Personel

Doç.Dr. IŞIL ARIKAN SALTIK
Doç.Dr.
Işıl Arıkan Saltık
@ E-posta
isilas@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği 2002
Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesi İşletme 2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2011

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çalışkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Ceylan Reşat, Bahar Ozan, 2019. Panel cointegration analysis of relationship between international trade and tourism: Case of Turkey and silk road countries. Tourism Management Perspectives

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Arıkan Saltık Işıl, 2019. EL EFECTO DEL CINISMO ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA ORGANIZACIÓN PÚBLICADE TURISMO: EVIDENCIA EMPÍRICA DE TURQUÍA. Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arıkan Saltık Işıl, Tekin Bedirhan, Mert Nurçin, 2019. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ APİTURİZM (ARICILIK TURİZMİ) POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ VE BİR APİROTA ÖNERİSİ. Euroasian Education Literature Journal
2-) Fırat, A., Kutucuoğlu, K., Arıkan Saltık, I., Tunçel, Ö., 2013. Consumption, Consumer Culture and Consumer Society, . Journal of Community Positive Practices
3-) Fırat Aytekin, Kutucuoğlu Kemal Yüce, Arıkan Saltık Işıl, Tunçel Özgür, 2013. Consumption Consumer Culture and Consumer Society. Journal of Community Positive Practices
4-) Arıkan, I., Coşar, Y., Kozak, M., 2011. Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing. European Journal of Tourism Research EJTR
5-) Arıkan Saltık Işıl, 2009. Ekrandan Alana Filmin Turizm ve Rekreasyon Üzerindeki Etkisi Seçme Çeviri Makale Beeton S 2008 From the Screen to the Field The Influence of Film on Tourism and Recreation Tourism Recreation Research 30 1 39 47. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi,

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arıkan Saltık Işıl, Yıldız Mehtap, 2019. Kültür Turizminin Yeni Meyvesi: Zeytinyağı Müzeleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research
2-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2019. Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2018. RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNITY ATTACHMENT, PERCEPTIONS ON ECONOMIC IMPACTS OF TOURISM AND SUPPORT TO TOURISM DEVELOPMENT: AN IMPLEMENTATION IN A SETTLEMENT NEAR BUT DISTANT FROM TOURISM. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Economics
4-) Arıkan Saltık Işıl, Çeken Hüseyin, 2017. Agroturizmde Yeni Eğilimler: Zeytinyağı Turizmi. Journal of Life Economics
5-) Arıkan Saltık Işıl, 2017. Initiative Activities Of Olive Oil Tourism: A Case From Turkey. The Journal of Academic Social Sciences
6-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, 2017. Recruitment Days Activities From The Perspective Of Executives: A Case Of Tourism Faculty. The Journal of Inernational Social Research
7-) Arıkan Saltık Işıl, 2017. Yerli Ziyaretçilerin Çevresel Sürdürülebilirlik Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Contemporary Tourism Research (IJCTR)
8-) Arıkan Saltık Işıl, Asunakutlu Tuncer, 2017. Öncülleri ve Sonuçlarıyla Duygusal Emek Süreci: Konaklama İşletmesi Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi
9-) Arıkan Saltık Işıl, Asunakutlu Tuncer, 2016. Duygusal Emek ve Kültür Konaklama Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy SBE Dergisi
10-) Arıkan Saltık, I., Arsezen Otamış, P., Babacan, S., 2015. Ethnographic Research And Content Analyse In Determining Small Businesses’ And Owner Managers’ Performance Perception: Fethiye F&B Firms Focus. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Fırat, A., Tunçel, Ö., Arıkan Saltık, I., Kutucuoğlu, K.Y., 2012. Toplumsal Paradigmadaki Değişimler Bağlamında Tüketim Diyalektiğine Bakış. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
2-) Marangoz, M., Yeşildağ, B., Arıkan Saltık, I., 2012. E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
3-) Marangoz Mehmet, Yeşildağ Burak, Arıkan Saltık Işıl, 2012. E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
4-) Fırat Aytekin, Tunçel Özgür, Arıkan Saltık Işıl, Kutucuoğlu Kemal Yüce, 2012. Toplumsal Paradigmadaki Değişimler Bağlamında Tüketim Diyalektiğine Bakış. Finans Politik Ekonomik Yorumlar
5-) Bahar, O., Arıkan Saltık, I., 2010. Euro’nun Uluslararası Turizm Talebi Üzerindeki Olası Etkisi. Vergi Raporu Dergisi
6-) Arıkan Saltık, I., Coşar, Y., Kozak, M., 2010. Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Arıkan Saltık Işıl, 2017. ÖLÜDENİZ TABİAT PARKI HİZMET KALİTESİNİN ÖNEM PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMES. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Umut, Kaya Ufuk, 2016. Mesleki Bağlılık Ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi - Journal of Business Research-Türk

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Benli Onur, Arıkan Saltık Işıl, 2019. Kırsal Turizm Girişimcileri Üzerine Bir İnceleme: Muğla Örneği. III. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Sztaba Karolina, Arıkan Saltık Işıl, 2019. AN OVERVIEW OF RURAL TOURISM IN WARMIA AND MAZURY. III. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Tarhan Seren, Mert Nurçin, Arıkan Saltık Işıl, 2019. TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ
4-) Arıkan Saltık Işıl, Tekin Bedirhan, Mert Nurçin, 2019. Doğu Karadeniz Bölgesi Arıcılık Turizmi (Apiturizm) Potansiyelinin İncelenmesi Ve Bir Apirota Önerisi. III. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ
5-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Çolak Yıldız Esra, 2018. Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerinin Yerel Halkın Mutluluk Algısına Etkisi. THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM
6-) Arıkan Saltık Işıl, Alimanoğlu Çağla, 2018. Turizmde Örgütsel Davranış Çalışmaları: ADIM Üniversiteleri’nde Tamamlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma. IV.International Conferences on Applied Economics and Finance-Extended with Social Sciences
7-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Çolak Yıldız Esra, 2018. Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerinin Yerel Halkın Mutluluk AlgısınaEtkisi. The Second International Congress on Future of Tourism:Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability
8-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Nilay, 2018. The Relationship between Occuppational Social Status and Intention to Leave Occuppation and Job Satisfaction in Tourism: A Study on Public Employees. Multidisciplinary Academic Conferences: Economics, Management and Marketing
9-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2018. Relationship Between Community Attachment, Perceptions on Economic Impacts of Tourism and Support to Tourism Development: an Implementation in a Settlement near but Distant from Tourism. IECS INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE SIBIU
10-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Ceylan Reşat, Bahar Ozan, 2018. The relationship between International Tourism and Trade of Turkey and some Silk Road countries: Panel cointegration analysis. 15th KIMEPJoint International Research Conference
11-) Mert Nurçin, Tarhan Seren, Arıkan Saltık Işıl, 2018. TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
12-) Arıkan Saltık Işıl, 2017. Yerli Ziyaretçilerin Çevresel Sürdürülebilirlik Algıları ve Destinasyon Yönetimi Kalitesinin Değerlendirilmesindeki Rolü. 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES
13-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Bahar Ozan, Elyıldırım Gökhan, 2017. Turist Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Kuzeydoğu Anadolu Örneği. 1st International Rural Tourism and Development
14-) Yalçınkaya Pınar, Arıkan Saltık Işıl, 2017. TURİZMDE ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ETKİNLİKLERİ:KARİYER GÜNLERİ ÖRNEĞİ. 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
15-) Arıkan Saltık, I., Arsezen Otamış, P., 2016. BUSINESS ANALYSIS AND SUSTAINABLE COMPETITION FOR SMALL FOOD & BEVERAGES BUSINESSES IN FETHIYE. 6th Multidisciplinary Academic Conference (MAC)
16-) Turgut, U., Avcı, U., Arıkan Saltık, I., 2016. EVALUATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICES IN RESORT HOTELS: AN IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS. 2nd INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT CONFERENCE
17-) Arıkan Saltık, I., Aktan, V., 2016. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE IN AN INTERNATIONAL TOURISM DESTINATION: FETHIYE CASE. FIFTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING (EAR16TURKEY CONFERENCE)
18-) Arıkan Saltık, I., 2016. IMPORTANT-PERFORMANCE ANALYSIS IN EVALUATING DESTINATION MANAGEMENT QUALITY. FIFTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING (EAR16TURKEY CONFERENCE
19-) Arsezen Otamış, P., Arıkan Saltık, I., Babacan, S., 2015. The Relationship between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role of Affective Organizational Commitment. 11th International Strategic Management Conference
20-) Arıkan Saltık, I., Asunakutlu, T., 2014. Konaklama İşletmelerinde Duygusal Emek Süreci: Yapısal Eşitlik Modeli ile Bir Analiz. 9th International Conference: “New Perspectives in Tourism and Hospitality Management
21-) Marangoz, M., Arıkan Saltık, I., Yeşildağ, B., 2012. Arı Ürünlerinin Pazarlanmasında Ortak Marka Oluşturma Stratejisi: Muğla İline Yönelik Bir Araştırma. 3.Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
22-) Arıkan Saltık, I., Coşar, Y., Kozak, M., 2009. Movie-induced Tourism: Benefits and Challanges for Destination Marketing. 4th ATMC (Advances in Tourism Marketing)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Arıkan Saltık Işıl, 2019. TURİST REHBERLİĞİ KONULU ULUSAL LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (1989-2018). II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi
2-) Avcı Nilay, Arıkan Saltık Işıl, 2018. THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON WORKVALUES IN PUBLIC SECTOR RELATED TO TOURISM. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIALSCIENCE CONGRESS
3-) Arıkan Saltık Işıl, Sayman Ezgi, 2018. Yerel Turizm Örgütlerinin Film Turizmine Bakışı. II. International Rural Tourism and Development Congress
4-) Arıkan Saltık Işıl, Yıldız Mehtap, 2018. Kültür Turizminin Yeni Meyvesi: Zeytin Müzeleri Üzerine Bir Araştırma. II.International Rural Tourism and Development Congress
5-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, Avcı Umut, 2017. The Impact of Multi-cultural Team Performance on Job Satisfaction in Hotels. VI. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2017)
6-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Umut, 2017. Çok Kültürlü Takım Performansı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Konaklama Sektörü Örneği. 1. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
7-) Arıkan Saltık Işıl, Çeken Hüseyin, 2017. AGROTURİZMDE YENİ EĞİLİMLER: ZEYTİNYAĞI TURİZMİ. 1st INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
8-) Arıkan Saltık Işıl, 2016. Important Performance Analysis in Evaluating Destination Management Quality. FIFTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING (EAR16TURKEY CONFERENCE)
9-) Arıkan Saltık Işıl, Aktan Volkan, 2016. Environmental Sustainability Perception of Local People in an International Tourism Destination: Fethiye Case. FIFTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING (EAR16TURKEY CONFERENCE)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arıkan Saltık Işıl, Fidan Dilek, 2017. YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ. 18. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Arıkan Saltık, I., 2016. KIRSAL TURİZM VE ARICILIK: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. 5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
3-) Arıkan Saltık, I., 2016. TURİST ÇEKİM MERKEZİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖNEM PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖLÜDENİZ TABİAT PARKI ÖRNEĞİ. 17. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
4-) Arıkan Saltık, I., Asunakutlu, T., 2014. Duygusal Emek, Duygusal Tükenmişlik ve İş Doyumu İlişkisi: Konaklama İşletmesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi
5-) Arıkan Saltık, I., Güner Cabael, T., Kozak, M., 2010. Kamp Turizmi: Katılımcıların Beklentileri ve Deneyimleri. 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Konferansı, Serbest Bildiriler
6-) Coşar, Y., Kozak, M., Arıkan Saltık, I., 2010. Coşar, Y., Kozak, M. & Arıkan-Saltık, I. (2010). Küreselden Yerele Turizm İşletmelerinde Kalite Belgelendirmesi: Datça Badem Projesi, , Nevşehir (27-30 Mayıs 2010).. 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Konferansı, Serbest Bildiriler
7-) Arıkan Saltık, I., Coşar, Y., Kozak, M., 2010. Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları. 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Konferansı, Serbest Bildiriler

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Doğan Hulusi, Kutukız Doğan, Arıkan Saltık Işıl, 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Örnek Olay İncelemeli/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Hulusi Doğan, Doğan Kutukız, Işıl Arıkan Saltık

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arıkan Saltık Işıl, Çalişkan Uğur, Avcı Umut, 2017. Service Failures and Recovery in Tourism and Hospitality/Staff Training for Service Failures and Recovery. Yayın Evi: CABI Editör Adı: Koç, Erdoğan

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, 2018. Turist Rehberliği/Turist Rehberleri ve Kişilik. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Seçkin Eser, Seda Şahin, A. Celil Çakıcı
2-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Umut, 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Örnek Olay İncelemeli/Girişimcilik, Etik ve Sosyal Sorumluluk. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Hulusi Doğan, Doğan Kutukız, Işıl Arıkan Saltık
3-) Arıkan Saltık Işıl, 2018. Acil Çağrı Yönetimi/Acil Çağrı Hizmetlerinde Stres ve Zaman Yönetimi. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Doç.Dr. Köksal Büyük, Kamil Karakaya
4-) Çavuş Şenol, Arıkan Saltık Işıl, 2017. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri/Yönetim Teorisinin Tarihsel Gelişimi Ve Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Tekniklerine Geçiş. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: Okumuş, Fevzi, Avcı, Umut
5-) Arıkan Saltık Işıl, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular/Duygusal Emek. Yayın Evi: BETA Editör Adı: Doç. Dr. Soner TASLAK, Doç. Dr.. Birgül ÇİFTÇİ
6-) Arıkan Saltık, I., 2016. POSTMODERN ÖRGÜTLERDE GÜNCEL DAVRANIŞSAL KONULAR . Yayın Evi: Beta Editör Adı: Doç. Dr. Soner TASLAK, Doç. Dr. Birgül ÇİFTÇİ

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Arıkan Saltık, I., 2009. Arıkan-Saltık, I. (2009). Ekrandan Alana: Filmin Turizm ve Rekreasyon Üzerindeki Etkisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (2),Güz: 230-239. [Seçme Çeviri Makale: Beeton, S. (2008). From the Screen to the Field: The Influence of Film on Tourism and Recreation, Tourism Recreation Research, 30 (1): 39-47)]. Yayın Evi: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Editör Adı: .

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Tourism Management. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Tourism Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Tourism Management . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Tourism Management . 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Contemporary Tourism Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Journal of Tourism Research & Hospitality. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Turizm Akademik Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) ANKA E-Dergi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) OPUS International Journal of Society Researches. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) International Journal of Contemporary Tourism Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Örnek Olay İncelemeli.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Consumption, Consumer Culture and Consumer Society, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
2-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) The Relationship between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role of Affective Organizational Commitment - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
4-) Mesleki Bağlılık Ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Agroturizmde Yeni Eğilimler: Zeytinyağı Turizmi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
8-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
9-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
11-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
12-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Consumption, Consumer Culture and Consumer Society, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
3-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
4-) ÖLÜDENİZ TABİAT PARKI HİZMET KALİTESİNİN ÖNEM PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMES - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Mesleki Bağlılık Ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
9-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Consumption, Consumer Culture and Consumer Society, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla İli Sağlık Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Konu: Sağlık Turizmi. Cesim -Dalan. 2019

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: İş Planı Hazırlama Eğitimi. Proje Türü: Diğer (Ulusal). GEKA Teknik Destek Programı: İş Planı Hazırlama Eğitimi. 2013-2013

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Film Turizmi. Proje Türü: -Tübitak 1002. Ekranların Doğal Platosu: Muğla İli Film Turizmi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Film Turizmi. Proje Türü: -Tübitak 1002. Ekranların Doğal Platosu: Muğla İli Film Turizmi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 2019--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Film Turizmi. Proje Türü: -Tübitak 1002. Ekranların Doğal Platosu: Muğla İli Film Turizmi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 2019--1
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Film Turizmi. Proje Türü: -Tübitak 1002. Ekranların Doğal Platosu: Muğla İli Film Turizmi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 2019--1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Turizme İlişkin Kamu Sektöründe İş Değerleri ve Mesleki Sosyal Statü Algılarının Çalışan Davranışları Üzerine Etkisi: Muğla İli Örneği. 2017-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla il merkezinde ikamet eden kişilerin mutlulukları ile turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine yönelik algıları arasındaki ilişki. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mikro ve Küçük Turizm İşletme Sahip-Yöneticilerinin Yönetim Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: Fethiye Örneği. 2015-2016

Verdiği Dersler

SYH3001 2019-2020 Bahar

TOUR ORGANIZATION AND MANAGEMENT

SYH4502 2019-2020 Bahar

TOURIST GUIDANCE

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5516 2019-2020 Bahar

Turizmde Örgütsel Davranış

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 6527 2019-2020 Bahar

Turizm, Toplum ve Kültür

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

YEG 5501 2019-2020 Bahar

Turizm, Toplum ve Kültür

YEG 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KON3505 2019-2020 Güz

Tur. İşl. İnsan Kay. Yön.

KON3905 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

SYH3001 2019-2020 Güz

Tur Organizasyonu ve Yönetimi

TUİ 5516 2019-2020 Güz

Turizmde Örgütsel Davranış

TUİ 6527 2019-2020 Güz

Turizm, Toplum ve Kültür

YEG 5501 2019-2020 Güz

Turizm, Toplum ve Kültür

KON 4904 2018-2019 Bahar

ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR IN TOURISM ENTERPRISES

KON4504 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

SYH 4502 2018-2019 Bahar

TOURIST GUIDANCE

SYH4502 2018-2019 Bahar

Turist Rehberliği

TUİ 5516 2018-2019 Bahar

Turizmde Örgütsel Davranış

TUİ 5516 2018-2019 Bahar

Organizational Behaviour in Tourism

TUİ 6505 2018-2019 Bahar

Turizmde Liderlik ve Liderlik Analizleri

TUİ 7516 2018-2019 Bahar

Turizmde Örgütsel Davranış

YEG 5504 2018-2019 Bahar

Nicel Araştırma Yöntemleri

AKD 2000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON3505 2018-2019 Güz

Tur. İşl. İnsan Kay. Yön.

KON3905 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

SYH 3001 2018-2019 Güz

TOUR ORGANIZATION AND MANAGEMENT

SYH3001 2018-2019 Güz

Tur Organizasyonu ve Yönetimi

TUİ 5505 2018-2019 Güz

Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

TUİ 5515 2018-2019 Güz

Turizmde Stratejik  Yönetim

TUİ 7515 2018-2019 Güz

Turizmde Stratejik  Yönetim

YEG 5511 2018-2019 Güz

Girişimcilik ve İş Planı