Personel

Doç.Dr. ESRA BURCU BULGURCU GÜREL
Doç.Dr.
Esra Burcu Bulgurcu Gürel
@ E-posta
esragurel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5465

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi

Yüksek Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF İşletme

Doktora

Ankara Üniversitesi SBF İşletme

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kenar Gökhan, Çetinkaya Bozkurt Özlem, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Ekşili Nisa, 2019. AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL)
2-) Çetinkaya Bozkurt Özlem, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Kıran Funda, 2017. Relatıonshıps Between the Flexıble Workıng, Intentıon to Leave and Subjectıve Well-Beıng. The European Proceedings of Social Behavioural Sciences
3-) Çetinkaya Bozkurt Özlem, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Alparslan Ali Murat, 2016. ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. the Journal of Academic Social Sciences
4-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2016. Duygusal Tükenmişlik İş Stresi Ve İşe Bağlılığın İş Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi Amprik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2016. Lider Üye Etkileşiminin Çalışanların Tutumları Üzerindeki Etkisi Amprik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Altunoğlu Ali Ender, 2016. İşkoliklik İş Stresi Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Muğla İlinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Çetinkaya Bozkurt Özlem, 2016. Duyguların Yönetilmesinin İş Tatmini Ve Duygusal Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Gürel Eymen, 2015. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi Aydın İli Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
9-) Altunoğlu Ali Ender, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2015. Effects of Leader member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation The Case of Denizli Technopark. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal
10-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2012. İç Girişimcilik Bir Literatür Taraması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
11-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2011. Firma Performansının Belirlenmesinde İç Girişimciliğin Rolü ISO 500 Üzerinde Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
12-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2011. Küçülme Stratejileri ve Türkiye nin İlk 500 Büyük İşletmesinde Küçülme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
13-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2011. Entellektüel Sermaye ve Entellektüel Sermayenin Ölçülmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çetinkaya Bozkurt Özlem, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Kıran Funda, 2017. The Research About The Relationship Between The Attitude Toward Flexible Working, Intention to Leave and Subjective Well-Being. 13. International Strategic Management Conference
2-) Altunoğlu Ali Ender, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2015. Effects of Leader Member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation The Case of Denizli Technopark. 11th International Strategic Management Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çetinkaya Bozkurt Özlem, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2016. Bilişim Teknolojilerinin KOBİ’xxlerde Kullanımı ve Kurumsal Performansa Etkileri: Antalya Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma. 1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri
2-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2014. Corporate Social Responsibility Implementations A Case Study. 5th International Conference On Governance Fraud Ethics And Social Responsibility (Icongfesr) (Trakya University)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bulgurcu Gürel, E.B., Gürel, E., 2102. MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ. 4.Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı
2-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Kıran Funda, Çetinkaya Bozkurt Özlem, 2019. Mükemmeliyetçiliğin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Mermer Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 7. Örgütsel Davranış Kongresi
3-) Kenar Gökhan, Çetinkaya Bozkurt Özlem, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Kıran Funda, 2019. Akıllı Telefon Bağımlığının İş Performansı Üzerindeki Etkisi. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
4-) Alparslan Ali Murat, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Çetinkaya Bozkurt Özlem, 2017. İş-Aile Çatışması, İşyeri Yalnızlığı, İş Tatmini ve İşten Ayrılma niyeti Kavramları Arasındaki İlişkiler : Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
5-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Çetinkaya Bozkurt Özlem, Arman Mutlu, 2016. Duygusal Emek Kullanımının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 24. Ulusal Yönetim ve Organizsyon Kongresi
6-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Çetinkaya Bozkurt Özlem, 2016. İşkoliklik İş Aile Çatışması Ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. 24.Ulusal Yönetim ve Organizsyon Kongresi
7-) Çetinkaya Bozkurt Özlem, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Alparslan Ali Murat, 2015. İş Yeri Arkadaşlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. 3. Örgütsel Davranış Kongresi
8-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Çetinkaya Bozkurt Özlem, 2015. Duyguların Yönetilmesinin İş Tatmini ve Duygusal Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkileri. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
9-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Altunoğlu Ali Ender, 2015. İşkoliklik İş Stresi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
10-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2014. Duygusal Tükenmişlik İş Stresi ve İşe Bağlılığın İş Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi Denizli İli Örneği. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, 2015. Ali Fıkırkoca Anı Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon/3. Bölüm, İşkolikliğin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve. Yayın Evi: Mülkiyeliler Birliği Editör Adı: Zafer Yılmaz, Ersin Enbel

Verdiği Dersler

İŞL1819 2020-2021 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL3803 2020-2021 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL4915 2020-2021 Güz

Örgütsel Davranış

UTF 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UTF 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UTF 5519 2020-2021 Güz

Küresel Stratejik Yönetim

UTF 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL1820 2019-2020 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2824 2019-2020 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

İŞL3912 2019-2020 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

UTF 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UTF 5516 2019-2020 Bahar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

UTF 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF4002 2019-2020 Bahar

Uluslararası Stratejik Yönetim

İŞL1819 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL3803 2019-2020 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

UTF 5519 2019-2020 Güz

Küresel Stratejik Yönetim

UTF4002 2019-2020 Güz

Uluslararası Stratejik Yönetim

İŞL2824 2018-2019 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

İŞL3804 2018-2019 Bahar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL3912 2018-2019 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

UTF 5516 2018-2019 Bahar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

UTF4002 2018-2019 Bahar

Uluslararası Stratejik Yönetim

İŞL1819 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

UTF 5516 2018-2019 Güz

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

UTF 5519 2018-2019 Güz

Küresel Stratejik Yönetim