Personel

Doç.Dr. EYMEN GÜREL
Doç.Dr.
Eymen Gürel
@ E-posta
eymengurel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5010

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme 01.07.1998

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme 01.07.2002

Doktora

Ankara Üniversitesi SBF İşletme 01.12.2008

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gürel Eymen, 2017. The relationship between innovation and firm performance: a survey on auditing firms in Turkey. Pressacademia
2-) Gürel Eymen, 2016. Meslektaş Gözüyle Denetim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Gürel Eymen, 2015. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi Aydın İli Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış
4-) Durak Mustafa Gürol, Gürel Eymen, 2014. Finansal Raporların Kalitesine Etki Eden Ülkeye Özgü Faktörler. Muhasebe ve Finansman Dergisi
5-) Bekçioğlu Selim, Gürel Eymen, Kızılyalçın Durmuş Ali, 2014. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Zeytin Sektörü Uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi
6-) Gürel Eymen, Durak Mustafa Gürol, 2014. İşletmesel Raporlama. Mali Çözüm
7-) Gürel Eymen, 2011. Karpayı Verimi Üzerine Bir Literatür Taraması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
8-) Bayazıtlı Ercan, Kaderli Yusuf, Gürel Eymen, 2008. Karpayı Dağıtma Duyurularının Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi IMKB ye Kayıtlı Taş ve Toprağa Dayalı Sanayide Faaliyet Gösteren Bazı Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çalışması. Muhasebe ve Denetime Bakış
9-) Bayazıtlı Ercan, Yayla Hilmi Erdoğan, Gürel Eymen, 2006. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış
10-) Koçak Fethullah Akın, Özer Alper, Gürel Eymen, 2005. Kaynak Temelli Yaklaşımda Pazarlama Kabiliyetinin Boyutları. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Gürel Eymen, Bayazıtlı Ercan, 2017. KAR PAYI VERİMİ VE BORSA İSTANBUL A.Ş. ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Bayazıtlı Ercan, Gürel Eymen, Yayla Hilmi Erdoğan, 2005. Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım Dönüşüm Muhasebesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürel Eymen, Türk Özlem, 2015. Üretim İşletmelerinde Safha Maliyet Sisteminin Önemi Aydın İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşletmesinde Örnek Bir Uygulama. Dayanışma
2-) Gürel Eymen, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Demir Neslihan, 2012. Basel III Kriterleri. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yürekli Emin, Gürel Eymen, 2019. Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirmede İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesinden Beklentileri: Bişkek İlinde Bir Araştırma. 16.Uluslarası Muhasebe Konferansı
2-) Gürel Eymen, 2017. The Relationship Between Innovation and Firm Performance: A Survey on Auditing Firms in Turkey. 13th International Strategic Management Conference
3-) Gürel, E., Yayla, H.E., 2008. Bir İktidar Sorunu Olarak Saydamlık: Muhasebenin ve Muhasebecilerin Rolü. 5th Annual International Accounting Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gürel Eymen, 2007. Banka ve İmparatorluk Bank ı Osmani i Şahane nin 1874 Osmanlı Devleti Mali İflasındaki Etkileri. II.Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gürel Eymen, 2016. Denetim Derslerinde Örnek Olay Çalışması ve Sonuçları. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gürel, E., 2014. Büyümek Güzeldir (?). Vaka Çalışması Atölyesi Birlikte Gelişmek: Tasarla, Yap & Tart
2-) Gürel Eymen, 2014. Temel Etik İlkelere Yönelik Vaka Analizleri. 5.Türkiye Etik Kongresi
3-) Gürel, E., Bulgurcu Gürel, E.B., 2012. Mesleki Tükenmişlik ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Aydın İli Örneği. 4. ULUSAL KURUMSAL YÖNETİM YOLSUZLUK ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI
4-) Gürel, E., 2012. Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörler ve Baskı. 4. Muhasebe Etik Kongresi
5-) Gürel Eymen, Yayla Hilmi Erdoğan, 2010. Kişisel Değerler ve Muhasebe Etiği. 2.Muhasebe Etik Kongresi
6-) Gürel Eymen, Yayla Hilmi Erdoğan, 2008. Basel II nin 2009 a Ertelenme Sürecindeki Gelişmeler ve KOBİ ler ile Çalışan SMMM ve YMM ler açısından Basel II Kriterleri. Basel II'ye Geçiş Öncesi Kobilerde GEnel durum Değerlendirmesi
7-) Bayazıtlı, E., İbiş, C., Gürel, E., 2007. Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları ile Türkiye’deki Muhasebe Eğitiminin Karşılaştırılması. XI. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
8-) Bayazıtlı Ercan, Yayla Hilmi Erdoğan, Gürel Eymen, 2005. Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım Dönüşüm Muhasebesi. XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gürel Eymen, 2016. Muhasebe Denetiminde Örnek Olaylar/. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gürel Eymen, 2020. Denetimde Seçme Konular 3/Parasal Birim Örneklemesi, Mermer İşletmesi Üzerinde Bir Uygulama. Yayın Evi: Gazi Editör Adı: Prof.Dr. Ganite Kurt, Doç.Dr. Yiğit Cevdet Özbek
2-) Gürel Eymen, 2020. Denetimde Seçme Konular 6/ADLİ MUHASEBE ÇERÇEVESİNDE İÇKONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ. Yayın Evi: Gazi Editör Adı: Prof.Dr. Ali Alagöz, Prof.Dr. Seyhan Çil Koçyiğit
3-) Dündar Efe, Gürel Eymen, 2018. Uluslararası İşletmecilik/Politik ve Yasal Sistemler. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Şahin Faruk, Çiçek Serkan, Altunoğlu Ali Ender

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Krizner, Israel, “Girişimciliğin Keşfi ve Arz-Talep Kanunu”, Liberal Düşünce, Güz 2000, Yıl:5, Sayı:20. - 2000

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi- Journal of Accounting and Taxation Studies. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Zeytin Sektörü Uygulaması" - 2011

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) “Süt Ürünleri Işletmelerinde Maliyet Muhasebesinin Önemi Ve Bir Uygulama” - 2012

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Bşk. Yrd.. Türkiye. . 2020
2-) Bölüm Başkan Yrd.. Türkiye. . 2019

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Finansal Yönetim 2.Ö. Türkiye. . 2020
2-) Finasal Yönetim I.Ö. Türkiye. . 2020
3-) Finansal Tablolar Analizi 2.Ö. Türkiye. . 2020
4-) Finansal Tablolar Analizi 1.Ö. Türkiye. . 2020
5-) Finansal Muhasebe. Türkiye. . 2020
6-) GENEL MUHASEBE I. Türkiye. . 2020
7-) FİNANSAL YÖNETİM II. Türkiye. . 2020
8-) Uluslararası Denetim Standartları. Türkiye. . 2020
9-) Finansal Tablolar Analizi. Türkiye. . 2019
10-) Finansal Tablolar Analizi 2.ö. Türkiye. . 2019
11-) UYGULAMALI MUHASEBE DENETİMİ. Türkiye. . 2019
12-) Finansal Yönetim 1.Ö. Türkiye. . 2019
13-) Finansal Yönetim 2.Ö. Türkiye. . 2019
14-) YATIRIM ANALİZİ 1.ö. Türkiye. . 2019
15-) YATIRIM ANALİZİ 2. Ö. Türkiye. . 2019
16-) Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi. Türkiye. . 2019
17-) Uygulamalı Muhasebe Denetimi. Türkiye. . 2018
18-) MALİYET ANALİZİ VE YÖNETİMİ. Türkiye. . 2018
19-) DIS TİCARET İSLEMLERİ YONETİMİ 1.Ö.. Türkiye. . 2018
20-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 2.Ö .. Türkiye. . 2018
21-) ULUSLARASI DENETİM STANDARTLARI 1.Ö. Türkiye. . 2018
22-) ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI. Türkiye. . 2018
23-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1.Ö.. Türkiye. . 2018
24-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASBEESİ 2.Ö.. Türkiye. . 2018
25-) FİNANSAL MUHASEBE I 1.Ö.. . . 2018
26-) FİNANSAL MUHASEBE I 2.Ö.. Türkiye. . 2018
27-) MUHASEBE DENETİMİ. Türkiye. . 2018
28-) MUHASEBE DENETİMİ 2.Ö.. Türkiye. . 2018
29-) UYGULAMALI MUHASEBE DENETİMİ. Türkiye. . 2018
30-) MALİYET ANALİZİ VE YÖNETİM MUHASEBESİ. Türkiye. . 2018
31-) ULUSLARARASI FİNANS. Türkiye. . 2018
32-) ULUSLARARASI FİNANS 2.Ö. Türkiye. . 2018
33-) FİNNASAL RİSK VE TÜREV ÜRÜNLER. Türkiye. . 2018
34-) FİNANSAL RİSK VE TÜREV ÜRÜNLER 2.Ö.. Türkiye. . 2018
35-) YATIRIM ANALİZİ. Türkiye. . 2018
36-) ENVANTER VE BİLANCO. Türkiye. . 2018
37-) GENEL MUHASEBE. Türkiye. . 2018
38-) FİNANSAL MUHASEBE II 1.Ö.. Türkiye. . 2018
39-) FİNANSAL MUHASEBE II 2.Ö.. Türkiye. . 2018
40-) UYGULAMALI MUHASEBE DENETİMİ. Türkiye. . 2018
41-) FİNANSAL MUHASBE II 1.Ö.. Türkiye. . 2018
42-) FİNANSAL MUHASEBE II 2.Ö.. Türkiye. . 2018
43-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ. Türkiye. . 2018
44-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 2.Ö.. Türkiye. . 2018
45-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ. Türkiye. . 2018
46-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 2.Ö.. Türkiye. . 2018
47-) GENEL MUHASEBE. Türkiye. . 2017
48-) ENVANTER VE BİLANÇO. Türkiye. . 2017
49-) GENEL MUHASBEE 2.Ö.. Türkiye. . 2017
50-) FİNANSAL MUHASEBE 2.Ö.. . . 2017
51-) GENEL MUHASEBE 1. Türkiye. . 2017
52-) ENVANTER. Türkiye. . 2017
53-) FİNANSAL MUHASBE II 1.Ö. Türkiye. . 2017
54-) FİNANSAL MUHASEBE II 2.Ö.. Türkiye. . 2017
55-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ. Türkiye. . 2017
56-) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 2.Ö.. Türkiye. . 2017
57-) ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI . T. . 2017
58-) ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI 2.Ö.. Türkiye. . 2017
59-) ENVANTER BİLANÇO. Türkiye. . 2016
60-) ENVANTER BİLANÇO 2.Ö.. Türkiye. . 2016
61-) GENEL MUHASEBE . Türkiye. . 2016
62-) GENEL MUHASEBE 2.Ö.. Türkiye. . 2016
63-) ULUSLARARASI FİNANS. T. . 2016
64-) ULUSLARARASI FİNANS 2.Ö.. Türkiye. . 2016
65-) GENEL MUHASEBE I. Türkiye. . 2016
66-) GENEL MUHASEBE II. Türkiye. . 2016
67-) FİNANSAL MUHASBE II. Türkiye. . 2016
68-) FİNANSAL MUHASEBE II 2.Ö.. . . 2016
69-) SİRKETLER MUHASEBESİ. Türkiye. . 2016
70-) ŞİRKETLER MUHASEBESİ 2.Ö.. Türkiye. . 2016
71-) SİRKETLER MUHASEBESİ 2.Ö.. Türkiye. . 2016
72-) FİNANSAL MUHASEBE I. Türkiye. . 2015
73-) FİNANSAL MUHASEBE I 2. Ö.. T. . 2015
74-) ENVANTER MUHASEBE. Türkiye. . 2015
75-) ENVANTER MUHASEBE 2.Ö.. Türkiye. . 2015
76-) FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ. Türkiye. . 2015
77-) FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 2.Ö.. Türkiye. . 2015
78-) GENEL MUHASEBE I. Türkiye. . 2015
79-) ENVANTER BİLANÇO. Türkiye. . 2015
80-) Muhasebe CEKO. Türkiye. . 2014
81-) Muhasebe Dersi CEKO. Türkiye. . 2014
82-) Muhasebe Kamu. Türkiye. . 2014
83-) Muhasebe Dersi UTF. Türkiye. . 2014
84-) Muhasebe UTF 2.Ö. Türkiye. . 2014
85-) Muhasebe Dersi Kamu 2.Ö. Türkiye. . 2014
86-) Muhasebe II UTF 1.Ö. Türkiye. . 2014
87-) MuhasebeII 2.Ö. Türkiye. . 2014

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) Arastırma raporu. Türkiye. . 2020
2-) Disiplin sorusturması. Türkiye. . 2018
3-) Disiplin sorusturması. Türkiye. . 2015

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Muhasebe Düşünce Kampı IV. Türkiye. . 2012
2-) III. Muhasebe Düşünce Kampı. Türkiye. . 2011

Verdiği Dersler

İŞL2823 2020-2021 Güz

Finansal Tablolar Analizi

UTF 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UTF 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UTF 5501 2020-2021 Güz

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

UTF 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF2001 2020-2021 Güz

Finansal Yönetim I

UTF 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UTF 5504 2019-2020 Bahar

Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi

UTF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF2002 2019-2020 Bahar

Finansal Yönetim II

UTF4516 2019-2020 Bahar

Uluslararası Denetim Standartları

İŞL2823 2019-2020 Güz

Finansal Tablolar Analizi

UTF 5501 2019-2020 Güz

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

UTF 5504 2019-2020 Güz

Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi

UTF2001 2019-2020 Güz

Finansal Yönetim I

UTF4003 2019-2020 Güz

Yatırım Analizi

UTF 5501 2018-2019 Bahar

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

UTF 5504 2018-2019 Bahar

Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi

UTF3004 2018-2019 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

UTF4516 2018-2019 Bahar

Uluslararası Denetim Standartları

UTF4518 2018-2019 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

İŞL1823 2018-2019 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL4911 2018-2019 Güz

Muhasebe Denetimi

UTF 5501 2018-2019 Güz

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

UTF 5504 2018-2019 Güz

Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi

UTF1001 2018-2019 Güz

Finansal Muhasebe I

UTF3003 2018-2019 Güz

Uluslararası Finans

UTF4001 2018-2019 Güz

Finansal Risk ve Türev Ürünler

UTF4003 2018-2019 Güz

Yatırım Analizi