güçer Evren, 2007. Türkiye de Yerel Yönetimler ve Turizm. Mevzuat Dergisi
3-) Baş, M., Kılıç, B., Güçer, E., 2007. Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm. Mevzuat Dergisi
4-) Kılıç, B., Korkmaz, M., 2005. Eğitim Kurumlarındaki Hijyen Uygulamalarına Yönelik Ampirik Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi
5-) Kılıç, B., 2004. Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi Yoluyla Verimlilik Artırma Çabalarının Otel İşletmelerinde Kullanılabilirliğine Yönelik Metodolojik Bir Çalışma. Turizm Akademik Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılıç Burhan, Kabacık Mehmet, Zağralı Egem, Ay Yiğit Emine, Ön Esen Funda, 2019. Turistlerin Tatil Satın Alma Kararlarında Çocukların Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. II. ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ
2-) Kahvecioğlu Jale, Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2019. Z KUŞAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ YENİLİK ARAYIŞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. IV. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
3-) Kılıç Burhan, Kabacık Mehmet, Zağralı Egem, Ay Yiğit Emine, Ön Esen Funda, 2019. Turistlerin Tatil Satın Alma Kararlarında Çocukların Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. II. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi
4-) Yozukmaz Nisan, Kılıç Burhan, 2018. WESTWORLD: ROBOTLAR VE ARTIRILMIŞ TURİST DENEYİMİ. IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018)
5-) Kılıç Burhan, Yıldız Emrah, 2018. Gizli Müşteri Uygulamaları Kapsamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Profili (1997-2018). Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi
6-) Kılınç Songül, Kılıç Burhan, 2018. Televizyon Yemek Programlarının Öğrencilerin Aşçılık Programını Tercihlerine Etkisi. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi
7-) Kılıç Burhan, Sayman Ezgi, Yozukmaz Nisan, Topaloğlu Cafer, 2018. Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışlarının Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerine Etkisi. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi
8-) Kılıç Burhan, Yıldız Emrah, 2018. GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA YAPILANÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (1997-2018). Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi
9-) Kılıç Burhan, Bekar Aydan, Yozukmaz Nisan, Sayman Ezgi, 2018. THE DETERMINATION OF FOODIE ACTIVITIES OF GEN Z. 4th International Gastronomic Tourism Congress
10-) Kılıç Burhan, Esen Turgay, Ön Esen Funda, 2017. Günübirlik Kültür Turlarında Alınan Yiyecek İçecek Hizmetinin Önem-Performans Analizi ile Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
11-) Yüksel Faruk, Kılıç Burhan, Aktan Volkan, 2017. Turistlerin Tatil Deneyimlerinin Tatil Memnuniyeti ve Genel Yaşam Memnuniyetine Etkisi. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
12-) Akçay Salim, Kılıç Burhan, Ön Esen Funda, Yozukmaz Nisan, 2017. The Factors Influencing Senior Tourists’xx Hotel Preferences. 7 th Advances in Hospitality Tourism Marketing Management Conference
13-) Kılıç Burhan, Gövce Ahmet Metehan, 2017. Gastronomi Turizmi Katılımcıları Yaşam Tarzlarına Göre Farklılık Gösterir mi?. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi
14-) Kılıç Burhan, Ön Esen Funda, Yozukmaz Nisan, 2017. Çalışanların Bakış Açısıyla Helal Otel. ULUSLARARASI HELAL TURİZM KONGRESİ
15-) Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, Zağralı Egem, 2016. Impulse Buying Behavior of Tourists Visiting Muğla. 3. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
16-) Kılıç, B., Yozukmaz, N., Zağralı, E., 2016. Muğla’yı Ziyaret Eden Turistlerin İtkisel Satınalma Davranışı. 3. International Congress of Social Sciences, China to Adriatic
17-) Ön Esen, F., Kılıç, B., Yozukmaz, N., Yüksel, F., 2015. Neden Rodos?:Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi
18-) Baş, M., Kılıç, B., Sop, S.A., 2013. Emotional Dissonance and Customer Satisfaction: An Unexpected Relationship in Disabled Tourism Market. Internaional Conference: Sustainability Issues and Challenges in Tourism
19-) Taşçı, A., Kılıç, B., Gürsoy, D., 2012. Emotional Labor’s Influence on Consumer Behavior: Positive as Expected. 43rd Annual Conference Travel and Tourism Researcah Association-TTRA
20-) Kılıç, B., Şahin, Ö., Kurnaz, A., Bekar, A., 2011. Destinasyon İmajı Oluşturmada Güdüleyici Bir Etken Olarak Gastro Turizm Ve Kazdağları Yenilebilir Çiçeklerinin Kullanımı. Uluslar arası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, 05-07 Mayıs 2011, Edremit
21-) Kılıç, B., Kurnaz, A., Akyurt Kurnaz, H., 2011. Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesinde Demografik Verilerin Etkisi Var Mıdır?. 9. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 22-25 Haziran 2011, Saraybosna- Bosna Hersek Cumhuriyeti.
22-) Kılıç, B., Taşçı, A., 2011. Loyal Tourists of Turkey. 2. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Mangement Conference 19-24 Haziran 2011, İstanbul.

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yüksel Faruk, Kılıç Burhan, Akçay Salim, 2019. BUT FIRST, LET ME TAKE A SELFIE! A Study on Female Tourists Visiting Marmaris. GLOBAL CONGRESS ON SMART TOURISM
2-) Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, Yozukmaz Aykut, 2018. Protection of Lake Bafa Nature Park by Using the Area as an Ecotourism Route. The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity
3-) Ön Esen Funda, Topaloğlu Cafer, Kılıç Burhan, 2018. Practices for Children in Accomodation Companies: Tha Case of AntalyaKonaklama İşletmelerinde Çocuklara Yönelik Uygulamalar: Antalya Örneği. I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi
4-) Bilici Hatice, Yozukmaz Nisan, Kılıç Burhan, Yüksel Faruk, 2017. Attitudes of Domestic Tourists towards Mobile Marketing. Innovation and Global Issues in Social Sciences
5-) Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, Gövce Ahmet Metehan, 2017. Türkiye’de İpek Yolu Turizmi. Uluslararası Bolvadin Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ön Esen Funda, Kılıç Burhan, 2019. Metaforlarla İstanbul: Kültür Mü? Karmaşa Mı?. 20. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Yıldız Emrah, Kılıç Burhan, 2017. YÖNETİCİLERİN PERSPEKTİFİNDEN YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMALARI. II. GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ
3-) Bekar, A., Kılınç Şahin, S., Kılıç, B., 2016. Antik Kent Knidos’un 4000 Yıllık Şarap Tarihinin Yeniden Canlandırılma Çabaları ve Gastronomi Turizmine Kazandırılması. ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ
4-) Bekar, A., Çakır, H.A., Kılıç, B., 2016. Cittaslow Kentlerindeki Yerel Halkın Slow Food Akımı Hakkındaki Farkındalığı Akyaka Örneği. ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ
5-) Kılıç, B., Kırlı, G., Yozukmaz, N., 2016. Turistlerin Satınalma Sonrası Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi
6-) Buzlukçu, C., Kılıç, B., 2015. Butik Ve Küçük Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı Ve Yöneticilerin Sosyal Medyaya Bakışı. 16. Ulusal Turizm Kongresi
7-) Yüksel, F., Yozukmaz, N., Kılıç, B., 2015. Marmaris’i Ziyaret Eden Turistlerin E-Wom Kullanımlarına İlişkin Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi
8-) Baş, M., Kılıç, B., 2014. Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi
9-) Kurnaz, A., Akyurt Kurnaz, H., Kılıç, B., 2013. Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi. 14. Ulusal Turizm Kongresi
10-) Ersoy, A.F., Bekar, A., Kılıç, B., 2012. İş Yeri Çalışma Koşullarının İş Kazaları Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi. 18.Ulusal Ergonomi Kongresi, 15-17 Kasım 2012. Gaziantep
11-) Sop, S.A., Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H., 2012. Destinasyon Kişiliği ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. 13.Ulusal Turizm Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Antalya
12-) Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H., Sop, S.A., 2011. Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisinin Belirlenmesi ve Hüzün Turizmi İlişkisi. 12. Ulusal Turizm Kongresi 30 Kasım-04 Aralık 2011, Akçakoca
13-) Bekar, A., Kılıç, B., Şahin, Ö., 2011. Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri. 12. Ulusal Turizm Kongresi 30 Kasım-04 Aralık 2011, Akçakoca
14-) Avcı, U., Kılıç, B., 2010. Konaklama Sektöründe Duygusal Emek Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. 11. Ulusal Turizm Kongresi: 02-05 Aralık 2010, Kuşadası.
15-) Kılıç, B., 2009. Güneybatıdan Türkiye’ye Bakış: Bodrum Ziyaretçilerinin Türkiye Karşı Sadakati. 14. Ulusal Pazarlama Kongresi 14-17 Ekim 2009, Yozgat.
16-) Şahin, Ö., Kılıç, B., 2009. Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler. 3. Gastronomi Sempozyumu, 17-18 Nisan 2009. Antalya.
17-) Şahin, Ö., Kılıç, B., 2009. Kahvaltı Kültürü İçerisinde Yenilebilir Çiçekler. 1. Kahvaltı Kültürü Sempozyumu, 20-21 Nisan 2009, Eskişehir.

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ön Esen Funda, Kılıç Burhan, 2019. TURİST REHBERLERİ ODALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMI: FACEBOOK ÖRNEĞİ. 2. ULUSAL TURİZM REHBERLİĞİ KONGRESİ
2-) Kılıç Burhan, Esen Turgay, Ön Esen Funda, 2018. TURİST REHBERİNİN NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ: FETHİYE GÜNÜBİRLİK KÜLTÜR TURU ÖRNEĞİ. I. Turizm Rehberliği Kongresi
3-) Kılıç, B., Gövce, A.M., 2016. Turistlerin Gastronomik Etkinliklere Katılımlarına İlişkin Değerlendirmelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gastronomi Turizmi Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Akyurt Kurnaz Hande, Kılıç Burhan, 2020. HÜZÜN TURİZMİ: Alt Disiplinler ve Türkiye Destinasyonlarından Seçmeler/. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Hande AKYURT KURNAZ, Burhan KILIÇ

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2017. Yiyecek İçecek İşletmelerinde MENÜ PLANLAMA Kavramlar ve Uygulamalar. Yayın Evi: BETA Editör Adı: Aydan BEKAR, Burhan KILIÇ
2-) Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2017. Yiyecek İçecek İşletmelerinde MENÜ PLANLAMA Kavramlar ve Uygulamalar/. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Bekar, Aydan; Kılıç, Burhan
3-) Kılıç Burhan, Bekar Aydan, Kurnaz Alper, 2016. Bir İletişim Biçimi Olarak GASTRONOMİ/MARKANIN YEMEĞİ OLUR MU?. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: YILMAZ, Hakan

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kılıç, B., Ön Esen, F., Yozukmaz, N., 2015. Niş Pazarlama: Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar. Yayın Evi: BETA Editör Adı: Doç.Dr.Burhan KILIÇ ve Doç.Dr. Zafer ÖTER

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aslan Hakan, Kılıç Burhan, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ/Uçurtma Sörfü. Yayın Evi: Detay Yayınları Editör Adı: Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
2-) Gövce Mete, Kılıç Burhan, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ/Turizm ve Terörizm. Yayın Evi: Detay Yayınları Editör Adı: Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
3-) Urlu Hakan, Kılıç Burhan, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ/Futbol Turizmi. Yayın Evi: Detay Yayınları Editör Adı: Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
4-) Gövce Mete, Kılıç Burhan, 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ/Etnografya ve Turizm. Yayın Evi: Detay Yayınevi Editör Adı: Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
5-) Akyurt Kurnaz Hande, Kılıç Burhan, 2019. SIRADIŞI TURİZM/Paranormal Turizm. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Kurnaz, Alper ve Kılıç, Burhan
6-) Kılıç Burhan, 2018. Yiyecek ve İçecek Yönetimi/SERVİS. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: KARAMUSTAFA, Kurtuluş
7-) Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, Gövce Mete, 2018. Bolvadin Araştırmaları/Türkiye de İpek Yolu Turizmi. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Mustafa Güler, Cantürk Kayahan
8-) Kılıç Burhan, Esen Turgay, Ön Esen Funda, 2018. Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar/Turist Rehberinin Nitelik ve Özellikleri: Fethiye Günübirlik Kültür Turu Örneği. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Hacıoğlu Necdet, Avcıkurt Cevdet, Kılıç Arzu, Ulusoy Yıldırım Hasret
9-) Kılıç Burhan, Gövce Ahmet Metehan, 2017. GASTRONOMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR/Turistlerin Gastronomik Etkinliklere Katılımlarına İllişkin Değerlendirmelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Bozok Düriye, Avcıkurt Cevdet, Doğdubay Murat, Sarıoğlan Mehmet, Girgin Göksel Kemal
10-) Kılıç Burhan, Bekar Aydan, 2016. DÜNYA MUTFAKLARI II/ÇİN MUTFAĞI. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: DÜNDAR, Alev
11-) Kılıç Burhan, Zağralı Egem, Yozukmaz Nisan, 2016. YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ/Teslim Alma ve Depolama. Yayın Evi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI Editör Adı: SEZEREL, Hakan; DOĞDUBAY, Murat
12-) Kılıç Burhan, 2016. Yiyecek İçecek Yönetimi/Menü Yönetimi. Yayın Evi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI Editör Adı: Hakan SEZEREL, Murat DOĞDUBAY
13-) Şahin Özer, Kılıç Burhan, 2016. Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler/Yenilebilir Çiçekler. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Osman Nuri Özdoğan
14-) Kılıç, B., Bekar, A., Kurnaz, A., 2016. Bir İletişim Biçimi Olarak GASTRONOMİ. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Hakan YILMAZ
15-) Kılıç, B., 2016. Yiyecek İçecek Yönetimi, MENÜ YÖNETİMİ. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayını Editör Adı: Hakan Sezerel, Murat Doğdubay
16-) Kılıç, B., Zağralı, E., Yozukmaz, N., 2016. Yiyecek İçecek Yönetimi, TESLİM ALMA VE DEPOLAMA. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayını Editör Adı: Hakan Sezerel, Murat Doğdubay
17-) Kılıç, B., Bekar, A., 2016. DÜNYA MUTFAKLARI-II. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Alev DÜNDAR ARIKAN
18-) Kılıç Burhan, Ön Esen Funda, Yozukmaz Nisan, 2015. Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar içinde NİŞ PAZARLAMA/Niş Pazarlama. Yayın Evi: Beta Yayınevi Editör Adı: Kılıç, Burhan; Özer, Zafer
19-) Şahin, Ö., Kılıç, B., 2014. Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Doç.Dr. Osman Nuri Özdoğan
20-) Şahin Özer, Kılıç Burhan, 2014. Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler/Yenilebilir Çiçekler. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Özdoğan, Osman Nuri
21-) Kılıç, B., Sop, S.A., 2012. Kalite Kontrol ve Kalite Geliştirme Araçları (Kalite Yönetim Sistemleri içinde). Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muharrem Tuna ve İlkay Güler
22-) Kılıç Burhan, Sop Serhat Adem, 2012. Kalite Yönetim Sistemleri/Kalite Kontrolü ve Kalite Geliştirme Araçları. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Tuna Muharrem; Güler, İlker
23-) Kılıç, B., 2011. Kalite Geliştirme Araçları (Kalite Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar içinde) . Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muharrem Tuna

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Kılıç Burhan, Bekar Aydan, 2019. PROFESYONEL AŞÇILIK/Vejetaryen Beslenme için Pişirme. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Elif Denizci
2-) Kılıç, B., Yozukmaz, N., 2016. TURİSTLERE PAZARLAMA-TURİZM: Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği içinde . Yayın Evi: Pearson/Nobel Yayınevi Editör Adı: Prof.Dr. Muharrem TUNA
3-) Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, 2016. TOURİSMThe Business of Hospitality and Travel/Turistlere Pazarlama. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: TUNA, Muharrem

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) İnternational Journal of Hospitality Management. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) II. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ, KONYA. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) II. INTERNATIONAL GASTRONOMIC TOURISM CONGRESS. 2016. Hakemlik Sayısı: 4

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) TURKİSH STUDİES, SOSYAL BİLİMLER. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
7-) Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 6
8-) Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi-SOİD. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
10-) Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
11-) ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
13-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
14-) GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TİCARET TURİZM DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
15-) TURİZM AKADEMİK. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
16-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
17-) ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
19-) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
23-) Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi-SOİD. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
24-) International Journal of Social and Economic Sciences. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
25-) Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
26-) Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
27-) İşletme Araştırmaları Dergisi-Türk. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
28-) I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi -KONYA. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
29-) Ulusal Kırsal Turizm Kongresi . 2015. Hakemlik Sayısı: 2
30-) Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
31-) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- JSS. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
32-) Journal of Recreatıon and Tourısm Research - JRTR. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
33-) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
34-) 15 ULUSAL TURİZM KONGRESİ. 2014. Hakemlik Sayısı: 4
35-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 2
36-) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
37-) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - JSS. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
38-) Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
39-) Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
40-) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
41-) Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi- SOİD. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
42-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
43-) Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - SOİD. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
44-) Journal of Yaşar University. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
45-) Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) 3. INTERNATIONAL GASTRONOMİC TOURİSM CONGRESS. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel (JOGHAT).
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Sıra Dışı Turizm.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. SIRADIŞI TURİZM.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Destination Personality, Self-Congruity and Loyalty - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) Üniversite Kampüsü İçerisinde Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
4-) Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
7-) Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
8-) Konaklama Sektöründe Duygusal Emek Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Destination Personality, Self-Congruity and Loyalty - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
2-) Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
3-) Üniversite Kampüsü İçerisinde Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi”. 5(2): 57-73. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
5-) Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
6-) Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
7-) Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (eWom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Duyusal Pazarlama Uygulamaları (Sensory Marketing Practices in Food and Beverages Companies) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
10-) Sosyal Medya Kullanımı Benlik Algısı İlişkisi: Turistik Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) TURİZMDE MOBİL PAZARLAMA: TURİSTLERİN MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TUTUMLARI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Engelli Turistlerin Duygusal Emek Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Kalite Fonksiyon Göçerimi: Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Kuramsal Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
15-) Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
16-) Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
17-) Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
18-) Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
19-) Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
21-) Destinasyon Kişiliği ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
22-) Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
23-) Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
24-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
25-) Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
26-) Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
27-) Destinasyon Ziyaretçilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sadakat Eğilimleri Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
28-) Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
29-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
30-) Konaklama Sektöründe Duygusal Emek Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
31-) Güneybatıdan Türkiye’ye Bakış: Bodrum Ziyaretçilerinin Türkiye Karşı Sadakati - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
32-) Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Dineserv Modeli ile Ölçümü - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
33-) Kalite Fonksiyon Göçerimi: Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Kuramsal Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
34-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
35-) Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
36-) Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
37-) Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
38-) Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
39-) Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
40-) Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
41-) Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Destination Personality, Self-Congruity and Loyalty - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
4-) Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
5-) Sosyal Medya Kullanımı Benlik Algısı İlişkisi: Turistik Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Destinasyon Kişiliği ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
9-) Destinasyon Ziyaretçilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sadakat Eğilimleri Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
12-) Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
14-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
15-) Destinasyon Kişiliği ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisinin Belirlenmesi ve Hüzün Turizmi İlişkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
18-) Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
19-) Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
20-) Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
21-) Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
22-) Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Üniversite Kampüsü İçerisinde Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
4-) Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (eWom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
8-) Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
9-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Destination Personality, Self-Congruity and Loyalty - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi”. 5(2): 57-73. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesi Algısının Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Hizmet Kalitesi Memnuniyet İlişkisi: Üniversite Kampüsünde Faaliyet Gösteren Yiyecek İçecek İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
8-) Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Destinasyon Ziyaretçilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sadakat Eğilimleri Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
11-) Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
12-) Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Dineserv Modeli ile Ölçümü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
14-) Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi”. 5(2): 57-73. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) Konaklama Sektöründe Duygusal Emek Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisinin Belirlenmesi ve Hüzün Turizmi İlişkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
18-) Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
19-) Destinasyon Ziyaretçilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sadakat Eğilimleri Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
20-) Destinasyon Ziyaretçilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sadakat Eğilimleri Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
21-) Turizm Sektöründe Servequal Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
22-) Kalite Fonksiyon Göçerimi: Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Kuramsal Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
23-) Konaklama Sektöründe Duygusal Emek Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Tüketicilerin Sokak Lezzeti Tercihleri ve Hijyen Algılarının Kişilik Tiplerine Göre İncelenmesi. Konu: Turizm, Turizm işletmeciliği, Turizmde Tüketici Davranışları. GÖRKEM-GİRGİN. 2019
2-) Tez Adı: Turistlerin Destinasyonda Yaşadıkları Yaratıcı Deneyimlerin Destinasyon Hatırlanabilirliği ve Sadakat Üzerine Etkisi. Konu: Turizm İşletmeciliği. HAKAN-ASLAN. 2018
3-) Tez Adı: Engelli Turizmi Kapsamında Yasal Düzenlemeler ve Türkiye'deki Engelli Bireylerin Farkındalıklarının Belirlenmesi. Konu: Turizm İşletmeciliği. ÖYKÜ ŞAYAN-ÖNGEN. 2018
4-) Tez Adı: Yiyecek İçecek İşletmeleri Çalışanlarının Gizli Müşteri Uygulamalarına Yönelik Tutumları. Konu: Turizm İşletmeciliği. EMRAH-YILDIZ. 2017
5-) Tez Adı: Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamındaki Günübirlik Turların Önem-Performans Analizi ile Değerlendirilmesi. Konu: Turizm İşletmeciliği. TURGAY-ESEN. 2017
6-) Tez Adı: Turistlerin Satınalma Sonrası Sosyal Medya Kullanımları ve Benlik Algısı İlişkisi. Konu: Turizm Pazarlaması. Güven KIRLI. 2016
7-) Tez Adı: Gastronomi Turizmi ve Gastronomik Etkinliklere Katılımın Yaşam Tarzları Açısından İncelenmesi. Konu: Turizm Pazarlaması. Ahmet Metehan GÖVCE. 2016
8-) Tez Adı: Butik ve Küçük Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Sosyal Medya Pazarlamasına İlişkin Algılamaları. Konu: Turizm Pazarlaması. Cemali BUZLUKÇU. 2015
9-) Tez Adı: Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (e-Wom) Turistik Destinasyon Seçimi Üzerine Etkisi. Konu: Turizm Pazarlaması. Faruk YÜKSEL. 2015
10-) Tez Adı: Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama. Konu: Turizm Pazarlaması. Ali ALPER. 2015
11-) Tez Adı: Destinasyonlarda Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi: Marmaris Örneği. Konu: Turizm Pazarlaması. Ali KIRLI. 2015
12-) Tez Adı: Destinasyon Kişiliği, Benlik Uyumu ve Sadakat İlişkisi: Bodrum Örneği. Konu: Turizm Pazarlaması. Serhat Adem. 2013
13-) Tez Adı: Müşteri Memnuniyeti-Duygusal Emek İlişkisi: Engelli Turizm Pazarında Bir Uygulama. Konu: Turizm Pazarlaması. Merve. 2012
14-) Tez Adı: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Marmaris Örneği. Konu: Turizm Pazarlaması. Alper. 2011
15-) Tez Adı: Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi, Hizmet Kalitesi Algısı ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi. Konu: Turizm Pazarlaması. Serap. 2011

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Mesleki Yeterlilik. Proje Türü: AB. Yiyecek İçecek Endüstrisindeki Eğitim ve Beceri Uygulamalarının Türkiye'ye Transformasyonu. 2007-2008

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Mesleki beceri artırma. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Profesyonel Kahve Bar Görevlisi (barista) Yetiştirme Projesi. 2018-2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Turizm, Yaratıcı Deneyim, Hatırlanabilirlik, Sadakat. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. TURİSTLERİN DESTİNASYONDA YAŞADIKLARI YARATICI DENEYİMLERİN DESTİNASYON HATIRLANABİLİRLİĞİ VE SADAKAT ÜZERİNE ETKİSİ. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Turizm. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yiyecek İçecek İşletmeleri Çalışanlarının Gizli Müşteri Uygulamalarına Yönelik Tutumları. 2016-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Turizm. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Engelli Turizmi Kapsamında Yasal Düzenlemelerin Türkiye ve AB Ülkeleriyle Karşılaştırılması ve Türkiye'deki Engelli Bireylerin Farkındalıklarının Belirlenmesi . 2016-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Turizm. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamındaki Günübirlik Kültür Turlarının Önem - Performans Analizi İle Değerlendirilmesi . 2016-2018
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Turizm Pazarlaması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gastronomi Turizmi ve Gastronomik Faaliyetlere Katılımın Yaşam Tarzları Açısından İncelenmesi. 2015-2016
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Turizm Pazarlaması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Duygusal Emek – Müşteri Memnuniyeti İlişkisi: Engelli Turizm Pazarında bir Araştırma. 2010-2011

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: TURİZM. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 2016-2017

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 2. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ. TÜRKİYE-İZMİR. . 2016

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 4. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ. TÜRKİYE - NEVŞEHİR. . 2019
2-) 3. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ. TÜRKİYE - KOCAELİ. . 2018
3-) II. ULUSLARARASI AVRASYA KONGRESİ. TÜRKİYE-KONYA. . 2016
4-) 2. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ. TÜRKİYE-İZMİR. . 2016
5-) I. ULUSLARARASI AVRASYA KONGRESİ. TÜRKİYE-KONYA. . 2015

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ. TÜRKİYE-BALIKESİR. . 2016
2-) ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ. TÜRKİYE-ERZİNCAN. . 2016
3-) 17. ULUSAL TURİZM KONGRESİ. TÜRKİYE-MUĞLA. . 2016
4-) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı Turizm Sektörü I (23-24 Eylül 2016). TÜRKİYE. . 2016
5-) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı Turizm Sektörü II (30-31 Ekim 2016). TÜRKİYE. . 2016
6-) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı Turizm Sektörü III (04-05 Kasım 2016). TÜRKİYE. . 2016
7-) ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ. TÜRKİYE-AFYONKARAHİSAR. . 2015
8-) 15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ. TÜRKİYE-ANKARA. . 2014
9-) 14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ. TÜRKİYE-KAYSERİ. . 2013

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Turizm Sektöründeki Güncel Gelişmeler ve Kariyer Olanakları . BOLU - Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi. . 2016

Verdiği Dersler

SYH3506 2019-2020 Bahar

Turizmde Tüketici Davranışları

SYH3906 2019-2020 Bahar

Turizmde Tüketici Davranışları

SYH3906 2019-2020 Bahar

Turizmde Tüketici Davranışı

TUİ 5508 2019-2020 Bahar

Turizmde Pazarlama Yaklaşımları

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6510 2019-2020 Bahar

Turizmde Tüketici Psikolojisi

TUİ 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

TUİ 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

YİŞ2004 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı

YİŞ3004 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı(20 iş günü)

SYH2005 2019-2020 Güz

Genel Pazarlama

SYH2801 2019-2020 Güz

Genel Pazarlama

TUİ 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 6099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KON4506 2018-2019 Bahar

Kon.İşl.Pazarlama ve Satış Geliştirme

SYH3506 2018-2019 Bahar

Turizmde Tüketici Davranışları

SYH3906 2018-2019 Bahar

Turizmde Tüketici Davranışları

SYH3906 2018-2019 Bahar

Turizmde Tüketici Davranışı

TUİ 5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 5514 2018-2019 Bahar

Pazarlama Araştırma Yöntemleri

TUİ 6099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 7514 2018-2019 Bahar

Pazarlama Araştırma Yöntemleri

YİŞ1508 2018-2019 Bahar

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

AKD 2000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

SYH2005 2018-2019 Güz

Genel Pazarlama

SYH2801 2018-2019 Güz

Genel Pazarlama

TUİ 5508 2018-2019 Güz

Turizmde Pazarlama Yaklaşımları

TUİ 7508 2018-2019 Güz

Turizmde Pazarlama Yaklaşımları