Personel

Araş.Gör.Dr. HALİL ÇOKÇALIŞKAN
Araş.Gör.Dr.
Halil Çokçalışkan
@ E-posta
hcokcaliskan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 10.06.2011

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 07.08.2014

Doktora

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı 09.04.2019

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yorulmaz Alper, Kılıç Zeynep, Ünsal Fatma Özge, Çokçalışkan Halil, 2020. Activities conducted in primary school through the eyes of fourth graders. Educational Policy Analysis and Strategic Research
2-) Akaydın Birsen Berfu, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2020. Investigation of primary school students’xx metacognitive awareness and decision-making skill. International Journal of Progressive Education
3-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2018. Investigation of the Effect of Pre-Service Classroom Teachers’ Critical Thinking Disposition on Their Media Literacy. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
4-) Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., Önal, H., 2017. Determination of Classroom Pre-Service Teachers’ State of Personal Innovativeness. Journal of Education and Training Studies
5-) Çokçalışkan Halil, Çelik Özkan, 2017. Investigation of Pre-service Classroom Teachers’ Environmental Awareness and Attitudes. International Electronic Journal of Environmental Education
6-) Yorulmaz Alper, Can Süleyman, Çokçalışkan Halil, 2017. The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs. Journal of Education and Training Studies

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çelik Özkan, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2019. Öğretmen genel yeterlikleri açısından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Can Süleyman, Can Şendil, Çokçalışkan Halil, Durukan Erdil, 2017. Determınatıon of Pre-Servıce Teachers’ Adequate and Balanced Eatıng Habıts (The Case of Mugla). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
3-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüşleri. International Primary Education Research Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çokçalışkan Halil, Sakız Gönül, Doğan Midrabi Cihangir, 2019. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik özdüzenlemeli öğrenme envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Çelik Özkan, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünmeleri İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Görgen, İ., Çokçalışkan, H., Korkut, Ü., 2012. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Apaçık, G., Çınar, Z., Çokçalışkan, H., 2016. Eyvah, 4 sınıf bir arada!. VIII. International Congress of Educational Research
2-) Özdemir, G., Çokçalışkan, H., Çava, G., Durukan, Ş., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarına yönelik görüşleri. 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
3-) Can, Ş., Çokçalışkan, H., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğrenimi beklentileri ve epistemolojik inançlarının incelenmesi. XV. International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
4-) Can, S., Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., Çakır, U., Fakıoğlu, Z., 2014. The Effects of physıcal Condıtıons Pre-School Educatıon Instıtutıons on Chıldren’s Socıal Competence. I st Eurasıan Educatıonal Research Congress
5-) Can, S., Çokçalışkan, H., Yorulmaz, A., Ağgül, Ö., Çevik, T., 2014. Problems of Early Childhood Education in Turkey. I st Eurasıan Educatıonal Research Congress
6-) Can, S., Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., Kater, R., Ünlü, A., 2012. Research About The State Of Pre School Teachers’ Use Of Drama Actıvıtıes In Educatıon Programmes. International Congress Of Educational Research
7-) Can, S., Çokçalışkan, H., Yorulmaz, A., Polat, K., Görgün, M., 2012. A Study On The Empathıc Tendencıes Of Pre-School Pre-Servıce Teachers. 4th International Congress Of Educational Research

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimi Kavramlarına Yönelik Oluşturdukları Metaforlar. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Akaydın Birsen Berfu, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2019. İlkokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalıkları İle Karar Verme Becerileri Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2019. Öğretmen Kimliğinin Oluşmasında Öğretmen EğitimiProgramının Etkinliğine İlişkin İnancın Etkisi. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMASEMPOZYUMU (USEAS 2019)
4-) Sidekli Sabri, Haskırış Elif, Çokçalışkan Halil, 2018. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnancını Belirlenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
5-) Can Süleyman, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, Durukan Erdil, Dalaman Osman, 2018. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Formasyon Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
6-) Yorulmaz Alper, Kılıç Zeynep, Ünsal Fatma Özge, Çokçalışkan Halil, 2018. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gözünden İlkokulda Uygulanan Etkinlikler. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
7-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Çilingir Emel, 2018. Determination Of Pre-Service Classroom Teachers? Opinions About The Concept Of Early Algebra. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018)
8-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Medya Okuryazarlığına Etkisinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
9-) Çelik Özkan, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2018. Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
10-) Yorulmaz Alper, Uysal Hümeyra, Çokçalışkan Halil, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalıkları İle Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnançları Arasındaki İlişki. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
11-) Çokçalışkan Ayten, Çokçalışkan Halil, 2017. The Relationship Between Pre-Service Primary School Teachers’ Foreign Language Classroom Anxiety and Self-Regulated Learning Strategies. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching
12-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öz-Yeterlikleri ve Özdüzenleme Becerileri Arasındaki ilişki. 7th International Congress of research in Education
13-) Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, Can Süleyman, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları ve Öğretme Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi. 7th International Congress of research in Education
14-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Can Süleyman, 2017. Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Sergiledikleri Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki. IX. International Congress of Educational Research
15-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf öğretmeni adaylarının matematikte kanıt yapmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
16-) Çokçalışkan, H., Çokçalışkan, A., 2016. Investigating the prospective primary school teachers English self–efficacy belief. XV. International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
17-) Çokçalışkan, H., Çelik, Ö., 2016. Sınıf Öğretmeni adaylarının çevre farkındalıkları ve çevre tutumlarının incelenmesi. XV. International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
18-) Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel düşünme ile bireysel yenilikçilikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. III. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016)
19-) Çokçalışkan, H., Yorulmaz, A., Can, S., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenler açısından sınıf değerlendirme atmosferi algılarının incelenmesi. III. International Eurasian Educational Research Congress
20-) Can, Ş., Çokçalışkan, H., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fene Yönelik Tutumları. 7. International Congress of Educational Research
21-) Aykırı, K., Çokçalışkan, H., 2015. Televizyonun Değerler Eğitiminde Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları. 7. International Congress of Educational Research
22-) Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., 2015. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 7. International Congress of Educational Research
23-) Çokçalışkan, H., Görgen, İ., 2015. Tematik Portfolyo Uygulamasının Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Dersindeki Başarı, Kalıcılık Ve Derse Yönelik Tutum Üzerine Etkisi. II. International Eurasian Educational Research Congress
24-) Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., Önal, H., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Durumlarının Belirlenmesi. IInd International Eurasian Educational Research Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Can, Ş., Çokçalışkan, H., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimleri Derslerine Yönelik sorunları ve Çözüm Önerileri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüşleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) Çokçalışkan, H., Öğretmen, S., 2015. Birleştirilmiş Sınıflar: Fen Dersinde Neler Oluyor?. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
4-) Çokçalışkan, H., Korkut, Ü., Dalka, S., 2012. İlköğretim 4-5 Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri ve Yararlanma Şekilleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
5-) Çokçalışkan, H., Korkut, Ü., Dalka, S., 2012. İlköğretim Öğrencilerinde Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Altı Şapkalı Düşünme Tekniği. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
6-) Korkut, Ü., Çokçalışkan, H., Dalka, S., 2012. Öğretmen Adaylarının Yönetici (Müdür, Müdür Yardımcısı) Kavramıyla İlgili Metaforları. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
7-) Dalka, S., Yanık, H., Korkut, Ü., Takak, T., Çokçalışkan, H., 2012. Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Öğrencilerinin Performans ve Proje Görevlerine Yansıması. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Eurasian Journal of Educational Research (EJER). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Education, Theory and Practical Research (JETPR). 2020. Hakemlik Sayısı: 2
3-) International Journal of Field Education (IJOFE). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) International Primary Education Research Journal (IPERJ). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) İnönü University Journal of the Faculty of Education. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Education, Theory and Practical Research (JETPR). 2019. Hakemlik Sayısı: 5
7-) International Primary Education Research Journal (IPERJ). 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) 2019-2020 Uluslararası StarT Yarışması. 2020. Hakemlik Sayısı: 5

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Determination of Classroom Pre-Service Teachers’ State of Personal Innovativeness - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünmeleri İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Investigation of the Effect of Pre-Service Classroom Teachers’ Critical Thinking Disposition on Their Media Literacy - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Öğretmen genel yeterlikleri açısından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Öğretmen genel yeterlikleri açısından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Investigation of the Effect of Pre-Service Classroom Teachers’ Critical Thinking Disposition on Their Media Literacy - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Investigation of Pre-service Classroom Teachers’ Environmental Awareness and Attitudes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Determination of Classroom Pre-Service Teachers’ State of Personal Innovativeness - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
13-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Öğretmen genel yeterlikleri açısından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
3-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Öğretmen genel yeterlikleri açısından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Investigation of Pre-service Classroom Teachers’ Environmental Awareness and Attitudes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünmeleri İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
9-) Determination of Classroom Pre-Service Teachers’ State of Personal Innovativeness - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
11-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
13-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
5-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
6-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Investigation of Pre-service Classroom Teachers’ Environmental Awareness and Attitudes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yardımcı Personel. Konu: Okul Öncesi Öğretmenlerine STEM A uygulamalı eğitimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alanında Uzmanlar İle Okul Öncesi Öğretmenleri STEM A Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yardımcı Personel. Konu: Muğla Bilim Şenliği - Gizemli Kemikler atölyesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBITAK 4007 Muğla Bilim Şenliği. 2018-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje No 12/42 Türkiye’de çocukları okul öncesi eğitim alan ebeveynlerin, çocuklarına oyuncak alırken gösterdikleri eğilimleriyle birlikte bilinç düzeylerini belirleyerek, dikkat etmeleri gereken hususları öne çıkarmak olup, sonucunda da daha doğru ve daha sağlıklı oyuncak seçimi için bilinçlenmeleri sağlamayı amaçlamaktadır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin Anne-Babalarının Oyuncak Seçimindeki Eğilimlerinin Belirlenmesi. 2012-2015

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 2. International Primary Education Congress (UTEK2019). Türkiye. . 2019
2-) 15th International Primary Teacher Education Symposium. Türkiye. . 2016
3-) IIIrd International Eurasian Educational Research Congress. Türkiye. . 2016
4-) XXIV. International Congres of Creative Drama. Türkiye. . 2014

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) TÜBA IV. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu. Türkiye. . 2016

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2020
2-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2019
3-) Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce okul öncesi eğitim ile ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlama veya hazırlatma komisyonu (Program Geliştirme Uzmanı - 6. Sınıf İngilizce Dersi). Türkiye. . 2018
4-) Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce okul öncesi eğitim ile ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlama veya hazırlatma komisyonu (Program Geliştirme Uzmanı-7. Sınıf Matematik Dersi). Türkiye. . 2018
5-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2018
6-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2017
7-) Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce okul öncesi eğitim ile ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlama veya hazırlatma komisyonu (Program Geliştirme Uzmanı-7. Sınıf Matematik Dersi). Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İFÖ2807 2020-2021 Güz

Çevre Eğitimi*

TSE20003 2020-2021 Güz

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

EBB3806 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GKD00010 2019-2020 Bahar

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

İFÖ2802 2019-2020 Bahar

Fen ve Tek.Lab.Uyg.II

TSE10002 2019-2020 Bahar

ÇEVRE EĞİTİMİ

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İFÖ2807 2019-2020 Güz

Çevre Eğitimi*

TSE20001 2019-2020 Güz

İLKOKULDA DRAMA

TSE20003 2019-2020 Güz

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI