Personel

Doktor Öğretim Üyesi GÜLAY ÖRMECİ GÜNEY
Doktor Öğretim Üyesi
Gülay Örmeci Güney
@ E-posta
hgulay@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2190

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1997

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD 2002

Doktora

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD 2009

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Karataş Aslı, Örmeci Güney Gülay, 2018. Genç Girişimciler Ve İktisadi Kalkınma İlişkisi Bağlamında Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Mesleki Bilimler Dergisi
2-) Örmeci Güney Gülay, Karataş Aslı, 2018. Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Mekan Tüketiminin Koruma ve Kullanma Dengesi Üzerine Etkisi: Bodrum Türkbükü Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi
3-) Karataş Aslı, Örmeci Gülay, 2017. KÜRESEL LÜKS TÜKETİM VE EKONOMİK KALKINMAARASINDAKİ İRONİK İLİŞKİ. Mesleki Bilimler Dergisi
4-) Hız Gülay, Karataş Aslı, 2016. KADIN EMEĞİNİN İSTİHDAMI VE SENDİKALAR İSTANBUL BANKACILIKSEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Mesleki Bilimler Dergisi
5-) Hız Gülay, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2016. KIRSAL ALANDAKİ KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’ Awareness Of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case, Vol 8, No 23 (2013) ( Yildiray Kizgin, Kübra Karaosmanoglu, Gülay Hiz, Tahir Benli) - 2013
2-) A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey , The First Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business, 14,17 April, 2011 Cairo, Egypt. (Gül, M., Yilmaz, H., Bozkurt, Y., Yilmaz, Y ile birlikte) Published by: ECO-ENA: Economics & ECO-Engineering Associate, Inc. 2011. - 2011
3-) A Field Survey on the Conspicuous Consumption Trend in Turkey (Case Study of Mugla Province) Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, Vol 3, No 2 July, ISSN: 1309-8063 (Online), 2011 - 2011
4-) “A Review on Consumer Perception of Organically Produced Red Meat and Meat Quality” Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, Vol 3 January 2011, No 1, ISSN: 1309-8063 (Online), 2011. (Y.Bozkurt ve M. Gül ile birlikte) - 2011
5-) “Mıgratıon From Rural To Urban And The Role Of Informal Sector For Allevıatıng The Poverty: The Case Study Of Turkey” Economics, Management, and Financial Markets, Addleton Academic Publishers, New York, Volume 6 (1), pp. 800–817, ISSN- 1842-3191, 2011. (S.Cengiz ile birlikte) - 2011
6-) “Tüketim Kültürünün Var Ettiği Reklam Objesi Kadınlar ve Satın Alma Kararlarına Etkisi”, Online International Journal of Communication Studies, Anadolu Üniversitesi, Şubat 2010 (O Dinçer, K. Karaosmanoğlu ile birlikte) - 2010
7-) A Comparative Approach for the Implementation of The Common Agricultural Policy of EU on Animal Production at the Farm Level During Accession Period of Turkey, Bulgarian Journal of Animal Science, 46(1),145-149. 2010 (Y.Bozkurt ile birlikte) - 2010

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Karaosmanoğlu, K. Hız, G.,“Tüketicilerin Şikayet Deneyimleri ve Şikayeti Algılamalarının Ölçümlenmesi: GSM Müşterilerine Yönelik Bir Uygulama”, Mesleki Bilimler Dergisi, 2014, 3 (1): 98-128, ISSN 2146- 7420. - 2014
2-) Hız G., “Yeni Dünya Düzeninde Yoksulluğun Değişmeyen Yüzü ve Asgari Ücret” Mesleki Bilimler Dergisi, 3 (2 ), 2014: 162 – 172. - 2014
3-) "1980 Sonrasında Türkiye'de Yükseköğretimde Piyasalaştırma ve Özelleştirmedeki Gelişmeler" Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25. Sayı Güz 2010 (ss.55-80) ISSN 1302-7824 - 2010

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Hız Gülay, Karataş Aslı, Öztekin Uluksar Ferah, 2015. Konaklama İşletmelerinde Mutfakta İstihdam Edilenlerin Tükenmişlik Sendromu Marmaris Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Yönetim araştırmaları Dergisi
2-) 2011. “Gelire Göre Lüks ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi ile Belirlenmesi”. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1 Sayı:1 Yıl:2011. (Y. Kızgın ile birlikte)
3-) Hız, G., 2011. Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Alan Araştırması (Muğla Örneği). Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Örmeci Güney Gülay, Özaydınlık Kevser, 2019. BİREYLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE BİLİŞSEL STİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. 4. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, Örmeci Güney Gülay, Taş Özlem, 2017. TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM BAĞLAMINDA YEŞİLTÜKETİM EĞİLİMLERİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖREFARKLILIKLARI. 1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLETOURISM CONGRESS
3-) Hız, G., Karaosmanoğlu, K., 2015. Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyorlar mı?. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
4-) Hız Gülay, Karataş Aslı, 2015. Cinsiyete Dayalı Kariyer Açığının Bir Ekonomik Kalkınma Göstergesi Olan Sosyal Sermaye İle İlişkisi. I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
5-) Karaosmanoğlu Kübra, Hız Gülay, 2013. Tüketim Toplumunda Girişimci Olmak. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
6-) "Tüketim Toplumunda Girişimci Olmak", Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013 Muğla Türkiye (K.Karaosmanoğlu ile birlikte) - 2013
7-) A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey, The Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business, ECO-ENA: Economics & ECO-Engineering Associate, Inc., Canada, ISBN: 978-0-9810451-7-7 (On line) Kahire, Mısır - 2011
8-) Bozkurt Yalçın, Hız Gülay, 2011. A Comperative Approach For The Implementation Of The Common Agricultural Policy Of EU On Animal Production At The Farm Level During Accession Period Of Turkey. 60th Anniversary Conference of the IAS Kostinbrod Bulgaria
9-) Gül Mevlüt, Yılmaz Hilal, Bozkurt Yalçın, Yılmaz Yalçın, Hız Gülay, 2011. A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey. The Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business
10-) Hız Gülay, Hız Koşar, 2010. Yoksulluk ve Yoksunluk Penceresinden Tüketimi Lüks Tüketimi ve Tüketim Toplumunu İzlemek. Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler
11-) “A Comperative Approach For The Implementation Of The Common Agricultural Policy Of EU On Animal Production At The Farm Level During Accession Period Of Turkey” 60th Anniversary Conference of the IAS Kostinbrod Bulgaria, 03-05 November 2010 - Sofia (Tam Metni Basılı Uluslararası Bildiri) - 2010
12-) Hız, G., Hız, K., 2010. “Yoksulluk ve Yoksunluk Penceresinden Tüketimi, Lüks Tüketimi ve Tüketim Toplumunu İzlemek”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, 13-15 Ekim 2010 İstanbul (K. Hız ile birlikte) ISBN 978-975-19-5056-7. Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler
13-) Hız, G., Cengiz, S., 2010. “Migration From Rural To Urban And The Role Of Informal Sector For Alleviating The Poverty: The Case Study Of Turkey” International Conference on Business and Economy ICBE 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy-Constantza, Volume 2, 23-40, USA, New York, Addleton Academic Publishers ISSN, 978-1-935494-18-8 (S. Cengiz ile birlikte). International Conference on Business and Economy ICBE 2010

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Benli Tahir, Örmeci Güney Gülay, 2018. Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Açısından Hedonik Tüketimin Plansız Alışveriş Üzerine Etkisi. II. International Social Sciences And Humanities Berlin Conference
2-) Örmeci Güney Gülay, Karataş Aslı, 2018. SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA AÇISINDAN MEKAN TÜKETIMININ KORUMA VE KULLANMA DENGESI ÜZERINEETKISI: BODRUM TÜRKBÜKÜ ÖRNEĞI. IVSS 2018 2. ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU
3-) Karataş Aslı, Örmeci Güney Gülay, 2018. GENÇ GİRİŞIMCİLER VE İKTİSADİ KALKINMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. IVSS 2018 2. ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU
4-) Kandemir Orhan, Kürkcü Murat, Benli Tahir, Örmeci Gülay, 2017. ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE TURKISH WORLD COUNTRIES (TURKEY,KAZAKHSTAN, AZERBAIJAN AND KYRGYZSTAN) IN TERMS OF THE REFLECTION TO THE GLOBAL COMPETITION OF PER CAPITA INCOME. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
5-) Benli Tahir, Kandemir Orhan, Kürkcü Murat, Örmeci Gülay, 2017. THE IMPACT OF ARAB SPRING ON FOREIGN TRADE OF TURKEY WITH ISLAMIC COUNTRIES. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
6-) Örmeci Güney Gülay, 2017. İstihdam Politikaları Çerçevesinde Girişimcilik Eğitimleri, Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimciliği Etkileyen Faktörler: Muğla Örneği. ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, “Mesleki ve Teknik Eğitimde Küresel Gelişmeler”
7-) Karataş Aslı, Örmeci Güney Gülay, 2017. Küresel Lüks Tüketim Ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İronik İlişki. IVSS’17, ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, “Mesleki ve Teknik Eğitimde Küresel Gelişmeler”
8-) Hız Gülay, 2016. THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURIAL TRAINING WITHIN THEFRAMEWORK OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT MUĞLA EXAMPLE. IX. European Conference on Social and Behavioral SciencesParis, France – February 3-6, 2016
9-) Hız Gülay, Karataş Aslı, 2015. Sermayeye Karşı Farklı Bir Cephede Aynı Savaşı Veren Kadın Emeği İstanbul Bankacılık Sektörü Örneği. 10. Karaburun Bilim Kongresi
10-) Marangoz Mehmet, Hız Gülay, Karaosmanoğlu Kübra, 2015. Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü ve Önemi. UNİKOP 2015, III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
11-) Marangoz, M., Hız, G., Karaosmanoğlu, K., 2015. Marangoz, M., Hız, G., Karaosmanoğlu, K. "Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü ve Önemi", III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 22-24 Ekim 2015, Aksaray, Türkiye.. III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
12-) Monıtoring Consumption, Luxury Consumption And Consumption Society From The View Of Poverty And Deprivation , 12.12.2011, India. - 2011
13-) Hız Gülay, 2011. Monıtoring Consumption Luxury Consumption And Consumption Society From The View Of Poverty And Deprivation. 12. International Conference of Chief Justices of the World
14-) Developments on Privatization and Marketing of Turkey Higher Education on Post 1980 Period, XIV World Congress World Councıl Of Comparatıve Educatıon Socıetıes (WCCES), “Borderıng, Re-Borderıng And New Possıbılıtıes In Educatıon And Socıety” Boğaziçi Üniversitesi, 14-18 Haziran 2010, İstanbul - 2010
15-) “Sustainable Consumption and Conspicious Consumption In Developing Countries” Global Symposium “Towards a New World Civilization” , 8 to 11 December 2006 World Movement for Global Democracy, organised by City Montessori School Lucknow, India, - 2006
16-) Hız Gülay, 2006. Sustainable Consumption and Conspicious Consumption In Developing Countries. Global Symposium, Towards A New World Civilization
17-) Hız. Gülay, Karaosmanoğlu. Kübra, Hız. Koşar, 2006. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Gençliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Tüketim Kavramına Bakışı Muğla Üniversitesi Örneği Eylül 11 13 2006 Ankara. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu
18-)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hız, G., 2010. 2000’li Yıllarda Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele’de Türkiye. 12. Çalışma İlişkileri Kongresi , 7-10 Ekim 2010, Belek, Antalya. ISBN 978-605-88567-6-9
2-) Hız, G., 2005. “AB Bilgi Politikası: Gelişmiş Ülkelerdeki Bilgi Politikalarının Azgelişmiş Ülkelere Işık Tutması” ÜNAK’ 05 “Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması” Kadir Has Üniversitesi, 23 Eylül 2005. İstanbul. . Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Örmeci Güney Gülay, 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-5/Makro İktisat Çalışmaları, İstihdam Politikaları Çerçevesinde Girişimcilik Eğitimleri, Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimciliği Etkileyen Faktörler: Muğla Örneği. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Levent Aytemiz, Ekrem Karayılmazlar
2-) Örmeci Güney Gülay, 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3/”Tarihsel Süreçte Tüketim ve Gösterişçi Tüketim. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Kürşat ÖZDAŞLI, Murat Cem DEMİR, Olcay TİRE, İbrahim Sena ARVAS, Uğur Köksal ODABAŞ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Örmeci Güney Gülay, Ö.G.G., Özaydınlık Kevser, 2009. Genel Ekonomi, (Kitap içinde bölüm) “16. Bölüm: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma” Ocak 2009 Lisans Yayıncılık. ISBN 978-9944-274-74-6. Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK Editör Adı: BÜLENT ALTAY, TEMUR KURTASLAN
2-) Örmeci Güney Gülay, Ö.G.G., Özaydınlık Kevser, 2008. Makro Ekonomi, (Kitap içinde bölüm) “7. Bölüm: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma” Ocak 2008 Lisans Yayıncılık. ISBN 978-9944-274-28-9. Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK Editör Adı: HÜSEYİN İLERİ, TEMUR KURTASLAN

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. II Uluslararası Girişimclik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Alan Araştırması (Muğla Örneği) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
2-) Konaklama İşletmelerinde Mutfakta İstihdam Edilenlerin Tükenmişlik Sendromu Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Konaklama İşletmelerinde Mutfakta İstihdam Edilenlerin Tükenmişlik Sendromu Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FARKINDALIKLARININ YEŞİL ÜRÜN TÜKETİMİ EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Konu: İşletme Ekonomi. ÖZLEM-TAŞ. 2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: SOSYO EKONOMİK ARAŞTIRMA. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kötekli Köyü Araştırması 2008. 2010-2017

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Special Award. 2017

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU. EKİM. TÜRKİYE. 2015

Verdiği Dersler

DŞT2002 2019-2020 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

İŞY1806 2019-2020 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2019-2020 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2019-2020 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

DŞT2001 2019-2020 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

DŞT2501 2019-2020 Güz

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB

DŞT2507 2019-2020 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1805 2019-2020 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2019-2020 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1806 2018-2019 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2018-2019 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2018-2019 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

DŞT2507 2018-2019 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1813 2018-2019 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1819 2018-2019 Güz

EKONOMİ