Personel

Araştırma Görevlisi KADİR TÜRKMEN
Araştırma Görevlisi
Kadir Türkmen
@ E-posta
kadirturkmen@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Abd

Yayin Bilgileri

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türkmen Kadir, Adıgüzel Adnan, 2019. Gırnata Benî Ahmer Devleti ile Merînîler Devleti Arasındaki İlişkiler. Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Türkmen Kadir, 2018. MERÎNÎLER-BENÎ AHMER ASKERÎ İŞBİRLİĞİ ANLAMINDA MEŞÎHATU’L-ĞUZÂT KURUMU. III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Türkmen Kadir, 2021. Edebiyat Yazıları: Garib-nâme Üzerine/XIV. Yüzyıl Siyâset-nâme Metinlerinde Siyâset-i Şer’iyye ve Garib-nâme’deki İzdüşümü. Yayın Evi: DBY Yayınları Editör Adı: Çorak Reyhan

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Benî Ahmer Devleti Müslümanların Endülüs’teki son siyasi bağımsız devletidir. Yaklaşık 250 yıllık hayatında çevresindeki diğer devletlerle karşılıklı pek çok ilişki içerisine girmiştir. Bu devletlerden biri de Kuzey Afrika’da kurulan Merînîler Devleti’dir. Bu iki devletin en önemli ortak yönlerinden biri Muvahhidler Devleti bakiyesi olmalarıdır. Yine, her iki devlet de daha Muvahhidler yıkılmadan ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu iki devlet Endülüs’te sınır komşusu olmuşlar ve kuzeyden gelen Hıristiyan krallıkların baskılarına karşı durmaya çalışmışlardır. Muvahhidler sonrasında Hıristiyanların, Müslümanların topraklarına karşı baskıları günden güne artmıştır. Dolayısıyla Benî Ahmer Devleti ile Merînîler arasındaki ilişkiler ağırlıklı olarak askerî alanda olmuştur.Kendilerini selefleri Muvahhidlerin varisi olarak gören, onlar gibi hareket etmeye çalışan Merînîler, Endülüs’ten gelen hemen hemen hiçbir yardım talebini boş çevirmemişlerdir. Hıristiyan baskılarının sürekliliği Benî Ahmer ve Merînîleri uzun yıllar yan yana savaşmaya zorlamıştır. Bu durum iki devlet arasında biraz da zorunlu olarak dostluklar kurulmasını sağlamıştır. Yine bu süreçte akrabalıklar kurularak da aralarındaki dostluk pekiştirilmiştir. Ancak bu iki devlet bazen, kendi içinde çıkan ayrılıklar, isyanlar söz konusu olduğunda, diğeri bu sorunu çözmede yardım etmek yerine ayrılıkçı tarafı desteklemiştir. Bu durum zaman zaman, kurulan dostluk ilişkilerini düşmanlığa dönüştürmüştür. Bütün bu inişli-çıkışlı ilişkiler, olumlu ve olumsuz yanlarıyla yaklaşık yüz seksen yıl devam etmiştir.Benî Ahmer Devleti ile Merînîler arasındaki ilişkiler her ne kadar ağırlıklı olarak askerî yönde olsa da tüccarlar, seyyahlar ve ilim adamları vasıtasıyla ticaret, dinî anlayış, siyaset, kültür ve medeniyet sahalarında da etkisini göstermiştir. Biz bu çalışmamızda, Benî Ahmer Devleti’nin Merînîler ile olan ilişkilerini ve etkileşimlerini çeşitli yönlerden ele almaya çalışacağız.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gırnata Benî Ahmer Devleti ile Merinîler Devleti Arasındaki İlişkiler. 2017-2019