Personel

Doç.Dr. HATİCE HİCRET ÖZKOÇ
Doç.Dr.
Hatice Hicret Özkoç
@ E-posta
hatice.ozkoc@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5103

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 2002
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü 28.05.2018

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD 2005

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Ekonometri ABD 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Birgili Fatma, Subaşı Baybuga Media, Özkoç Hatice Hicret, Kuru Oktay, Mortel Thea Van De, Tümer Adile, 2018. Validation of a Turkish translation of the Hand Hygiene Questionnaire. EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL
2-) Özlem Kiren Gürler, H Hatice Özkoç, Şenay Üçdoğruk, 2012. An Approach For The Transition From The Continuous To The Discrete Variable In An Ordered Logit Model. Hacettepe Journal of Mathematics And Statistics

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Nas Yahya, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Firmaların Uyguladığı Satış ve FiyatlandırmaPolitikalarının Tüketicilerde Oluşturduğu Güven AlgısıÜzerine Bir İnceleme: Fethiye Örneği. İş Ahlakı Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Semercioğlu Halil, Özkoç Hatice Hicret, 2019. Analitik Hiyerarşi Proses ile Desteklenmiş Sosyal Seçim Teorisi: Havayollarında Uçak Seçim Süreci. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Tursun Seda Sinem, Özkoç Hatice Hicret, 2019. Taze Gıda Ürünlerinde Tedarikçi Seçim Kararı Üzerine Karma Bir Araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
3-) Yıldız Nedim, Özkoç Hatice Hicret, 2018. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK SEKTÖRÜÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Social Sciences Studies Journal
4-) Özkoç Hatice Hicret, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. ÖĞRENCİLERİN KARİYER ALTERNATİFLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
5-) Nas Yahya, Özkoç Hatice Hicret, 2017. BORÇLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: FETHİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
6-) Yıldız Nedim, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Kurumsal Mantıklar, Örgüt Yapısı ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Muğla İlind. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
7-) Özkoç Hatice Hicret, Yıldırım Aynur, Kudubeş Emir, 2017. Çevresel Kuznest Eğrisinin Geçerliliğinin Düşük ve Üst Orta Gelirli Ülkeler İçin Sınanması: 1964-2009 Dönemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Bayrakdaroğlu Funda, Uzun Turgay, Özkoç Hatice Hicret, 2016. Siyasal Pazarlama Kapsamında Seçmenlerin Stratejik Oylama Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Menteşe Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
9-) Akkuş Özge, Özkoç Hatice Hicret, Arık Özlem, 2015. Architectural Configuration and Probability Calculation of the Sequential Logit Modelover a Household Budget Survey Data in Turkey. Research Journal of Mathematics and Statistics
10-) Özkoç Hatice Hicret, Bakan Hakan, Baldemir Ercan, 2013. Testing the Validity of the Travel and Tourism Competiteveness Index in The World Economic Forum with Classical and Fuzzy Data Envelopment Analysis. Problemy Turystyki i Rekreacji
11-) Baldemir Ercan, Özkoç Hatice Hicret, Bakan Hakan, Yeşildağ Burak, 2012. An Application Of Ordered Logit Model And Artificial Neural Networks In An Income Model. Current Research Journal of Economic Theory
12-) Akkuş Özge, Özkoç Hatice Hicret, 2012. A Comparison of the Models Over the Data on the Interest Level in Politics in Turkey and Countries that are Members of the European Union Multinomial or Ordered Logit Model. Research Journal Of Applied Sciences,Engineering and Technology
13-) Özkoç Hatice Hicret, Pazarlıoğlu Vedat, 2011. Patient Satisfaction of In Patients Treated in a University Hospital in Turkey. Scientific Research and Essays
14-) Özkoç Hatice Hicret, 2011. Gizil Değişken Yaklaşımıyla Etkinlik Analizi. Alatoo Academic Studies
15-) Özkoç Hatice Hicret, Kiren Gürler Özlem, Üçdoğruk Şenay, 2011. Decomposition of Income Inequality in Turkey. Current Research Journal of Social Sciences
16-) Özkoç Hatice Hicret, Üçdoğruk Şenay, 2008. Hanenin Borçlanma Tercihinin Nested Logit Model İle Belirlenmesi. İktisat İşletme ve Finans

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2019. TÜRKİYE’DEKİ HANEHALKININ TATİL HARCAMA YAPISININ İNCELENMESİ: TOBİT MODEL. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Özkoç Hatice Hicret, Karalar Halit, 2019. K12 ve lisans öğrencilerinin Endüstri 4.0 kavramına ilişkin algıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Arlı Osman Emre, Poyraz Erkan, Özkoç Hatice Hicret, 2019. Demokrasinin Sermaye Piyasaları Üzerinde Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
4-) Marangoz Mehmet, Özkoç Hatice Hicret, Aydın Ali Emre, 2019. Tüketicilerin İnternet Üzerinden AlışverişDavranışlarının Açıklanmasına Yönelik Bir Çalışma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
5-) Özkoç Hatice Hicret, Eroğlu Şeyma Gün, Kazancı Ebru, 2018. Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
7-) Bayrakdaroğlu Funda, Taşçıoğlu Mertcan, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Çevrim İçi· Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Hatice Özkoç, 2013. Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model. DEU Journal of GSSS
9-) Gökçe Nida, Özkoç Hatice Hicret, 2013. Gelişmişlik ve AB Üyeliği İlişkisinin İncelenmesinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin Kullanımı. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
10-) Gökçe Nida, Özkoç Hatice Hicret, 2012. Bulanık Kümeleme ve Diskriminant Analizi Yardımıyla İnsani Gelişmişlik Endeksine Alternatif Bir Yaklaşım. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
11-) Özkoç Hatice Hicret, 2011. An Experimental Study On Discretizing Continuous Variables Using Multiple Structural Changes. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
12-) Baldemir Ercan, Özkoç Hatice Hicret, İşçi Güneri Öznur, 2009. MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
13-) Pazarlıoğlu Vedat, Özkoç Hatice Hicret, 2009. Türkiye nin 1983 2004 Dönemi Uluslararası Yayınlarının Ekonometrik Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
14-) Selvi Murat Selim, Özkoç Hatice Hicret, Emeç Hamdi, 2007. Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Marangoz Mehmet, Özkoç Hatice Hicret, 2019. Üniversite Öğrencilerinin Aldıkları Girişimcilik Eğitiminin Girişimci Olma Niyetlerine Etkisi... IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Özkoç Hatice Hicret, Subaşı Baybuga Media, Saygır Yılmaz İmren, 2018. BREAST SELF-EXAMINATION AND MAMMOGRAPHYSCREENING BEHAVIORS AMONG TURKISH WOMEN:GENERALIZED LINEAR MODELS USING THE NATIONALHEALTH SURVEY. II.International Congress on Multidisciplinary Studies
3-) Marangoz Mehmet, Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Kadın Girişimciliği Ve Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress
4-) Kazancı Ebru, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Şekilleri İle Kariyer Seçimleri Arasındaki İlişki: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi
5-) Akgün Güngör Gonca, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Türkiye İmalat Sanayi Sektörlerinde Kadın İstihdamının Verimlilik Üzerine Etkisi. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
6-) Yıldırım Aynur, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Makro Ekonomik Performans ve Genç İşsizlik İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. III. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
7-) Özkoç Hatice Hicret, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. ÖĞRENCİLERİN KARİYER ALTERNATİFLERİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN YERİ NEDİR? İİBF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özkoç Hatice Hicret, 2018. Endüstri 4.0 Temelinde Farkli Kuşaklardaki Kadinlarin Bilişim Teknolojilerini Kullanimlarinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
2-) Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Hanehalkının Tatil Yapma Eğiliminin İncelenmesi: Logit Model. 1 st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis
3-) Yıldız Nedim, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Örgüt Kültürünün Örgüt Yapısına Etkisi ve Bir Araştırma. 5nd International Conference on Social Sciences and Education Research
4-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Giyim Tercihlerinin İzlenim Oluşturma ve Tüketim Kararlarına Etkisi Üzerine Değerlendirmeler. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
5-) Özkoç Hatice Hicret, Eroğlu Şeyma Gün, Kazancı Ebru, 2017. CONSUMER ETHICS: A RESEARCH ON IMITATION PERFUME CHOICE OF CONSUMERS. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences
6-) Özkoç Hatice Hicret, Demir Ali, Damgacı Uğur, 2017. Generation Differences: Turkey Example. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences
7-) Yıldız Nedim, Özkoç Hatice Hicret, 2016. EFFECTS OF INSTITUTIONAL LOGICS ON STRUCTURE AND CULTURE OF ORGANISATION A RESEARCH ON PUBLICAND PRIVATE HOSPITALS IN MUGLA. 2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research
8-) Güllü, K., Yabanlı, M., Türker, A., Yıldırım, Ö., Özkoç, H., Gökçe, N., Tezel, R., Yozukmaz, A., Acar, Ü., Çantaş, İ., Özdal, İ., Urçuk, H., 2015. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir, Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
9-) Aksoy İsmail, Özkoç Hatice Hicret, 2014. Klasik ve Bulanık Veri Zarflama Analizi Yardımı ile Ülkelerin Sağlık Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Verilerin Bulanıklaştırılmasına Alternatif Yöntem Arayışı. 15. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
10-) Nida Gökçe, Hatice Özkoç, 2013. Earthquake Data Modeling Using Artificial Neural Networks and Time Series Analysis. 1st International Symposium on Engineering Artificial Intelligence and Applications
11-) Hatice Özkoç, 2013. Çevresel Kuznets Eğrisinin Geçerliliğinin Gelişmişlik Sınıflamasına Dayalı Olarak İncelenmesi. 14th International Symposium on Econometrics, Statistics and Operation Research
12-) Ercan Baldemir, M Faysal Gökalp, Burak Yeşildağ, Hatice Özkoç, 2012. Cinsiyete Göre Umut Düzeyine Etki Eden Faktörlerin Ordered Logit ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleriyle İncelenmesi. 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics
13-) Hatice Özkoç, Nida Gökçe, 2012. İnsani Gelişmişlik Göstergeleri AB Üyeliğini Etkiler mi Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerle İncelenmesi. 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics
14-) Hatice Özkoç, Ercan Baldemir, Hakan Bakan, Burak Yeşildağ, 2012. Dünya Ekonomik Forumundaki Turizm Rekabet İndeksinin Geçerliliğinin Klasik ve Bulanık Veri Zarflama Yöntemiyle Testi. 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics,
15-) Hatice Özkoç, M Vedat Pazarlıoğlu, 2011. Türkiye de Üniversite Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Hasta Memnuniyeti. 12th International Symposium on Econometrics, Statistics and Operation Research
16-) H Hatice Özkoç, Özlem Kiren Gürler, Şenay Üçdoğruk, 2010. Gelir Eşitsizliği Ayrıştırması Alternatif Yaklaşımlar. XI Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
17-) Hamdi Emeç, Hatice Özkoç, Özlem Kiren, Şenay Üçdoğruk, 2008. İzmir İli Üniversite Öğrencileri Arasında Hazır Gıda Tercihini Etkileyen Faktörler Nested Logit Model Uygulaması. IX Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
18-) M Vedat Pazarlıoğlu, Hatice Özkoç, 2007. Türkiye de Bilimsel Yayınların Ekonometrik Hikayesi. 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi
19-) Öznur İşçi, Hatice Görgülü, 2006. AB Sürecinde Türkiye de Kadın İşgücü İstihdamı. 2nd International Conference on Women's Studies

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) H Hatice Özkoç, M Vedat Pazarlıoğlu, 2010. Beşeri Sermayenin Yapısal Eşitlik Modelleri ile İncelenmesi 2002 2006 Türkiye Örneği. XI Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
2-) Ercan Baldemir, Öznur İşçi, Hatice Görgülü, 2005. MIMIC Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması. 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Akkuş Özge, Özkoç Hatice Hicret, 2016. Stata Uygulamaları İle Nitel Veri Analizi/. Yayın Evi: SEÇKİN Editör Adı: Seçkin Yayın
2-) Özkoç Hatice Hicret, Van Muhammed Hanifi, 2013. Ekonometri I E views Uygulamalı ve Çözümlü Sorular/. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Hatice Hicret Özkoç

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, Gökçe Nida, Yabanlı Murat, Özkoç Hatice Hicret, Türker Ali, Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, Urçuk Hüseyin, 2016. Eşen Çayında Faaliyet Gösteren Alabalık Üretim Tesislerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Model Bir Çalışma/. Yayın Evi: Can Gözde Editör Adı: Kenan GÜLLÜ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özkoç Hatice Hicret, 2018. KUŞAK KAVRAMINA DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ - 2/Farklı Kuşaklardaki Kadınların Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımları: Türkiye Örneği. Yayın Evi: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Editör Adı: Özkoç Hatice Hicret, Bayrakdaroğlu Funda
2-) Demir Ali, Özkoç Hatice Hicret, Damgacı Uğur, 2017. Kuşak Kavramına Disiplinlerarası Bakış/KUŞAKLARIN YAŞAM MEMNUNİYETİ AÇISINDAN FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Özkoç, Hatice Hicret , Bayrakdaroğlu, Funda
3-) Özkoç Hatice Hicret, 2017. ÇalışBabamÇalış/Babalar ve İşsizlik: “Çalışmayan Baba” Olgusuna ve Babaların Çalışmamasının Çocuk veAile İlişkileri Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme - Eyvah Ela’nın Babası İşsiz Kaldı!. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Sürgevil Dalkılıç, Olca
4-) Özkoç Hatice Hicret, Özen Serap, 2017. ÇalışBabamÇalış/İşgücünde Babalar ve Babaların Zaman Kullanım Dağılımları: İstatistiklerle Türkiye Örneği. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Sürgevil Dalkılıç, Olca
5-) Özkoç Hatice Hicret, 2015. Çalışanne/Çalışma Yaşamında Kadınlara ve Annelere Yönelik Mobbing: Sayısal Veriler ve Vaka Örnekleri Işığında Bir Değerlendirme. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Olca Sürgevil Dalkılıç

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ozan Bahar, Hatice Hicret Özkoç, Meryem Samırkaş, 2014. Farklı Boyutlarıyla Türkiye de Kalkınma/Turizm ve Ekonomik Kalkınma İlişkisine Ampirik Bir Yaklaşım:Panel Koentegrasyon Analizi. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Selahattin Bekmez
2-) Öznur İşçi, Hatice Görgülü, 2008. Kadın Çalışma ve Toplum/Türkiye'de Meslek Gruplarına Göre Çalışan Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. Yayın Evi: Sakarya Yayıncılık Editör Adı: Fatma Fidan, Tuncay Yılmaz

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Çukurova Medical Journal. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Öneri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Çalışma ve Toplum. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Öneri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 2
10-) Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi . 2013. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
10-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
11-) MSKU SBE Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Anatolia. 2011. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. KUŞAK KAVRAMINA DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ - 2.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 5. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Bildiriler Kitabı.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Comparison of the Models Over the Data on the Interest Level in Politics in Turkey and Countries that are Members of the European Union Multinomial or Ordered Logit Model - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) A Comparison of the Models Over the Data on the Interest Level in Politics in Turkey and Countries that are Members of the European Union Multinomial or Ordered Logit Model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Stata Uygulamaları İle Nitel Veri Analizi/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) An Application Of Ordered Logit Model And Artificial Neural Networks In An Income Model - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Patient Satisfaction of In Patients Treated in a University Hospital in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Decomposition of Income Inequality in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye nin 1983 2004 Dönemi Uluslararası Yayınlarının Ekonometrik Analizi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Validation of a Turkish translation of the Hand Hygiene Questionnaire - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Hanenin Borçlanma Tercihinin Nested Logit Model İle Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Comparison of the Models Over the Data on the Interest Level in Politics in Turkey and Countries that are Members of the European Union Multinomial or Ordered Logit Model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) ÖĞRENCİLERİN KARİYER ALTERNATİFLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Stata Uygulamaları İle Nitel Veri Analizi/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
8-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
9-) Hanenin Borçlanma Tercihinin Nested Logit Model İle Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
11-) Architectural Configuration and Probability Calculation of the Sequential Logit Modelover a Household Budget Survey Data in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
13-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Çevrim İçi· Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Firmaların Uyguladığı Satış ve FiyatlandırmaPolitikalarının Tüketicilerde Oluşturduğu Güven AlgısıÜzerine Bir İnceleme: Fethiye Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Siyasal Pazarlama Kapsamında Seçmenlerin Stratejik Oylama Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Menteşe Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Hanenin Borçlanma Tercihinin Nested Logit Model İle Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
9-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) BORÇLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: FETHİYE ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Decomposition of Income Inequality in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
14-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
16-) Hastaların Sağlık Kurumu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uygunluk Analizi ve Nested Logit Model - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
18-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
19-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
20-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
21-) Türkiye nin 1983 2004 Dönemi Uluslararası Yayınlarının Ekonometrik Analizi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
22-) MIMIC model ve yoksulluk üzerine Türkiye uygulaması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
23-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Stata Uygulamaları İle Nitel Veri Analizi/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Mağaza İmajı Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye nin 1983 2004 Dönemi Uluslararası Yayınlarının Ekonometrik Analizi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Örgüt Kültürü ile Örgüt Yapısı Arasındaki İlişki: Muğla'daki Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. Konu: Muğla'da yer alan hastaneler özelinde örgüt kültürü ve örgüt yapısı arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.. Nedim-Yıldız. 2018

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Sosyal Seçim Teorisi Yardımıyla Havayollarında Uçak Seçimi Uygulaması. Konu: Havayolu şirketlerinin uçak seçiminde öne çıkardıkları kriterleri ve sosyal seçim teorisini kullanarak uygun uçağın seçilmesi ile ilgilenilmiştir. Halil -Semercioğlu. 2019
2-) Tez Adı: Yabancı Turistlerin Konaklama Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi: Dalyan Örneği. Konu: Konaklama tercihini etkileyen unsurların bulunması amacıyla nitel ve nicel araştırma teknikleri kullanılarak bir araştırma yürütülmüştür. Meltem-Mete. 2019
3-) Tez Adı: GSM Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakatine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. Konu: Kuşak kavramı üzerinden müşteri memnuniyetini etkileyen unsurların bulunmasına çalışılmıştır.. Uğur-Damgacı. 2019
4-) Tez Adı: Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Şekilleri İle Kariyer Seçimleri Arasındaki İlişki : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Konu: Boş zaman değerlendirme biçimlerini etkileyen unsurların öğrencilerin kariyer tercihleriyle olan ilişkisine bakılmıştır. Ebru -Kazancı. 2018
5-) Tez Adı: Film Pazarlama Yöntemlerinin, Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Film Tercihine Etkisi. Konu: Film pazarlama yöntemlerinin tüketici tercihleri üzerindeki etkisi. Ali -Demir. 2017
6-) Tez Adı: Klasik ve bulanık veri zarflama analizi yardımı ile ülkelerin sağlık etkinliklerinin karşılaştırılması ve verilerin bulanıklaştırılmasına alternatif yöntem arayışı. Konu: bulanık veri zarflama analizi . İsmail -Aksoy. 2014

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Duygusal emek ve mesleki bağlılık ilişkisi: avukatlar üzerine bir araştırma. Konu: Duygusal emek ve mesleki bağlılık ilişkisi: avukatlar üzerine bir araştırma. Yahya-Yıldırım. 2019
2-) Tez Adı: Markaların sosyal sorumluluk anlayışlarının müşteri deneyimine etkisi . Konu: Markaların sosyal sorumluluk anlayışlarının müşteri deneyimine etkisi . Özlem-Şenyüz-Şenyüz. 2019
3-) Tez Adı: Konaklama işletmelerinde müşteri deneyiminin müşterilerin demografik özellikleri açısından incelenmesine yönelik bir araştırma. Konu: Konaklama işletmelerinde müşteri deneyiminin müşterilerin demografik özellikleri açısından incelenmesine yönelik bir araştırma. Duygu-Güvensay-Güvensay. 2019
4-) Tez Adı: Kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde politika ağları: İzmir özelinde ampirik bir inceleme. Konu: Kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde politika ağları: İzmir özelinde ampirik bir inceleme. Nihal-Tataroğlu-Tataroğlu. 2019
5-) Tez Adı: Sürdürülebilir kalkınma kapsamında ekoturizmin Muğla ilinin ekonomik kalkınmasına etkileri . Konu: Sürdürülebilir kalkınma kapsamında ekoturizmin Muğla ilinin ekonomik kalkınmasına etkileri . Onur-Yıldız-Yıldız. 2019
6-) Tez Adı: Organik ürünlerin pazarlanması ve organik 3.0 stratejilerinin Türkiye açısından değerlendirilmesi. Konu: Organik ürünlerin pazarlanması ve organik 3.0 stratejilerinin Türkiye açısından değerlendirilmesi. Elif Hasret-Kumcu-Kumcu. 2019
7-) Tez Adı: Finansal depremlerin dalgacık dönüşümü zaman serisi modellemesi ile incelenmesi: BIST 30 uygulaması . Konu: Finansal depremlerin dalgacık dönüşümü zaman serisi modellemesi ile incelenmesi: BIST 30 uygulaması . Pınar-Çevik-Çevik. 2019
8-) Tez Adı: Algılanan örgütsel destek ve iş tatmini ilişkisinde iş yeri yalnızlığının aracı rolü: 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları örneği. Konu: Algılanan örgütsel destek ve iş tatmini ilişkisinde iş yeri yalnızlığının aracı rolü: 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları örneği. Filiz-Gümüş Dönmez-Gümüş Dönmez. 2019
9-) Tez Adı: Havayolu işletmelerinde pazar bölümlendirme ve müşteri tercihleri açısından değerlendirilmesi . Konu: Havayolu işletmelerinde pazar bölümlendirme ve müşteri tercihleri açısından değerlendirilmesi . Ali-Yıldız-Yıldız. 2018
10-) Tez Adı: Gözetim toplumunda tüketici: Tüketici mahremiyeti üzerine bir araştırma . Konu: Gözetim toplumunda tüketici: Tüketici mahremiyeti üzerine bir araştırma . Ali Emre-Aydın-Aydın. 2018
11-) Tez Adı: Algılanan değerin müşteri memnuniyeti ile ilişkisinin araştırılması: Sağlık sektörü üzerine bir uygulama. Konu: Algılanan değerin müşteri memnuniyeti ile ilişkisinin araştırılması: Sağlık sektörü üzerine bir uygulama. Fatih Mehmet-Demir-Demir. 2018
12-) Tez Adı: Görüntü işlemede medikal veriler için bulanik entropi yöntemleri. Konu: Görüntü işlemede medikal veriler için bulanik entropi yöntemleri. Yusuf-Yeniyayla-Yeniyayla. 2017
13-) Tez Adı: Tüketicilerin online ve offline alışverişlerine yönelik karar verme süreçlerinin ürün sınıfları bağlamında incelenmesi . Konu: Tüketicilerin online ve offline alışverişlerine yönelik karar verme süreçlerinin ürün sınıfları bağlamında incelenmesi . Hazal-Çakır-Çakır. 2017
14-) Tez Adı: Kentsel dönüşüm sürecinde deprem riski altında gayrimenkul değerlemesi: Denizli örneği. Konu: Kentsel dönüşüm sürecinde deprem riski altında gayrimenkul değerlemesi: Denizli örneği. Filiz-Daşkıran-Daşkıran. 2016
15-) Tez Adı: İnternet üzerinden alışveriş niyetini belirleyen faktörlerin incelenmesi: Türkiye'de alışveriş deneyim düzeylerinin farklılığına ilişkin bir model önerisi. Konu: İnternet üzerinden alışveriş niyetini belirleyen faktörlerin incelenmesi: Türkiye'de alışveriş deneyim düzeylerinin farklılığına ilişkin bir model önerisi. Ayça-Tümtürk-Tümtürk. 2015
16-) Tez Adı: Kurumlar-arası sistem kullanımının işletme performansı üzerindeki etkisinde tedarik zinciri işbirliğinin aracılık rolünün analizi: Türk inşaat sektöründe bir uygulama . Konu: Kurumlar-arası sistem kullanımının işletme performansı üzerindeki etkisinde tedarik zinciri işbirliğinin aracılık rolünün analizi: Türk inşaat sektöründe bir uygulama . Erman-Tümtürk-Tümtürk. 2015
17-) Tez Adı: Genetik algoritmalar yardımıyla iş atölye çizelgelemesi üzerine bir çalışma. Konu: Genetik algoritmalar yardımıyla iş atölye çizelgelemesi üzerine bir çalışma. Dilek-Dilaver-Dilaver. 2015
18-) Tez Adı: Mortgage krizinin turizm sektöründeki istihdama etkisi: Muğla örneği . Konu: Mortgage krizinin turizm sektöründeki istihdama etkisi: Muğla örneği . Ece-Kırlı Özen-Kırlı Özen. 2015
19-) Tez Adı: Sürdürülebilir turizm uygulamalarının turizm talebi üzerine etkileri: Muğla örneği. Konu: Sürdürülebilir turizm uygulamalarının turizm talebi üzerine etkileri: Muğla örneği. Nur-Çelik. 2014

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Türkiye'de üretilen ve ticari potansiyeli olan çeşitli bal türlerinin bFruktofuranosidaz aktivitelerinin a-amilaz ve oligosakkarit miktarlarının araştırılması,metotların validasyonu ve standardizasyonları. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Eşen Çayı üzerinde kurulu alabalık üretim tesislerinin ekosisteme dost, sürdürülebilir yönetim modelinin geliştirilmesi (Eylül 2013 – Mart-2015). Bütçesi: 95.625 TL - Türkiye Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği - GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, AR-GE DESTEK PROGRAMI Proje no: TAGEM-13/AR-GE/33. 2013-2015

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2019
2-) Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2019
3-) İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2014

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu. Türkiye. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IX Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu . Mayıs. Türkiye. 2008

Verdiği Dersler

İKT3005 2020-2021 Güz

Ekonometri I

İŞL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İŞL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL3003 2020-2021 Güz

Sayısal Yöntemler

İKT3006 2019-2020 Bahar

Ekonometri II

İŞL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL1002 2019-2020 Bahar

İşletme Matematiği II

İŞL1822 2019-2020 Bahar

İşletme Matematiği II

İKT3005 2019-2020 Güz

Ekonometri I

İŞL 6099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 6543 2019-2020 Güz

Bilimsel Veri Toplama ve Analizi

İŞL1001 2019-2020 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL1821 2019-2020 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL3003 2019-2020 Güz

Sayısal Yöntemler

MUF 6099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT3006 2018-2019 Bahar

Ekonometri II

İŞL 6532 2018-2019 Bahar

Ekonometrik ve İstatistik Paket Programlama Analizi

İŞL1002 2018-2019 Bahar

İşletme Matematiği II

İŞL1822 2018-2019 Bahar

İşletme Matematiği II

MUF 6099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT3005 2018-2019 Güz

Ekonometri I

İŞL 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL1001 2018-2019 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL1821 2018-2019 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL3003 2018-2019 Güz

Sayısal Yöntemler

MUF 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği