Personel

Prof.Dr. ERDOĞAN KELEŞ
Prof.Dr.
Erdoğan Keleş
@ E-posta
ekeles@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1637

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 1999

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Ağustos 2002

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD (Yakınçağ Tarihi) 25.02.2009

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Keleş, E., 2015. Avrupa Tüccarı'nın Hukuki ve Ticari Durumlarına Dair Bazı Tespitler (1835-1868). Belleten

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Keleş Erdoğan, Menekşe Metin, 2023. BİR METROPOLİT’İN GÖZÜYLE EGE ADALARI’NDA İSYAN HAZIRLIĞI: KAŞOT VE KERPE ADALARI ÖRNEĞİ (1865-1866). Tarih İncelemeleri Dergisi
2-) Keleş Erdoğan, 2020. AYDIN VİLAYETİNDE AŞİRETLERİN İSKÂNI VE SORUNLAR (19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI). Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Keleş Erdoğan, 2022. Yanya Sancağı Mutasarrıfı Arslan Paşazâde Selman Paşa (1742-1764). OTAM
2-) Yazıcı Muhammed, Keleş Erdoğan, Karsandık Yazıcı Özlem, 2022. Milas Kazası Vakıflarının İdarî ve Malî Durumları [Vakıf Kayıtlarına Göre / 1848-1885]. Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
3-) Keleş Erdoğan, Erdinç Özgür, 2021. Sultan II. Mahmud’un Orduda Yaptığı Reformlara Menteşe Sancağının Katkısı (1826-1839). OTAM
4-) Keleş Erdoğan, 2021. Avlonya Sancağı Mutasarrıfı Vezir Arnavut İsmail Paşa (1751-1764). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
5-) Keleş Erdoğan, 2020. Kıbrıs Muhassılı Silahdar Osman Ağa’nın Muhallefatı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
6-) Keleş Erdoğan, 2019. Abdurrahman Sami Paşa’nın Rumeli Teftişi. Asia Minor Studies
7-) Erdoğan Keleş, 2018. İmar Meclislerinin Raporlarında Eğitim (1845-1847). Tarih Araştırmaları Dergisi
8-) Erdoğan Keleş, 2018. Sultan Abdülmecid Döneminde Tuna-Karadeniz Arasında Kanal Açma Teşebbüsü. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
9-) Keleş, E., 2016. Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Müttefik Orduların Sevk ve İdare Merkezi: Varna. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
10-) Keleş, E., 2013. II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları . History Studies
11-) Keleş, E., 2013. Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
12-) Keleş, E., 2011. Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi. OTAM
13-) Keleş, E., 2009. Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı. Turkish Studies
14-) Keleş, E., 2004. XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
15-) Keleş Erdoğan, 2004. XIX. Yüzyılın ikinci Yarısında Muğla'da Gayrimüslimlerin Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Durumları. Akademik Araştırmalar Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Keleş, E., Ercoşkun, T., 2014. Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807-1809). Tarih Araştırmaları Dergisi
2-) Keleş, E., 2009. Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol). Tarih Araştırmaları Dergisi
3-) Keleş, E., 2008. Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme . Tarih Araştırmaları Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Keleş, E., 2011. 19. Yüzyıl Ortalarında Gevrek Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı (14652 Numaralı Temettuât Defterine Göre). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Keleş, E., 2011. Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi. Belgeler
3-) Keleş, E., 2010. Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi. OTAM
4-) Keleş, E., 2009. Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha. Muğla Üniversitesi SBD (İLKE)
5-) Keleş, E., 2005. Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858). Tarih Araştırmaları Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Keleş Erdoğan, 2010. Karadeniz ve Boğazlar Meselesi. Journal of History School / Tarih Okulu

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Keleş Erdoğan, Yazıcı Muhammed, 2018. Seyahatnameler Işığında Tire ve Yakın Çevresi. Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu
2-) Keleş, E., 2011. Midillili Mehmed Hayreddin’in Aydın Vilayeti Seyahati. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları (CIEPO) 6. Ara Dönem Sempozyum
3-) Keleş, E., 2010. Kırım Savaşında (1853-1856) Müttefik Orduların Barınma ve İaşe Sorunları. XVI. Türk Tarih Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Keleş Erdoğan, 2018. Sami Paşa’nın Rumeli Teftişi ve Bazı Tespitler. XVIII. Türk Tarih Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Keleş Erdoğan, 2019. Anadolu’da Tanzimat ve Teftiş (1850-1853). Yayın Evi: Gece Akademi Editör Adı: Erdoğan Keleş

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Keleş, E., 2011. Sultan Abdülmecid'in Rumeli Seyahati. Yayın Evi: Birleşik Kitabevi Editör Adı: Erdoğan Keleş

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Keleş Erdoğan, 2020. Çeşme Müftüsü Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Hakkındaki iddialar / Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar I. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Hasan Babacan
2-) Keleş Erdoğan, 2020. Kıbrıs’ta Girne Dizdarı Halil İsyanı (1765-1766)/ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar II, Cilt: 2. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Hasan Selim Kıroğlu
3-) Keleş Erdoğan, 2020. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik/Rusların Kırım Savaşı Öncesinde İstanbul ve Boğazları İşgal Planları ve Alınan Önlemler. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: İ. H. Demircioğlu-Y. Yiğit-A. Özcan-E. Demircioğlu-C. Ünver-G.S. Karabacak
4-) Keleş Erdoğan, 2018. İçil Sancağı’nın Sosyo-Ekonomik ve Coğrafi Durumu (İmar Meclisi Raporlarına Göre / 1845), Türk Tarihine Dair Yazılar-III. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Alpaslan DEMİR, Tuba KALKAN, Eralp ERDOĞAN, Ömer DÜZBAKAR
5-) Keleş, E., 2014. Kirkor Zohrap Efendi ile Cizrelizâde Mehmed Raif Efendi'nin Ermeni Meselesi'ne dair Yaklaşımları/ Tarihte Türkler ve Ermeniler: Merkez ve Taşrada Ermeniler Nüfus ve Göç. Yayın Evi: Türk Tarih Kurumu Editör Adı: Metin Hülagü
6-) Keleş, E., 2012. Kırım Savaşı (1853-1856) ve 1854 Osmanlı-Sardunya Ticaret Antlaşması / Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar /Studies Presented in Honour of Musa Çadırcı. Yayın Evi: Bilgin Kültür Sanat yayınları Editör Adı: Selda Kılıç-Bekir Koç-Tülay Ercoşkun
7-) Keleş, E., 2011. Doktor Sigmund Spitzer’in Hatıraları ve Sultan Abdülmecid. Yayın Evi: IQ kültür sanat yayınevi Editör Adı: İbrahim Erdal-Yunus Özger

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Keleş, E., Karsandık Yazıcı, Ö., 2017. Reformdan İsyana: Menteşe Sancağı’nda Tanzimat’ın Uygulanışı (1840-1842) / Muğla Şehir Yazıları. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Editör Adı: E. Keleş-Ö.K. Yazıcı-B.B. Hança

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Keleş, E., 2013. Kırım Harbi'ne Dair Notlar . Yayın Evi: TTK Editör Adı: Erdoğan Keleş
2-) Erdoğan Keleş, B.A., 2012. Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı. Yayın Evi: Melsa Editör Adı: Erdoğan Keleş

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) TARİH VE GÜNCE. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) TARİH ARAŞTIRMALARI. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Belgi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Asia Minor Studies. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Fırat Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Tarih Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
9-) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Asia Minor Studies. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Asia Minor Studies. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
13-) Journal of History School/ Tarih Okulu. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
14-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Asia Minor Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Journal of History School / Tarih Okulu Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
18-) Asia Minor Studies. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
19-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
20-) Journal of History School/ Tarih Okulu. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Journal of History School/ Tarih Okulu. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
23-) History Studies. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Asia Minor Studies. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
25-) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
26-) History Studies. 2011. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD). 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD). 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Çukurova Araştırmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi /KAÜSBED. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Tarih Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2008. Tarih Araştırmaları Dergisi.

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Muğla Şehir Yazıları.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) AYDIN VİLAYETİNDE AŞİRETLERİN İSKÂNI VE SORUNLAR (19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
3-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
7-) Avrupa Tüccarı'nın Hukuki ve Ticari Durumlarına Dair Bazı Tespitler (1835-1868) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Müttefik Orduların Sevk ve İdare Merkezi: Varna - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Anadolu’da Tanzimat ve Teftiş (1850-1853) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Sultan Abdülmecid Döneminde Tuna-Karadeniz Arasında Kanal Açma Teşebbüsü - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) AYDIN VİLAYETİNDE AŞİRETLERİN İSKÂNI VE SORUNLAR (19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Kıbrıs’ta Girne Dizdarı Halil İsyanı (1765-1766)/ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar II, Cilt: 2 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
16-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
18-) Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
22-) Abdurrahman Sami Paşa’nın Rumeli Teftişi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
23-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
24-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
25-) AYDIN VİLAYETİNDE AŞİRETLERİN İSKÂNI VE SORUNLAR (19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
26-) Anadolu’da Tanzimat ve Teftiş (1850-1853) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
27-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
28-) Sultan Abdülmecid Döneminde Tuna-Karadeniz Arasında Kanal Açma Teşebbüsü - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) Sultan Abdülmecid'in Rumeli Seyahati - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
30-) Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
33-) İmar Meclislerinin Raporlarında Eğitim (1845-1847) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
34-) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
35-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
36-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
37-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
38-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
39-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
40-) Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Müttefik Orduların Sevk ve İdare Merkezi: Varna - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
42-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
43-) Avrupa Tüccarı'nın Hukuki ve Ticari Durumlarına Dair Bazı Tespitler (1835-1868) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
44-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
45-) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
46-) Sultan Abdülmecid'in Rumeli Seyahati - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
47-) Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
48-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
49-) Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807-1809) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
50-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
51-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
52-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
53-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
54-) Kirkor Zohrap Efendi ile Cizrelizâde Mehmed Raif Efendi'nin Ermeni Meselesi'ne dair Yaklaşımları/ Tarihte Türkler ve Ermeniler: Merkez ve Taşrada Ermeniler Nüfus ve Göç - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
55-) XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
56-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
57-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
58-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
59-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
60-) XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
61-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
62-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
63-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
64-) Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
65-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
66-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
67-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
68-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
69-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
70-) Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
71-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
72-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
73-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
74-) XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
75-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) Abdurrahman Sami Paşa’nın Rumeli Teftişi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) İçil Sancağı’nın Sosyo-Ekonomik ve Coğrafi Durumu (İmar Meclisi Raporlarına Göre / 1845), Türk Tarihine Dair Yazılar-III - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) XIX. Yüzyılın ikinci Yarısında Muğla'da Gayrimüslimlerin Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Durumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
10-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
18-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
20-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
21-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
22-) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
23-) Kirkor Zohrap Efendi ile Cizrelizâde Mehmed Raif Efendi'nin Ermeni Meselesi'ne dair Yaklaşımları/ Tarihte Türkler ve Ermeniler: Merkez ve Taşrada Ermeniler Nüfus ve Göç - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
24-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
25-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
26-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
27-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
28-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
29-) XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
30-) Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
31-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
32-) Doktor Sigmund Spitzer’in Hatıraları ve Sultan Abdülmecid - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
33-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
34-) XIX. Yüzyılın ikinci Yarısında Muğla'da Gayrimüslimlerin Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Durumları - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Kirkor Zohrap Efendi ile Cizrelizâde Mehmed Raif Efendi'nin Ermeni Meselesi'ne dair Yaklaşımları/ Tarihte Türkler ve Ermeniler: Merkez ve Taşrada Ermeniler Nüfus ve Göç - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Anadolu’da Tanzimat ve Teftiş (1850-1853) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Sultan Abdülmecid'in Rumeli Seyahati - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Kıbrıs Muhassılı Silahdar Osman Ağa’nın Muhallefatı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Sultan II. Mahmud’un Orduda Yaptığı Reformlara Menteşe Sancağının Katkısı (1826-1839) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik/Rusların Kırım Savaşı Öncesinde İstanbul ve Boğazları İşgal Planları ve Alınan Önlemler - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
10-) Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Müttefik Orduların Sevk ve İdare Merkezi: Varna - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
11-) Kırım Savaşında (1853-1856) Müttefik Orduların Barınma ve İaşe Sorunları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
12-) Kırım Savaşı (1853-1856) ve 1854 Osmanlı-Sardunya Ticaret Antlaşması / Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar /Studies Presented in Honour of Musa Çadırcı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
13-) Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807-1809) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
14-) XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
15-) Avlonya Sancağı Mutasarrıfı Vezir Arnavut İsmail Paşa (1751-1764) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
16-) Reformdan İsyana: Menteşe Sancağı’nda Tanzimat’ın Uygulanışı (1840-1842) / Muğla Şehir Yazıları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) Kırım Savaşında (1853-1856) Müttefik Orduların Barınma ve İaşe Sorunları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) Abdurrahman Sami Paşa’nın Rumeli Teftişi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
19-) Anadolu’da Tanzimat ve Teftiş (1850-1853) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
20-) Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Müttefik Orduların Sevk ve İdare Merkezi: Varna - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
21-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
22-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
23-) Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807-1809) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
24-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
25-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
26-) Kırım Savaşında (1853-1856) Müttefik Orduların Barınma ve İaşe Sorunları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
27-) Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik/Rusların Kırım Savaşı Öncesinde İstanbul ve Boğazları İşgal Planları ve Alınan Önlemler - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
28-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
29-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
30-) Doktor Sigmund Spitzer’in Hatıraları ve Sultan Abdülmecid - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
31-) Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807-1809) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
32-) Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Müttefik Orduların Sevk ve İdare Merkezi: Varna - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
33-) Kırım Savaşı (1853-1856) ve 1854 Osmanlı-Sardunya Ticaret Antlaşması / Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar /Studies Presented in Honour of Musa Çadırcı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
34-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
35-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
36-) İmar Meclislerinin Raporlarında Eğitim (1845-1847) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
37-) Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
38-) Doktor Sigmund Spitzer’in Hatıraları ve Sultan Abdülmecid - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
39-) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
40-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
41-) XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
42-) Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
43-) Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
44-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
45-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
46-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
47-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
48-) Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
49-) Sultan Abdülmecid'in Rumeli Seyahati - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
50-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
51-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
52-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
53-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
54-) Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
55-) Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807-1809) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
56-) Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
57-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
58-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
59-) Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
60-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
61-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
62-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
63-) Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807-1809) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
64-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
65-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
66-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
67-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
68-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
69-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
70-) Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
71-) Sultan Abdülmecid'in Rumeli Seyahati - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
72-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
73-) Sultan Abdülmecid'in Rumeli Seyahati - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
74-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
75-) Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
76-) 19. Yüzyıl Ortalarında Gevrek Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı (14652 Numaralı Temettuât Defterine Göre) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
77-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
78-) Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
79-) II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
80-) Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
81-) Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
82-) Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
83-) Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
84-) Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
85-) Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
86-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
87-) Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
88-) Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858) - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türk-Yunan Basını Bağlamında Batı Trakya Türklerinin Siyasi ve Kültürel Yapısı. Konu: Türk-Yunan ilişkileri. Eda-Avtzi. 2021
2-) Tez Adı: Kal'a-i Sultaniyye'de Karantina Teşkilatı ve Kolera ile Mücadele (1835-1913). Konu: Salgın hastalık, kolera, Kal'a-i Sultaniyye, karantina. Zeynep Melis -DÖNMEZ. 2020
3-) Tez Adı: Siroz Ayanı İsmail Bey’in Merkezi Hükümet İle Olan İlişkisi (1785-1813). Konu: Ayanlık Sorunu. Tuncay-Sezgin. 2020
4-) Tez Adı: Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Aydın Vilayetinde Çekirge İstilaları. Konu: Kıtlık, Çekirge, Sosyo-ekonomik durum. Merve -AYDIN. 2018
5-) Tez Adı: 003 VE 003M NUMARALI DÜVEL-İ ECNEBİYE DEFTERLERİNİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ. Konu: Düvel-i Ecnebiye Defterlerinde yer alan bilgiler ışığında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki sosyal, hukuki ve siyasi ilişkiler incelenmiştir.. Özgür-Erdinç. 2015

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: II.Meşrutiyet Dönemi İstanbul'unda Adi Suçlar (1908-1918). Konu: Meşrutiyet, İstanbul, Suç. Çiğdem-Ülker. 2021
2-) Tez Adı: TURAN GAZETESİ ÖRNEĞİNDE AVRUPA HARBİ HABERLERİ (1914-1915). Konu: Savaş tarihi. Ömer Alp -Gözüm-Gözüm. 2020
3-) Tez Adı: Divan-ı Harp Mazbata Suretlerinde Ardahan ve Alacadağ Muharebeleri (1877-1878). Konu: Askeri Tarih. Handan-Gökçe. 2020
4-) Tez Adı: XIX. yüzyılda Menteşe Sancağı'nda idari yapı . Konu: Menteşe, idari yapı. Sezen-Soltekin. 2020
5-) Tez Adı: I. Dünya Savaşı'nda Irak-İran cephesi: İaşe ve sağlık hizmetleri. Konu: I. Dünyas Savaşı, iaşe, sağlık. Halit-Baş. 2019
6-) Tez Adı: Girit Müslümanlarının zorunlu göçü: Sevk ve iskân (1897-1913). Konu: Göç, İskan, Girit. Metin-Menekşe. 2018
7-) Tez Adı: II. Abdülhamid döneminde Bitlis vilayeti (İdarî ve sosyal yapı). Konu: idari, sosyal, Bitlis. Danyal-Tekdal. 2018
8-) Tez Adı: Osmanlı Devleti'nde güreş ve güreşçiler. Konu: Osmanlı, güreş. Rıdvan-Mutlu. 2018
9-) Tez Adı: Menteşe sancağı'nda eğitim (1876-1908). Konu: Menteşe, eğitim. Yaşam-Karaçay. 2017
10-) Tez Adı: 1823-1908 yılları arasında Osmanlı-İran ilişkileri (44/2 numaralı Düvel-i Ecnebiye Defterine göre). Konu: Osmanlı, İran, Düvel-i ecnebiye. Süleyman Hilmi-Akın. 2017
11-) Tez Adı: XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı-İtalyan ilişkileri (1850-1900). Konu: Osmanlı, İtalya. Halil-Dal. 2017
12-) Tez Adı: Türk - Yunan nüfus mübadelesinde Tekirdağ İmdad-ı Sıhhi Heyetinin faaliyetleri: 1923 - 1924. Konu: mübadele, göç, iskan. Semih-Çınar. 2015
13-) Tez Adı: Nazilli'de sosyo-ekonomik ve kültürel hayat (1923–1950). Konu: Nazilli, ekonomi, Sosyal. Selma-Ural. 2014
14-) Tez Adı: Temettuat Defterleri'ne göre XIX. yüzyıl ortalarında Eskişehir Kazası'nın sosyo-ekonomik yapısı. Konu: Temettuat, Eskişehir. Metin-Menekşe. 2012

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: VAKIF. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. XIX. YÜZYILDA MENTEŞE SANCAĞI’NDAKİ VAKIFLARIN İDARİ VE EKONOMİK DURUMU. 2015-2017

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı. . . 2019
2-) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı. . . 2018

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı. . . 2014
2-) Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı. . . 2013
3-) Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı. Türkiye. . 2012
4-) Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı. . . 2011

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Ders verme. . . 2021
2-) Ders verme. . . 2021
3-) Ders verme. . . 2020
4-) Ders verme. . . 2020
5-) Ders verme. . . 2019
6-) Ders verme. . . 2019
7-) Ders verme. . . 2018
8-) Ders verme. . . 2018
9-) Ders verme. . . 2017
10-) Ders verme. . . 2017
11-) Ders verme. . . 2016
12-) Ders verme. . . 2016
13-) Ders verme. . . 2015
14-) Ders verme. . . 2015
15-) Ders verme. . . 2014
16-) Ders verme. . . 2014
17-) Ders verme. . . 2013
18-) Ders verme. . . 2013
19-) Ders verme. . . 2012
20-) Ders verme. . . 2012
21-) Ders verme. . . 2011

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu. . . 2023
2-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu. . . 2022
3-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU. . . 2021

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) ÜAK doçentlik. Türkiye. . 2023
2-) Atama Jüri üyeliği. . . 2020

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3rd İnternational Contemporary Educational Research Congress, (3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi), (5-8 Temmuz 2018) (Bilim ve Danışma Kurulu). Oswiecim-Poland. . 2018
2-) 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, (4-7 Ekim 2018, Bodrum-Muğla) (Bilim ve Danışma Kurulu). Bodrum-Muğla-Türkiye. . 2018
3-) Uluslararası Mercidabık'tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu (Bilim Kurulu). Kilis. . 2017
4-) 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Bilim ve Danışma Kurulu). Türkiye. . 2017
5-) Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Bilim ve Danışma Kurulu). TÜRKİYE. . 2016

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2023
2-) Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2022
3-) KOMİSYON. . . 2017

Verdiği Dersler

TAR1007 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Temel Osmanlıca

TAR 5501 2024-2025 Güz

Osmanlı Paleoğrafyası

TAR 6551 2024-2025 Güz

Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme

TAR 5502 2023-2024 Bahar

Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri

TAR 6536 2023-2024 Bahar

Arşiv Kaynakları ve Diplomatika

TAR1006 2023-2024 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR3006 2023-2024 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR4006 2023-2024 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5501 2023-2024 Güz

Osmanlı Paleoğrafyası

TAR 6551 2023-2024 Güz

Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme

TAR1007 2023-2024 Güz

Temel Osmanlıca

TAR3507 2023-2024 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR4005 2023-2024 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5504 2022-2023 Bahar

Osmanlı Arşiv Metinleri

TAR1006 2022-2023 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR3006 2022-2023 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR4006 2022-2023 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5501 2022-2023 Güz

Osmanlı Paleoğrafyası

TAR1007 2022-2023 Güz

Temel Osmanlıca

TAR3507 2022-2023 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR4005 2022-2023 Güz

Tarih Semineri I