Personel

Doktor Öğretim Üyesi GÖKDENİZ KALKIN
Doktor Öğretim Üyesi
Gökdeniz Kalkın
@ E-posta
gokdenizkalkin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5715

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu / Havacılık Yönetimi Bölümü / Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu / Havacılık Yönetimi Bölümü / Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Yönetim ve Organizasyon 05.05.2016

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kalkın Gökdeniz, Türen Ufuk, Gökmen Yunus, Erdem Haluk, 2019. Havacılık Sektöründe Güvenlik İklimi Algısı İle Bilgi Teknolojileri Verimliliği Etkileşimi: Uçak Bakım Teknisyenleri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi
2-) Erdem Haluk, Türen Ufuk, Kalkın Gökdeniz, 2017. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ
3-) Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, Deniz Mehmet, 2016. Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
4-) Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, Türen Ufuk, Deniz Mehmet, 2016. Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) Özdemir Lutfiye, Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, 2016. Kamu Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkisi. SDÜ Vizyoner Dergisi
6-) Kalkın Gökdeniz, Erdem Haluk, Kafalı Haşim, 2016. Pilotlarda Kişilerarası Yetkinlik Seviyesi İle İş Performansı İlişkisi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
7-) Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, 2016. Çalışanlara Verilen Yemek Hizmetiyle Örgütsel Özdeşleşme Etkileşimi Kosova ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
8-) Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, 2015. Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü. The Journal of Academic Social Science Studies
9-) Akkoyun Bülent, Kalkın Gökdeniz, 2015. Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütlerine Duydukları Güven Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzerine Bir Araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi
10-) Ufuk Türen, Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, 2015. İşyerinde Tekno Stres Ölçeği Havacılık ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kalkın Gökdeniz, 2017. Kamu ve Özel Bankalarda Çalışan Kadınların Cam Tavan Algılarının Stres Düzeyleri. Journal of Turkish Studies
2-) Kalkın Gökdeniz, Erdem Haluk, Tikici Mehmet, 2015. Cam Tavan Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi Yükseköğrenim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erdem Haluk, Deniz Mehmet, Kalkın Gökdeniz, 2015. Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi Yönetimin Denetim Fonksiyonuna İlişkin Bir Araştırma. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
2-) Akkoyun Bülent, Kalkın Gökdeniz, 2014. Örgütsel Güvenin İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Mehmet Tikici, Saliha Emre, Gökdeniz Kalkın, 2013. Kadın Yöneticilerin Dişilik Erillik Değerleri İle İletişimde Yaşanan Sorunların Çözümüne Dair İnançları Arasındaki İlişki Ve Bir Uygulama. 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Mehmet Tikici, Saliha Emre, Gökdeniz Kalkın, 2013. Kadın Yöneticilerde Dişilik Erillik Değerleri İle Cinsiyet Kaynaklı Sorunların Çözümüne İlişkin İnançları Arasındaki İlişki Üniversitelerde Görev Yapan Kadın Yöneticiler İle İlgili Bir Araştırma. 12.Ulusal İşletmecilik Kongresi
2-) Kalkın Gökdeniz, Tikici Mehmet, Derin Neslihan, 2011. Örgütsel İletişim İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İmalatçı Kobi lerde Bir Araştırma. 7.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi
3-) Mehmet Tikici, Neslihan Derin, Gökdeniz Kalkın, 2011. Örgütsel Sessizliğin Duygusal Tükenmişliğe Etkisi. 7.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kalkın Gökdeniz, Kutukız Doğan, Erdem Haluk, Özdek Emine, 2016. Kırsal Turizmde Girişimcilerin Yaşamış Oldukları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının Tükenmişliğe Olan Etkisi Muğla İli Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Erdurmazlı Eser, Kalkın Gökdeniz, 2020. Yenilik Yönetiminde Multi Disipliner Yaklaşımlar/Yenilik ve Yönetim. Yayın Evi: NOBEL BİLİMSEL ESERLER Editör Adı: Yıldırım, Yıldırım
2-) Kalkın Gökdeniz, Can Yalçın Rukiye, 2019. Contemporary Approaches in Business Administration/The Interaction of Techno-stress and Work Overload Excessiveness in Pilots and the Role of Perceived Organizational in this Process. Yayın Evi: IJOPEC Publication Limited Editör Adı: Uyar Süleyman
3-) Kalkın Gökdeniz, 2019. İşletmelerde Dijital Dönüşümün Yansımaları/Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı ve Örgütsel Sosyalleşme İlişkisi. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: Erhan AYDIN, Uğur UĞUR

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Turkish Studies - Economics, Finance, Politics. 2020. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Studies in Psychology. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) International Journal of Social Sciences. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Yaşar University. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
8-) İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Journal of Aviation. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
10-) ASOS Journal. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
12-) Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
14-) The Journal of Academic Social Science. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
15-) Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
16-) The Journal of Kesit Academy. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları. 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İşyerinde Tekno Stres Ölçeği Havacılık ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
4-) Kamu Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 9
6-) Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 11
7-) Kamu ve Özel Bankalarda Çalışan Kadınların Cam Tavan Algılarının Stres Düzeyleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
9-) Pilotlarda Kişilerarası Yetkinlik Seviyesi İle İş Performansı İlişkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Kamu Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
11-) Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) İşyerinde Tekno Stres Ölçeği Havacılık ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
13-) Örgütsel Sessizliğin Duygusal Tükenmişliğe Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
14-) Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütlerine Duydukları Güven Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Cam Tavan Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi Yükseköğrenim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
17-) Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi Yönetimin Denetim Fonksiyonuna İlişkin Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
18-) Cam Tavan Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi Yükseköğrenim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) Örgütsel Sessizliğin Duygusal Tükenmişliğe Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
20-) Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
21-) Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
22-) Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
23-) Kamu Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
24-) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 8
25-) Örgütsel Sessizliğin Duygusal Tükenmişliğe Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
26-) Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
27-) Cam Tavan Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi Yükseköğrenim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
28-) Kamu Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
2-) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

Verdiği Dersler

İŞL1832 2019-2020 Bahar

Genel İşletme II

İŞL2902 2019-2020 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

İŞL3926 2019-2020 Bahar

Halkla İlişkiler

KAY1810 2019-2020 Bahar

Hukukun Temel Kavramları

HVY1003 2019-2020 Güz

Sivil Havacılığa Giriş

HVY3007 2019-2020 Güz

Havacılıkta Kalite Yönetimi

İŞL1831 2019-2020 Güz

Genel İşletme I

İŞL2821 2019-2020 Güz

Davranış Bilimleri

İŞL3921 2019-2020 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL 1832 2018-2019 Bahar

Genel İşletme II

İŞL 2822 2018-2019 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

KAY 1810 2018-2019 Bahar

Hukukun Temel Kavramları

İŞL 1831 2018-2019 Güz

Genel İşletme I

İŞL 2821 2018-2019 Güz

Davranış Bilimleri