Personel

Doktor Öğretim Üyesi ÇİSEL EKİZ GÖKMEN
Doktor Öğretim Üyesi
Çisel Ekiz Gökmen
@ E-posta
cekiz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5071

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 2003

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat A.B.D. 2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat A.B.D. 2013

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şentürk Bilge, Danışman Işık Aysun, Ekiz Gökmen Çisel, 2019. Determinants of out of Pocket health care expenditures: The case of Mugla province in Turkey. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues
2-) Ekiz Gökmen Çisel, 2018. Turizm Sektöründe Göçmen Emeği: Nitelikli Emek mi? Ucuz Emek mi?. Çalışma ve Toplum
3-) Ekiz Gökmen Çisel, 2017. Hane İçi Gelirin Kontrolü ve Harcamaların Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
4-) Ekiz Gökmen Çisel, 2017. Toplumsal Cinsiyet ve Zaman Yoksulluğu: Hane içi Ücretli ve Ücretsiz Emek Sunumu. Çalışma ve Toplum
5-) Ekiz Gökmen Çisel, Gökovalı Ummuhan, 2016. Hane İçine Gizlenen Kadın Yoksulluğu Muğla Mardin Örneği. ODTÜ Gelişme Dergisi
6-) Ekiz Gökmen, Ç., 2011. Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar. Çalışma ve Toplum
7-) Eser Kadir, Ekiz Gökmen Çisel, 2009. Beşeri Sermayenin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkileri Dünya Deneyimi ve Türkiye Üzerine Gözlemler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ekiz Gökmen Çisel, 2016. Farklı Sosyo Kültürel Yapılarda Evli Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımı Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı
2-) Ekiz, Ç., 2006. Asimetrik Bilgi Teorisinin Türk Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkileri . 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kartepe-Kocaeli

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ayaz Oğuzhan, Ekiz Gökmen Çisel, 2020. Türkiye’de TOKİ Sosyal Konut Uygulaması Olarak Değerlendirilebilir mi? Muğla/Menteşe Örneği. Taras Shevchenko 5th International Congress on Social Sciences
2-) Ekiz Gökmen Çisel, Gedik Ceren, 2019. Özelleştirme Sonrası İşinden Ayrılan Çalışanların Yeni İstihdam Alanlarındaki Çalışma Koşulları: Yatağan Termik Santrali Örneği. III. Uluslararası EUREFE Kongresi
3-) Şentürk Bilge, Danışman Işık Aysun, Ekiz Gökmen Çisel, 2019. Out-Of-Pocket Healthcare Expenditures: The Case of Muğla Province in Turkey. 8th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2019)
4-) Ekiz Gökmen Çisel, Girgin Süleyman, 2018. An Evaluation of Privatization Effects on Employees: A Research on Yatağan Thermic Power Plant. 18. European Conference on Social and Behavioral Sciences
5-) Ekiz Gökmen Çisel, Gökovalı Ummuhan, 2017. Hane Harcamalarının Yapısı ve Dağılımı Üzerine bir Analiz. Econ Anadolu 2017
6-) Ekiz Gökmen, Ç., 2017. Gender-Based Discrimination in the Use of Intra-Household Paid and Unpaid Labor: A Research on Married Couples with Children. EconWorld2017, V. International Conference on Economics
7-) Ekiz Gökmen Çisel, 2016. What Will Happen If Household Income was Controlled by Women: Mardin and Mugla Field Research. EconWorld 2016
8-) Dedeoğlu, S., Ekiz Gökmen, Ç., 2014. Female Migrants, Work and Social Exclusion in Turkey . Turkish Migration Conference: Comparative Perspectives and Continuities, Regent’s University London
9-) Dedeoğlu, S., Ekiz Gökmen, Ç., 2014. Socially Excluding Immigrants in Turkey: Female Migrants’ Work in the Textile and Tourism Sectors . IV. World Congress for Middle East Studies-WOCMES 2014, Middle East Technical University-METU/Ankara
10-) Gökovalı, U., Ekiz Gökmen, Ç., 2012. Does Intrahousehold Resource Allocation Change According to Gender and Ethnicity: First Empirical Evidence from Turkey . 21st IAFFE Annual Conference, İspanya

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ekiz Gökmen, Ç., Dedeoğlu, S., 2010. Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar . 1. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gökovalı Ummuhan, Ekiz Gökmen Çisel, 2015. Hane İçi Kararlara Katılım ve Kaynaklara Erişim Açısından Kadın Yoksulluğunun Yeniden Yorumlanması: Muğla-Mardin Örneği. Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı Fikret Şenses’e Armağan
2-) Ekiz Gökmen Çisel, 2013. Pazarlık Gücü Endeksi: Hanehalkı İçindeki Kararlara Katılım Açısından Bir Karşılaştırma (Muğla-Mardin). III. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO)
3-) Dedeoğlu, S., Ekiz Gökmen, Ç., 2011. Türkiye’de Göç ve Kadın Emeği: Turizmin Yabancı Gelinleri ve Konfeksiyonun Azeri Anneleri . Uluslararası Göç ve Kadın Emeği Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara
4-) Ekiz Gökmen, Ç., Gökovalı, U., 2011. Gelir ve Harcamaların Hane İçindeki Dağılımı Açısından Yoksulluk Cinsiyete Göre Farklılaşmakta mıdır?: Mardin Örneği. 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Dedeoğlu, S., Ekiz Gökmen, Ç., 2011. Göç ve Sosyal Dışlanma: Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar . Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ekiz Gökmen Çisel, 2020. Turizm Güvenliği/Turizm ve Uluslararası Göç İlişkisi. Yayın Evi: Gazi Yayınevi Editör Adı: Dündar Yusuf, Bahar Ozan
2-) Ekiz Gökmen Çisel, Girgin Süleyman, 2018. Recent Researches on Social Sciences/An Evaluation of Privatization Effects on Employees: The Case of the Thermic Power Plant of Yatağan. Yayın Evi: Jagiellonian University Institute of Public Affairs Editör Adı: Dorczak Roman, Arslan Hasan, Musialik, Rafal

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Dedeoğlu Saniye, Ekiz Gökmen Çisel, 2020. TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE GÖÇ ARAŞTIRMALARI/Göç Teorileri, Göçmen Emeği ve Entegrasyon:Kadınların Yeri. Yayın Evi: SU Gender, Göç Araştırmaları Derneği (GAR) Editör Adı: Biehl, Kristen, Danış, Didem
2-) Ekiz Gökmen, Ç., 2016. “Hane İçi Ataerki ve Cinsiyet Eşitsizliği Gölgesinde Kadın Yoksulluğu: Mardin-Muğla Örneği,”, Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı, 57, s. 281-319.. Yayın Evi: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları Editör Adı: Melda Yaman ve Saniye Dedeoğlu
3-) Ekiz Gökmen, Ç., Dedeoğlu, S., 2014. Bir Göç Stratejisi Olarak Uluslararası Evlilikler: Marmaris’te Yaşayan Yabancı Göçmen Kadınlar Örneği, Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler, içinde . Yayın Evi: Sentez Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
4-) Gökovalı, U., Danışman Işık, A., Ekiz Gökmen, Ç., 2014. Kadın Yoksulluğuna Objektif ve Subjektif Bakış: Muğla ve Mardin Örneği, Yoksulluk ve Kadın, içinde . Yayın Evi: Ayrıntı Yayınları Editör Adı: A. Topçuoğlu, D. Alptekin, G. Aksan
5-) Çondur, F., Bostan, A., Ekiz, Ç., 2005. "Türkiye’de Finansal Piyasaların Rekabetçi Yapısı”, Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye, içinde . Yayın Evi: Beyaz Yayınları Editör Adı: M. F. Gökalp, C. Y. Kesbiç

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Göç Dergisi Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeliği . 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
2-) Göç ve Sosyal Dışlanma: Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Göç ve Sosyal Dışlanma: Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
2-) Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Turizm Sektöründe Göçmen Emeği: Nitelikli Emek mi? Ucuz Emek mi? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Determinants of out of Pocket health care expenditures: The case of Mugla province in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
5-) Göç ve Sosyal Dışlanma: Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizm Sektöründe Göçmen Emeği: Nitelikli Emek mi? Ucuz Emek mi? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDEN SONRA İŞİNDEN AYRILAN ÇALIŞANLARIN YENİ İSTİHDAM ALANLARINDAKİ ÇALIŞMA KOŞULLARI: YATAĞAN TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ. Konu: Özelleştirmenin çalışanlar üzerindeki etkileri. CEREN-GEDİK. 2019
2-) Tez Adı: SOSYAL KONUT UYGULAMALARININ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: MUĞLA İLİ TOKİ ÖRNEĞİ. Konu: Sosyal konut uygulamaları. OĞUZHAN-AYAZ. 2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Proje no: 110K193, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. U. Gökovalı Medettin. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Gelir Gruplarında Kaynakların Hanehalkı İçerisindeki Dağılımı Açısından Yoksulluğun Kadınsılaşması: Muğla-Mardin Örneği. 2010-2012
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Proje no: 106K258, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. S. Dedeoğlu. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınların Sosyal Dışlanması Üzerine Bir Araştırma . 2007-2010

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) “Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II”, T.C. Merkez Bankası ve Muğla Üniversitesi İktisat Bölümü, Yürütme Kurulu Üyesi, 24-26 Şubat 2004.. ŞUBAT. TÜRKİYE. 2004

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) “Uluslararası Evlilikler Bağlamında Marmaris’te Yaşayan Yabancı Göçmen Kadınlar”, Yeni Uluslararası Göçler Çalıştayı. (29-31 Mart 2013, Marmaris). . Türkiye. TÜRKİYE. 2013
2-) “Göç ve Sosyal Dışlanma: Türkiye’de Göçmen Kadınlar” Uluslararası Göç ve Göçmen Kadınlar Paneli, Muğla Üniversitesi 20. Yıl Kuruluş Etkinlikleri, düzenleyen Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. ve Sosyal Politika Topluluğu. (12 Nisan 2012, Muğla).. NİSAN. TÜRKİYE. 2012

Verdiği Dersler

ÇEİ 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

ÇEİ 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ÇEİ3507 2020-2021 Güz

Küreselleşme ve Emek

İKT2801 2020-2021 Güz

Mikro İktisat

ÇEİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1802 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş

İKT2802 2019-2020 Bahar

Makro İktisat

ÇEİ 5507 2019-2020 Güz

İktisat Politikaları ve İşsizlik

ÇEİ 6099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ÇEİ3507 2019-2020 Güz

Küreselleşme ve Emek

İKT2801 2019-2020 Güz

Mikro İktisat

İKT1802 2018-2019 Bahar

İktisada Giriş

İKT2802 2018-2019 Bahar

Makro İktisat

ÇEİ 5507 2018-2019 Güz

İktisat Politikaları ve İşsizlik

ÇEİ 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ÇEİ 7513 2018-2019 Güz

Ücret Yönetimi

ÇEİ3507 2018-2019 Güz

Küreselleşme ve Emek

İKT2801 2018-2019 Güz

Mikro İktisat