Personel

Prof.Dr. HAMMET ARSLAN
Prof.Dr.
Hammet Arslan
@ E-posta
hammetarslan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5420 , 0252 211 5777

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü / Din Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü / Din Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları / İngiliz Dili ve Edebiyatı Devam Ediyor
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat 2000

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 2004

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 2013

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Arslan Hammet, 2022. SAMARKAND: CULTURAL AND SCIENTIFIC CENTER OF CENTRAL ASIA. AFRO EURASIAN STUDIES
2-) Arslan Hammet, 2019. Mâturîdî’nin Kitâbü’t-Tevhid İsimli Eserinde Budizm’e Atıflar: Sümeniyye Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
3-) Arslan Hammet, 2018. BUHARA: TÜRKİSTAN’DA ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR KENT. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4-) Arslan Hammet, 2018. Budizm’in Çin’e Girişinde İpek Yolunun Önemi ve İşlevi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi
5-) Arslan Hammet, 2016. Geçmişten Günümüze İzmir Yahudileri Yerleşme Kurumsallaşma Süreci ve Mevcut Durum. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
6-) Arslan Hammet, 2014. Budizm de Kadının Konumu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
7-) Arslan Hammet, 2014. Holi Hindu Bahar Bayramı. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arslan Hammet, 2014. Tarihsel Süreçte İzmir Yahudi Cemaatinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Durumu. Milel ve Nihal
2-) Arslan Hammet, 2013. Manu Kanunnamesi nde Evlilik. Milel ve Nihal
3-) İlhan Mehmet, Arslan Hammet, 2013. Bîrûnî nin Kitâbu Batenceli l Hindî İsimli Risalesi Yogasutra nın Bir Çevirisi midir. Milel ve Nihal
4-) Yitik Ali İhsan, Arslan Hammet, 2011. Vedalar ve Kaynağı Üzerine. Milel ve Nihal
5-) Arslan Hammet, 2010. Dinler Tarihi Araştırmalarında Konulu Karşılaştırma Yönteminin Kullanılması Geoffrey Parrinder in Çalışmalarından Bazı Örnekler. Milel ve Nihal
6-) Arslan Hammet, 2008. Geoffrey Parrinder 1910 2005 Hayatı Bilimsel Kişiliği ve Eserleri. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Arslan Hammet, 2019. Dinler Tarihinde Bir Mukayese Örneği: G. Parrinder’in Bakış Açısıyla Avatara ve Enkarnasyon. Oksident: Yahudilik, Hıristiyanlık ve Batı Araştırmaları Dergisi
2-) Arslan Hammet, 2017. AFRİKA TOPLULUKLARINDA TABİAT KÜLTÜ VE TABİİ UNSURLARA ATFEDİLEN GÜÇLER. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
3-) Arslan Hammet, 2016. Afrika Topluluklarında Atalar Kültünün Önemi ve İşlevi. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
4-) Arslan Hammet, 2015. Geleneksel Afrika Dini nde Tanrı Tasavvuru. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Hammet, 2021. Evrensel Bir Budist Ahlak Sisteminden Söz Edilebilir mi? Pancasila Bağlamında Bir Değerlendirme . II. Uluslararası Din Ve İnsan Sempozyumu
2-) Arslan Hammet, 2020. BUDİST MANASTIR YAŞAMINDA ÖZEL VE TOPLUMSAL MÜLKİYET. THE ROLE AND PLACE OF THE GREAT SILK ROAD IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: PROBLEMS AND PROSPECTS
3-) Arslan Hammet, 2020. İPEK YOLUNDA TİCARET - DİN İLİŞKİSİ: BUDİZM BAĞLAMINDA BİR DĞERLENDİRME. BÜYÜK İPEK YOLU – BARIŞ, İSTİKRAR VE UYUMLULUK - 2020
4-) Arslan Hammet, 2020. 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Reddiye Geleneği. ULUSLARARASI 14. VE 15. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDEFELSEFE, KELAM VE TASAVVUF Sempozyumu
5-) Arslan Hammet, 2019. Ayurveda: Tarihsel Kökeni ve Temel Uygulamalar. “2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (TATDEP)
6-) Arslan Hammet, 2019. Kıssaların Diliyle Budizm: İnanç ve Uygulamalar Üzerine Bazı Örnekler. I. ULUSLARARASI DİN VE İNSAN “DİN, DİL VE İLETİŞİM”
7-) Arslan Hammet, 2018. Dîvân-ı Hikmet’teki İlkelerin Hint Mistik Şiirlerindeki Yansıması:‘İlahî Aşk’ ve ‘Bhakti’ Anlayışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu
8-) Arslan Hammet, 2018. YESEVİ HİKMETLERİNDE MODEL İNSANIN TEMEL NİTELİĞİ: NEFSANÎ ARZULARLA SAVAŞ. ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU
9-) Arslan Hammet, 2018. EŞ’ARİ ÂLİMLERİN YAZDIĞI REDDİYELER:ŞİFÂU’L-GALİL VEER-REDDÜ’L-CEMİL ÖRNEĞİ. V. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BAN-I VELÎ SEMPOZYUMU -EŞ’ARÎLİK-
10-) Arslan Hammet, 2018. YESEVİ HİKMETLERİNDE CEHALET VE CAHİL ELEŞTİRİSİ. VI. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BAN-I VELÎ SEMPOZYUMU -YESEVÎLİK-
11-) Arslan Hammet, 2017. Yoga Techniques in the Veda. Re-Learning to be Human for Global Times:Re-Learning Chinese Cultural Traditions and Values in the Global Context
12-) Arslan Hammet, 2017. Buhara: Orta Asya’da Çok Kültürlü Bir Kent. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTANFORUMU III
13-) Arslan Hammet, 2017. Maturidi’nin Eleştirdiği “Sümeniyye” Budizm Midir?. IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA‘BÂN-I VELÎ “HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK” SEMPOZYUMU
14-) Arslan Hammet, 2016. Budizm in Çin e İntikalinde İpek Yolunun Önemi. IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu
15-) Arslan Hammet, 2016. İslam’ın Hint Kültürüne Etkisi: Ahmed Yesevi, Kabir ve Guru Nanak Örneği. I. ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVÎ SEMPOZYUMU
16-) Arslan Hammet, 2016. Hoca Ahmed Yesevi nin Düşüncelerinin Hint Alt Kıtasındaki İzleri. Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu
17-) Arslan Hammet, 2012. Tarih Boyunca İzmir Yahudileri Yedi Kiliseler Sürgün Cemaatleşme Süreci ve Modern Durum. Bütün Yönleriyle Yahudilik (Uluslararası Sempozyum)
18-) Arslan Hammet, 2008. Hint Dinlerinde Ahimsa Öğretisi Hiçbir Canlıyı İncitme. Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Arslan Hammet, 2017. The Importance of Vipassana Meditation to Improve Self-awereness in Theravada Buddhist Tradition. Re-Learning to Be Human for Global Times:Self-Awareness of Life in New Era
2-) Arslan Hammet, 2017. XV. Yüzyılın Sonlarında İspanya ve Portekiz’den Sürgün Edilen Yahudilerin Manisa ve Civarına Yerleşmesi. Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed Ve Manisa Tarihi - Kültürü – Ekonomisi)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Hammet, 2013. Yaşayan Bir Gelenek Çomakdağ da Düğün Törenleri. İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Arslan Hammet, 2017. Yesevi Düşüncenin Hindistan’a Girişi ve Oradaki Etkileri. TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ ÖNDERLERİ: EBU HANİFE, İMAM-I MÂTURÎDÎ VE AHMET YESEVİ SEMPOZYUMU

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Arslan Hammet, 2015. Kutsal Metinlere Göre Budizm de Manastır Hayatı/. Yayın Evi: Tibyan Yay. Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arslan Hammet, 2022. Tarih Araştırmaları - III/Yesevi Düşüncede Kibirli İnsanın Başlıca Özellikleri. Yayın Evi: İksad Pub. Editör Adı: Yunes Emre Tansü - Semra Çerkezoğlu
2-) Arslan Hammet, 2022. Bir Dünya Tanrı/Budizm’de Tanrı. Yayın Evi: Rağbet Editör Adı: Mustafa Tekin
3-) Arslan Hammet, 2022. DİNLER TARİHİ YAZILARI -Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’a Armağan-/Pancasila: Budist Ahlak Sistemi. Yayın Evi: Berikan Editör Adı: Durmuş Arık - Yasin Meral
4-) Arslan Hammet, 2022. DİNLER TARİHİ YAZILARI -Prof. Dr. Mehmet Aydın’a Armağan-/Ortaçağ İslam Düşüncesinde Reddiye Geleneğine Üç Örnek. Yayın Evi: Berikan Editör Adı: Durmuş Arık - Ahmet Aras - Cemil Kutlutürk
5-) Arslan Hammet, 2021. Dinlerde Aile/Caynizm'de aile. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Süleyman Turan - Asife Ünal
6-) Arslan Hammet, 2021. Dinlerde Aile/Budizm’de Aile. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Süleyman Turan - Asife Ünal
7-) Arslan Hammet, 2020. İSLAM VE YORUM IV (III. CİLT)/BUDİZM’DE DİNDARLIĞIN TEMİNATI: KEŞİŞ – DİNDAR İLİŞKİSİ. Yayın Evi: İnönü Üniversitesi Yayınevi Editör Adı: GÜZEL Emine - MEŞE Ramazan
8-) Arslan Hammet, 2020. Şehzâde Korkut Kitabı/TEKE İLİNİN DİNİ TARİHİ VE ŞEHZADE KORKUT’UN SANCAKTAKİ DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Yayın Evi: TDV Yayınevi Editör Adı: DUMAN Muhammet Fatih - ÖKGE Ahmet
9-) Arslan Hammet, 2020. FÂRÂBİ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-II/HİNT GELENEĞİNDE HAYVAN HAKLARI VE ÇEVRE SORUNLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Yayın Evi: İKSAD Publishing House Editör Adı: Yunus Emre TANSÜ
10-) Arslan Hammet, 2020. BİLGE TONYUKUK ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-I/YESEVİ HİKMETLERİNDE BENCİLLİK ELEŞTİRİSİ. Yayın Evi: İKSAD Publishing House Editör Adı: Yunus Emre TANSÜ
11-) Arslan Hammet, 2020. Kutsal ve Hayvan: Dinlerin Hayvanlara Bakışı/Budizm’de Hayvanlar. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Süleyman Turan
12-) Arslan Hammet, 2019. İlahiyat Alanında Araştırma Makaleleri/KRALLAR, ŞEFLER VE BİLGELER: AFRİKA TOPLULUKLARINDA ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER. Yayın Evi: Gece Akademi Editör Adı: Nurullah AGGTOĞLU, Mehmet Sait UZUNDAĞ
13-) Arslan Hammet, 2016. PROF DR ABDURRAHMAN KÜÇÜK E ARMAĞAN/Dinler Tarihi Araştırmalarında Karşılaştırmalı Yöntem Gerekli midir? Geoffrey Parrinder’in Cevabı. Yayın Evi: Berikan Editör Adı: Ahmet Hikmet EROĞLU
14-) Arslan Hammet, 2015. DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Budizm. Yayın Evi: İnsan Yayınları Editör Adı: BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Ali Osman KURT
15-) Arslan Hammet, 2015. DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Sihizm. Yayın Evi: İnsan Yayınları Editör Adı: BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Ali Osman KURT

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arslan Hammet, 2022. ŞEHİR KÜLTÜR MEDENİYET: ÇAKA BEY'DEN GÜNÜMÜZE İZMİR/15-20. Yüzyıllar Arasında İzmir'de Yaşayan Gayrimüslim Topluluklar. Yayın Evi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Turan GÖKÇE - Hüseyin ÇALIŞ
2-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopesidi/Orman Keşişleri. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
3-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Ramakrişna Misyonu. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
4-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Sih Dharma. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
5-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Brahma Kumaris. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
6-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Brahma Samaj. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
7-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Ananda Marga. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
8-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Baba Ram Dass. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
9-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Aurobindo Topluluğu. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
10-) Arslan Hammet, 2020. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Rajneesh. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
11-) Arslan Hammet, 2019. Bedenimizin İşgalcileri: Dinlerin Bağımlılığa Bakışı/Budizm’in Bağımlılığa Bakışı. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
12-) Arslan Hammet, 2018. Sınırlarda Dolaşmak: Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı/Eşcinsellik ve Sihizm. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
13-) Arslan Hammet, 2018. Sınırlarda Dolaşmak: Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı/Eşcinsellik ve Caynizm. Yayın Evi: OkurAkademi Editör Adı: Süleyman Turan
14-) Arslan Hammet, 2017. Yaşayan Dünya Dinleri/Budizm. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Editör Adı: Kemal Polat
15-) Arslan Hammet, 2017. Yaşayan Dünya Dinleri/Hinduizm. Yayın Evi: Atatürk Üniversiteis Rektörlüğü Editör Adı: Kemal Polat
16-) Arslan Hammet, İlhan Mehmet, 2017. Prof. Dr. M. Cemal SOFUOĞLU’na Armağan/Bîrûnî’nin Kitâbu’l-Batenceli’l-Hindî İsimli Risalesi Yogasutra’nın Bir Çevirisi midir?. Yayın Evi: Tibyan Editör Adı: Aynur Çınar

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Şırnak Üniversitesi İFD. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami İlimler ve Politik Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Mizanül Hak. 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Milel ve Nihal El Bîrûnî Özel Sayısı.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) AFRİKA TOPLULUKLARINDA TABİAT KÜLTÜ VE TABİİ UNSURLARA ATFEDİLEN GÜÇLER - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) BUHARA: TÜRKİSTAN’DA ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR KENT - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) Mâturîdî’nin Kitâbü’t-Tevhid İsimli Eserinde Budizm’e Atıflar: Sümeniyye Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Dinlerde Aile/Budizm’de Aile - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Rajneesh - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Evrensel Bir Budist Ahlak Sisteminden Söz Edilebilir mi? Pancasila Bağlamında Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Afrika Topluluklarında Atalar Kültünün Önemi ve İşlevi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Budizm’in Çin’e Girişinde İpek Yolunun Önemi ve İşlevi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
9-) Manu Kanunnamesi nde Evlilik - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
10-) DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Budizm - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
11-) Kutsal Metinlere Göre Budizm de Manastır Hayatı/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
12-) Maturidi’nin Eleştirdiği “Sümeniyye” Budizm Midir? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Vedalar ve Kaynağı Üzerine - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
14-) Budizm de Kadının Konumu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
15-) Holi Hindu Bahar Bayramı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Yaşayan Dünya Dinleri/Budizm - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) Bedenimizin İşgalcileri: Dinlerin Bağımlılığa Bakışı/Budizm’in Bağımlılığa Bakışı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) Hint Dinlerinde Ahimsa Öğretisi Hiçbir Canlıyı İncitme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
19-) Geleneksel Afrika Dini nde Tanrı Tasavvuru - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
20-) Tarihsel Süreçte İzmir Yahudi Cemaatinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Durumu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
21-) Kutsal ve Hayvan: Dinlerin Hayvanlara Bakışı/Budizm’de Hayvanlar - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
22-) DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Sihizm - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
23-) DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Budizm - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
24-) Holi Hindu Bahar Bayramı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
25-) Kutsal Metinlere Göre Budizm de Manastır Hayatı/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
26-) Vedalar ve Kaynağı Üzerine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
27-) Geçmişten Günümüze İzmir Yahudileri Yerleşme Kurumsallaşma Süreci ve Mevcut Durum - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
28-) DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Sihizm - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
29-) Bedenimizin İşgalcileri: Dinlerin Bağımlılığa Bakışı/Budizm’in Bağımlılığa Bakışı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
30-) Mâturîdî’nin Kitâbü’t-Tevhid İsimli Eserinde Budizm’e Atıflar: Sümeniyye Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
31-) Afrika Topluluklarında Atalar Kültünün Önemi ve İşlevi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
32-) Budizm de Kadının Konumu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
33-) AFRİKA TOPLULUKLARINDA TABİAT KÜLTÜ VE TABİİ UNSURLARA ATFEDİLEN GÜÇLER - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
34-) Vedalar ve Kaynağı Üzerine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
35-) Geçmişten Günümüze İzmir Yahudileri Yerleşme Kurumsallaşma Süreci ve Mevcut Durum - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
36-) Tarih Boyunca İzmir Yahudileri Yedi Kiliseler Sürgün Cemaatleşme Süreci ve Modern Durum - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
37-) DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Budizm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
38-) Budizm de Kadının Konumu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
39-) Holi Hindu Bahar Bayramı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
40-) Budizm de Kadının Konumu - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) AFRİKA TOPLULUKLARINDA TABİAT KÜLTÜ VE TABİİ UNSURLARA ATFEDİLEN GÜÇLER - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
42-) Tarihsel Süreçte İzmir Yahudi Cemaatinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Durumu - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
43-) Budizm de Kadının Konumu - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
44-) Vedalar ve Kaynağı Üzerine - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
45-) Vedalar ve Kaynağı Üzerine - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Budizm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kutsal Metinlere Göre Budizm de Manastır Hayatı/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Tarihsel Süreçte İzmir Yahudi Cemaatinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Durumu - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Budizm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) AFRİKA TOPLULUKLARINDA TABİAT KÜLTÜ VE TABİİ UNSURLARA ATFEDİLEN GÜÇLER - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Kutsal Metinlere Göre Budizm de Manastır Hayatı/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tarih Boyunca İzmir Yahudileri Yedi Kiliseler Sürgün Cemaatleşme Süreci ve Modern Durum - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) AFRİKA TOPLULUKLARINDA TABİAT KÜLTÜ VE TABİİ UNSURLARA ATFEDİLEN GÜÇLER - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Manu Kanunnamesi nde Evlilik - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Geleneksel Afrika Dini nde Tanrı Tasavvuru - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Holi Hindu Bahar Bayramı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Maturidi’nin Eleştirdiği “Sümeniyye” Budizm Midir? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Tarihsel Süreçte İzmir Yahudi Cemaatinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Durumu - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bîrûnî nin Kitâbu Batenceli l Hindî İsimli Risalesi Yogasutra nın Bir Çevirisi midir - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Maturidi’nin Eleştirdiği “Sümeniyye” Budizm Midir? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Budizm’in Çin’e Girişinde İpek Yolunun Önemi ve İşlevi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Manu Kanunnamesi nde Evlilik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Maturidi’nin Eleştirdiği “Sümeniyye” Budizm Midir? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Budizm de Kadının Konumu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi/Brahma Kumaris - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Afrika Topluluklarında Atalar Kültünün Önemi ve İşlevi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Tarihsel Süreçte İzmir Yahudi Cemaatinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Durumu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Sınırlarda Dolaşmak: Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı/Eşcinsellik ve Sihizm - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Dinler Tarihinde Bir Mukayese Örneği: G. Parrinder’in Bakış Açısıyla Avatara ve Enkarnasyon - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Kutsal Metinlere Göre Budizm de Manastır Hayatı/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
13-) Holi Hindu Bahar Bayramı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) Geçmişten Günümüze İzmir Yahudileri Yerleşme Kurumsallaşma Süreci ve Mevcut Durum - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Vedalar ve Kaynağı Üzerine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) AFRİKA TOPLULUKLARINDA TABİAT KÜLTÜ VE TABİİ UNSURLARA ATFEDİLEN GÜÇLER - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Hint Dinlerinde Ahimsa Öğretisi Hiçbir Canlıyı İncitme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hoca Ahmed Yesevi nin Düşüncelerinin Hint Alt Kıtasındaki İzleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Budizm de Kadının Konumu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ/Sihizm - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Almatı'daki Protestan Kiliseler. Konu: Dinler Tarihi. SULTAN-ABDRAKHMANOV-ABDRAKHMANOV. 2019
2-) Tez Adı: YAHUDİ VE İSLÂM LİTERATÜRÜNDE HZ. İSMÂİL. Konu: Dinler Tarihi. RABİA-ECE ŞAHİN-ECE ŞAHİN. 2019
3-) Tez Adı: Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın Çarmıha Gerilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Konu: Dinler Tarihi. ALAA SAAD LAFTA-LAFTA-LAFTA. 2019
4-) Tez Adı: Türkiye'de Hahambaşılık: Tarihi, Kurumsal Yapısı, Önemi ve İşlevi. Konu: Dinler Tarihi. ESRA-POYRAZ. 2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Hint Dinleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Hint dinlerinde bir Arınma ve Aydınlanma Yolu olarak Yoga. 2011-2013

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Bilge Tonyukuk Başarı Ödülü. 2020
2-) Kurum Adı: . Dede Korkut Başarı Ödülü. 2018

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Sosyal Bilimler Alanı Bilim Ödülü. 2021

Verdiği Dersler

EBB4905 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İİF3013 2023-2024 Güz

Dinler Tarihi I

İİF4003 2023-2024 Güz

Din Felsefesi

İİF4009 2023-2024 Güz

Mezuniyet Ödevi

TAP2007 2023-2024 Güz

TÜRK HALK KÜLTÜRÜ

TRP2005 2023-2024 Güz

DİNLER TARİHİ

TRP2035 2023-2024 Güz

TÜRK KÜLTÜRÜ, FOLKLORU VE MİTOLOJİSİ

EBB1904 2022-2023 Bahar

Eğitim Psikolojisi

EBB4902 2022-2023 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF2802 2022-2023 Bahar

Dinler Tarihi II

İİF3012 2022-2023 Bahar

Dinler Tarihi II

İİF3016 2022-2023 Bahar

Din Sosyolojisi

İİF4010 2022-2023 Bahar

Hitabet ve Mesleki Uygulama

ORD0090 2022-2023 Bahar

Türk Kültürü

YİŞ4506 2022-2023 Bahar

Yemek ve Mitoloji

EBB4905 2022-2023 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İİF3013 2022-2023 Güz

Dinler Tarihi I

İİF4003 2022-2023 Güz

Din Felsefesi

İİF4009 2022-2023 Güz

Mezuniyet Ödevi

EBB1902 2021-2022 Bahar

Eğitim Psikolojisi

İİF2014 2021-2022 Bahar

Din Psikolojisi

İİF3012 2021-2022 Bahar

Dinler Tarihi II

İİF3016 2021-2022 Bahar

Din Sosyolojisi

ORD0090 2021-2022 Bahar

Türk Kültürü

İİF1501 2021-2022 Güz

Eleştirel Düşünme ve Din

İİF2011 2021-2022 Güz

Psikolojiye Giriş

İİF3013 2021-2022 Güz

Dinler Tarihi I

İİF3015 2021-2022 Güz

Sosyolojiye Giriş