Personel

Doç.Dr. HÜSEYİN ÇEKEN
Doç.Dr.
Hüseyin Çeken
@ E-posta
hceken@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1848

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1995

Yüksek Lisans

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 1998

Doktora

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 2003

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çeken Hüseyin, Özdemir Yılmaz Gülay, Ertürk Nur, 2018. Arap Ülkelerinden Gelen Turistlerin Etkilerine Yönelik Yerel Hakın Algısı: Sapanca Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Yeşiltaş Murat, Kilinç Olcay, Kilinç Uğur, Çeken Hüseyin, 2018. AKADEMİK DANIŞMANLIĞIN İŞ ARAMA DAVRANIŞIÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİKBİR ARAŞTIRMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Güney Derya, Göller Vedat, Çeken Hüseyin, 2017. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları. Turism Akademik Dergisi
4-) Baysal Kadir, Özgürel Gizem, Çeken Hüseyin, 2016. Aydın Yöresindeki Yerel Etkinliklerin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akyürek Suat, Özdemir Özcan, Çeken Hüseyin, 2018. Gümüşhane İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Kırsal Turizm Hakkındaki Görüşleri (Zigana Köyü Örneği). Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
2-) Demircan Şeyhmus, Çeken Hüseyin, 2017. Kültürel Mirasın İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Midyat Örneği. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Arıkan Saltık Işıl, Çeken Hüseyin, 2017. Agroturizmde Yeni Eğilimler: Zeytinyağı Turizmi. Journal of Life Economics
4-) Dalgın, T., Atak, O., Çeken, H., 2016. Festivallerin Bir Kırsal Turizm Çekiciliği Olarak Önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) Civelek Oruç, M., Dalgın, T., Çeken, H., 2015. Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (IJSES)
6-) Eykay, İ., Dalgın, T., Çeken, H., 2015. The Evaluation of Religious Tourism Potential in Antakya. International Peer-Reviewed and Open Access Electronic Journal
7-) Civelek, M., Dalgın, T., Çeken, H., 2014. Agro- Turizm Ve Kırsal Kalkınma İlişkisi:Muğla Yöresindeki Agro- Turizm Alanlarında Bir Araştırma. TOURAJ Turizm Akademik Dergisi
8-) Gökdeniz, A., Erdem, B., Çeken, H., 2014. Eco-Frıendly Practıces In The Lodgıng Industry:The Case Of Ayvalık Cunda Ortunç Hotel,Turkey. Internatıonal Journal For Responsible Tourism
9-) Yozukmaz, N., Akıncı Ekiztepe, B., Çeken, H., 2014. The Importance of Rural Tourism: Rural Tourism Practices in the World and in Turkey. International Journal of Social and Economic Sciences
10-) Eser, S., Dalgın, T., Çeken, H., 2013. Culture Tourism as a Sustainable Tourism Type: The Ephesus Example. Socialiniai Mokslai
11-) Yemenoğlu, E., Dalgın, T., Çeken, H., 2013. Geleneksel Festivallerin Kırsal Turizm Üzerindeki Etkiler: Denizli-Honaz Kiraz Festivali Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences
12-) Civelek, M., Dalgın, T., Çeken, H., Ekiztepe, B., 2013. Menemen Yöresinde Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. International Journal of Social and Economic Sciences
13-) Civelek, M., Dalgın, T., Çeken, H., 2013. Relationship Between Agro-Tourism and Sustainabilty: A Research Tatuta Farms in Muğla Religion. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
14-) Akyurt Kurnaz, H., Çeken, H., Kılıç, B., 2013. Determination of Dark Tourism Participants’ Travel Motivations. Journal of Business Research
15-) Çeken, H., Dalgın, T., Çakır, N., 2012. Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences
16-) Çeken, H., Gökdeniz, A., Ateşoğlu, L., 2009. The Place and Emphasis of the Tourist Industry Both in the European Union and Turkish Economy at Globalisation Process. Economy of Tourism and Business Scientific Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çeken, H., Baldemir, E., Dalgın, T., Sop, S.A., Ercan, F., 2013. Muğla’da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
2-) Zorlu, Ö., Çeken, H., Kara, A., 2013. Otel İşletmelerinde Restoran Şikayetlerinin Şikayet Davranışlarına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Ökten, Ş., Çeken, H., 2008. Şanlıurfa’nın Turizm Pazar Potansiyeli ve GAP Bölgesi Kalkınmasındaki Önemi. Verimlilik Dergisi
4-) Seymen, O.A., Bolat, T., Çeken, H., 2004. Turizm İşletmelerinde Krizler, Etkileri ve Krizden Çıkış: Kriz Yöntemi. Verimlilik Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Uslu, A., Kutukız, D., Çeken, H., 2013. Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Aldığı Hizmet İçi Eğitimin Verimliliğe Etkisi. Verimlilik Dergisi
2-) Çeken, H., Dalgın, T., Uçar, M., 2012. Kırsal Turizmin Gelişimi Konusunda Yerel Halkın Algıları: Fethiye Yöresi Örneği. Turizm Araştırma Dergisi
3-) Yeşiltaş, M., Çeken, H., Sormaz, Ü., 2012. Etik Liderlik ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Eser, S., Dalgın, T., Çeken, H., 2010. Sürdürülebilir Kültür Turizmi Efes Örneği. Ege Coğrafya Dergisi
5-) Ökten, Ş., Çeken, H., 2009. Yoksulluk Kavramı, Dünya’da ve Türkiye’deki Görünümü. Çalışma Ortamı Dergisi
6-) Yeşiltaş, M., Çeken, H., Öztürk, İ., 2009. Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının SWOT Analizi İle Değerlendirmesi. Adıyaman Üniversitesi SBE Dergisi
7-) Çıkın, A., Çeken, H., Uçar, M., 2009. Turizmin Tarım Sektörüne Etkisi, Agro-Turizm ve Ekonomik Sonuçları. Tarım Ekonomisi Dergisi
8-) Çeken, H., Dalgın, T., Karadağ, L., 2009. Küreselleşme ve Uluslararası Turizm Arasındaki İlişki. Muğla Üniversitesi SBE. Dergisi
9-) Çeken, H., Ateşoğlu, L., Dalgın, T., Karadağ, L., 2008. Turizm Talebine Bağlı Olarak Uluslar Arası Turizm Hareketlerindeki Gelişmeler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
10-) Ökten, Ş., Çeken, H., 2008. GAP Projesi’nin Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikaları İçindeki Yeri ve Önemi. Tarım Ekonomisi Dergisi
11-) Çeken, H., Ökten, Ş., Ateşoğlu, L., 2008. Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
12-) Çeken, H., 2008. Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF
13-) Çeken, H., Ateşoğlu, L., 2008. Küreselleşme Sürecinde Turizm Endüstrisinin Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisinde Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi TTEF Dergisi
14-) Çeken, H., Karadağ, L., Dalgın, T., 2007. Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
15-) Çeken, H., 2004. Küreselleşme Sürecinde Türkiye ve Türk Ekonomisinde Turizm. Verimlilik Dergisi
16-) Çeken, H., 2004. Gümrük Birliğinin Dış Ticaretimize Etkisi. Standart Dergisi
17-) Seymen, O., Çeken, H., 2004. Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkileri Üzerinde Etkisi: Makro ve Mikro Boyutta Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi
18-) Çeken, H., 2004. Küreselleşme Eğilimlerinin Uluslararası Turizm Hareketlerine Etkisi ve Türkiye. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
19-) Çeken, H., 2004. Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Sürecinde Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin Dünya Dış Ticaret ve Sermaye Hareketlerindeki Yer ve Önemi. DTM Dış Ticaret Dergisi
20-) Çeken, H., 2003. Türk Turizminde Yabancı Sermaye ve Yabancı Sermaye Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Öneriler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
21-) Çeken, H., Erdem, B., 2003. Turizm Sektörünün İstihdam Yaratmadaki Etkisi”,. İş-Güç Endüstri İlişkileri Dergisi
22-) Çeken, H., 2002. Avrupa Birliğinde Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketleri ve Türkiye. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
23-) Gökdeniz, A., Çeken, H., 2001. Konaklama İşletmelerinde Satış Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri. Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi
24-) Çeken, H., 1999. Balıkesir Yöresindeki Kaplıcalar ve Özellikleri. Balıkesir Ticaret Odası Ekonomik Vitrin Dergisi
25-) Avcıkurt, C., Çeken, H., 1998. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Geliştirilmesi. TUGEV Turizme Seçme Makaleler
26-) Tunçsiper, B., Çeken, H., 1997. Yabancı Sermayenin Türkiye Ekonomisi ve Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Emine, Yılmaz Ekin Enver, Ekici Sultan Ebru, Çeken Hüseyin, 2018. Cultural Heritage Sustainability With The Perspective Of Local People: The Case Of Historical Ayvalık Houses. The 11th Tourism Outlook Conference
2-) Gökdeniz Ayhan, Çeken Hüseyin, Dinç Yakup, 2017. Contributions Of Development Agencies To Regional Tourism: A Tourism Cooperation Project (Visit Cunda) Supported By Regional Development Agency GMKA. 3rd International Turkic World Tourism Symposium
3-) Babacan, E., Ateşoğlu, L., Taşçı, A., Çeken, H., 2016. Correlations Between Formal Communication, Organizational Structure and Organizational Efficiency. International Conference on Business Economics and Management
4-) Gökdeniz, A., Erdem, B., Çeken, H., 2014. A New Concept in Tourism Industry: Eco Hotels and Ayvalık Cunda Ortunç Hotel as Sample. IRI Economics Conference
5-) Çeken, H., M., Y., 2010. Türkiye’de Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi Gerekliliği: Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Değerlendirme. Internatıonal Eastern Black Sea Tourısm Symposium
6-) Çeken, H., Wıllıam, G., Tasçı, A., 2007. Tourism Development Orientation of Turkey. The 10th Academy Conferences: Then, Now and Future of Tourism Research

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Emine, Çeken Hüseyin, 2019. Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma. 3rd International Rural Tourism and Development Congress
2-) Ekici Sultan Ebru, Çeken Hüseyin, 2019. Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından El Sanatlarının Kırsal Turizmdeki Yeri: Muğla-Milas Dokumaları Örneği. 3rd International Rural Tourism and Development Congress
3-) Demircan Şeyhmus, Çeken Hüseyin, 2018. Kültürel Miras ve İnanç Turizminin Yerel Kalkınmadaki Önemi: Midyat Örneği. II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
4-) Dalgın Taner, Özer Çağla, Çeken Hüseyin, 2018. Tarımsal Ekonomide İtici Bir Güç Olarak Agro Turizm. II.International Rural Tourism and Development Congress
5-) Akyürek Suat, Özdemir Özcan, Çeken Hüseyin, 2018. Gümüşhane İli’nin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Kırsal Turizm Hakkındaki Görüşleri: Zigana Köyü Örneği. 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve II. International Rural Tourism and Development Congress
6-) Güneş Aslı, Bingöl Zekeriya, Çeken Hüseyin, 2017. İzmir İli Bayındır İlçesinde Son 10 Yılda Gerçekleştirilen Atılım ve Değişimlerin İlçenin Turizm Ekonomisine Etkileri. I. Uluslararası Kırsal Turizm ve Gelişim Kongresi
7-) Çeken Hüseyin, Alkan Özge, Karadağ Ümit, Karadağ Levent, 2017. Turizm Sektöründe Mesleki Eğitim Alan Gençlerin Gstihdam Eğilimi: Marmaris Örneği. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
8-) Demircan Şeyhmus, Çeken Hüseyin, 2017. Kültürel Mirasın İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Midyat Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
9-) Güneş Aslı, Bingöl Zekeriya, Çeken Hüseyin, 2017. İZMİR İLİ BAYINDIR İLÇESİNDE SON 10 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATILIM VE DEĞİŞİMLERİN, İLÇENİN TURİZM EKONOMİSİNE ETKİLERİ. 1st INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
10-) Güney Derya, Çeken Hüseyin, Göller Vedat, 2017. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizmi Algılama Düzeyleri. 1st INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
11-) Arıkan Saltık Işıl, Çeken Hüseyin, 2017. AGROTURİZMDE YENİ EĞİLİMLER: ZEYTİNYAĞI TURİZMİ. 1st INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
12-) Çeken Hüseyin, 2017. SUGGESTIONS FOR THE DEVELOPMENT AND IMPORTANCE OF RURAL TOURISM. 1 ST INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
13-) Çeken, H., Karadağ, Ü., Akıncı Ekiztepe, B., 2016. Gençlerin Turizmde İstihdam Sorunu. International Congress of Youth Researches

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yeşiltaş Murat, Kilinc Olcay, Kilinc Uğur, Çeken Hüseyin, 2017. Akademik Danışmanlığın İş Arama Davranışı Üzerindeki Etkisi: Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 18. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Baysal, K., Özgürel, G., Çeken, H., 2016. Aydın Yöresindeki Yerel Etkinliklerin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
3-) Buharalı, G.S., Çeken, H., 2015. Kırsal Turizm Kapsamında Ekoturizm ve Ekoterapi Arasındaki Etkileşim. 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
4-) Dalgın, T., Atak, O., Çeken, H., 2015. Festivallerin Bir Kırsal Turizm Çekiciliği Olarak Önemi. 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
5-) Kanten, S., Yeşiltaş, M., Kanten, P., Çeken, H., 2015. Etik Kültürün Etki Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Örgüt Temelli Öz Saygının Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi
6-) Yeşiltaş, M., Kanten, P., Kanten, S., Çeken, H., Zorlu, Ö., 2014. ÖĞRENME ODAKLILIĞININ VE İŞİN ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. 14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
7-) Yeşiltaş, M., Akdağ, G., Çeken, H., Gürlek, M., 2014. Kariyer Uyum Yetenekleri Turizm Turizm Sektörüne Bağlılığı Etkiler mi? Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Bir Uygulama. 15. Ulusal Turizm Kongresi
8-) Murat Yeşiltaş, Pelin Kanten, Selahattin Kanten, Hüseyin Çeken, Özcan Zorlu, 2013. ÖĞRENME ODAKLILIĞININ VE İŞİN ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. 14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
9-) Şeyhmus Demircan, Gülşah Boztepe, Hüseyin Çeken, 2013. KIRSAL TURİZM ARZ POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. MUĞLA DEĞERLERİ SEMPOZYUMU
10-) Harun Keskin, Cemil Gündüz, Hüseyin Çeken, 2013. MUĞLA İLİNİN TURİSTİK ARZ TALEP POTANSİYELİ YÖNETİCİ PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ. MUĞLA DEĞERLERİ SEMPOZYUMU
11-) Çeken, H., Dalgın, T., Karadağ, L., 2013. Küreselleşme ve Uluslararası Turizm. Muğla Değerleri Sempozyumu
12-) Demircan, Ş., Boztepe, G., Çeken, H., 2013. Kırsal Turizm Arz Potansiyelinin Swot Analizi İle Belirlenmesi: Muğla İli Örnegi. Muğla Değerleri Sempozyumu
13-) Keskim, H., Gündüz, C., Çeken, H., 2013. Mugla ilinin turistik arz- talep potansiyeli: yönetici perspektifinden bir bakış. Muğla Değerleri Sempozyumu
14-) Eser, S., Dalgın, T., Çeken, H., 2011. Sürdürülebilir Bir Turizm Türü Olarak Kültür Turizmi: Efes Örneği. 12.Ulusal Turizm Kongresi
15-) Çeken, H., Çeken, G., Güner, B., 2006. Turizmin sosyal Çevreye Etkisi ve Güllük Örneği. İnönü Üniversitesi 5. Ulusal Sosyoloji Kongresi
16-) Gökdeniz, A., Çeken, H., Erdem, B., 2005. Küreselleşme Sürecinde Yeni Teknolojik Gelişmelerin Hizmet Satışlarına Etkisi ve Seyahat Acenteleri Üzerinde Bir Durum Değerlendirilmesi. I. Çanakkale Turizm Biyenali
17-) Avcıkurt, C., Karaman, S., Aymankuv, Y., Bozok, D., Köroğlu, A., Taşçı, A., Alpar, M., Dogdubay, B., Erdem, B., Yılmaz, G., Şahin, B., Arslan, Y., Çeken, H., 2005. Balıkesir Yöresinde Yerli Turist Profili. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, I. Çanakkale Turizm Biyenali
18-) Çeken, H., Akkuş, G., 2005. Turizmde Yabancı Sermaye. Sivas Kaplıcaları ve Turizm Potansiyeli Sempozyumu
19-) Gökdeniz, A., Çeken, H., Erdem, B., 2003. Turistlerin Değişen Seyahat Eğilimleri ve Sürdürülebilir Turizm Politikaları Çerçevesinde Eko-Turizmin Pazarlama Olanakları. Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları
20-) Gökdeniz, A., Çeken, H., Erdem, B., 2002. Okul Sektör İşbirliği Çerçevesinde Stajdan Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Uygulama. TC Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi
21-) Gökdeniz, A., Çeken, H., 2001. “Turizm Eğitimi ve Sektörel İşbirliği Çerçevesinde Sorunlar ve Çözüm Yolları Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi”. Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği,

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uçar Metin, Çeken Hüseyin, Ökten Şevket, 2017. Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma (Fethiye Örneği)/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Metin UÇAR, Hüseyin ÇEKEN, Şevket ÖKTEN
2-) Çeken, H., 2014. Turizm Ekonomisi Detay Yayıncılık Ankara.. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: HÜSEYİN ÇEKEN
3-) Uçar, M., Çeken, H., Ökten, Ş., 2010. “Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma (Fethiye Örneği)”. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: M.UÇAR, H.ÇEKEN,Ş.ÖKTEN
4-) Çeken, H., 2003. Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi. Yayın Evi: DEĞİŞİM YAYINEVİ Editör Adı: H. ÇEKEN

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çeken Hüseyin, Yılmaz Emine, 2018. GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry/The Relationship Between the Geographical Information Systems and Rural Development: Turkey Example. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: Somnath Chaudhuri ve Nilanjan Ray
2-) Gökdeniz, A., Çeken, H., Gündem, Y., 2010. The Development of Foreign Investment Flows and The Place of Foreign Direct Investment in Turkish Tourism. (Edit: Ludmila NOVACKA). International Tourism: Case Study Text Book. . Yayın Evi: Ludmila NOVACKA Editör Adı: Ludmila NOVACKA

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çeken, H., Ekiztepe, A.B., 2015. Türkiye Turizminde Yabancı Sermaye’nin Yeri ve Önemi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Derman Küçükaltan, Hüseyin Çeken ve Şefik Okan Mercan
2-) Çeken, H., 2005. Küreselleşmenin Çok Uluslu Şirketlerde İstihdam ve Ücret Politikalarına Etkileri, Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik . Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Oya Seymen, Tamer Bolat
3-) Bolat, T., Seymen, O., Çeken, H., 2005. BOLAT, T., SEYMEN, O. A. ve H. ÇEKEN. (2005). Küreselleşmenin Boyutları ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörlerin Analizi” Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik . Yayın Evi: NOBEL YAYINEVİ Editör Adı: Oya Seymen, Tamer Bolat

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Verimlilik Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Business, Economics and Finance. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Turizm Akademik Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
8-) TURAR Turizm ve Araştırma Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Sürdürülebilir Turizm Temel Kavramlar ve İlkeler .
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
2-) Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
4-) Sürdürülebilir Kültür Turizmi Efes Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
5-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 8
6-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 7
7-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 7

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
3-) Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
4-) Sürdürülebilir Kültür Turizmi Efes Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 7
6-) Sürdürülebilir Kültür Turizmi Efes Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
8-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
9-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 1 st international rural tourism and development congress. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

İKT1810 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş II

KON2008 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı

KON3010 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı

KON4512 2019-2020 Bahar

Kırsal Kalkınma Ve Kırsal turizm

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5513 2019-2020 Bahar

Turizm ve Kalkınma

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 6515 2019-2020 Bahar

Turizmin Sektörel Analizi

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1815 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

İKT1901 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

SYH3503 2019-2020 Güz

Turizm Ekonomisi

SYH3905 2019-2020 Güz

Turizm Ekonomisi

TUİ 5502 2019-2020 Güz

Küreselleşme Ve Turizm

TUİ 6514 2019-2020 Güz

Sürdürülebilir Turizm Politikaları

YEG 5505 2019-2020 Güz

Kırsal Turizm Girişimciliği

İKT1810 2018-2019 Bahar

İktisada Giriş II

KON4512 2018-2019 Bahar

Kırsal Kalkınma Ve Kırsal turizm

TUİ 5513 2018-2019 Bahar

Turizm ve Kalkınma

TUİ 6515 2018-2019 Bahar

Turizmin Sektörel Analizi

TUİ 7513 2018-2019 Bahar

Turizm ve Kalkınma

AKD 4001 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

İKT1815 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

KON2901 2018-2019 Güz

Kongre ve Fuar Yönetimi

SYH3503 2018-2019 Güz

Turizm Ekonomisi

SYH3905 2018-2019 Güz

Turizm Ekonomisi

TUİ 5502 2018-2019 Güz

Küreselleşme Ve Turizm

TUİ 7502 2018-2019 Güz

Küreselleşme Ve Turizm

YEG 5505 2018-2019 Güz

Kırsal Turizm Girişimciliği