Personel

Araştırma Görevlisi CÜNEYD ÇELİK
Araştırma Görevlisi
Cüneyd Çelik
@ E-posta
cuneydcelik@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Temel Eğitim Bölümü

Kadro Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2013

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi 2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çelik Cüneyd, Güven Gökhan, Kozcu Çakır Nevin, 2020. Integration of mobile augmented reality (MAR) applications into biology laboratory: Anatomic structure of the heart.. Research in Learning Technology
2-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, 2020. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Türkiye İstatistiki Bölge Birimlerine Göre Evrensel Fen Okuryazarlık Düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, Kroufek Roman, 2017. Theses Written About EnvironmentalEducation: Turkey – The Czech Republic Comparison. International Electronic Journal of Environmental Education
4-) Çelik Cüneyd, Can Şendil, 2017. Intercultural Adaptation and Validity Study: Universal Science Literacy Scale (USLS). Universal Journal of Educational Research
5-) Kroufek, R., Çelik, C., Can, Ş., 2015. The Comparıson Of Envıronmental Lıteracy Of Czech And Turkısh Pre-Servıce Prımary Teachers Usıng Elsa Scale. Turkish Online Journal of Educational Technology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, 2018. Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının ÖğretmeÖğrenmeAnlayışlarının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Çelik, C., Güven, G., 2015. Kan Bağışı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güven Gökhan, Çelik Cüneyd, 2019. Mobil artırılmış gerçeklik (Mag) uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji öğrenmeye yönelik motivasyon ve akademik başarıları üzerine etkisi.. 1st International Science, Education, Art Technology Symposium,
2-) Kozcu Çakır Nevin, Çelik Cüneyd, 2019. Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Biyoloji Laboratuarı Entegrasyonuna Örnek Bir Etkinlik. I. uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu
3-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, Güven Gökhan, 2016. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAN BAĞIŞINA YÖNELİK TUTUMLARI. 15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİMİ SEMPOZYUMU
4-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, 2016. ÇEVRE OKURYAZARLIĞI KONUSUNDA YAZILMIŞ TEZLER TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ KARŞILAŞTIRMASI. 15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çelik Cüneyd, Çelik Büşra, Alpaslan Muhammet Mustafa, 2019. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSTE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİKEĞİLİMLER. 2 . U L U S L A R A R A S I T E M E L E Ğ İ T İ M K O N G R E S İ
2-) Çelik Cüneyd, Çelik Büşra, Alpaslan Muhammet Mustafa, 2019. Derste teknoloji kullanımına yönelik eğilim ile internet tabanlıEpistemolojik inanç arasındaki ilişki. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Can Şendil, Çelik Büşra, Çelik Cüneyd, 2019. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNE ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLERİN ETKİSİ. 2 . U L U S L A R A R A S I T E M E L E Ğ İ T İ M K O N G R E S İ
4-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, Doğan Uğur, 2018. AKADEMİK ETİĞİN AKADEMİK PERSONELDEKİ MUTLULUK, YAŞAM DOYUMU VE İŞ DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
5-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, Doğan Uğur, 2018. Öğretim Üyelerinin Akademik Etik Değer Kavramına İlişkin Görüşleri. X. İnternational Congress of Educational Research
6-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, 2018. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrensel Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Türkiye İstatistiki Bölge Birimlerine Göre Karşılaştırılması. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Çelik Cüneyd, Aydın Güliz, 2017. OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI: KÖYCEĞİZ ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Özdemir Oğuz, Uslu Sadık, Çelik Cüneyd, 2017. ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRE BOZULMASINA YÖNELİK ALGILARI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
9-) Özdemir Oğuz, Çelik Cüneyd, Uslu Sadık, 2017. ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRE BOZULMASINA YÖNELİK ÖNERİLERİ VE GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ: MSKÜ ÖRNEĞİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
10-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, 2017. Ortaokul 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnanç Düzeyi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
11-) Çelik Cüneyd, Aydın Güliz, 2017. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KÖYCEĞİZ ATIK SU ARITMA TESİSİ. VIII. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
12-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, 2017. KÜLTÜRLERARASI ADAPTASYON VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI: EVRENSEL FEN OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
13-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, 2016. FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
14-) Kroufek Roman, Çelik Cüneyd, Can Şendil, 2015. The Comparıson Of Envıronmental Lıteracy Of Czech And Turkısh Pre Servıce Prımary Teachers Usıng Elsa Scale. International Conference on New Horizons in Education
15-) Çelik Cüneyd, Güven Gökhan, 2014. Bir Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıGması: Kan BağıGı Tutum Ölçeği. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Beslenmek Sadece Beslenmek Değildir. 2014-2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ölçek uyarlama çalışması ve Türkiye'deki 20 üniversitede öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adaylarının evrensel fen okuryazarlığı düzeyi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Evrensel Fen Okuryazarlık Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması ve Öğretmen Adaylarının Evrensel Fen Okuryazarlık Düzeyi. 2015-2016

Verdiği Dersler

PFD4006 2019-2020 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI