Personel

Prof.Dr. FARUK ŞAHİN
Prof.Dr.
Faruk Şahin
@ E-posta
faruksahin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5674

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü / Lojistik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü / Lojistik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kara Harp Okulu Dekanlık Sistem Mühendisliği 1996

Yüksek Lisans

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı 2006

Doktora

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı 2009

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, 2020. Entrepreneurial orientation and international performance: The moderating role of cultural intelligence. Journal of Management & Organization
2-) Şahin Faruk, Karadağ Hande, Tuncer Büşra, 2019. Big five personality traits, entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: A configurational approach. International Journal of Entrepreneurial Behavior Research
3-) Kahya Mehmet, Şahin Faruk, 2018. The effect of leader personality on follower behaviour: The mediating role of leader-member exchange. Leadership Organization Development Journal
4-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, Şeşen Harun, 2017. Leaders’ Managerial Assumptions and Transformational Leadership: The Moderating Role of Gender. Leadership Organization Development Journal
5-) Gürbüz Sait, Şahin Faruk, Köksal Onur, 2014. Revisiting of Theory X and Y A Multilevel Analysis of the Effects of Leaders Managerial Assumptions on Followers Attitudes. Management Decision
6-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, Köksal Onur, 2014. Cultural Intelligence CQ in Action The Effects of Personality and International Assignment on the Development of CQ. International Journal of Intercultural Relations
7-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, Köksal Onur, Ercan Ümit, 2013. Measuring cultural intelligence in the Turkish context. International Journal of Selection and Assessment
8-) Şahin Faruk, 2012. The mediating effect of the leader member exchange on the relationship between Theory X Y management styles and affective commitment A multilevel analysis. Journal of Management & Organization
9-) Şahin Faruk, 2011. The Interaction of self leadership and psychological climate on job performance. African Journal of Business Management

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Altunoğlu Ali Ender, Şahin Faruk, Babacan Sümeyra, 2019. Transformational leadership, trust, andfollower outcomes: a moderated mediation model. Management Research Review
2-) Şahin Faruk, Çetin Fatih, 2017. The mediating role of general self-efficacy in the relationship between the Five Factor personality and perceived stress: A weekly diary study. Psychological Studies
3-) Köksal Onur, Uçak Harun, Şahin Faruk, 2017. Happiness and Domain Satisfaction in Turkey. International Journal of Happiness and Development
4-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, 2014. Cultural Intelligence as a Predictor of Individuals Adaptive Performance. International Area Studies Review
5-) Selen Doğan, Faruk Şahin, 2011. Managerial Resourcefulness Validation of a new questionnaire measure in the Turkish context. The Journal of Entrepreneurship
6-) Şahin Faruk, 2011. Affective commitment as a mediator of the relationship between psychological climate and turnover intention. World Applied Sciences Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Şahin Faruk, 2015. The Convergent Discriminant and Concurrent Validity of Scores on the Abbreviated Self Leadership Questionnaire. Journal of Human and Work
2-) Köksal Onur, Şahin Faruk, 2015. Gelir ve Mutluluk Gelir Karşılaştırmasının Etkisi. Sosyoekonomi
3-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, 2012. Kültürel Zekâ Ve Öz Yeterliliğin Görev Performansı Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerinde Etkisi Çokuluslu Örgüt Üzerinde Bir Uygulama. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
4-) Şahin Faruk, 2012. Büyük Adam Düşüncesinden Liderlikte Özellikler Kuramına Kavramsal Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
5-) Şahin Faruk, 2011. Lider Üye Etkileşimi İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Üzerinde Cinsiyetin Etkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi
6-) Şahin Faruk, 2011. Liderin Kültürel Zekâsının Astların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İş Doyumu Üzerine Etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi
7-) Doğan Selen, Şahin Faruk, 2011. Yönetsel Güçlülük ve Etkililik Kavramsal Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi
8-) Doğan Selen, Şahin Faruk, 2009. Ruhsallık Duygusal Zekâ ve Dönüştürücü Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
9-) Doğan Selen, Şahin Faruk, 2008. Bireysel Performansı ve Verimliliği Artırmada Kendi Kendine Liderlik Yaklaşımının Önemi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
10-) Doğan Selen, Şahin Faruk, 2008. Kendi Kendine Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
11-) Doğan Selen, Şahin Faruk, 2007. Duygusal Zekâ Tarihsel Gelişimi ve Örgütler İçin Önemine Kavramsal Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ayhan Özgür, Şahin Faruk, 2017. İç Grup Her Zaman İyi Asker Midir? Dönüşümcü Liderlik - Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolü. İş ve İnsan Dergisi
2-) Kahya Mehmet, Şahin Faruk, 2016. Askeri Liderlikle Astların Liderden Tatmininde Astların Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü. İş ve İnsan Dergisi
3-) Şahin Faruk, 2011. İşe Devamsızlığın Nedenleri Sonuçları ve Örgütler İçin Önemi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altunoğlu, A.E., Şahin, F., Babacan, S., 2016. The Effect of Transformational Leadership on Followers’ Task Performance and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Trust in Leader. Internatıonal Academıc Conference On Educatıon And Socıal Scıences
2-) Köksal, O., Şahin, F., Cingöz, A., 2016. Kültürel Zekâ: Kobi'lerin Uluslararasılaşmasında Yönetsel Bir Kaynak. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
3-) Köksal, O., Şahin, F., 2015. Hanehalkı Geliri ve Mutluluk İlişkisinde Hanehalkı Büyüklüğünün Etkisi. 2nd International Research Symposium on the Turkic World (II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu)
4-) Şahin, F., Köksal, O., Uçak, H., 2014. Measuring the Relationship between Managerial Resourcefulness and Job Performance. 2nd Global Conference on Business, Economics and Management and Tourism
5-) Şahin, F., Serin, E., Ercan, Ü., 2011. Conflict resolution styles of the undergraduates in Turkey and Bosnia & Herzegovina. 3rd Social Sciences Congress in Balkans

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Faruk, Brancu Laura, Gudmundsdottır Svala, 2019. Evaluating The Measurement Invariance of the Four-Factor Cultural Intelligence Scale Across Three Countries. TIMTED 2019 International Conference: Current Economic Trends in Emerging And Developing Countries
2-) Şahin Faruk, Atlay Işık Derya, 2019. Service Employee’s Emotional Intelligence and Customer’s Evaluations of Service Quality in Hospitality Industry. 10th International Conference on E-Business, Management and Economics
3-) Tuncer Büşra, Şahin Faruk, 2018. Big Five Personality Traits and Entrepreneurial Intention: The Moderating Role of Social Valuation. International Conference of Applied Business and Management
4-) Şahin, F., Köksal, O., Cingöz, A., 2016. The influences of attitude towards internationalization and managerial cultural intelligence on the internationalization of SMEs. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
5-) Çetin, F., Şahin, F., Köksal, O., Aşkun Çelik, D., 2015. Exploring Predictors of Happiness in Turkey. 14th European Congress of Psychology
6-) Rockstuhl, T., Ang, S., Sığrı, Ü., Gürbüz, S., Şahin, F., 2014. International military officer potential: Effects of cultural capital and cultural intelligence. 56th International Military Testing Association Conference
7-) Çetin, Ş., Gürbüz, S., Köksal, O., Şahin, F., 2013. Are culturally intelligent individuals more adaptable? An empirical study in a multicultural environment. 16th European Association of work and Organizational Psychology Congress
8-) Gürbüz, S., Çetin, Ş., Köksal, O., Şahin, F., 2012. The effects of military multinational assignment and personality on the development of cultural intelligence. 54th International Military Testing Association Conference
9-) Rockstuhl, T., Sığrı, Ü., Şahin, F., Gürbüz, S., Ang, S., 2012. International military officer potential: Dominant-language proficiency and cultural intelligence. 54th International Military Testing Association Conference
10-) Rockstuhl, T., Şahin, F., Gürbüz, S., Ang, S., 2011. International military officer potential: Cultural intelligence and cultural capital. 53rd International Military Testing Association Conference

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Faruk, 2018. The Impact of Personality and Experiences on Entrepreneurial Intentions: The Mediating Role of Entrepreneurial Self-Efficacy. 17th International Conference Economy Business
2-) Şahin, F., Çetin, F., 2015. The Role of Big Five Personality on Weekly Appraisals of Perceived Stress. 14th European Congress of Psychology
3-) Şahin, F., Köksal, O., Gürbüz, S., 2012. The effect of leaders managerial assumptions on subordinates attitudes and behaviours. 54th International Military Testing Association Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Faruk, Atlay Işık Derya, Çelik Yetim Ayşe, 2019. Hizmet Çalışanlarının Duygusal Zekâsının Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Çok Düzeyli Bir Analiz. 24. PPAD Pazarlama Kongresi
2-) Kahya Mehmet, Şahin Faruk, 2017. Askeri Liderliğin Astların Görev Performansına Etkisi. 25. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
3-) Gürbüz Sait, Şahin Faruk, Köksal Onur, 2017. Kültürel zekâ, duygusal zekâ ve örgüt performansı arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştırma. 5. Örgütsel Davranış Kongresi
4-) Ayhan, Ö., Şahin, F., 2016. İç Grup Her Zaman İyi Asker Midir? Dönüşümcü Liderlik - Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolü. 4. Örgütsel Davranış Kongresi
5-) Kahya, M., Şahin, F., 2016. Askeri Liderlikle Öznel İyi Olma Arasındaki İlişkide Kişiliğin Düzenleyici Etkisi. 4. Örgütsel Davranış Kongresi
6-) Babacan, S., Köksal, O., Cingöz, A., Şahin, F., 2016. KOBİ'lerde Yönetsel Kültürel Zekâ, Uluslararasılaşma Ve İşletme Performansı. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi
7-) Ayhan, Ö., Şahin, F., 2016. Kadın Ve Erkek Liderlerin Astların Performansı Üzerindeki Etkisi Farklı Mıdır?. 24. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
8-) Şahin, F., Karakuş, Ş., 2016. KOBİ Yöneticilerinin Kültürel Zekâsı, Uluslararasılaşma Tutumu ve İşletmenin Uluslararasılaşma Derecesi Arasındaki İlişkiler. 24. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
9-) Şahin, F., Köksal, O., Cingöz, A., 2015. KOBİ'lerde Yönetsel Kültürel Zekâ ve Girişimcilik. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
10-) Kahya, M., Şahin, F., 2015. Liderin Kişilik Özelliklerinin Lider-Üye Etkileşimi Üzerine Etkisi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi
11-) Köksal, O., Çetin, F., Şahin, F., 2015. İş Arkadaşları Mutluluk Getirir Mi? İşten Memnuniyetin Ve Cinsiyetin Durumsal Aracılık (Moderated Medıatıon) Rolü. 23. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
12-) Şahin, F., Karakuş, Ş., 2015. KOBİ’lerin İhracat Performansında Yönetsel Kültürel Zekânın Önemine İlişkin Nitel Bir Araştırma. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi
13-) Can Koyuncu, S., Şahin, F., Çetin, F., 2015. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Araştırmalarda 2010-2014 Yılları Arasında Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi
14-) Şahin, F., Karakuş, Ş., Uğurlu, A.A., 2014. Kendi Kendine Liderlik ve Kişilik: Deneysel Bir Çalışma. 2. Örgütsel Davranış Kongresi
15-) Köksal, O., Şahin, F., 2014. İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bireysel Farklılıklar. 2. Örgütsel Davranış Kongresi
16-) Gürbüz, S., Şahin, F., Ayhan, Ö., 2013. Liderin Yönetime İlişkin Varsayımlarının Dönüşümcü Liderlik Davranışına Etkisi: Çok Düzeyli Bir Analiz. 1. Örgütsel Davranış Kongresi
17-) Şahin, F., Köksal, O., 2013. Kültürel zekânın kültürlerarası liderlik üzerine etkisi: Çokuluslu bir örgütte uygulama. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
18-) Karakuş, Ş., Yardım, M., Şahin, F., 2013. Algılanan örgütsel değişimin iş doyumu ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
19-) Doğan, S., Şahin, F., Köksal, O., 2013. Kendi kendine liderliğin yaşam doyumu üzerine etkisi. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
20-) Doğan, S., Şahin, F., Köksal, O., 2013. Lider-üye etkileşimi, duygusal bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
21-) Şahin, F., Gürbüz, S., Köksal, O., Ercan, Ü., 2012. Kültürel zekâ, duygusal zekâ ve sosyal zekâdan farklı mıdır? . 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi
22-) Şahin, F., Köksal, O., Ercan, Ü., 2012. Tecrübe mi? Yetenek mi? Uluslararası tecrübe, kültürel zekâ ve görev performansı arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi
23-) Gürbüz, S., Şahin, F., 2011. Kültürel zekânın öz-yeterlilik, görev performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Can Koyuncu, S., Karakuş, Ş., Uzun, S., Şahin, F., 2015. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları Üzerinde Arkadaş Desteği ve Aile Desteğinin Etkisi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, 2014. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe Yöntem ve Analiz. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: .

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gürbüz Sait, Bayık Mehmet Emin, Şahin Faruk, 2016. Negative Leadership International Perspectives/A Conceptual Model for Leadership Hubris in the Military Context. Yayın Evi: Canadian Defence Academy Press Editör Adı: D. Watola, D. Woycheshin

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karakuş Uysal Şenay, Şahin Faruk, 2018. Uluslararası İşletmecilik/Uluslararası İşletmecilikte Kültürün Rolü. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: FARUK ŞAHİN SERKAN ÇİÇEK ALİ ENDER ALTUNOĞLU
2-) Şahin Faruk, Karakuş Şenay, 2016. Yönetimde Güncel Konular/Farklılıkların Yönetimi. Yayın Evi: BETA BASIM VE YAYIM Editör Adı: HARUN ŞEŞEN, SAİT GÜRBÜZ
3-) Doğan Selen, Şahin Faruk, 2015. Yaşam Doyumu Seçme Konular/Kendi Kendine Liderlik Stratejilerinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkileri. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Selen Doğan
4-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, 2013. Örgütsel Davranış/Örgütsel Davranışta Araştırma Yöntemleri. Yayın Evi: Beta Yayıncılık Editör Adı: Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz
5-) Şahin Faruk, 2012. Liderlikte Güncel Yaklaşımlar/Kültürlerarası Liderlik. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Akif Tabak

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
2-) International Journal of Intercultural Relations. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Current Psychology. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) International Journal of Intercultural Relations. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Review of Managerial Science. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) SpringerPlus. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
7-) European Journal of Psychology of Education. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Management Practice. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eurasian Journal of Educational Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Eurasian Business Review. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Economics and Business Review. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-3) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. İŞ VE İNSAN DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. NİĞDEÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ.

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. İş ve İnsan Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. İş ve İnsan Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. İş ve İnsan Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. İş ve İnsan Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Uluslararası İşletmecilik.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Leaders’ Managerial Assumptions and Transformational Leadership: The Moderating Role of Gender - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Revisiting of Theory X and Y A Multilevel Analysis of the Effects of Leaders Managerial Assumptions on Followers Attitudes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Cultural Intelligence CQ in Action The Effects of Personality and International Assignment on the Development of CQ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Revisiting of Theory X and Y A Multilevel Analysis of the Effects of Leaders Managerial Assumptions on Followers Attitudes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Cultural Intelligence CQ in Action The Effects of Personality and International Assignment on the Development of CQ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Measuring cultural intelligence in the Turkish context - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
7-) The mediating effect of the leader member exchange on the relationship between Theory X Y management styles and affective commitment A multilevel analysis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) The Interaction of self leadership and psychological climate on job performance - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) The Interaction of self leadership and psychological climate on job performance - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) The mediating effect of the leader member exchange on the relationship between Theory X Y management styles and affective commitment A multilevel analysis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Leaders’ Managerial Assumptions and Transformational Leadership: The Moderating Role of Gender - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Cultural Intelligence CQ in Action The Effects of Personality and International Assignment on the Development of CQ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Cultural Intelligence CQ in Action The Effects of Personality and International Assignment on the Development of CQ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Revisiting of Theory X and Y A Multilevel Analysis of the Effects of Leaders Managerial Assumptions on Followers Attitudes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
15-) Measuring cultural intelligence in the Turkish context - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 9
16-) The mediating effect of the leader member exchange on the relationship between Theory X Y management styles and affective commitment A multilevel analysis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) The Interaction of self leadership and psychological climate on job performance - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) Measuring cultural intelligence in the Turkish context - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
19-) The mediating effect of the leader member exchange on the relationship between Theory X Y management styles and affective commitment A multilevel analysis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) Measuring cultural intelligence in the Turkish context - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
21-) The Interaction of self leadership and psychological climate on job performance - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Revisiting of Theory X and Y A Multilevel Analysis of the Effects of Leaders Managerial Assumptions on Followers Attitudes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Revisiting of Theory X and Y A Multilevel Analysis of the Effects of Leaders Managerial Assumptions on Followers Attitudes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Cultural Intelligence CQ in Action The Effects of Personality and International Assignment on the Development of CQ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Cultural Intelligence CQ in Action The Effects of Personality and International Assignment on the Development of CQ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) The mediating effect of the leader member exchange on the relationship between Theory X Y management styles and affective commitment A multilevel analysis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Exploring Entrepreneurial Intention in the Context of Theory of Planned Behavior: A Cross-Cultural Comparison. Konu: Entrepreneurial Intention. Büşra -TUNCER. 2019
2-) Tez Adı: Mesleki Tükenmişlik Düzeyi ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Konu: Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi. Esra . 2013

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. KOBİ lerde Yönetsel Kültürel Zekâ Uluslararasılaşma ve İşletme Performansı SOBAG 114K864. 2015-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İnsan Kaynakları Yönetimi Örgütsel Davranış . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yaşam Doyumunun Belirleyicileri Olarak Kendi Kendine Liderlik Stratejileri Görgül Bir Çalışma. 2012-2014

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2018
2-) Kurum Adı: . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2015
3-) Kurum Adı: . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2015
4-) Kurum Adı: . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. 2014
5-) Kurum Adı: . Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü – Birincilik. 2013
6-) Kurum Adı: . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2013
7-) Kurum Adı: . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2012
8-) Kurum Adı: . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2011

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞL1827 2020-2021 Güz

Genel İşletme

İŞL3907 2020-2021 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UET1001 2020-2021 Güz

Uzaktan Eğitim Sürecinin Tanıtımı

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5509 2020-2021 Güz

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

UİT 5533 2020-2021 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

UİT 6001 2020-2021 Güz

Proje Yönetimi

UİT 6090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık alan dersi

UİT 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

UİT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

UİT 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

UİT 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

UİT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

UTL2009 2020-2021 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UTL3509 2020-2021 Güz

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

EKF2010 2019-2020 Bahar

Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri

İŞL2008 2019-2020 Bahar

Örgütsel Davranış

İŞL2012 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

SOBE 5500 2019-2020 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

UİT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi1

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UTL1008 2019-2020 Bahar

Davranış Bilimleri

UTL3524 2019-2020 Bahar

Örgütsel Davranış

İŞL1801 2019-2020 Güz

Genel İşletme

İŞL1827 2019-2020 Güz

Genel İşletme

İŞL3907 2019-2020 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UİT5533 2019-2020 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UTL2009 2019-2020 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UTL3509 2019-2020 Güz

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

UTL3524 2019-2020 Güz

Örgütsel Davranış

EKF2010 2018-2019 Bahar

Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri

İŞL1010 2018-2019 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL2008 2018-2019 Bahar

Örgütsel Davranış

İŞL2012 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TUi1012 2018-2019 Bahar

Davranış Bilimleri

TUİ2006 2018-2019 Bahar

Örgütsel Davranış

TUİ3002 2018-2019 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

UİT5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

UTL1008 2018-2019 Bahar

Davranış Bilimleri

UTL3524 2018-2019 Bahar

Örgütsel Davranış

EKF2007 2018-2019 Güz

Entegrasyon Teorisi Ve AB Ekonomisi

İŞL1801 2018-2019 Güz

Genel İşletme

İŞL1827 2018-2019 Güz

Genel İşletme

İŞL3907 2018-2019 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UİT5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

UTL2009 2018-2019 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UTL3509 2018-2019 Güz

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri