Personel

Doktor Öğretim Üyesi FUNDA BAYRAKDAROĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Funda Bayrakdaroğlu
@ E-posta
fkaya@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5531

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 2006

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2009

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2014

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Bayrakdaroğlu, F., Çakır, H., 2016. Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Kaya, F., Marangoz, M., 2014. Marka Şehirlerin Ticari Kimlik Belirleyicileri. Journal of Management, Marketing and Logistics – (JMML)

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bayrakdaroğlu Funda, Özbek Çağlar, 2018. Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının Kuşaklararası Boyutu. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) Bayrakdaroğlu Funda, 2017. ŞEHİR MARKASININ KONUMLANDIRILMASI: MUĞLA İLİNE YÖNELİK BİR İNCELEME. International Journal of Academic Value Studies
3-) Bayrakdaroğlu Funda, Taşçıoğlu Mertcan, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Çevrim İçi Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Aydın Ali Emre, 2017. Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Paylaşım Ekonomisi: Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi İle incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Bayrakdaroğlu Funda, Bayrakdaroğlu Ali, 2017. A Comparative Analysis Regarding The Effects of Financial Literacy and Digital Literacy on Internet Entrepreneurship Intention. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
6-) Rehman, F., Taşçıoğlu, M., Bayrakdaroğlu, F., 2016. Consumer Response to Different Types of Website Interactivity. International Journal of Business and Management Invention
7-) Bayrakdaroğlu, F., Uzun, T., Özkoç, H.H., 2016. Siyasal Pazarlama Kapsamında Seçmenlerin Stratejik Oylama Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Menteşe Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
8-) Bayrakdaroğlu, F., Kömürcüoğlu, F., 2015. Stratejik Kent Yönetiminde Paydaşlar: Şehirlerin Misyonlarına Yönelik Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
9-) Kaya, F., Marangoz, M., 2014. Brand Attitudes of Entrepreneurs as a Stakeholder towards a City. Procedia - Social and Behavioral Sciences
10-) Baldemir, E., Kaya, F., Şahin, T.K., 2013. A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow. Procedia - Social and Behavioral Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kaya, F., Fırat, A., 2009. Siyasal Pazarın Coğrafi Bölümlendirilmesine İlişkin Genç Seçmenlere Yönelik Bir Analiz. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Marangoz, M., Kaya, F., Bakan, H., 2014. Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir? Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Baldemir, E., Kaşmer Şahin, T., Kaya, F., 2013. Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Ağ Süreci İle Değerlendirilmesi. Ekonomik ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uysal Ümit, Bayrakdaroğlu Funda, 2019. Kripto Paranın Kullanımına İlişkin Girişimcilerin ve Yatırımcıların Tutumları. 4. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Çulhaoğlu Eldem Pınar, Bayrakdaroğlu Funda, 2019. Analysis of Tourist Typologies in the Context of Generations:The Case of Bodrum. IX. International Multidisciplinary Congress of Eurasia
3-) Çakır Hazal, Bayrakdaroğlu Funda, 2018. Tüketicilerin Online ve Offline Alışverişlerine Yönelik Karar Verme Süreçlerinin Ürün Sınıfları Bağlamında İncelenmesi. İZCEAS 2018
4-) Bayrakdaroğlu Funda, Bayrakdaroğlu Ali, Bulut Zeki Atıl, 2018. VIRTUAL CURRENCY USAGE IN DIGITAL ECONOMY: ATTITUDES CONCERNING BITCOIN. ICONASH 2018
5-) Bayrakdaroğlu Funda, 2018. Marka Kent Yaratımında Mobil Uygulamaların Rolü: Büyükşehir Belediyelerinin Kent Rehberlerinin İncelenmesi. Alanya 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
6-) Bayrakdaroğlu Funda, Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, 2018. Can The Number of Fans in Social Media Be Clue for Share Investors?. 3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2018)
7-) Bayrakdaroğlu Funda, Bayrakdaroğlu Ali, 2017. A COMPARATIVE ANALYSIS REGARDING THE EFFECTS OF FINANCIAL LITERACY AND DIGITAL LITERACY ON INTERNET ENTREPRENEURSHIP INTENTION. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES
8-) Bayrakdaroğlu, F., Sarıkaya, H., 2016. Is Family Life Cycle Affecting Behavioral Biases? An Analysis on Active Investors as Consumers of Stocks. XI. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
9-) Bayrakdaroğlu, F., 2015. Managing “Multi-Stakeholders” in City Branding: Attitudinal Differences towards a City. ICMESS’ 2015
10-) Kaya, F., Marangoz, M., 2014. Brand Attitudes of Entrepreneurs As a Stakeholder Towards a City. 10th International Strategic Management Conference
11-) Marangoz, M., Kaya, F., Bakan, H., 2013. Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
12-) Baldemir, E., Kaya, F., Kaşmer Şahin, T., 2013. A Management Strategy Within Sustainable City Context: Cittaslow. 9th International Strategic Management Conference
13-) Marangoz, M., Kaya, F., Yeşildağ, B., 2012. E-Girişimcileri Bekleyen Tehdit ve Riskler: Siber Saldırı. 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
14-) Kaya, F., Aydın, A.E., 2012. Kadın Girişimciliği ve El Sanatları Ürünlerinin Pazarlanması: Muğla İli Melsa Örneği. II.Uluslararası Ahilik Sempozyumu
15-) Asunakutlu, T., Kaya, F., Kaşmer, T., 2010. Outplacement: A Strategy for the Restructure of Work Force In Crisis Period. Uluslararası Sempozyum- V
16-) Baldemir, E., Fırat, A., Karabulut, A.N., Kaya, F., 2010. The Effects of the Under 8 Years Old on Their Families' Food Purchasing Decisions. Second International Symposium on Sustainable Development
17-) Baldemir, E., Kaya, F., 2010. Analysis of the Factors Affecting the Women’s Cosmetics Consumption In Terms of Sustainability. Second International Symposium on Sustainable Development
18-) Fırat, A., Dirlik, S., Kaya, F., 2007. Paradigm Changes In Marketing: Value Creation and Strategies on the Edge of Chaos. 3th International Conference on Business, Management and Economics

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bayrakdaroğlu Funda, Çakır Hazal, 2017. ŞEHİR PAZARLAMASI ÇERÇEVESİNDE GİRİŞİMCİ ŞEHİRLERİN KRİTERLERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Bayrakdaroğlu, F., Marangoz, M., Fırat, A., 2016. Tüketim Tarzı Olarak Vejetaryenlik: Vegan ve Vejetaryen Tüketicilerin Davranışlarına İlişkin Netnografik Bir İnceleme. 21. Pazarlama Kongresi
3-) Marangoz, M., Bayrakdaroğlu, F., Aydın, A.E., 2016. Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Paylaşım Ekonomisi: Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi. 21. Pazarlama Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayrakdaroğlu Funda, Çakır Hazal, 2017. Şehir Pazarlamasında Logo Etkisi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri Logolarının Nöropazarlama Teknikleri İle Analizi. 22. Pazarlama Kongresi
2-) Kaya, F., Marangoz, M., 2014. Marka Olarak Şehirlerin "Ticari Kimlik" Belirleyicileri Nelerdir?. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi
3-) Marangoz, M., Fırat, A., Kaya, F., Aydın, A.E., 2013. Şehir Markalaşmasında İhracata Dayalı Ürünlerin Rekabet Aracı Olarak Rolü: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme. Muğla Değerleri Sempozyumu
4-) Fırat, A., Kaya, F., Karadağ, L., 2009. Şehirlerin Pazarlanmasında Turizm Bölgeleri İmajının Algılama Haritalarıyla İncelenmesi. 14. Ulusal Pazarlama Kongresi
5-) Kaya, F., Kozak, M., 2008. Çevresel Pazarlama: Tüketicilerin Eğilim ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, 2019. Tüketicilerin Dijital Oyun Oynama Düzeyi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Faydacı ve Hazcı Motivasyonun Etkisi. 24. Pazarlama Kongresi
2-) Özbek Tuğba, Bayrakdaroğlu Funda, 2017. Sınır Ötesi E-Ticareti Etkileyen Faktörlerin Bulanık AHP Yöntemi ile Derecelendirilmesi. 22. Pazarlama Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bayrakdaroğlu Funda, Baldemir Ercan, Kaşmer Şahin Tezcan, 2015. Selection of Cittaslow Towns Muğla City Example/. Yayın Evi: LAP Lambert Academic Publishing Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bayrakdaroğlu Funda, Karabulut Ali Naci, 2018. Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times/Marketing Mix Adaptation of Large-Scale Hotels in Turbulent Times: A Case From Mugla City. Yayın Evi: IGI Publishing Editör Adı: Ramona-Diana Leon
2-) Akkuş Ekim, Bayrakdaroğlu Funda, 2018. Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış - 2/Özdeşleşme ve DavranışsalSadakat Bağlamında X ve Y Kuşağı Taraftarları ÜzerineBir İnceleme. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Hatice Hicret Özkoç, Funda Bayrakdaroğlu
3-) Bayrakdaroğlu Funda, 2017. Advancing Insights on Brand Management/MANAGEMENT OF A CITY BRAND: AN EXAMINATION ON THREE STAKEHOLDERS’ ATTITUDES. Yayın Evi: Intech Open Editör Adı: Paolo Popoli

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bayrakdaroğlu Funda, 2017. PAZARLAMA YÖNETİMİ/MARKA YÖNETİMİ VE KONUMLANDIRMA. Yayın Evi: BETA Editör Adı: MEHMET MARANGOZ
2-) Bayrakdaroğlu Funda, 2016. Tanıtım ve Pazarlama/Reklam. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Feyza Ağlargöz
3-) Bayrakdaroğlu Funda, 2016. Tanıtım ve Pazarlama/Kişisel Satış ve Doğrudan Pazarlama. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Editör Adı: Feyza AĞLARGÖZ

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
6-) Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 3

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) 4.ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAM KARİYER KONGRESİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 4

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Kuşak Kavramına Disiplinlerarası Bakış 2.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) The Effects of the Under 8 Years Old on Their Families' Food Purchasing Decisions - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Brand Attitudes of Entrepreneurs as a Stakeholder towards a City - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Ağ Süreci İle Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Ağ Süreci İle Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Brand Attitudes of Entrepreneurs as a Stakeholder towards a City - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Ağ Süreci İle Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Brand Attitudes of Entrepreneurs as a Stakeholder towards a City - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Marka Olarak Şehirlerin "Ticari Kimlik" Belirleyicileri Nelerdir? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Stratejik Kent Yönetiminde Paydaşlar: Şehirlerin Misyonlarına Yönelik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) A COMPARATIVE ANALYSIS REGARDING THE EFFECTS OF FINANCIAL LITERACY AND DIGITAL LITERACY ON INTERNET ENTREPRENEURSHIP INTENTION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Brand Attitudes of Entrepreneurs as a Stakeholder towards a City - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Ağ Süreci İle Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
11-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Brand Attitudes of Entrepreneurs as a Stakeholder towards a City - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
14-) Tüketim Tarzı Olarak Vejetaryenlik: Vegan ve Vejetaryen Tüketicilerin Davranışlarına İlişkin Netnografik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
16-) Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Ağ Süreci İle Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
17-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Brand Attitudes of Entrepreneurs as a Stakeholder towards a City - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Ağ Süreci İle Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Ağ Süreci İle Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
5-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
6-) A Management Strategy within Sustainable City Context: Cittaslow - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) VIRTUAL CURRENCY USAGE IN DIGITAL ECONOMY: ATTITUDES CONCERNING BITCOIN - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: TÜKETİCİLERİN KAHVE TÜKETİMİNDE TERCİH NEDENLERİ VE TERCİHLERİNİN SOSYAL MEDYAYA YANSIMALARI. Konu: Tüketim, Tüketici Davranışları, Kahve Tüketimi, Sosyal Medya. Mustafa Onur-Çakmak. 2020
2-) Tez Adı: Markaların Sosyal Sorumluluk Anlayışlarının Müşteri Deneyimine Etkisi. Konu: Sosyal Sorumluluk, Müşteri Deneyimi. Özlem-Şenyüz. 2019
3-) Tez Adı: Kargo Firmalarının Marka Konumlarının Algılama Haritaları ile İncelenmesi: Muğla İline Yönelik Bir Araştırma. Konu: Marka Konumlandırma, Algılama Haritaları. Birsen-Türkoğlu. 2019
4-) Tez Adı: Kripto Para ve Kripto Paranın Ticarette Kullanımı: Girişimcilerin ve Yatırımcıların Kripto Paraya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Konu: Kripto Para. Ümit-Uysal. 2019
5-) Tez Adı: Konaklama İşletmelerinde Müşteri Deneyiminin Müşterilerin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Konu: Deneyimsel Pazarlama, Müşteri Deneyimi. Duygu-Güvensay. 2019
6-) Tez Adı: ÖLÜM KAYGISININ TÜKETİCİLERİN SİGORTA TERCİHLERİNE ETKİSİ: KUŞAKLAR ARASI BİR KARŞILAŞTIRMA. Konu: Sigorta Tercihleri, Ölüm Kaygısı, Kuşaklar. Uğurcan -Yurtsever. 2019
7-) Tez Adı: Özdeşleşme ve Davranışsal Sadakat Bağlamında X ve Y Kuşağı Taraftarları Üzerine Bir İnceleme. Konu: Spor Pazarlaması, Kuşaklar. Ekim -Akkuş. 2018
8-) Tez Adı: Türkiye'de E-ticaret Yapan İşletmelerin Sınır Ötesi Faaliyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Konu: E-ticaret. Tuğba-Özbek. 2017
9-) Tez Adı: Tüketicilerin Online ve Offline Alışverişlerine Yönelik Karar Verme Süreçlerinin Ürün Sınıfları Bağlamında İncelenmesi. Konu: Tüketici Davranışları, Karar Verme, Ürün Sınıfları. Hazal-Çakır. 2017

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bütçeleme ve Yerel Yönetimlerde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımı. Konu: Toplumsal cinsiyet, Bütçeleme, Yerel yönetimler. Abdul Celal-Vargeloğlu. 2020
2-) Tez Adı: SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ. Konu: Halkla İlişkiler. Bekir Çağatay-Özden. 2019
3-) Tez Adı: GSM Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakatine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. Konu: Müşteri memnuniyeti, Müşteri sadakati, Kuşaklar. Uğur -Damgacı. 2019
4-) Tez Adı: Marka İletişimi Açısından Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Hollywood ve Türk Sinema Filmleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Konu: Marka iletişim, Ürün yerleştirme. Duygu-Yaman. 2019
5-) Tez Adı: Pazarlama İletişim Aracı Olarak Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Konu: Pazarlama İletişimi, Reklamcılık, Satın Alma Niyeti. Ayşe Gülgün -İşli. 2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tüketicilerin Online ve Offline Alışverişlerine Yönelik Karar Verme Süreçlerinin Ürün Sınıfları Bağlamında İncelenmesi, Proje No: 16/139. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tez Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de E-ticaret Yapan İşletmelerin Uluslararasılaşmasına Yönelik Bir İnceleme, Proje No:15/133. 2015-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tez Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Paydaşların Şehir Markasına Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Muğla İli Örneği, Proje No:13/18. 2013-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bireysel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yavaş Şehirlerin Analitik Ağ Süreci (ANP) İle Seçilmesi: Muğla İli Örneği, Proje No:12/53. 2012-2013

Verdiği Dersler

İŞL 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

İŞL 6547 2020-2021 Güz

Markalama Stratejileri

İŞL 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

İŞL 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL3515 2020-2021 Güz

Marka Yönetimi

UTF 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UTF 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UYP 5515 2020-2021 Güz

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

UYP 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6542 2019-2020 Bahar

Güncel Pazarlama Uygulamaları

İŞL 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

İŞL 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

İŞL 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL3510 2019-2020 Bahar

Tüketici Davranışları

UTF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UYP 5506 2019-2020 Bahar

Marka Stratejileri ve Yönetimi

UYP 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5541 2019-2020 Güz

Strategic Marketing Management

İŞL 6547 2019-2020 Güz

Markalama Stratejileri

İŞL3515 2019-2020 Güz

Marka Yönetimi

UYP 5515 2019-2020 Güz

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

İŞL 5558 2018-2019 Bahar

Uluslararası Pazarlama

İŞL 6542 2018-2019 Bahar

Güncel Pazarlama Uygulamaları

İŞL 7534 2018-2019 Bahar

Müşteri İlişkileri Yönetimi

İŞL3510 2018-2019 Bahar

Tüketici Davranışları

İŞL8534 2018-2019 Bahar

Müşteri İlişkileri Yönetimi

UYP 5506 2018-2019 Bahar

Marka Stratejileri ve Yönetimi

İŞL 5545 2018-2019 Güz

Marka Yönetimi

İŞL 6547 2018-2019 Güz

Markalama Stratejileri

İŞL 7515 2018-2019 Güz

Tüketici Davranışları

İŞL3515 2018-2019 Güz

Marka Yönetimi

İŞL8515 2018-2019 Güz

Tüketici Davranışları

UYP 5515 2018-2019 Güz

Bütünleşik Pazarlama İletişimi