Personel

Doç.Dr. BURCU ŞENLER PEHLİVAN
Doç.Dr.
Burcu Şenler Pehlivan
@ E-posta
bsenler@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5489

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi OFMA-Kimya Eğitimi 2000
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji 2018

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi 2005

Doktora

Illinois Institute of Technology Department of Mathematics and Science Education 2010
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Senler, B., 2016. Pre-service science teachers’ self-efficacy: The role of attitude, anxiety and locus of control. Australian Journal of Education
2-) Şenler, B., Sungur, S., 2013. Pre-Service Science Teachers’ Teaching Self-Efficacy in Relation to Personality Traits and Academic Self-Regulation. Spanish Journal of Psychology
3-) Şenler, B., Sungur, S., 2009. Parental influences on students' self-concept, task value beliefs, and achievement in science. Spanish Journal of Psychology

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şenler, B., 2015. Middle School Students’ Views of Scientific Inquiry: An International Comparative Study . Science Education International
2-) Sungur, S., Şenler, B., 2010. Students’ achievement goals in relation to academic motivation, competence expectancy, and classroom environment perceptions. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice
3-) Sungur, S., Şenler, B., 2009. An analysis of Turkish high school students' metacognition and motivation. Educational Research and Evaluation

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ünlü Canan, Şenler Pehlivan Burcu, 2020. STEM Ebeveyn Farkındalık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
2-) Azgın Ali Oktay, Şenler Pehlivan Burcu, 2019. İlkokulda STEM: Öğrencilerin Kariyer İlgileri ve Tutumları. Journal of Computer and Education Research
3-) Aksoy Yeliz, Şenler Pehlivan Burcu, 2019. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SORGULAMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİ ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Azgın Ali Oktay, Şenler Burcu, 2018. İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Journal of Computer and Education Research
5-) Şenler, B., 2014. Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama
6-) Tımbıl, N., Göçmen Taşkın, B., Şenler, B., Kozcu Çakır, N., 2013. Active learning vs. drama in elementary science. The Journal of Academic Social Science Studies
7-) Şenler, B., Sülün, Y., 2012. İlköğretim fen ve teknoloji dersinde dolaşım sistemi konusunun kavram haritalarıyla öğretiminin öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi (Muğla Merkez örneği). International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ataş Yağmur, Uzun Beyza Selin, Şenler Pehlivan Burcu, 2020. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN LABORATUVARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Karışan Dilek, Bilican Kader, Şenler Burcu, 2017. Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Şenler Burcu, Karışan Dilek, Bilican Kader, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvarına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) İrven Özlem, Şenler Burcu, 2017. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYONEL İNANÇLARI VE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Şenler, B., İrven, Ö., 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Sözde-Bilimsel İnançları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
6-) Karışan, D., Bilican, K., Şenler, B., 2016. Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. 100. YIL ÜNİVERİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
7-) Şenler, B., Çakır, N., Baybars, M., Göçmen Taşkın, B., 2006. Fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi (Muğla İli Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
8-) Sülün, Y., Kozcu, N., Şenler, B., Çil, E., 2006. İlköğretim fen bilgisi dersinde buluş yoluyla öğretimin öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi (Muğla örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şenler Burcu, 2017. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlikİnançları İle Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Kuam ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
2-) Kozcu Çakır, N., Şenler, B., Göçmen Taşkın, B., 2007. İlköğretim II. kademe öğrencilerininfen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
3-) Sülün Yusuf, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Çil Emine, 2006. İlköğretim fen bilgisi dersinde buluş yoluyla öğretimin öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi Muğla Örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Selvi Ceren, Gülay Elif, Şenler Pehlivan Burcu, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Yaklaşımına Yönelik Özyeterlik İnançlarının Belirlenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
2-) Selvi Ceren, Şenler Pehlivan Burcu, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Karasu Yaren Filiz, Şenler Pehlivan Burcu, 2019. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Kavram Yanılgılarına İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
4-) Oğuz Ünver Ayşe, Şenler Burcu, Okulu Hasan Zühtü, Arabacıoğlu Sertaç, 2016. Sorgulama Temelli Bilim Uygulamaları: Yalın Karmaşık Bilim. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
5-) İrven Özlem, Şenler Burcu, 2016. İlkokulda Bilimsel Süreç Becerileri Alanında Son 15 Yılda Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
6-) Aksoy Yeliz, Şenler Burcu, 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Profil Algıları. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
7-) Senler, B., 2015. To Be or Not to Be an Effective Science Teacher. European Conference on Educational Research
8-) Pre-service science teachers’ use of self-regulation strategies - 2014
9-) Pre-Service science teachers’ teaching self-efficacy in relation to locus of control, attitude towards science teaching, and sex - 2014
10-) Şenler Burcu, Sungur Semra, 2014. Pre service science teachers use of self regulation strategies. ERPA International Congress on Education
11-) Şenler Burcu, 2013. Am I going to be an effective science teacher. International Academic Conference on Education- IAC-ETeL 2013
12-) Pre-service science teachers’ use of self-regulation strategies related to their academic performance and gender - 2012
13-) Examination of the factors influencing pre-service science teachers' teaching self-efficacy - 2011
14-) An examination of students’ academic motivation - 2010
15-) Şenler, B., Sungur, S., 2010. Pre-Service science teachers’ teaching self-efficacy: A case from Turkey. World Conference on Learning, Teaching and Administration
16-) Assessing the relationship between achievement goals and teaching self-efficacy of Turkish pre-service science teachers - 2009
17-) Elementary students’ motivational beliefs andachievement in relation to parental variables - 2008
18-) Contextual factors in middle school students’ self-regulation - 2008
19-) Kozcu Çakır, N., Şenler, B., 2007. Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
20-) Fen bilgisi öğretmenliği programı öğrencilerinin biyoloji derslerinde bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği) - 2004
21-) Sülün Yusuf, Şenler Burcu, Kozcu Nevin, 2004. Fen bilgisi öğretmenliği programı öğrencilerinin biyoloji derslerinde bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesi Muğla Üniversitesi Örneği. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İrven Özlem, Şenler Burcu, 2018. Science process skills level of pre--service primary teachersand integrations to the courses of these skills. 2018 International Conference ’Teacher Education and Educational Researchin the Mediterranean’[TEERM 2018]
2-) Ceylan Gamze, Şenler Burcu, 2018. Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Çoklu Zeka Kuramı. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
3-) Uzun Beyza Selin, Ataş Yağmur, Şenler Burcu, 2018. Çevremi Nasıl Görüyorum?. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
4-) Ataş Yağmur, Uzun Beyza Selin, Şenler Burcu, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuvar Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
5-) İrven Özlem, Şenler Burcu, 2017. Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerilerine yönelik görüşleri. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
6-) Şenler Burcu, 2017. Eğitim Çalışmaları vs. Tip I Hata. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Şenler Burcu, 2017. Deneysel Çalışmalar Ne Kadar Deneysel?. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Şenler Burcu, 2017. The interrelation among pre-service elementary teachers’ self-efficacy beliefs, sources of beliefs, and conceptions about teaching and learning. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION
9-) Şenler Burcu, Aksoy Yeliz, 2017. Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Algı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu
10-) Şenler Burcu, 2016. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine İlişkin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Algıları Motivasyonel İnançları ve Öz Düzenleme Becerileri. III. International Eurasian EducationalResearch Congress
11-) Azgın Ali Oktay, Şenler Burcu, 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
12-) İrven Özlem, Şenler Burcu, 2016. İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonel İnançları ve Öz Düzenleme Becerileri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
13-) Bilican, K., Karışan, D., Şenler, B., 2015. Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüş Formu Çalışması. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
14-) Şenler, B., 2015. Sorgulama Temelli Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşleri. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
15-) Şenler Burcu, 2014. Pre Service science teachers teaching self efficacy in relation to locus of control attitude towards science teaching and sex. European Conference on Educational Research
16-) Şenler Burcu, Sungur Semra, 2012. Pre service science teachers use of self regulation strategies related to their academic performance and gender. European Conference on Educational Research
17-) Şenler Burcu, Sungur Semra, 2011. Examination of the Factors Influencing Pre service Science Teachers Teaching Self efficacy. European Conference on Educational Research
18-) Sungur Semra, Şenler Burcu, 2010. An Examination of Students Academic Motivation. European Conference on Educational Research
19-) Şenler Burcu, 2010. Assessing the relationship between achievement goals and teaching self efficacy of Turkish pre service science teachers. National Science Teachers Association (NSTA)
20-) Sungur Semra, Şenler Burcu, 2008. Elementary Students Motivational Beliefs and Achievement in Relation to Parental Variables. European Conference on Educational Research
21-) Şenler Burcu, 2007. Effects of gender and grade on students academic self concept and academic interest in science. European Conference on Educational Research

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülay Elif, Selvi Ceren, Şenler Pehlivan Burcu, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Yaklaşımına Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Ünlü Canan, Şenler Pehlivan Burcu, 2019. STEM Ebeveyn Farkındalık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Biyoloji ve fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin görüşleri - 2005
2-) İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji konusuna ilişkin bilgi seviyelerinin belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği) - 2005
3-) Başol Tayip, Görecek Baybars Meryem, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji konusuna ilişkin bilgi seviyelerinin belirlenmesi Muğla Üniversitesi Örneği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
4-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, 2004. Dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma kavramına genel bir bakış. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
5-) Dünya’da ve Türkiye’de ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramına genel bir bakış - 2004
6-) İlköğretim fen bilgisi dersinde doğadaki madde döngüleri konusunun kavram haritalarıyla öğretiminin öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi - 2003
7-) Sülün Yusuf, Şenler Burcu, Tunç Elif Özgür, 2003. İlköğretim fen bilgisi dersinde doğadaki madde döngüleri konusunun kavram haritalarıyla öğretiminin öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şenler Burcu, 2016. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları ile Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
2-) Şenler, B., İrven, Ö., 2015. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE SÖZDE-BİLİM İNANÇLARI. XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
3-) Bincanlar, B., Şenler, B., 2015. BİR FORMATİF DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ: KİM BİLİR? . XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
4-) Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Öğretme ve Öğrenme Anlayışları - 2014
5-) Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - 2014
6-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, 2014. Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğretme ve öğrenme anlayışları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
7-) Şenler Burcu, 2014. Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği nin Türkçe uyarlaması Geçerlik ve güvenirlik çalışması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
8-) Şenler Burcu, 2013. Fen öğrenme becerisi ölçeğinin Türkçe uyarlaması. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
9-) Fen Öğrenme Becerisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması - 2013
10-) Aktif öğrenme yaklaşımı ile drama tekniği kullanılmasının öğrenci başarısına etkilerinin karşılaştırılması - 2012
11-) Tımbıl Nesil, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Göçmen Taşkın Belgin, 2012. Aktif öğrenme yaklaşımı ile drama tekniği kullanılmasının öğrenci başarısına etkilerinin karşılaştırılması. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
12-) Güngören Savaş, Şenler Burcu, Sungur Semra, 2007. Sınıf düzeyinin öğrencilerin güdüsel özelliklerine etkisi. I. Ulusal İlköğretim Kongresi
13-) Şenler, B., Sungur, S., 2007. Hedef yönelimi anketinin Türkçe’ye çevrilmesi ve adaptasyonu. Hedef Yönelimi Anketinin Türkçe’ye Çevrilmesi ve Adaptasyonu
14-) Sınıf düzeyinin öğrencilerin güdüsel özelliklerine etkisi - 2007
15-) Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları - 2006
16-) Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmen özelliklerini değerlendirmeleri - 2006
17-) İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği programı öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği) - 2006
18-) Görecek Baybars Meryem, Sülün Yusuf, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, 2006. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmen özelliklerini değerlendirmeleri Muğla Üniversitesi Örneği. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresİ
19-) Sülün Yusuf, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Kuru Çetin Saadet, 2006. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
20-) Sülün Yusuf, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Görecek Baybars Meryem, 2006. İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği programı öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi Muğla Üniversitesi Örneği. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
21-) Sülün Yusuf, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, 2005. Biyoloji ve fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
22-) Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Görecek Baybars Meryem, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Muğla İli Örneği. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ataş Yağmur, Şenler Burcu, 2018. İlkokulda Benzen Halkası Benzetmesi Uygulaması. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şenler Pehlivan Burcu, Yerdelen Sündüs, 2019. Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları/Uluslararası Sınavlar: PİSA ve TİMSS. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Behiye Akçay
2-) Şenler Burcu, 2018. ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ/Erken Çocuklukta Bilimin Doğası. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Asiye Parlak Rakab

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şenler, B., 2013. Öğretmen Adayının İç Dünyası. Yayın Evi: ODTÜ Editör Adı: Burcu Şenler

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Şenler, B., 2016. Pri-Sci-Net İlköğretim Öğrencileri İçin Sorgulama Temelli Etkinlikler. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Suzanne Gratt, Ayşe Oğuz Ünver, Kemal Yürümezoğlu

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRELERİNE YÖNELİK BİLGİ, DAVRANIŞ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Konu: Temel Eğitim. BEYZA SELİN-UZUN. 2020
2-) Tez Adı: İLKOKULDA BENZEN HALKASI BENZETMESİ UYGULAMASI. Konu: Temel Eğitim. YAĞMUR-GÖKBULAK. 2020
3-) Tez Adı: İlkokulda STEM: Öğrencilerin kariyer ilgileri ve tutumları ile öğretmenlerin yönelimleri. Konu: Temel Eğitim. ALİ OKTAY-AZGIN. 2019
4-) Tez Adı: Sınıf öğretmenlerinin sorgulamaya dayalı fen öğretimi anlayışlarının belirlenmesi. Konu: Temel Eğitim. YELİZ-AKSOY. 2019
5-) Tez Adı: Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç beceri düzeyleri ve bu becerilerin derslerine entegreleri. Konu: Temel Eğitim. ÖZLEM-İRVEN. 2017

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Networking Primary Science Educators as a means to provide training and professional development in Inquiry Based Teaching. 2011-2014

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. MUBEM BİLSEM:STEM Temelli Doğa Bilim Kampı II. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim İle El Ele. 2019-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği. 2018-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Burası Burdur, Doğada Dur! Bilim Kampı. 2017-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. MUBEM BİLSEM: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı. 2017-2017

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlkokulda FeTeMM: Öğrencilerin Kariyer İlgileri ve Tutumları İle Öğretmenlerin Yönelimleri. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sınıf Öğretmenlerinin Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Anlayışlarının Belirlenmesi (Muğla İli Örneği). 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri Ve Bu Becerilerin Derslerine Entegreleri. 2016-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları ile Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 2015-2016

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bilimsel Sorgulamanın Doğası Hakkında Görüşler Anketi Çalışması. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Kişilik özellikleri akademik öz düzenleme becerileri ile fen ve teknoloji derslerindeki başarı arasındaki etkileşim. 2008-2009
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Öğrencilerin fen bilgisi dersinde sınıf ortamını algılayışları ve güdüsel özellikler. 2007-2007

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik Ödülü. 2016
2-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik Ödülü. 2013
3-) Kurum Adı: . İlköğretim Doktora Programı En İyi Tez Ödülü. 2012
4-) Kurum Adı: . ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 2012 Yılın Doktora Tezi Çiğdem Tansel Yayın Ödülü. 2012
5-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik Ödülü. 2009

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

EBE 5500 2020-2021 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TSE 5521 2020-2021 Güz

İlkokulda Fen Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar

TSE30005 2020-2021 Güz

FEN ÖĞRETİMİ

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBE 5500 2019-2020 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

İFÖ3802 2019-2020 Bahar

Fen ve Tek.Öğr.II

TSE 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TSE 5700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE10004 2019-2020 Bahar

İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İFÖ2805 2019-2020 Güz

Fen ve Tek.Lab.Uyg. I

İFÖ3801 2019-2020 Güz

Fen ve Tek.Öğr.I

TSE 5521 2019-2020 Güz

İlkokulda Fen Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar

TSE20003 2019-2020 Güz

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İFÖ2802 2018-2019 Bahar

Fen ve Tek.Lab.Uyg.II

İFÖ3802 2018-2019 Bahar

Fen ve Tek.Öğr.II

PFD4004 2018-2019 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

TSE10002 2018-2019 Bahar

ÇEVRE EĞİTİMİ

TSE10004 2018-2019 Bahar

İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İFÖ2805 2018-2019 Güz

Fen ve Tek.Lab.Uyg. I

İFÖ3801 2018-2019 Güz

Fen ve Tek.Öğr.I