Personel

Prof.Dr. PERVİN ÇAPAN
Prof.Dr.
Pervin Çapan
@ E-posta
cpervin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1553

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1985

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 1988

Doktora

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 1993

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çapan, P., “Nazan Bekiroğlu’nun Lâ-Sonsuzluk Hecesi Romanında Âşık ve Maşuk Üzerine”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Summer 2010 Volume 5/3, s.97-134. - 2010
2-) Çapan, P., “Ahmet Paşa Ve Necâtî Bey’de ‘Garîb’ İmgesi Ve ‘Öteki Oluş’a Dair”, Journal of Turkish Studies/ Türklük Bilgisi Araştırmaları (TUBA), Festschrift In Honor of Walter C. ANDREWS, Published at the Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, Volume 34/1, June 2010, Harvard /USA Pp.183-196. - 2010
3-) Çapan, P., “Tezkirelerin Işığında Şiire Has Bir Yapı Unsuru Olarak Mânâ Üzerine Değerlendirmeler”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi TAED Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, S. 39, Erzurum 2009, s.435-448. - 2009
4-) Çapan, P., “Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’unda Tematik Olarak Aşk”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/7,Fall 2009, p.221-238. - 2009
5-) Çapan, P., Şakâyıku'n-Nu'mâniyye Zeyillerine Göre Menteşe Yöresinde Yetişen Âlimler”, Journal of Turkish Studies/ Türklük Bilgisi Araştırmaları (TUBA), Kaf Dağının Ötesine Varmak, Festschrift In Honor Of Prof.Dr. Günay KUT, Published at the Department of Near Eastern Languages and Literatures, Harvard University, Volume 27/1, Harvard /USA 2003, Pp.251-262 - 2003

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çapan, P., "Prof. Dr. Hüseyin Ayan İle Bilimsel Bir Söyleşi", Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi TAED Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, S. 39, Erzurum 2009, s. 17-22 - 2009

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çapan Pervin, 2018. Recâî-zâde İbrâhim Şefîk Dîvânı Örnekleminde Tarihe Edebiyattan Bakmak. ÇÜTAD Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
2-) Çapan Pervin, 2016. Otobiyografi Geleneğinde Veciz Bir Örnek Kâtip Çelebi Biyografisi. Hikmet
3-) Çapan Pervin, 2010. Nazan Bekiroğlu nun Lâ Sonsuzluk Hecesi Romanında Âşık ve MâşukÜzerine. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature andHistory of Turkish or Turkic
4-) Çapan Pervin, 2010. Ahmet Paşa Ve Necâtî Bey de Garîb İmgesi Ve Öteki Oluş a Dair. Journal of Turkish Studies/ Türklük Bilgisi Araştırmaları (TUBA)
5-) Çapan Pervin, 2009. Fuzûlî nin Leylâ vü Mecnûn unda Tematik Olarak Aşk. Turkish Studies

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çapan, P., “Kasideye Gelen Nevruz: Cevrî’nin Nevrûziyyesi”, Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniversitesi Yay., Ege Üniv. Bas. Bornova-İzmir 2007, s.201-213. - 2007
2-) Çapan, P., Tezkireci Mustafa Safâyî Efendi’nin Şairliğine Dair”, Şinasi Tekin’in Anısına, Uygurlardan Osmanlıya, Simurg Yay., İstanbul 2005, s.296-304. - 2005
3-) Çapan, P., “18.yy. Tezkirelerinde Örneklenen Mu’ammâ ve Lugazlar”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, S.26, İstanbul 2005, s.205-222. - 2005
4-) Çapan, P., “ Şeyh Galib’de Ateş İmajına Dair”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, İstanbul 2005, Bahar. S.12, s.137-166 (Bu makale Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uluslar arası İmgebilim Sempozyumu’nda, 26-28 Nisan 2004 tarihinde sunulan tebliğin, yeniden gözden geçirilerek genişletilmiş hâlidir.) - 2005
5-) Çapan Pervin, 2004. Tezkirelerde İstanbul un Ele Alınışı. İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
6-) Çapan, P., “Tezkirelerde İstanbul’un Ele Alınışı”, İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXXI, S.81. İstanbul 2004, s.25-52. - 2004
7-) Çapan Pervin, 2002. Zâtî Divanında Edebî Tenkid ve Değerlendirmeler. Muğla Üniv.,Sos. Bil. Ens. Dergisi 10. Yıl Özel Sayısı
8-) Çapan, P., “Zâtî Divanında Edebî Tenkid ve Değerlendirmeler", Muğla Üniv.,Sos. Bil. Ens. Dergisi 10. Yıl Özel Sayısı, S.8, Bahar 2002, s.11-48, (II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 31 Mayıs – 02 Haziran 2000, Balıkesir'de sunulan bildiri). - 2002
9-) Çapan, P., “Yahyâ Bey Dîvânı’nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 3, İstanbul 2000,s. 169-198. - 2000
10-) Çapan Pervin, 2000. Yahyâ Bey Dîvânı nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
11-) Çapan, P., “Divan Şairinin Üslubuna Dair”, Tuncer Gülensoy Armağanı, Kayseri 1994, s.174-181. - 1994
12-) Çapan, P., “18.yy. Tezkirelerine Göre Edebî Kültür ve Gelenek Bakımından Şair”, Fırat Şiir Akşamları Güldeste’si, Elazığ Kasım 1994, s.112-114. - 1994
13-) Çapan, P., “Yunus’un Dilinde Manevî ve Mecâzî Anlamlarıyla Allah’ın İsim ve Sıfatları”, Millî Kültür, Ocak 1991, S.80, s.93-96. - 1991
14-) Çapan, P., “Edebiyat Tarihi Geleneğimiz Etrafında Düşünceler ve Bir Eser”, Millî Kültür, Temmuz 1991, S.86, s.27-28. - 1991
15-) Çapan, P., “Tezkire-i Safâyî Dîbâcesi”, Fırat Üniv. Dergisi, Sos. Bil., Elazığ 1991, C.5(1),s.111-114. - 1991
16-) Çapan, P., “Yunus’un Yaş-nâmesi Üzerine Bir Tahlil”, Fırat Üniv. Dergisi, Sos. Bil., Elazığ 1991, C.5(2), s.181-195. - 1991
17-) Çapan, P., “Fuzûlî’nin Hasbihâl tarzındaki Şiirlerine Dair”, Millî Eğitim Dergisi, Mayıs 1990, S.97, s.40-43. - 1990
18-) Çapan, P., “Bursalı Rahmî’nin Gül-i Sad-Berg’i Üzerine Bir Değerlendirme”, Fırat Üniv. Dergisi, Sos. Bil., Elazığ 1989,C. 3(1), s.1-27. - 1989

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çapan, P., 2012. Tezkirelerde Şaka, Takılma ve Alay Düşkünlüğü Üzerine . Dil ve Edebiyat Araştırmaları Journal of Language and Literature Studies
2-) Çapan Pervin, 2005. Şeyh Gâlib de Ateş İmajına Dair. Türk Kültürü İncelemeleri

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çapan Pervin, 2018. LEYLÂ SAZ HANIM’IN ŞARKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu X
2-) Çapan, P., 2015. Şefik Dîvânı'nda Mevlânâ Sevgisi. II. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu
3-) Çapan Pervin, 2014. Anıdan Otobiyografiye Halide Edip Adıvar ın Mor salkımlı Evi nde Bir Kadın Yazarın İnşası. Medeniyet ve Kadın Kongresi
4-) Çapan,P.,"Anıdan Otobiyografiye Halide Edip Adıvar’ın ‘Mor Salkımlı Ev’inde Bir Kadın Yazarın İnşası" Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide edip Adıvar'ın Ölümünün 50. Yılı Anısına),20-22 Ekim 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 2014
5-) Çapan, P., 2014. Selim İleri'nin Mel'un Romanında Geleneğin İzinde Dil, İmlâ ve Üslûp Mes'eleleri . VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Ekim 2014, Fırat Üniversitesi, Elazığ
6-) Çapan, P., "Recai-zâde İbrahim Şefik Divanı'nda Osmanlı-Rus Savaşları", 93 Harbi ve Hırvatistan Rijeka'da Ruzic Koleksiyonunda Bulunan Fotoğraflar Uluslararası Sempozyum, 16-18 Nisan 2013, Muğla. - 2013
7-) Çapan, P., "Edebiyat ve Aşk" II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni 8-10 Mayıs 2013 Muğla. - 2013
8-) Çapan, P., “Türk Kültüründe ‘Eğri ve Doğru’ Kelimelerinin Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme” 38.ICANAS, 10-15 Eylül 2007 Ankara/Türkiye Bildiriler Dil Bilimi, Dil Bilgisi ve Dil Eğitimi, C. 1, Ankara 2011, s. 381-396. - 2011
9-) Çapan, P., “18. yy.Tezkirelerinde Aile, Soy ve Akrabalık İlişkilerine Dair”, Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2011, s. 195-222. - 2011
10-) Çapan, P., “Safâyî Tezkiresi’ne Göre Balkanlar” , Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa, 13-15 Mayıs 2010, s. 299-313. - 2010
11-) Çapan, P., “Bir Üslûp Unsuru Olarak Safâyî Tezkiresi’nde Örnek Verme İşlemi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi-Türkçenin Sözdizimi ve Türk Edebiyatında Üslûp Arayışları- İstanbul 27-28 Ağustos 2007. UTEK 2007, Bildiri Kitabı C.2., İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları 95. Şubat 2009, s.99-120. - 2009
12-) Çapan, P., “18.yy. Tezkirelerinde Eseri Niteleyen Bir Unsur Olarak Hayâl” V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Uluslararası- (Prof.Dr.Harun TOLASA Hatırasına), Mardin, 16-18 Ekim 2009. - 2009
13-) Çapan, P., “Tezkirelerin Işığında Şiire Has Bir Yapı Unsuru Olarak Mânâ Üzerine Değerlendirmeler”, I.Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Prof.Dr.Abdülkadir Karahan Anısına-, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 12-13 Nisan 2007, İstanbul 2007. - 2007
14-) Çapan, P., “Tezkire Terminolojisinde Şair Doğmak veya Şair Olmak”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Atatürk Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ede. Böl., Erzurum 2007. - 2007
15-) Çapan Pervin, 2007. Türk Kültüründe Eğri ve Doğru Kelimelerinin Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme. 38. ICANAS
16-) Çapan, P., “On Şeyh Gâlib’s Image Of Fire”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası İmgebilim Sempozyumu “Ötekinin Sunumlarındaki Algılama Farklılıkları” (Symposium İnternational d’Imagologie “Les Modalités de la perception dans Les représentations de l’altérité), 26-28 Nisan Muğla 2004, Muğla Üniv. Yay., Muğla 2006, C.I, s.473-486. - 2006
17-) Çapan, P., “Nasreddin Hoca’nın Karısı Tiplemesi ve Ebu’l-Hayr Rûmî’nin Saltuk-nâmesinde Çizilen Manevî Portre”, I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu( Bilgi Şöleni), 6-7 Temmuz 2005, Akşehir/ Konya, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonu Katkılarıyla Akşehir Belediyesi Kültür Yay. 6, s.229-234. - 2006
18-) Çapan, P., “Ali Şîr Nevâyî ve Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnun Mesnevilerinin Anlatım Tarzlarının Mukayeseli Tahlili”, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2005, s. 225-241. - 2005
19-) Çapan Pervin, 2005. Nasreddin Hoca nın Karısı Tiplemesi ve Ebu l Hayr Rûmî nin Saltuk nâmesinde Çizilen Manevî Portre. I.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çapan, P., Eke, N.U., Tanç, N.,"Hadâiku'ş-Şakâyık'a Göre Menteşe Yöresinde Yetişen Şairler", Muğla Değerleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Muğla 2013, s. 61-64. - 2013
2-) Çapan, P., “Şefik Dîvânı Örnekleminde Manzum Tarih Düşürme Geleneği” Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2011) Bildirileri”, (Yay. Haz. Muna Yüceol Özen- Arş. Gör. Huriye Sözer ), Adana 2012. s. 69-85. - 2012
3-) Çapan, P., “Tezkirelerde Şaka, Takılma ve Alay Düşkünlüğü Üzerine”, VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına), 01-03 Temmuz 2011 Antalya. - 2011
4-) Çapan, P., “Otobiyografi Geleneğinde Veciz Bir Örnek: Kâtip Çelebi Biyografisi”, VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu( Prof.Dr. Mine Mengi adına), Kayseri 25-27 Kasım 2010. - 2010
5-) Çapan, P., “Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı’nda Mevlânâ ve Mevlevîlik”, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlânâ ve Mevlevîlik- Ulusal Sempozyumu Bildiriler (14-16 Aralık 2006 Konya), Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Konya 2007. - 2007
6-) Çapan, P., “Şakâyıku’n-Nu’mâniyye Zeyillerine Göre Menteşe Yöresinde Yetişen Alimler”, Osmanlının 700.Yılında Muğla Sempozyumu, Muğla 6-7 Mayıs 1999. - 1999
7-) Çapan, P., “Biyografik ve Edebî Bir Değer Olarak 18.yy. Tezkirelerinde Vefat Kaydı”, Celâl Bayar Üniversitesi, I.Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, Manisa 11-13 Eylül 1996. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1997, S.1, s.208-221. - 1997
8-) Çapan, P., “Ahmed Yesevî Bibliyografyasına Doğru”, Fırat Üniversitesi Ahmed Yesevî Sempozyumu, Elazığ 29-30 Nisan 1993 - 1993

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çapan Pervin, 2019. Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Ali Berat Alptekin Armağanı/Klâsik Türk Edebiyatında Şairi Yaratan ve Yaşatan Sosyal Çevre. Yayın Evi: Kömen Yayınları Editör Adı: Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Prof. Dr. Hatice İÇEL Doç. Dr. Selçuk PEKERDr. Öğr. Üyesi Atiye NAZLI
2-) Çapan, P., Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr ), İnceleme - Metin – İndeks, Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. S.322, Tezkireler Dizisi: 9, ISBN 975-16 1776-6, İLESAM 2005.06 4.143-316, Ankara 2005. - 2005
3-) Çapan, P., Klâsik Türk Şiirinde Eğri ve Doğru, 2005 (Bu çalışma Profesörlük Takdim Çalışması olarak sunulmuştur.) - 2005
4-) Çapan, P., Mesneviye Düşen Aşklar, 1999 (Bu çalışma Doçentlik Takdim Çalışması olarak sunulmuştur.) - 1999

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çapan Pervin, 2016. Nâbî ye Armağan/Safâyî Tezkiresi'ndeBiyografik Bilgi Verme: Nâbî Örneği. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: Çetin Derdiyok, Dilek Batislam

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Safayî Tezkiresinde Biyografik Bilgi Verme: Nâbî Örneği (Yayım kararı bulunmaktadır.) - 2014
2-) Çapan, P., "Hocam'ı Hatırlıyorum...", Klasik Türk Edebiyatı Araştırmacılarına Mektuplar (haz. Dr. Sibel ÜST), Kesit Yayınları, İstanbul, 2012, s.189-201. - 2012
3-) Çapan Pervin, 2007. Tunca Kortantamer İçin/Kasideye Gelen Nevruz: Cevrî’nin Nevrûziyesi. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Yay Editör Adı: Yavuz Akpınar
4-) Çapan Pervin, 2005. Mustafa Safâyî Efendi Tezkire i Safâyî Nuhbetü l Âsâr/. Yayın Evi: Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Editör Adı: Prof. Dr. Müjgan CUNBUR

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Akpınar, Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi’nde Danışma Kurulu Üyeliği ve Hakemlik - 2013
2-) Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi - 2013
3-) Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Dergisi’nde Hakemlik - 2013
4-) Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (2004- ) - 2004
5-) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2002-2005) - 2002
6-) Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2000- ) - 2000

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi - 2013
2-) JASS The Journal of Academic Social Science Studies - 2013
3-) Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Bilig (2000- ) - 2000

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi) Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, S. 39, Erzurum 2009..

(D-3-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü (1.-10. sayı 2000/2003) - 2000

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Geleneğin güncellenmesi bağlamında Hüsrev ü Şîrînler. Konu: Hüsrev ü Şirin. BEYZA-ALPARSLAN. 2019
2-) Tez Adı: Kaside geleneği içinde serv redifli kasidelerin ontolojik analiz yöntemi ile incelenmesi. Konu: Serv Redifli Kaside. TOLGA-İNAL. 2019
3-) Tez Adı: Gelenekten geleceğe Mantıku't-tayr. Konu: Mantıku't-Tayr. ELİF-SERTUÇ. 2019
4-) Tez Adı: Fehîm-i Kadîm Dîvânı'nın Anlambilim Açısından İncelenmesi. Konu: Fehim-i Kadim. TUĞÇE-YAŞA. 2019
5-) Tez Adı: Klâsik Türk edebiyatında Nûh Peygamber. Konu: Nuh Peygamber. TUĞÇE-YAŞA. 2017
6-) Tez Adı: Eski Türk edebiyatı geleneğinde gerek redifli gazeller. Konu: Gerek Redifli Gazeller. ÖZGE-ÖZHAN. 2017
7-) Tez Adı: Nâ'ilî'nin Gazellerinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi. Konu: Nâ'ilî, Şerh, Yapısalcılık. Nagehan-UÇAN EKE. 2013
8-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk'ın Tahlil ve Tenkidi - 2013
9-) Kasidelerde Zihniyet Değişimi (devam ediyor) - 2013
10-) Kâşif Dîvânı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili - 1998

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Su’ûd Mehmed Yavsî Efendi Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri Ve Dîvânı’nın Tenkidli Metni - 2010
2-) Yâver Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı - 2010
3-) Klâsik Türk Şiirinde Tarihî, Efsanevî ve Mitolojik Unsurlar - 2008
4-) Taşköprülü-zâde’nin Tasnifi Işığında XVI.yy. Klâsik Türk Şiirinde İlim - 2007
5-) Türk Edebiyatında Terkîb-i Bend ve Tercî-i Bendler(XVII- XIX.yy.) - 2006
6-) Tecelli, Hayatı Edebi Kişiliği ve Dîvânı’nın Tenkitli Metni - 1997
7-) Topkapılı Feyzî, Hayatı Edebi Kişiliği ve Dîvânı’nın Tenkitli Metni - 1996

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Nagehan UÇAN EKE, "Nâilî’nin Gazellerinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. - 2013

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Yazılışının 950. Yılında Kutadgu Bilig Paneli. Türkiye. . 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı: I. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu, 17 Aralık 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Aralık. Türkiye. 2014
2-) Sempozyum Koordinatörlüğü: 93 Harbi ve Hırvatistan Rijeka'da Ruzic Koleksiyonunda Bulunan Fotoğraflar Uluslararası Sempozyum 16-18 Nisan 2013 Muğla.. Nisan. Türkiye. 2013
3-) Bilim Kurulu Üyeliği: II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni 8-10 Mayıs 2013 Muğla.. Mayıs. Türkiye. 2013
4-) Bilim Kurulu ve Protokol Üyeliği: VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (04-07 Aralık 2013). Aralık. Türkiye. 2013
5-) Bilim Kurulu ve Protokol Üyeliği: V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (19-22 Aralık 2012). Aralık. Türkiye. 2012
6-) Bilim Kurulu ve Protokol Üyeliği: IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (22-24 Aralık 2011). Aralık. Türkiye. 2011
7-) Sempozyum Koordinatörlüğü: IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 22-24 Aralık 2011.. Aralık. Türkiye. 2011
8-) Bilim Kurulu Üyeliği: Prof. Dr. Mustafa İsen adına Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu (6-8 Mayıs 2010) . Mayıs. Türkiye. 2010
9-) Bilim Kurulu Üyeliği: Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu- II (13-15 Mayıs 2010). Mayıs. Türkiye. 2010

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Onur Kurulu Üyesi: VII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar 02-05 Ekim 2013, Muğla.. Ekim. Türkiye. 2013
2-) Düzenleme Kurulu Üyeliği: Zeybek Kültürü Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla 24-25 Ekim 2002.. Ekim. Türkiye. 2002
3-) Düzenleme Kurulu Üyeliği: W. Gibb ve Türk Edebiyatı Tarihçiliği Kolokyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla 4.10.2001. Ekim. Türkiye. 2001

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Çapan, P., "Kadın-İktidar-Edebiyat", 7. Akyaka Uluslararası Edebiyat Günleri (2-3 Mayıs 2013) Muğla.. Mayıs. Türkiye. 2013
2-) Çapan, P., “Klâsik Türk Edebiyatı Eğitiminin Sorunlarına Çözüm Önerileri”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 22-24 Aralık 2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Aralık. Türkiye. 2011

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Doğumunun 650. Yılında Seyyid İmâdü'ddin Nesîmî Paneli. Türkiye. . 2019
2-) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri VI: "Klâsik Türk Edebiyatının Renkli Bir Şahsiyeti: Koca Râgıb Paşa", 26.03.2015,. Mart. Türkiye. 2015
3-) Perşembe Toplantıları: "Muğla'da Yazar Olmak", 09.04.2015, Üniversite Evi.. Nisan. Türkiye. 2015
4-) 1. Büyük Kadın Buluşması "Çalışma Hayatı İçinde Psikolojik Taciz: Mobbing", 15.04.2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Nisan. Türkiye. 2015
5-) Muğla:Kent/Mekan/Yazı 28.5.2015 Muğla. Üniversite Evi. . 2015
6-) Klâsik Türk Edebiyatını Anlamak 23.11.2015 Muğla. Ömer Köse Salonu Kötekli/Muğla. . 2015
7-) Kâtip Çelebi'yi Okumak 16.12.2015 Muğla İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Konak Sohbetleri. Saadet Hanım Konağı. Muğla. . 2015
8-) Çapan, P., “Sosyoloji ve Edebiyat”, VII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar 03 Ekim 2013, Muğla sıtkı Koçman Üniversitesi.. Ekim. Türkiye. 2013
9-) Çapan, P., “Mûsikî İkliminde Dîvân Şiiri”, Bursa Geleneksel Türk Müziği Topluluğu İle Birlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 27.03.2012. (Edebî Anlatım). Mart. Türkiye. 2012
10-) Çapan, P., “Ölümünün 300. Yılında Neva Kâr'dan Destan'a Buhûrî-zâde Mustafa Itrî”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 07.12.2012. (Edebî Anlatım). Aralık. Türkiye. 2012
11-) Mevlevîlik ve Muğlalı Şâhidî, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 25.12.2012. (Panel Yöneticisi). Aralık. Türkiye. 2012
12-) Ölümünün 300. Yılında Nâbî, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 12.04.2012. (Panel Yöneticisi). Nisan. Türkiye. 2012
13-) Doğumunun 400.Yılında Evliya Çelebi Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 18.05. 2011. (Panel Yöneticisi) . Mayıs. Türkiye. 2011
14-) Çapan, P., “Bilim Ufkunda Muğla’dan Yetişenler”, Türk Ocakları-Muğla Şubesi, Ocakbaşı Sohbetleri, 15.05.2009. (Konferans). Mayıs. Türkiye. 2009
15-) Çapan, P., "Türk Dili’nin Yozlaşması", Muğla İl Özel İdare Toplantı Salonu, 03.04.2008.. Nisan. Türkiye. 2008
16-) Çapan, P., “Geleneğin İzinde Klâsik Türk Şiiri Ve Necip Fazıl”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu. (Konferans) . . Türkiye. 2008
17-) Çapan, P., “Mevlânâ ve Mevlevîlik”, İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü Profesyonel Turist Rehberleri Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Muğla Müze Binası, Mustafa Pabuççuoğlu Konferans Salonu,0 8.11.2007. . Kasım. Türkiye. 2007
18-) Harf İnkılabında Türk Ocaklarının Rolü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 08.12.2004. (Panel Yöneticisi) . Aralık. Türkiye. 2004
19-) Çapan, P., “Yunus ve İnsan Sevgisi”, Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 13.05.2003. . Mayıs. Türkiye. 2003
20-) Çapan, P., “Fatih'in Şairliği”, İstanbul'un Fethi'nin 550. Yıl Dönümü Paneli, İl Halk Kütüphanesi, Muğla, 29.05.2003. (Panelist ve Panel Yöneticisi) . Mayıs. Türkiye. 2003
21-) Çapan, P., “Gibb’in Hayatı ve Eserinin Kaynakları”, Gibb ve Türk Edebiyatı Tarihçiliği Kollokyumu, Muğla, 04.10.2001.. Ekim. Türkiye. 2001
22-) Çapan, P., “Nutuk ve Edebi Gücü”, Atatürk Dönemi Dil ve Edebiyat Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 15.05.2001.. Mayıs. Türkiye. 2001
23-) Çapan, P., “Klâsik Şiir Dilinde Atasözü-Deyim Kullanımı ve Zati Örneği”, Salı Konferansı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 02.10.2001.. Ekim. Türkiye. 2001
24-) Çapan, P., “Ali Şîr Nevâyî’ nin Leylâ ve Mecnûn’u”, Ali Şîr Nevâyî Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 21.11.2001.. Kasım. Türkiye. 2001

Verdiği Dersler

TDE 5090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 5536 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Belge Redifler

TDE 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TDE 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

TDE 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

TDE1008 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi I

TDE1012 2019-2020 Bahar

Türkçe Kompozisyon II

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5525 2019-2020 Güz

Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri

TDE 6519 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatında Anlatma Esasına Dayalı Metinler

TDE 6523 2019-2020 Güz

El Yazması Metin İncelemeleri

TDE1007 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatına Giriş

TDE1011 2019-2020 Güz

Türkçe Kompozisyon I

TDE4501 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5536 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Belge Redifler

TDE 6520 2018-2019 Bahar

İleri Osmanlı Türkçesi

TDE 6522 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Metin Şerhi

TDE1012 2018-2019 Bahar

Türkçe Kompozisyon II

TDE3008 2018-2019 Bahar

Eski Türk Ed. Manz. M. İnc.

TDE 5525 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri

TDE1011 2018-2019 Güz

Türkçe Kompozisyon I

TDE3007 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II