Personel

Doç.Dr. FATİH ORHAN
Doç.Dr.
Fatih Orhan
@ E-posta
fatihorhan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5780

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Hukuku Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Hukuku Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat 15.07.1999

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 28.03.2003

Doktora

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku 10.01.2013

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Orhan Fatih, 2024. İSLÂM AİLE HUKUKUNDA KOCANIN NÜŞÛZU. Mütefekkir
2-) Orhan Fatih, 2021. Şer‘î Naslar Karşısında İçtihadın İmkânı “Mevrid-i Nasta İctihada Mesağ Yoktur” Kaidesi. İslami İlimler Dergisi
3-) Orhan Fatih, 2021. Hadis Rivayeti Bağlamında Fakihlerin Mütevâtir Habere Yaklaşımları. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
4-) Orhan Fatih, 2021. Gınâdan Semâya: Fakihlerin Tasavvuf Mûsikisine Bakışı. Hitit İlahiyat Dergisi
5-) Orhan Fatih, 2018. İslam Hukuku ve Türk Hukukunda Siyasi Suç Kavramı. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Orhan Fatih, 2017. Nehyin Muktezası: Yasaklanan Fiilin Hükmü ve Hukuki Sonuç Doğurması. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
7-) Orhan Fatih, 2016. İslam Hukuku Açısından Manevî Hak Kavramı (Telif Hakkı Özelinde) . ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
8-) Orhan Fatih, Korkmaz Ömer, 2016. 14 Numaralı Adana Şer’iye Sicili Defterindeki Ceza Hukuku ile İlgili Hükümlerin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
9-) Orhan Fatih, 2015. Cihadın Mahiyeti ve Tebliğ Metodu Olarak Kullanılması . İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Orhan Fatih, 2020. Fıkıh Usûlünde İktizâu’n-nas ve Muktezânın Umûmîliği Meselesi. İslami Araştırmalar
2-) Orhan Fatih, 2019. İmam Serahsî’nin Hanefî Haber Teorisinin Oluşumundaki Rolü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
3-) Orhan Fatih, 2018. Fıkıh Usûlünde Mürâât-ı Hilâf ve Hüccet Değeri. Usûl İslam Araştırmaları
4-) Orhan Fatih, 2017. Serahsî’ye Göre Naslardan Hüküm Çıkarma Ameliyesinde Meskûtun Anha Dair Yapılan İctihad Hataları. Usûl İslam Araştrımarları

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Orhan Fatih, 2014. Cihad Kavramı Üzerinden İslâm a Sürülmek İstenen Leke Terör. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Orhan Fatih, 2021. Dinin Zâhir Ve Bâtin Yönünü Yansitmasi Bakimindan Fikih Tasavvuf Ilişkisi: Semâ Örneği. Uluslararası Edirnede Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezai Gülşeni Sempozyumu
2-) Orhan Fatih, 2021. Hukuki İşlemlerde Niyet-Beyan İlişkisi ve Fıkha Yansıması: Sözleşmelerin Ahlakiliği. II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu (UDİS-2021) "Din, Ahlak ve Hukuk"
3-) Orhan Fatih, 2021. Mütevâtir Sünnetin Hücciyeti ve Bilgi Değeri Üzerine Bazı Mülahazalar. GİİAS ULUSLARARASI GÜNÜMÜZDE İSLAMİ İLİMLER ALGISI SEMPOZYUMU I “Sünnet Algısı”
4-) Orhan Fatih, 2021. Hukukî Normların Ahlâkîlik Sorunu Ve Fıkhın Buna Yaklaşımı. 6. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu
5-) Orhan Fatih, 2020. Hukukî Normların İşletilme Sürecine Etkisi Bakımından Dindarlığa Fıkhî Bir Bakış. İSLÂM ve YORUM IV DİNDARLIK (Din, İnsan ve Hayat)
6-) Orhan Fatih, 2018. İmam Serahsi’nin Hanefi Haber Teorisinin Oluşumundaki Rolü. Uluslararası “Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları” Sempozyumu
7-) Orhan Fatih, 2018. Şer‘î Hükümlerin Değişimi ve “Mevrid-i Nasta İctihada Mesağ Yoktur” Kaidesi Muktezasınca Bu Değişimin Sınırı. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
8-) Orhan Fatih, 2016. İslam Hukuku Açısından Resim Yapmanın Hükmü ve Türk Osmanlı Sanatının Oluşumundaki Etkisi. 14. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Sosyal Bilimler Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Orhan Fatih, 2019. Hukuki İşlemlerde İkrahın Etkisi. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION
2-) Orhan Fatih, 2018. Naslardan Hüküm İstibantı Sürecinde Arap Dilinin Tesiri. International Conference on New Horizons in Education
3-) Orhan Fatih, 2018. Abdullah b. Mes’ud’un Muamelat Konularındaki İctihat Yöntemi ve Rey Ekolü. International Conference on New Horizons in Education INTE
4-) Orhan Fatih, 2017. Naslardan Hüküm Çıkarma Ameliyesinde Meskûtun Anha Dair Yapılan Içtihad Hataları (Serahsî Özelinde). 3rd International Conference on SocialSciences and Education Research
5-) Orhan Fatih, 2017. İnanma/ma Özgürlüğü. ULUSLARARASI SINIRSIZ EGˆI·TI·M VE ARAS¸TIRMA SEMPOZYUMU (USEAS)
6-) Orhan Fatih, 2017. Mükellefin Fiillerine İlişkin Yasakların Fıkhî Hükmünü Belirlemede Arap Dilinin Tesiri (Nehyin Muktezası). International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
7-) Orhan Fatih, 2017. Müziğe Farklı Yönlerden Yaklaşan Gazzâlî’nin Müziğe Dair Fıkhi Tespitleri. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Orhan Fatih, 2023. Hanefi Fıkhında Aile Hukuku/. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: ORHAN
2-) Orhan Fatih, 2020. Fıkıh ve Sanat. Yayın Evi: Hiper Yayın Editör Adı: Hiper Yayın
3-) Orhan Fatih, 2018. Fıkıh ve Özgürlikler Bağlamında İrtidad. Yayın Evi: Gece Akademi Editör Adı: Atilla Atik

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Orhan Fatih, 2018. Arap Dilinde Hurûfu l Meânî ve Fıkhî İhtilaflardaki Rolü. Yayın Evi: Akademisyen Kitapevi Editör Adı: Akademisyen

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Orhan Fatih, 2023. Güncel Temel İslam Bilimleri Araştırmaları/Ayrılığa Rağmen Nikâh Hükümlerinin Kısmen Devam Ettiği Dönem : İddet. Yayın Evi: Kitâbî Yayınları Editör Adı: Murat Oral
2-) Orhan Fatih, 2022. Vahiy ve Gelenek/Hanefî Doktrininde Sünnetin Hem Vahiy Hem İçtihat Kaynaklı Kabul Edilmesi. Yayın Evi: Siyer Akademi Editör Adı: M. Raşit Akpınar, Mustafa Yüceer

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Orhan Fatih, 2021. Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik/Hukukî Normların Ahlâkîliği Sorunu ve Fıkhın Buna Yaklaşımı. Yayın Evi: TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI YAYINLARI Editör Adı: Şeyma Çiçek - Müslime Örekli - Yusuf Büyükyılmaz
2-) Orhan Fatih, 2020. Tarihte Müslümanlar/Merdâvî. Yayın Evi: OTTO Editör Adı: Mehmet Özdemir
3-) Orhan Fatih, 2020. Tarihte Müslümanlar/İmâdî. Yayın Evi: OTTO Editör Adı: Mehmet Özdemir
4-) Orhan Fatih, 2020. Tarihte Müslümanlar/İbnü'l-Mulakkîn. Yayın Evi: OTTO Editör Adı: Mehmet Özdemir
5-) Orhan Fatih, 2020. Türkiye ve Dünyada Dindarlık Algısı/Hukukî Normların İşletilme Sürecine Etkisi Bakımından Dindarlığa Fıkhî Bir Bakış. Yayın Evi: İnönü Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Veysel Özdemir-Mehmet Öztürk
6-) Orhan Fatih, 2019. İSLAM HUKUKU II/Muhayyerlikler. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Abdullah Çolak, Mehmet Dirik

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Bilimname. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Bilimname. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Mütefekkir. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı:
6-) İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi . 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Dini Araştırmalar. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) İSLAM HUKUKU II/Muhayyerlikler - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Nehyin Muktezası: Yasaklanan Fiilin Hükmü ve Hukuki Sonuç Doğurması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) İslam Hukuku Açısından Manevî Hak Kavramı (Telif Hakkı Özelinde) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Fıkıh Usûlünde Mürâât-ı Hilâf ve Hüccet Değeri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Fıkıh ve Sanat - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Nehyin Muktezası: Yasaklanan Fiilin Hükmü ve Hukuki Sonuç Doğurması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Şer‘î Naslar Karşısında İçtihadın İmkânı “Mevrid-i Nasta İctihada Mesağ Yoktur” Kaidesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Cihadın Mahiyeti ve Tebliğ Metodu Olarak Kullanılması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Cihad Kavramı Üzerinden İslâm a Sürülmek İstenen Leke Terör - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İmam Serahsî’nin Hanefî Haber Teorisinin Oluşumundaki Rolü - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Cihad Kavramı Üzerinden İslâm a Sürülmek İstenen Leke Terör - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) İSLAM HUKUKU II/Muhayyerlikler - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Fıkıh ve Özgürlikler Bağlamında İrtidad - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Cihad Kavramı Üzerinden İslâm a Sürülmek İstenen Leke Terör - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Fıkıh ve Özgürlikler Bağlamında İrtidad - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) İSLAM HUKUKU II/Muhayyerlikler - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Cihad Kavramı Üzerinden İslâm a Sürülmek İstenen Leke Terör - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İslam Hukuku ve Türk Hukukunda Siyasi Suç Kavramı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) İmam Serahsî’nin Hanefî Haber Teorisinin Oluşumundaki Rolü - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Gınâdan Semâya: Fakihlerin Tasavvuf Mûsikisine Bakışı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Hadis Rivayeti Bağlamında Fakihlerin Mütevâtir Habere Yaklaşımları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) Fıkıh ve Özgürlikler Bağlamında İrtidad - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik/Hukukî Normların Ahlâkîliği Sorunu ve Fıkhın Buna Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Hanefi Fıkhında Aile Hukuku/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) İslam Hukuku Açısından Manevî Hak Kavramı (Telif Hakkı Özelinde) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Nisa Suresi 105-115. Ayetlerinin İslam Hukuku Açısından Yorumu. Konu: Nisa Suresi 105-115. Ayetlerin İslam Hukuku Açısından Yorumu. Ömer Zahid-Aslan. 2019
2-) Tez Adı: Abdullah b. Mes'ûd rivayetlerinin Hanefî fıkıh düşüncesinin oluşumuna etkisi . Konu: Abdullah b. Mes'ûd, peygambere yakınlığı, zekâsı, ilmî yeteneği, Kur'an ve sünnete olan hâkimiyeti ile öne çıkan sahâbîlerden birisi olmuştur. Müslümanlığı ilk dönemlerde kabul edişi ve Hz. Peygamber'e olan yakınlığı vesilesiyle ondan birçok hadis duymuş ve rivayet etmiştir. Çalışmamız, İbn Mes'ûd rivayetlerinin Hanefî fıkhının oluşumundaki etkisini ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır.. Harun -Kızılboğa-Kızılboğa. 2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Nisa suresi 105-115 ayetlerinde yargılama ahlakına ilişkin ilkeler. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Nisa Suresi 105-115 Ayetlerinin İslam Hukuku Açısından Yorumu. 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İslam Hukuk ilminde siyasi suç kavramı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İslam hukukunda isyan siyasi iktidar ve devlet ayrımı. 2018-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Hanefi mezhebinde Abdullah b. Mesûd'un rolü. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Abdullah b Mesûd Rivayetlerinin Hanefi Fıkıh Düşüncesinin Oluşumuna Etkisi. 2018-2019
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İslam Ülkeleri Hukuk Sistemlerinde Boşanma Prosödürü-Katar Örneği. 2018-2020
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Nehyin Muktezası. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mükellefin Fiillerine İlişkin Yasakların Fıkhî Hükmünü Belirlemede Arap Dilinin Tesiri (Nehyin Muktezası). 2017-2018
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Naslardan Hüküm Çıkarma Ameliyesinde Mesktun Anha Dair Yapılan İctihad Hataları (Serahsî Özelinde). 2017-2018
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İslam Hukuku Açısından Resim Yapmanın Hükmü ve Türk Osmanlı Sanatının Oluşumundaki Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İslam Hukuku Açısından Resim Yapmanın Hükmü ve Türk Osmanlı Sanatının Oluşumundaki Etkisi. 2016-2016
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 14 Numaralı Adana Şeriye Sicili Defterindeki Ceza Hukuku İle İlgili Hükümlerin İslamHukuku Açısından Değerlendirilmesi. 2016-2016
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Manevi Hak Kavramının Telif Hakkı Özelinde ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. 2015-2016