Personel

Öğretim Görevlisi HATİCE CENGER
Öğretim Görevlisi
Hatice Cenger
@ E-posta
cenger@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5730

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD/Muhasebe ve Finansman Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cenger Hatice, Poyraz Erkan, 2019. Firmalarının Göreli Etkinlik (VZA) Düzeylerinin Pa-zarlama Yoğunlukları İle İlişkisi: BIST’te Bir Alan Araştırması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
2-) Cenger Hatice, Çütcü İbrahim, 2018. İthalattaki Değişimin Genç İşsizliğe Etkisi: TürkiyeEkonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Uluslar arası toplum araştırmaları dergisi
3-) Gülcü A. ve Cenger H.,” Measurement of Financial performance of Tourism estabilishments treded in İstabul Stock Exchance Through Data Envelopment Analysıs and Benchmarking applcation”The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- ., Volume 6 Issue 8, p. 853-870, October 2013. - 2013

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Civan, M., ve Cenger, H.” Finansal Yönetim Dersini Almış Öğrencilerin Finans eğitim Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Yapılan Bir Çalışma.” Nisan 2010., Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı:46, sayfa:84-49 - 2014
2-) Cenger H., “Çimento Sektörünün Finansal Performansının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt:25, Sayı:3-4, Yıl:2011. - 2014
3-) Civan, M., ve Cenger, H.” Yükseköğretimde Finansman Eğitiminin Önemi ve Beklentiler.” Ocak 2004, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:21, s:110-116. - 2004

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Cenger Hatice, Gülcü Aslan, Karaca Fatma Betül, 2017. BORSA İSATANBUL’xxDA İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARININ GÖRELİ ETKİNLİK (VZA) DÜZEYLERİNİN AR-GE YOĞUNLUKLARI İLE İLİŞKİSİ. Kırıkkale Üniversitesi IIBF Dergisi, JEPBIR

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Cenger Hatice, Poyraz Erkan, 2019. BORSA İSTANBUL XKOBİ SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN DOKUMA GİYİM EŞYASI VE DERİ SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. IV. ULUSLAR ARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Cenger Hatice, 2019. GENEL İŞLETME PERFORMANSI VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. 23. Finans Sempozyumu
3-) Cenger Hatice, 2017. KOBİ’LERİN FİNANSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜMÖNERİLERİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
4-) Çütcü İbrahim, Cenger Hatice, 2017. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE İŞSİZLİK ARASINDAKİİLİŞKİ: YAPISAL KIRILMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
5-) Gülcü, A., Cenger, H., 2014. İstanbul Borsada İşlem Gören Global Türk Bankalarının Göreli Etkinlik Düzeylerinin Marka Değeri ile İlişkisi . II. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS SEMPOZYUMU,
6-) Civan M., Buyuran, B., Büyükarpacı, R., ve Cenger, H., v.d “Recognıtıon of Fınancıal Leasıng Transactıons Under Tas (Turkısh Accountıng Standards) Sectıon 17” III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting History ve III. Balkans and Middle East Conference on Accounting and Accounting History (3.BMAC) 18-22 June 2013 İstanbul - 2013
7-) Gülcü A. ve Cenger H.,“İMKB’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Mali Performanslarının Ölçümü be Benchmarking Uygulaması” 1. Uluslar arası Muhasebe Finans Sempozyumu ISAF 2012, 30 Mayıs-02, Haziran 2012 Gaziantep Üniversitesi. - 2012
8-) Civan, M., ve Cenger, H. “Accounting Education and Expectations in Vocational Schools” 2.BMAC (Balkans And Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History)Papers Book Volume III, P: 1953-1962 15-18 September, İstanbul /TURKEY,2010 - 2010

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Cenger Hatice, Çütcü İbrahim, 2017. İthalattaki Değişimin Genç işsizliğe etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik BirUygulama. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Civan M. ve Cenger H., "Borsada işlem Gören Turizm İşletmelerinin Finansal Yapı ve Karlılık Oranları arasındaki İlişkinin analizi(2009-2012)", 17. Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa:354-363 23-26 Ekim, Bodrum, 2013 - 2013
2-) Cenger, H., "Çimento Sektörünün finansal Performansının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi" 10. Ekonometri ve İstatistik Sempzyomu 27-29 Mayıs Erzurum 2009 - 2009

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞL1005 2020-2021 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1829 2020-2021 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL2003 2020-2021 Güz

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

İŞL3001 2020-2021 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL4003 2020-2021 Güz

Yönetim Muhasebesi

İŞL1006 2019-2020 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞL1830 2019-2020 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞL2006 2019-2020 Bahar

Finansal Tablolar ve Analizi

İŞL3002 2019-2020 Bahar

Finansal Yönetim

TUİ2008 2019-2020 Bahar

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

TUİ3006 2019-2020 Bahar

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

İŞL1005 2019-2020 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1829 2019-2020 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL2003 2019-2020 Güz

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

İŞL3001 2019-2020 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL4003 2019-2020 Güz

Yönetim Muhasebesi

İŞL1006 2018-2019 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞL1830 2018-2019 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞL2006 2018-2019 Bahar

Finansal Tablolar ve Analizi

İŞY1804 2018-2019 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2804 2018-2019 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

MUH2002 2018-2019 Bahar

MUHASEBE DENETİMİ

MUH2512 2018-2019 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

İŞL1005 2018-2019 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1829 2018-2019 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

MUH2003 2018-2019 Güz

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

MUH2511 2018-2019 Güz

MESLEKİ SEMİNER I

MUH2515 2018-2019 Güz

ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU