Personel

Doktor Öğretim Üyesi KEMAL AKSOY
Doktor Öğretim Üyesi
Kemal Aksoy
@ E-posta
kemalaksoy@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aksoy Kemal, Simhofer Huber, Patan Bianca, Rothmüller Gabriella, Uray Carmen, Niebauer Gerhard, Stanek Christian, 2008. Untersuchungen an den Jugularvenen von 395 Pferden nach Versorgung mit zwei unterschiedlichen Venenverweilkatheter-Systemen. WIENER TIERARZTLICHE MONATSSCHRIFT

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Deniz Abdülkerim, Aksoy Kemal, Metin Mert, 2019. Economic Loss and Metabolic Diseases Associated with Subclinical Ketosis in Dairy Cattle Farms Being Part of Sustainable Rural Development. III. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Aksoy Kemal, Deniz Abdülkerim, 2019. The Impact of Calf Mortality on Rural Development. III. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Aksoy Kemal, 2018. Blood Vessel Disorders of Horses. International Junior vet Congress
4-) Aksoy Kemal, Simhofer Huber, Patan Bianca, Rothmüller Gabriella, Uray Carmen, Stanek Christian, Niebauer Gerhard, 2015. Clinical, Ultrasonographic and Bacteriological Investigations of Jugular Veins in 395 Horses During and After Intravenous Medication Using Indwelling Venous Catheters. 32nd World Veterinary Congress

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) journal of istanbul veterinary sciences. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Journal of Istanbul Veterinary Sciences . 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Untersuchungen an den Jugularvenen von 395 Pferden nach Versorgung mit zwei unterschiedlichen Venenverweilkatheter-Systemen - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu çalışmanın amacı, recurrent airway obstruction (RAO)’lu olan atlarda serum periostin düzeylerinin tanısal ve prognostik önemini araştırmaktır. Periostin ve fibrinojen, haptoglobin ve serum amiloid A içeren akut faz proteinleri arasındaki korelasyon ve ilişki RAO olan veya olmayan atlarda da yansıtılacaktır. Bu nedenle RAO'lu atlardan (n = 15, çalışma grubu) tedavi öncesi ve sonrası ve aynı zamanda sağlıklı atlardan (n = 15, kontrol grubu) kan örnekleri ve bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı alınacaktır. Periostin ve akut faz proteinleri ticari olarak temin edilebilen ELISA kitleri ve yöntemleri kullanılarak analiz edilecektir. Periostin, hava yolu epitel hücreleri ve akciğer fibroblastlarında interlökin IL-4 ve IL-13 tarafından indüklenen hücre dışı bir matriks proteinidir. TH2 ile ilişkili havayolu inflamasyonunun önemli bir biyomarkeri ve hava yolu eozinofili için potansiyel bir belirleyici olduğu kanıtlanmıştır. İnsan tıbbında, periostinin, eozinofil alımı, hava yolu yeniden modellemesi, bir Th2 fenotipinin gelişimi ve iltihaplı mediatörlerin ekspresyonunun artması gibi alerjik iltihaplanmanın birçok yönüne dahil olduğu da gösterilmiştir. Tekrarlayan hava yolu tıkanıklığı (RAO) kronik öksürük, burun akıntısı ve solunum zorluğu ile karakterize atların ortak, performans sınırlayıcı, alerjik bir solunum hastalığı hastalığıdır. Duyarlı atlar yaygın alerjenlere maruz kaldıklarında hava yolu tıkanıklığı epizodları görülür. Atlarda RAO ile ilişkili periostini içeren moleküler mekanizmalar tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışma, periostin ve patolojisi mekanizmalarındaki rolünün, periostinin sırasıyla RAO'nun saptanması ve tedavisi için bir biyobelirteç ve terapötik hedef olarak hizmet etme potansiyelini değerlendirmek için hava yolu tıkanıklığı üzerindeki rolüne odaklanacaktır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Solunum Sistemi Hastalığı (Recurrent Airway Obstruction=Rao) Olan Atlarda Serum Periostin Düzeyinin Diagnostik ve Prognostik Öneminin Araştırılması. 2019--1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Dirofilaria immitis (D. immitis) köpek ve kedi kardiyo-pulmoner dirofilariazisden sorumlu olan parazitik zoonotik bir nematoddur ve insanlarda da pulmoner dirofilariazisine neden olmaktadır. Ülkemizde köpeklerde oldukça yaygın görülmesine rağmen (%1,52-65,4) kedilerde hastalığın varlığı ve prevalansı ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı halk sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri bulunan D. immitis enfeksiyonunun kedilerdeki varlığının ve prevalansının belirlenmesidir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesindeki Kedilerde Drofilaria immitis Enfeksiyonunun Prevalansının Araştırılması. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Ketozis gibi metabolizma hastalıkları ülkemiz için ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu çalışmanın amacı Ege Bölgesi’nde subklinik ketozis prevalansını ortaya çıkarmak, çıkan sonuçların metabolik hastalıklar, üreme parametreleri ve süt verimi ile olan ilişkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Hastalığın görülme sıklığının tespiti ile koruyucu önlemler almak mümkün olacaktır. Bu sayede ortaya çıkabilecek ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ketozis sığır sürülerinde çok sık görülen ciddi kayıplara neden olan ve beraberinde döl veriminin bozulması, süt verimi kaybı ve abomasum deplasmanı gibi önemli hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu çalışma sayesinde ortaya çıkabilecek muhtemel subklinik ketozis olgularına karşı alınacak tedbirler ile sebep olduğu bu tarz ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hastalığın ortaya çıkış nedenlerinin değerlendirilmesi de bu çalışmanın amaçlarındandır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi'nde süt ineklerinde subklinik ketozis prevalansı ve metabolik ve reprodüktif hastalıklar ile ilişkisi.. 2019--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Projeyle antibiyotiklerin kurbanlık hayvanların karaciğerlerindeki varlığı, miktarı ve yaygınlığı ortaya konarak tüketici sağlığına oluşturduğu riskler belirlenecektir. Ülkemizde ilk defa yapılacak bu çalışmayla, kalıntı izleme programlarının dışında olan ve yıllık kırmızı üretiminin % 25’inin elde edildiği kurbanlık hayvanlarda, antimikrobiyal ajanların bilinçsizce ve kontrolsüz bir şekilde kullanımının ilgili kurum ve kuruluşlarca denetiminin sağlanması, yine satış öncesi et ve iç organların olası ilaç kalıntıları yönünden etkin immunolojik ve kromatografik tekniklerle araştırılmasının sağlanması ve sürdürülmesinin gerekliliği kamu otoritesine önerilecektir. Bu araştırmayla kurbanlık hayvanlarda antimikrobiyal kalıntı varlığının miktarı, yaygınlığı, tüketici sağlığına olan zararı ve en önemlisi direnç geliştirme potansiyelleri hakkında bilgi edinilecek, bu sorunların çözümü ve gelişen direncin moleküler olarak ortaya konulması için yapılacak projelere temel oluşturacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kurbanlık Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntı Varlığının ve Yaygınlığının Belirlenmesi.. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Propolis ile Enrofloksasin'in farmakokinetik etkileşiminin incelenmesi.. 2019--1

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Öğrencilerle Sokak Hayvanları yararına kermes etkinliği(4 Ekim Hayvanları Koruma Günü-Milas). Milas/Türkiye. . 2019
2-) Öğrencilerle Sokak Hayvanları Besleme Etkinliği (Bodrum). Bodrum/Türkiye. . 2019
3-) Öğrencilerle Sokak Hayvanları Besleme Etkinliği (4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü-Milas). Milas/Türkiye. . 2018

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Bölüm başkanlığı. Türkiye. . 2019
2-) bölüm başkanlığı. Türkiye. . 2018

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Anabilim Dalı Başkanlığı. Milas/Türkiye. . 2019
2-) Anabilim Dalı Başkanlığı. Milas/Türkiye. . 2018

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Uluslararası VETEXPO 2019 Veteriner Bilimleri Kongresi. Türkiye. . 2019

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Sığırlarda Abdominal Ultrasonografi ve Solunum Sisteminde Ultrasonografi, Temel Ultrasonografi Bilgisi ve Reprodüktif Ultrasonografi. Türkiye. . 2017
2-) 1.sokak hayvanları kongresi. Türkiye. . 2016
3-) Vetakademi kampüs. Sırbistan. . 2016
4-) Kedi ve Köpeklerde Reprodüktif Ultrasonografi. Türkiye. . 2016
5-) Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Liseler Arası Şiir Okuma Yarışması. Türkiye. . 2016

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Atlarda IV Kateter Uygulamaların Klinik Önemi-Türk At Hekimleri Derneği. Muğla/Türkiye. . 2020
2-) Petshop Veteriner Hekimliği Hizmet İçi Eğitimi-Hayvan Refahı. Türkiye. . 2017
3-) Hayvansal Kökenli Gıda Zehirlenmeleri ve İlaç Kalıntı Riskleri-2 ayrı sunum. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

VET2502 2019-2020 Bahar

KEDİ VE KÖPEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

VET1502 2018-2019 Bahar

VETERİNER HEKİMLİĞİ TOPLUM İLİŞKİSİ

VET1501 2018-2019 Güz

YEREL YÖNETİMLER VE HAYVAN HAKLARI