Personel

Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA GÜN EROĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Şeyma Gün Eroğlu
@ E-posta
guneroglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5657

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2005

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon 2009

Doktora

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2014

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özkoç Hatice Hicret, Eroğlu Şeyma Gün, Kazancı Ebru, 2018. Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Eroğlu Şeyma Gün, Alga Erdal, 2017. Örgütsel Muhalefetin Örgütsel Değişim Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektörü Örgütlerinde Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akoğlu Demet, Eroğlu Şeyma Gün, 2019. X VE Y KUŞAKLARININ İŞ-YAŞAM DENGELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Eroğlu Şeyma Gün, 2018. Algılanan Yönetici Desteği ile İşyerinde Yaşanan Yalnızlık Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
3-) Eroğlu Şeyma Gün, 2017. Postmodern Kültürde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü. yenifikir
4-) Eroğlu Şeyma Gün, 2014. Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Güven Üzerindeki Etkileri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Eroğlu Şeyma Gün, Alga Erdal, 2019. Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Değişime Açıklıkları İle ÖrgütselAtaletleri Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Eroğlu Şeyma Gün, 2014. Örgütlerde Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Alga Erdal, Eroğlu Şeyma Gün, 2018. Çalışanların Örgütsel Muhalefete İlişkin Algılamalarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Eroğlu Şeyma Gün, Alga Erdal, 2017. Açık Sistem Açısından Örgütsel Muhalefet. yenifikir

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eroğlu Şeyma Gün, Vural Merve, Eroğlu Feyzullah, 2019. Mizah Tarzları ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
2-) Eroğlu Feyzullah, Eroğlu Şeyma Gün, Keskin Tuğçe, 2018. Yönetim İlişkilerinde Entelektüellerin Rolü ve Sultan Galiyev Modeli. 16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Alga Erdal, Eroğlu Şeyma Gün, 2018. Politik Beceriler ve Örgütsel Değişim İlişkisinin Banka Çalışanları Üzerinde İncelenmesi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
4-) Eroğlu Feyzullah, Sarıkaya Mehtap, Eroğlu Şeyma Gün, 2016. Pstmodern Kültür Bağlamında Kuşaklararası Girişimcilik Olgusu ve Davranış Tutarsızlığı Üzerine Bir Araştırma. International Conference on Eurasian Economies
5-) İrmiş Ayşe, Eroğlu Şeyma Gün, 2015. Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Geleneksel Üretimi Yeniden Canlandırma Örneği: Yeşilyuva Ayakkabı Üretimi. INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Eroğlu Şeyma Gün, Avcı Umut, 2019. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Boylamsal Bir Araştırma. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Eroğlu Şeyma Gün, İrmiş Ayşe, 2019. Girişimcilik Öykülerinden Rekabet Stratejisi Analizi. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
3-) Eroğlu Şeyma Gün, Bayrak Kök Sabahat, 2018. Transformation of Emotional Deprivation Into Emotional Exhaustion in Organizational Life: Diffusion of Emotional Labor. AGP Humanities and Social Sciences Conference Praque, Czech Republic
4-) Özkoç Hatice Hicret, Eroğlu Şeyma Gün, Kazancı Ebru, 2017. CONSUMER ETHICS: A RESEARCH ON IMITATION PERFUME CHOICE OF CONSUMERS. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eroğlu Feyzullah, Eroğlu Şeyma Gün, Enli Pınar, 2015. Yönetilenler ve Yöneticiler Açısından Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Tutarsızlık Hakkında Bir Araştırma. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Örgütlerde Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Örgütlerde Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Örgütlerde Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Psikolojik şiddet (mobbing) ve Örgütsel sinizm ilişkisi: Belediye çalışanları üzerinde bir araştırma. Konu: Psikolojik Şiddet ve Örgütsel Sinizm. SUAT-LAÇİN. 2020
2-) Tez Adı: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Konu: Kariyer yönetimi. RAZİYE-YANATMA-YANATMA. 2019
3-) Tez Adı: DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIK İLİŞKİSİ: AVUKATLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Konu: Duygusal emek ve Mesleki Bağlılık. Yahya-Yıldırım. 2019
4-) Tez Adı: KUŞAKLAR AÇISINDAN İŞ-YAŞAM DENGESİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Konu: Kuşaklar, İş-Yaşam Dengesi. Demet -Akoğlu. 2019

Verdiği Dersler

İŞL 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL1801 2020-2021 Güz

İşletme Bilimine Giriş

YOG 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

YOG 5090 2020-2021 Güz

Seminer

YOG 5509 2020-2021 Güz

Stratejik Yönetim

YOG 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5510 2019-2020 Bahar

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İŞL2010 2019-2020 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL2808 2019-2020 Bahar

İşletme Bilimi

İŞL3804 2019-2020 Bahar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

YOG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

YOG 5514 2019-2020 Bahar

Yeni Yönetim Yaklaşımları

YOG 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL1801 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş

YOG 5509 2019-2020 Güz

Stratejik Yönetim

İŞL 5510 2018-2019 Bahar

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İŞL2010 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL2808 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimi

YOG 5514 2018-2019 Bahar

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İŞL 5501 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1801 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş

YOG 5501 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi