Personel

Doktor Öğretim Üyesi KÜBRA KARAOSMANOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Kübra Karaosmanoğlu
@ E-posta
kkara@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3194

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Pazarlama Programı

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Pazarlama Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MUĞLA İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞLETME 1983

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 1986

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 5 TEMMUZ 1995

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2018. ÇALIŞAN BİREYLERİN YEŞİL ÜRÜN REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIKLARI1. BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL
2-) Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2018. TÜKETİCİLERİN HEDONİK SATINALMA DAVRANIŞLARININ SOSYO EKONOMİK FAKTÖRLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish Studies

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, Hız Gülay, Benli Tahir, 2013. A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’xx Awareness of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case.. International Journal of Business and Management

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Benli, Karaosmanoğlu K.,TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE MESLEK STAJINI YAPAN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ALAN ÇALIŞMASI Yıl: 8, Sayı: 88 - 2005
2-) Karaosmanoğlu K., Dinçer O.,Reklamlar Aracılığıyla Değişen Genç Ebeveyn Kimlikleri, Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı, Basılı Tebliğ, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 25 Mayıs 2005 İstanbul - 2005
3-) Karaosmanoğlu K.,E- Ticaretin Türkiye Profili ve İnternet , Başar Bilgi Bankası Mevzuat Dergisi Yıl:5, Sayı: 53, Mayıs 2002) - 2002

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2017. Çalışan Bireylerin Yeşil Ürün Reklamlarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları. Business and Management Studies: An International Journal
2-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, 2017. Bir Pazarlama Stratejisi Olarak İçerik Pazarlama. Mesleki Bilimler Dergisi
3-) Karaosmanoğlu Kübra, Kızgın Yıldıray, 2009. Tüketicilerin Satın Aldıkları MarkalıMobilya Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Degiskenlerin Belirlenmesi. Finans Politik Ekonomik Yorumlar

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, Örmeci Güney Gülay, Taş Özlem, 2017. TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM BAĞLAMINDA YEŞİLTÜKETİM EĞİLİMLERİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖREFARKLILIKLARI. 1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLETOURISM CONGRESS
2-) Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2017. Tüketicilerin Hedonik Satın Alma Davranışlarının Sosyo EkonomikFaktörlere Göre Karşılaştırılması. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
3-) Marangoz, M., Hız, G., Karaosmanoğlu, K., 2016. Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü ve Önemi. III.Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
4-) Hız, G., Karaosmanoğlu, K., 2015. Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyorlar mı?. II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU
5-) Hız Gülay, Karaosmanoğlu Kübra, 2015. Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyor Mu?. II. Uluslar arası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
6-) Hız, K., Hız, G., Karaosmanoğlu, K., 2006. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Gençliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Tüketim Kavramına Bakışı: Muğla (Üniversitesi Örneği) . Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslar arası Ekonomi Konferansı
7-) Karaosmanoğlu, K., Dinçer, O., 2005. Karaosmanoğlu K., Dinçer O.,Reklamlar Aracılığıyla Değişen Genç Ebeveyn Kimlikleri, , Basılı Tebliğ, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 25 Mayıs 2005 İstanbul. Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı
8-) Karaosmanoğlu, K., Kızgın, Y., Benli, T., 2003. Konaklama İşletmelerinde İstihdam Edilen Personel Profili ve Meslek Eğitimin Önemi Üzerine Bir Alan Çalışması: Marmaris Örneği. Mesleki ve Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Konferansı IVETA,
9-) Karaosmanoğlu, K., Benli, T., Kızgın, Y., 2002. Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Esnafların Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerine İlişkin Alan Çalışması: Marmaris Örneği. II.Turizm Şurası

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2017. Çalışan Bireylerin Yeşil Ürün Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler ve Demografik Özelliklere Göre Farklılıkları. Al-Farabi I. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Kartal Suat, 2017. Kuşaklar Arası Helâl Sertifikalı Ürün Tercihleri ve İlgilenim Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Farklılıkları. II. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu
3-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Ertürk Esma, 2017. Tüketicilerin Etnosentrizm Düzeyleri ve Demografik Özelliklerinin Marka Bağlılığı, Ürün kalitesi ve Tuketici Satın Alma Niyetleri Açısından İncelenmesi. Al-Farabi I. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oktik, Ş., Karaosmanoğlu, K., Eltez, A., Benli, T., 200. Güneş-Elektrik Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinin Anket Değerlendirmeleri. V.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,UTES 2004

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) ULUSLARARSI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI - 2013
2-) II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Kitabı - 2006

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Bir Pazarlama Stratejisi Olarak İçerik Pazarlama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 12
2-) TÜKETİCİLERİN HEDONİK SATINALMA DAVRANIŞLARININ SOSYO EKONOMİK FAKTÖRLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Çalışan Bireylerin Yeşil Ürün Reklamlarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: DİZİ İZLEME MOTİVASYONU VE TARİHİ, ASKERİ, SAVAŞ, GÜÇ, BAĞIMSIZLIK, KAHRAMANLIK TEMALI DİZİ TERCİHLERİNİN ETNOSENTRİZM İLE İLİŞKİSİ. Konu: Pazarlamada etnosentrizm. ESMA-ERTÜRK. 2019

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Leonardo da Vinci Projesi çerçevesinde: MYO Öğretim Elemanlarının Bilgi, Beceri İşbirliği ve Endüstri Deneyimlerini Paylaşım Projesi Üyeliği, Almanya Temmuz 2006 - 2006

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) ULUSLARARSI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU. KASIM . TÜRKİYE. 2013

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Uluslararsı Pazarlarda Müşteri Bulmak. Aralık. 1. 2013
2-) Yönetimde İnsan İlişkileri ve Motivasyon (08.09.2005) Muğla Emniyet Müdürlüğü. EYLÜL. 1. 2005
3-) Kalite Standartları ve Turizm Hizmetleri” Fethiye Likya World Tatilköyü “Likya World Vizyon 2004 Semineri”, 24 mart 2004. MART. 1. 2004
4-) Önbüro Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması” ” Fethiye Likya World Tatilköyü “Likya World Vizyon 2004 Semineri”, 27 mart 2004. MART. . 2004
5-) Önbüro Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması” ” Fethiye Likya World Tatilköyü “Likya World Vizyon 2004 Semineri”, 27 mart 2004. MART. 1. 2004
6-) İnsan İlişkileri ve Müşteri Memnuniyetinde Başarı Yöntemleri (Seminer), 11.06.2001 Muğla Telekom Müdürlüğü ve 14.06.2001 Bodrum Telekom Müdürlüğü. HAZİRAN. 1. 2001
7-) Satın Alma Karar Sürecinde TV Reklamlarının Satın Alma Kararına Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Anket Çalışması ( Mart-1997, İİBF, Muğla. MART. 1. 1997
8-) Genç Tüketicinin Jean Pantolon Satın Alma Kararında Markanın Önemi ve Etkinliği Üzerine Bir Uygulama(Şubat-1996, İİBF, Muğla. ŞUBAT. 1. 1996
9-) İş Görenlerde İş Doyumunun Etkilediği Faktörler Açısından Ölçülmesi ve GELİ işletmesi örneği (Kasım-1995,İİBF, Muğla. KASIM. 1. 1995
10-) Tüketicinin Korunması ve Tüketiciyi Koruma Yasasının İrdelenmesi, 8 Eylül 1995 , (Konferans), Marmaris Ticaret Odası.. EYLÜL. 1. 1995

Verdiği Dersler

BRY1008 2019-2020 Bahar

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

İŞY1804 2019-2020 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1802 2019-2020 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2006 2019-2020 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2816 2019-2020 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1801 2019-2020 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1001 2019-2020 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2801 2019-2020 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2835 2019-2020 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ I

İŞY1804 2018-2019 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1802 2018-2019 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2006 2018-2019 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2816 2018-2019 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1001 2018-2019 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2009 2018-2019 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR2801 2018-2019 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ