Personel

Doç.Dr. DOĞAN KUTUKIZ
Doç.Dr.
Doğan Kutukız
@ E-posta
kdogan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3242

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İnönü Üniversitesi İşletme 1991

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi İşletme 1993

Doktora

İnönü Üniversitesi Muhasebe-Finansman 1998

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özdemir Özcan, Akyürek Suat, Kutukız Doğan, 2019. TATUTA Çiftliklerini Ziyaret Eden Turistlerin Çevrimiçi Yorumlarının İncelenmesi. Turizm ve Araştırma Dergisi
2-) Akyürek Suat, Özdemir Özcan, Uyanık Selin, Kutukız Doğan, 2019. KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA GÜMÜŞHANE ULUSLARARASI KUŞBURNU-PESTİL,KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİNE KATILAN ZİYARETÇİLERİN FESTİVAL HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi
3-) Kutukız Doğan, Aslan Saim, Akyürek Suat, 2018. BUREAUCRATIC AND FINANCING BARRIERS OF RURAL TOURISM ENTERPRISES. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
4-) Bilici Hatice, Kutukız Doğan, 2018. Turizm Eğitimi Alanlara Dair Kariyer Beklentileri: Fethiye İlçesinde Bir Araştırma (Career Expectations of Educated Employers at Tourism Sector and Fethiye Example). Journal of Recreation and Tourism Research
5-) Uslu Abdullah, Sancar Muhammet Fatih, Kutukız Doğan, İlter Üzeyir Emrah, 2017. Turizm Alanında Önlisans ve Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Staj Hakkındaki Görüşleri: Siirt Üniversitesi ve Batman Üniversitesi Örneği (Opinions Of Associate Degree And Undergraduate Students In Tourism Department About Internship: The Case Of Siirt And Batman University). Journal of Recreation and Tourism Research
6-) Kutukız Doğan, Uslu Abdullah, Çaprak Doğan, 2017. FETHİYE DESTİNASYONUNA GELEN TURİSTLERİN KÜLTÜREL MİRAS DESTİNASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ: KAYAKÖY ÖRNEĞİ. The Journal of Academic Social Sciences
7-) Ergün Emre, Öztürk Birol, Kutukız Doğan, 2016. A STUDY ON CRITERIA CONSIDERED BY ACCOMODATION BUSINESSES ON TRAVEL AGENCY CHOICE. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
8-) Kutukız Doğan, Uslu Abdullah, Öztürk Birol, Özdek Emine, Derinkök Ahmet Emre, 2016. KIRSAL YOKSULLUĞUN GİDERİLMESİNDE KIRSAL TURİZMİN YERİ VE BİR UYGULAMA. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
9-) Kutukız Doğan, Akay Bayram, Uslu Abdullah, 2016. A Research Oriented To Determine the Perspectives of CarRental Establishment Managers towards Handicapped Market. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
10-) Yirik Şevket, Uslu Abdullah, Sancar Muhammet Fatih, Kutukız Doğan, 2016. Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlikve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği.. Yeni Fikir Dergisi
11-) Uslu Abdullah, Sancar Muhammet Fatih, Akay Bayram, Kutukız Doğan, 2015. Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli Ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi
12-) Doğan Kutukız, M Akif Öncü, Ahmet Akcan, 2012. Changes On Capital Structure Of The Fırms On The Occasıon Crisis And Situation Of Tourism Companies Traded On ISE. TOURISMOS (ISI)
13-) Kutukız Doğan, 2009. Yatırım Kararı Ve Değerlemesinin Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Akyürek Suat, Kızılcık Onur, Kutukız Doğan, 2019. Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Her Şey Dahil Sistemin Mutfak Şefleri Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
2-) Kutukız Doğan, Akyürek Suat, Özdemir Özcan, 2018. Turizm Eğitimi Alan Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
3-) Kutukız Doğan, Özden Ceren, 2018. Kadın Girişimciliği ve Finansal Okuryazarlığın Kadın Girişimciler Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
4-) Sancar, M.F., Kutukız, D., Uslu, A., 2015. KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN ÇEVRE MUHASEBESİNE BAKIŞ AÇILARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Verimlilik Dergisi
5-) Abdullah Uslu, Doğan Kutukız, Hüseyin Çeken, 2013. Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Aldığı Hizmet İçi Eğitimin Verimliliğe Etkisi. Verimlilik Dergisi
6-) M Akif Öncü, Doğan Kutukız, C Murat Koçoğlu, 2010. Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Muhasebe Ve Finansman Dergisi (MUFAD)
7-) Doğan Kutukız, M Akif Öncü, 2009. Bağımsız Denetimin Anonim Ortaklıklarda Kurumsal Yönetimin Gelişmesine Etkisi. Muhasebe-Finansman Dergisi (MUFAD)
8-) Kutukız Doğan, 2005. Turizm Sektöründe Döviz Riski ve Korunma Yöntemleri. Muhasebe-Finansman Dergisi (MUFAD)
9-) Kutukız Doğan, 2005. Avrupa Birliği Sermaye Direktifleri Basel Uzlaşısı Ve Türkiye de Kredi Sınırlaması. Muhasebe-Finansman Dergisi (MUFAD)
10-) Kutukız Doğan, 2005. UFRS Ve TMS da Faaliyet Karı Ve Mali Oranlarda Faaliyet Karının Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama. İktisat İşletme Finans Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kutukız Doğan, 2007. Basel II nin Turizm İşletmeleri Üzerine Olası Etkileri. Mevzuat Dergisi
2-) Kutukız Doğan, 2007. Turizm İşletmelerinde Performans Ölçümü Uygun Mali Oranların Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama. Yaklaşım
3-) Kutukız Doğan, 2007. Finansal Ürün Ve Hizmetlerin Kullanımı Ve Fethiye deki Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma Ve Uygulama Dergisi
4-) Kutukız Doğan, 2006. İşletme Karlılığında Maddi Olmayan Duran Varlıkların Önemi Ve Bir Uygulama. Ekev Akademi Dergisi
5-) Kutukız Doğan, 2004. Faaliyet Esaslı Maliyetlemenin Konaklama İşletmelerinde Uygulanması. Yaklaşım
6-) Kutukız Doğan, 2003. Finansal Yeniliklerin Gelişimi Piyasalar Üzerindeki Etkileri Ve Türkiye Üzerinde Deneysel Bir Çalışma. Mali Çözüm
7-) Kutukız Doğan, 1999. Menkul Kıymet Piyasalarında Manipülasyon Ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası nda Manipülasyon Önlemleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akyürek Suat, Kızılcık Onur, Kutukız Doğan, 2018. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNE YÖNELİK MUTFAK ŞEFLERİNİN GÖRÜŞLERİ. II. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ
2-) Kutukız Doğan, Aslan Saim, Akyürek Suat, 2017. EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA NASIL UYDURULUR?: KIRSAL TURİZM GİRİŞİMLERİNİN BÜROKRATİK VE FİNANSMAN ENGELLERİ. 8. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ
3-) Kutukız Doğan, Ergün Emre, Öztürk Birol, Özdek Emine, 2016. Sermaye Yapısı İle Firma Piyasa Değeri Arasındaki İlişkinin Bist de Kayıtlı Turizm Sektöründe Tespitine Yönelik Bir Uygulama. International Congress of Management Economy and Policy
4-) Şakir Sakarya, Doğan Kutukız, Yakup Ülker, 2010. Küresel Finansal Krizler Sonrası Kurumsal Yönetim Alanındaki Gelişmeler İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi İMKB Xkury Bazında Bir İnceleme.. Turgut ÖZAL Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi-1 Konferansı
5-) ŞAKİR SAKARYA, DOĞAN KUTUKIZ, YAKUP ÜLKER, Turgut ÖZAL Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi-1 Konferansı Dahilinde "Turgut ÖZAL Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi-1 Küresel Krizler Ve Ekonomik Yönetişim Bildiriler Kitabı" Bildiri Kitapçığındaki "Küresel Finansal Krizler Sonrası Kurumsal Yönetim Alanındaki Gelişmeler; İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi(İMKB Xkury) Bazında Bir İnceleme", 231-252 pp., Malatya, 15-16 Nisan 2010 - 2010
6-) DOĞAN KUTUKIZ, MURAT TUNÇBİLEK, Modern Gelişimsel Trendler Ve Türk Dünyası Konferansı Dahilinde "Journal Of Azerbaıjanı Studıes" Bildiri Kitapçığındaki "Küreselleşme Sürecinde Firma Değeri Ve Yönetim Sürecindeki Değişimler", 198-207 pp., Bakü-Azerbaycan, 29-31 Mayıs 2009 - 2009
7-) ŞAKİR SAKARYA, DOĞAN KUTUKIZ, Küresel Krizin Fırsata Dönüştürülmesi Konferansı Dahilinde "6.KOBİ’ler Ve Verimlilik Kongresi" Bildiri Kitapçığındaki "KOBİ’lerin Kur Riski Yönetiminde Türev Ürünleri Kullanımlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması", 15-24 pp., İstanbul, 17-18 Kasım 2009 - 2009
8-) DOĞAN KUTUKIZ, GÖKHAN TURGUT, Basel II'ye Geçiş Öncesi KOBİ’lerde Genel Durum Değerlendirmesi; Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Konferansı Dahilinde "Basel II'ye Geçiş Öncesi KOBİ’lerde Genel Durum Değerlendirmesi; Sorunlar Ve Çözüm Önerileri" Bildiri Kitapçığındaki "Turizm Yatırımlarının Kredilendirilmesinde Basel II Ve Derecelendirme Açısından İncelenmesi", 231-236 pp., İzmir, 2-4 Mayıs 2008 - 2008
9-) MAHMUT YARDIMCIOĞLU, DOĞAN KUTUKIZ, 12.Th World Congress Of Accounting Hıstorıans Konferansı Dahilinde "12.Th World Congress Of Accounting Hıstorıans" Bildiri Kitapçığındaki "The Cost Of Document Treasury Building Constructed In Istanbul And The Cost System Used (1847-1848)", 2898-2916 pp., Istanbul, 20-24 July 2008 - 2008
10-) DOĞAN KUTUKIZ, CENGİZ GÖK, SERDAR BAŞ, The 4.Th Conference For Graduate Research In Tourism, Hospitality And Leisure Konferansı Dahilinde "Proceedings Book" Bildiri Kitapçığındaki "Important Of Foreign Language In Success Of Business For Tourism Enterprises", 181-192 pp., Antalya-Turkey, 22-27 April 2008 - 2008
11-) DOĞAN KUTUKIZ, İSMAİL ÇINAR, Uluslararası Turizm Konferansı Dahilinde "Proceedıng Of The 2007 Internatıonal Tourism Biennial" Bildiri Kitapçığındaki "An Outlook Of Ecotourism With In The Context Of Business In Case Of Fethiye -Turkey", 176-182 pp., Çanakkale, 30 Aprıl- 5 May 2007 - 2007
12-) DOĞAN KUTUKIZ, Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Konferansı Dahilinde "Uluslararası Finans Sempozyumu 2007" Bildiri Kitapçığındaki "Basel II Kriterleri Açısından Şeffaflığın Arttırılması Ve Piyasa Disiplininin Sağlanması", 347-357 pp., İstanbul, 14 Aralık 2007 - 2007
13-) DOĞAN KUTUKIZ, Dünyada Yeni İnkişaf Meylleri İstiqametınde Türk Dünyası Azerbaycan Ve Türkiye Konferansı Dahilinde "Beynelhalk Elmi Praktik Simpoziumun" Bildiri Kitapçığındaki "Para Politikası Araçları Olarak Açık Piyasa İşlemleri Ve Büyüme İlişkisi", 15 pp., Bakü/Azerbaycan, 2004 - 2004
14-) Kutukız Doğan, 2004. Para Politikası Araçları Olarak Açık Piyasa İşlemleri Ve Büyüme İlişkisi. Dünyada Yeni İnkişaf Meylleri İstiqametınde Türk Dünyası Azerbaycan Ve Türkiye Konferansı
15-) DOĞAN KUTUKIZ, İnsan Ve Felaketler: Üçüncü Minilliyin Astanasında Fövqalade Hallarda İnsanların Cemiyyetin Tahlükesizliği Konferansı Dahilinde "Beynelxalq Elmi Praktiki Konfrans" Bildiri Kitapçığındaki "Para Politikası Ve İlgili Krizler", 435-441 pp., Bakü/Azerbaycan, 2001 - 2001

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kutukız Doğan, Şeker Emrah, Bektaş Perihan Nur, 2019. Konaklama İşletmelerinde Çalışan Gençlerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Tespitine Yönelik BirAraştırma. IV. Uluslararası Gençlik Kongresi
2-) Uslu Abdullah, Çaprak Doğan, Kutukız Doğan, 2019. Kültürel Miras Alanının Turizm Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Yerel Halkın Tutum ve Algılarının Belirlenmesi: Kayaköy Örneği. VIII. National III. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Kutukız Doğan, Uyanık Selin, 2019. Yat Turizminde Çalışanların İş Tercihlerinde FinansalOkuryazarlık Düzeyinin Etkisi ve Bir Uygulama. Uluslararası Kültürel Miras Kongresi
4-) Çaprak Doğan, Kutukız Doğan, Uslu Abdullah, 2018. Agro-Tourism and Voluntary Accommodation in Ecological Farms: Case Of Tangala Goat Farm. 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM ANDDEVELOPMENTCONGRESS
5-) Uslu Abdullah, Kutukız Doğan, Çaprak Doğan, 2018. European Rural Destination of Excellence: Durbuy Sample. 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM ANDDEVELOPMENTCONGRESS
6-) Özdemir Özcan, Akyürek Suat, Kutukız Doğan, 2018. Tatuta Çiftliklerini Ziyaret Eden Turistlerin Çevrimiçi Yorumlarının İncelenmesi. 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve II. International Rural Tourism and Development Congress
7-) Kutukız Doğan, Özdek Emine, 2017. Finansal Kiralama (Leasing): Marmaris’ Teki 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerindeUygulanması. 1th INTERNATIONALRURAL TOURISM and DEVELOPMENTCONGRESS
8-) Kutukız Doğan, Özden Ceren, 2017. Kadın GiriGimciliği ve Finansal Okuryazarlığın Kadın GiriGimciler Üzerindeki Etkisi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARIKONGRESİ
9-) Kutukız Doğan, Akyürek Suat, Özdemir Özcan, 2017. Turizm Eğitimi Alan Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
10-) Kutukız Doğan, Uslu Abdullah, Çaprak Doğan, 2017. Fethiye Destinasyonuna Gelen Turistlerin Kültürel Miras Destinasyonuna Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kayaköy Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
11-) Doğan Kutukız, Abdullah Uslu, Selim Yenen, 2013. Sermaye Yapısı İle Firma Piyasa Değeri Arasındaki İlişkinin İMKB de Kayıtlı Turizm Sektöründe Tespitine Yönelik Bir Uygulama. 14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ŞAKİR SAKARYA, DOĞAN KUTUKIZ, M. AKİF ÖNCÜ, 15. Finans Sempozyumu Konferansı Dahilinde "15. Finans Sempozyumu ''Finansal Yönetim''" Bildiri Kitapçığındaki "İşletme Yatırım Kararlarında Reel Opsiyon Yaklaşımı Ve Girişimci KOBİ’ler Açısından Önemi", 55-63 pp., Malatya, 12-15 Ekim 2011 - 2011
2-) Şakir Sakarya, Doğan Kutukız, M Akif Öncü, 2011. İşletme Yatırım Kararlarında Reel Opsiyon Yaklaşımı Ve Girişimci KOBİ ler Açısından Önemi. 15. Finans Sempozyumu Konferansı
3-) Doğan Kutukız, Emre Ergün, Abdullah Uslu, 2011. Seyahat İşletmelerinde Paket Tur Maliyetinin Oluşumu Ve Paket Tur Maliyetini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Uygulama. 12. Ulusal Turizm Kongresi
4-) ŞAKİR SAKARYA, DOĞAN KUTUKIZ, YAKUP ÜLKER, 14. Ulusal Finans Sempozyumu Konferansı Dahilinde "14. Finans Sempozyumu ''Reel Sektör-Finans Sektörü Etkileşimi" Bildiri Kitapçığındaki "Basel II Düzenlemeleri Açısından Stres Testlerinin Kullanımı Ve Son Gelişmeler", 117-135 pp., Konya, 03-06 Kasım 2010 - 2010
5-) DOĞAN KUTUKIZ, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Konferansı dahilinde "Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu" Bildiri Kitapçığındaki "Turizm İşletmelerinde Yiyecek Maliyet-Karlılık İlişkisi Ve Bunu Etkileyen Faktörler", 443-450 pp., İzmir, 21-23 Kasım 2007 - 2007
6-) Kutukız Doğan, 2007. Turizm İşletmelerinde Yiyecek Maliyet Karlılık İlişkisi Ve Bunu Etkileyen Faktörler. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Konferansı

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kutukız, D.D., Uslu, Ö.G.A., Özdek, E., Derinkök, A.E., 2015. KIRSAL YOKSULLUĞUN GİDERİLMESİNDE KIRSAL TURİZMİN YER VE BİR UYGULAMA. 4. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kutukız Doğan, 2019. Turizmde Finans/. Yayın Evi: İmaj Editör Adı: Doğan KUTUKIZ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kutukız Doğan, Aydemir İsmail, 2018. Yenilikçilik Ve Girişimcilik/Girişimcilik Ve Finans. Yayın Evi: GAZİ KİTABEVİ Editör Adı: Hulusi DOĞAN, Doğan KUTUKIZ, Işıl Arıkan SALTIK
2-) Yaşar Sarı, İsmail Çınar, Doğan Kutukız, 2006. Progress In Tourism Marketing/. Yayın Evi: Elsevier Editör Adı: Metin KOZAK; Luisa ANDREU

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kutukız Doğan, 2017. UYGULAMALI MUHASEBE DENETİMİ TEORİDEN PRATİĞE/BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DENETİM UYGULAMASI. Yayın Evi: Detay Editör Adı: BİLENi, Abdulkadir AYDEMİR, İsmail
2-) Kutukız Doğan, 2016. TEMEL MUHASEBE TEORİ VE UYGULAMALAR/Hesapların Temel İşleyiş Mantığı Ve Hesap Açma İşlemleri. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof.Dr. Abdulkadir BİLEN, Yrd.Doç.Dr. İsmail AYDEMİR
3-) Kutukız Doğan, 2016. TEMEL MUHASEBE TEORİ VE UYGULAMALAR/Muhasebenin Temel Tabloları. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof.Dr. Abdulkadir BİLEN, Yrd.Doç.Dr. İsmail AYDEMİR
4-) Kutukız Doğan, Ergün Emre, 2016. TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYETLER VE KONTROLÜ/TURİZM İŞLETMELRİNDE MALİYET-HACİM-KAR ANALİZLERİ. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Yrd. Doç.Dr. Nurettin AYAZ, Yrd.Doç.Dr. Bayram AKAY
5-) Öncü Mehmet Akif, Şahin Özkan, Kutukız Doğan, 2016. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ/Girişimciliğin Finansmanı. Yayın Evi: Nobel akademik Yayıncılık Eğitim danışmanlık Ltd Şti Editör Adı: Prof.Dr. Kahraman ÇATI
6-) Kutukız Doğan, Uslu Abdullah, 2013. OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ/OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİK UYGULAMALARI. Yayın Evi: SİDAS Editör Adı: MUAMMER MESCİ, ÖZNUR BOZKURT
7-) Kutukız Doğan, 2009. GENEL MUHASEBE/. Yayın Evi: LİSANS Editör Adı: Yrd.Doç.Dr. Şefika DEMİRHAN
8-) Kutukız Doğan, 2008. TURİZM SEKTÖRÜ/ Eğlence TUrizmi. Yayın Evi: URAK Editör Adı: Melih BULU; İ.Hakkı ERASLAN
9-) Kutukız Doğan, 2007. TURİZM SEKTÖRÜ. Yayın Evi: URAK Editör Adı: Melih BULU; İ.Hakkı ERASLAN

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Örnek Olay İncelemeli.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Genel Muhasebe.

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: KIRSAL ALANLARDA KADIN GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL SORUNLAR : MİLAS (MUĞLA) – BYDGOSZCZ (POLONYA) KARŞILAŞTIRMASI. Konu: Kadın Girişimciler, finansal sorunlar. CEREN-ÖZDEN. 2019
2-) Tez Adı: Alternatif Turizmin Bölge Ekonomisi Üzerindeki Etkisi: Samsun Örneği. Konu: Turizm. Harun -ARSLAN. 2018
3-) Tez Adı: Konaklama işletmelerinde nepotizmin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi: Antalya örneği. Konu: Turizm. Ulaş -KILIÇARSLAN. 2018
4-) Tez Adı: Konaklama işletmelerinin Seyahat Acentalarını Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Konu: Turizm. Birol -ÖZTÜRK. 2018
5-) Tez Adı: Türkiye'deki Muhafazakar Kesimin Tatil Algısı ve İç Turizm Piyasası İçerisindeki Yeri: Malatya Örneği. Konu: Turizm. Ahmet Emre -DERİNKÖK. 2017
6-) Tez Adı: Finansal kiralama (Leasing): Marmaris' teki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde uygulanması. Konu: Turizm. Emine -ÖZDEK. 2016
7-) Tez Adı: Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisi: Muğla'daki Butik Otellere Yönelik Bir Uygulama. Konu: Deneyimsel Pazarlama. Derya -Güney. 2015
8-) Tez Adı: Turizm Eğitimi Almış Sektör Çalışanlarının Kariyer Beklentileri: Fethiye Örneği. Konu: Turizm Eğitimi. Hatice -Bilici. 2015
9-) Tez Adı: Konaklama İşletmelerinde Satış Gücünün Etkin Kullanımı: Bodrum ve Ankara Örneği. Konu: Turizm. Fuat -AKSOY. 2014
10-) Tez Adı: Turizmde Tüketici Motivasyonlarının Konaklama Tipi Seçimine Etkisi: Didim (Altınkum) Örneği. Konu: Turizm. MELTEM-ÖZDEMİR. 2014

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Sektör Analizi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı . 2010-2010

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Girişimcilik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KIRSAL ALANLARDA KADIN GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL SORUNLAR VE BEKLENTİLER:MİLAS(MUĞLA)-BYDGOSZCZ(POLONYA) KARŞILAŞTIRILMASI. 2017-2019

Verdiği Dersler

KON1002 2019-2020 Bahar

Kon. İşl. Muhasebe Uyg.

KON3502 2019-2020 Bahar

Turimzde KOBİ’ler

KON3902 2019-2020 Bahar

Turizmde KOBİ'ler

SYH1008 2019-2020 Bahar

Seyahat İşletmeleri Muhasebe Uygulamaları

SYH2008 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı (20 iş günü)

SYH3010 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı(20 iş günü)

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

YEG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

YEG 5506 2019-2020 Bahar

Varlık Yönetimi

YEG 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL1809 2019-2020 Güz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2019-2020 Güz

Genel Muhasebe

KON2003 2019-2020 Güz

Kon. İşl. Yönetim Muhasebesi

KON3501 2019-2020 Güz

Turizm İşl.’de Finansal Yönetim

KON3903 2019-2020 Güz

Turizm İşl.Finansal Yönetim

YEG 5517 2019-2020 Güz

Girişimciliğin Finansmanı

KON1002 2018-2019 Bahar

Kon. İşl. Muhasebe Uyg.

KON3502 2018-2019 Bahar

Turimzde KOBİ’ler

KON3902 2018-2019 Bahar

Turizmde KOBİ'ler

SYH1008 2018-2019 Bahar

Seyahat İşletmeleri Muhasebe Uygulamaları

TUİ 5521 2018-2019 Bahar

Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi

YEG 5512 2018-2019 Bahar

İşletme Bütçeleri ve Finansmanı

AKD 4002 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞL1809 2018-2019 Güz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2018-2019 Güz

Genel Muhasebe

KON2003 2018-2019 Güz

Kon. İşl. Yönetim Muhasebesi

KON3501 2018-2019 Güz

Turizm İşl.’de Finansal Yönetim

KON3903 2018-2019 Güz

Turizm İşl.Finansal Yönetim

KON4507 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi

TUİ 5503 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

TUİ 7503 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

YEG 5517 2018-2019 Güz

Girişimciliğin Finansmanı