Personel

Prof.Dr. MURAT BARLAS
Prof.Dr.
Murat Barlas
@ E-posta
mbarlas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1513

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Hidrobiyoloji Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Hidrobiyoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji –Botanik 1976

Yüksek Lisans

Universität Kassel Naturwisseschaftlich Fakultaet Biologie/Limnologie 1982

Doktora

Universität Kassel Naturwisseschaftlich Fakultaet Biologie/Limnologie 1988

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tonguç, A., Grootaert, P., Barlas, M., 2016. A new species of Hercostomus Loew, 1857 (Diptera: Dolichopodidae) from Turkey. Zoology in the Middle East
2-) Yorulmaz, B., Sukatar, A., Barlas, M., 2015. COMPARATIVE ANALYSIS OF BIOTIC INDICES FOR EVALUATION OF WATER QUALITY OF ESEN RIVER IN SOUTH-WEST ANATOLIA, TURKEY. Fresenius Environmental Bulletin
3-) Kaska, Y., Başkale, E., Urhan, R., Katılmış, Y., Gidiş, M., Sarı, F., Sözbilen, D., Canbolat, A.F., Yılmaz, F., Barlas, M., 2013. Natural and anthropogenic factors affecting the nest-site selection of Loggerhead Turtles, Caretta caretta, on Dalaman-Sarıgerme beach in South-west Turkey: (Reptilia: Cheloniidae). Zoology in the Middle East
4-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Barlas, M., 2013. The Tipulidae fauna of southwestern Turkey (Insecta: Diptera: Nematocera). Zoology in the Middle East
5-) Tonguç, A., Barlas, M., 2011. First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna. Journal of Entomological Resarch Society
6-) Tonguç, A., Grichanov, I.Y., Koç, H., Özgül, O., Barlas, M., 2010. Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey. Journal of Entomological Research Society
7-) Tekin, S., Kır, I., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2008. Influence of seasons on heavy metal levels in carp (Cyprinus carpio L.) tissues from Kovada Lake (Turkey). Advances in food sciences
8-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Yorulmaz, B., 2008. Aksu Çayında (Isparta-Antalya) Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki. Ekoloji Dergisi
9-) Tekin, S., Barlas, M., 2008. Concentrations of selected heavy metals in Ligula intestinalis L., 1758 plerocercoids (Cestoda) compared to it host’s (Tinca tinca L., 1758) organs from Beyşehir Lake (Turkey). Helminthologica
10-) Tekin, S., Kır, İ., Barlas, M., 2008. Helminth Parasites of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Beyşehir Lake and Population Dynamics Related to Month and Host Size. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
11-) Solak, C.N., Barlas, M., Pabuççu, K., 2007. Akçay'ın (Büyük Menderes-Muğla) Bacillariophyta Dışındaki Epilitik Algleri. Ekoloji Dergisi
12-) Solak, C.N., Feher, G., Barlas, M., Pabuççu, K., 2007. Use of epilithic diatoms to evaluate water quality of Akçay Stream (Büyük Menderes River) in Mugla/Turkey. Archiv für Hydrobiologie. Supplementband. Large rivers
13-) Kır, İ., Tekin, S., Barlas, M., 2006. Heavy Metal Concentatıons In Organs off Rudd, Scardinus eryhrophthalmus L., 1758 Populating Lake Karatas – Turkey . Fres. Environ. Bull.
14-) Dirican, S., Barlas, M., 2005. Dipsiz ve Çine ( Muğla –Aydın) Çayı’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Balıkları. Ekoloji Dergisi
15-) Koç, H., Barlas, M., 2003. Beiträge zur Ptychopteridae der Türkei (Diptera: Ptychopteridae). Studia Dipterologica
16-) Uğur, A., Barlas, M., Ceyhan, N., Türkmen, V., 2000. Antimicrobial Effects of propolis extracts on Escherichia coli and Staphylococcus aureus strains resistant to various antibiotics and some microorganismus. Journal of Medicinal Food
17-) Musko, I.B., Meinel, W., , Krause, R., Barlas, M., 1990. The Impact of Cd and Different pH on the Amphipod Gammarus fossarum KOCH (Crustacea: Amphipoda). Comparative Biochemistry and Physiology

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karademir, Y., Barlas, M., Karademir, Ç., 2013. Karademir,Y. Barlas,M., Karademir, Ç. A. BIOLOGY DEPARTMENT AND SCIENCE EDUCATION STUDENTS’ ENVIRONMENTAL International Journal on New Trends in Education and Their ImplicationsJuly 2013 Volume: 4 Issue: 3 Article: 11 ISSN 1309-6249. International Journal on New Trends in Education and Their Implications
2-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö.O., 2009. AKSU ÇAYI’NIN SU KALİTESİNİN BİOTİK İNDEKSLERE (DİYATOMLARA VE OMURGASIZLARA GÖRE) VE FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE GÖRE İNCELENMESİ, ORGANİZMALARIN SU KALİTESİ İLE İLİŞKİLERİ. Tübav Bilim Dergisi
3-) Tekin, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2006. Beyşehir Gölü kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın parazitleri üzerine bir araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi
4-) Yılmaz, F., Barlas, M., Yorulmaz, B., Özdemir, N., 2006. A Taxonomical Study on the Inland Water Fishes of Muğla. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences
5-) Solak, C.N., Barlas, M., Pabuççu, K., 2005. Akçay (Muğla-Denizli)’daki Bazı Epilitik Diyatome Taksonlarının Mevsimsel Gelişimi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Dergisi
6-) Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M., Tekin, S., 2004. Karacaören I Baraj Gölünde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’lardaki Parazitlerin mevsimsel Dağılımları ve Etkileri . Türkiye Parazitoloji Dergisi
7-) Barlas, M., Dirican, S., 2004. The Fish Fauna of the Dipsiz- Çine (Muğla –Aydın) Stream. “Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) Çayı’nın Balık Faunası. G. U. Journal of Science (Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi)

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2016. Dipsiz-Çine Çayı (Aydın)’nda Yaşayan Tatlısu Midyesi Unio crassus (Philipsson, 1788) Populasyonunun Morfometrik Özellikleri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
2-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2016. Dipsiz-Çine Çayı (Aydın)’nda Yaşayan Tatlısu Midyesi Unio crassus (Philipsson, 1788) Populasyonunun Morfometrik Özellikleri. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
3-) Özgül, O., Koç, H., Barlas, M., Tonguç, A., 2009. Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası. Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi
4-) Mumcu, F., Barlas, M., Kalyoncu, H., 2009. DİPSİZ - ÇİNE ÇAYLARININ (MUĞLA-AYDIN) EPİLİTİK DİYATOMELERİ . SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ)
5-) Kalyoncu, H., Yorulmaz, B., Barlas, M., Yıldırım, M.Z., Zeybek, M., 2008. Aksu Çayı’nın Su Kalitesi ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Makroomurgasız Çeşitliliği Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi
6-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Yıldırım, M.Z., Yorulmaz, B., 2008. Gastropods of Two Important Streams of Gokova Bay (Mugla, Turkey) And Their Relationships With Water Quality. International Journal of Science & Technology
7-) Sukatar, A., Yorulmaz, B., Ayaz, D., Barlas, M., 2006. Emiralem Deresinin (İzmir-Menemen) Bazı Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik (Bentik Makroomurgasızlar) Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
8-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö.O., Çavuşoğlu, K., 2005. Aksu Çayı’nın Su Kalitesi değişimi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
9-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö.O., Gülboy, H., 2004. Ağlasun Deresinin Su Kalitesinin Fiziko-kimyasal Parametrelerle ve Epilitik Alglere Göre Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
10-) Tekin, S., Kır, İ., Barlas, M., 2004. Balıklarda Ağır Metal Birikimi ve Etkileri. Tabiat ve İnsan
11-) Yılmaz, F., Barlas, M., Kiriş, E., Solak, C.N., 2003. Akçay (Muğla–Denizli) Balıkları Üzerine Bir Araştırma. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
12-) Barlas, M., Kır, İ., 2001. Water Quality of Karacaören I Dam Lake and Investigation on Parasites of Barbels (Barbus capito pectoralis HECKEL, 1843) Inhabiting the Lake. Gazi Un. Journal of the institute of Science and Technology
13-) Barlas, M., 1994. Gökkuşağı Alabalığının Taksonomisi ve Nomenklatürdeki Yeri (Salmo gairdneri Richardson 1836 = Oncorhynchus mykiss WALBAUM 1792). Türkiye Zooloji Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yozukmaz, A., Yabanli, M., Sener, I., Barlas, M., 2016. THE SEASONAL ANALYSIS OF HEAVY METAL CONTENT IN SOFT TISSUES AND SHELL OF THE SPECIES MYTILASTER MARIONI (LOCARD, 1889), GATHERED FROM THE LAKE BAFA. 41 st CİESM Congres Proceeding KİEL (Allemagne)
2-) Gümüş, N.E., Akgöz, C., Barlas, M., 2016. Investigations of Physical and Chemical Properties of Eber Lake (Afyonkarahisar/Turkey). Symposiun on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2016)
3-) Zeybek, M., Barlas, M., 2016. Species Composition of Macrozoobenthos in Kargı Stream (Antalya/Turkey). Symposiun on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2016)
4-) Yozukmaz, A., Yabanlı, M., Şener, İ., Barlas, M., 2016. THE SEASONAL ANALYSIS OF HEAVY METAL CONTENT IN SOFT TISSUES AND SHELL OF THE SPECIES MYTILASTER MARIONI (LOCARD, 1889), GATHERED FROM THE LAKE BAFA. uluslararası kongre Rapp. Comm. int. Mer Médit., 41, 2016
5-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2014. Unionid Mussels Dwelling in Turkey's Freshwaters: Studies and Importance of Unionid Mussels. FABA
6-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2012. 2012. Dipsiz-Çine çayı (Muğla-Aydın)’ndan alınan su, sediment ve Unio crassus (Bivalvia:Unionidae) Örneklerinde ağır metal miktarlarının araştırılması. FABA
7-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Yorulmaz, B., Şerbetçi, B., 2009. Use of Diatoms for Water Quality Evaluation in Aksu River (Turkey). The International Conference on "Lakes and Nutrient Loads - Alblakes
8-) Yorulmaz, B., Barlas, M., Yılmaz, F., Özdemir, N., 2008. Fishing Activities and Pollution Risk on Köyceğiz-Dalyan Lagoon System. EIFAC Symposium on Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries And Aquaculture
9-) Barlas, M., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., Kalyoncu, H., 2008. Ecological Status of Inland Waters of Muğla, (Antalya,Turkey, 21-24 May 2008). EIFAC Symposium on Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries And Aquaculture
10-) Barlas, M., 2005. Enlargement and Integration Workshop Implementation of the Water Framework Directive: Ecological status and intercalibration of surface water quality. Lakes Intercalibration workshop
11-) Kır, İ., Tekin, S., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2005. Concentratıons of Some Heavy Metals in Water, Sediment and Carassius carassius from the Kovada Lake. II. International Environmental Protection Symposium
12-) Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N., Yorulmaz, B., 2003. Ther Freshwater Fishes of Mugla (SW-Turkey). International Symposium of Fisheries and Zoology

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tonguç, A., Barlas, M., 2016. Seasonal flight period of long legged flies (Dolichopodidae, Diptera) species in the inner western Anatolia region. Uluslararası Symposiun on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2016)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tonguç, A., Barlas, M., 2016. Seasonal flight period of long legged flies (Dolichopodidae, Diptera) species in the inner western Anatolia region. Symposiun on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2016)
2-) Tonguç, A., Barlas, M., 2016. Abundance and habitat preferences of Dolichopodidae (Diptera) in three provinces (Afyonkarahisar, Kütahya and Uşak). Symposiun on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2016)
3-) Tonguç, A., Barlas, M., 2016. The Dolichopodidae (Diptera) fauna of inner western Anatolia (Turkey). on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2016)
4-) Öğlü, B., Yorulmaz, B., Barlas, M., 2016. Heavy Metal Concentrations in Squalius fellowesii (Günther, 1868) inhabiting Tersakan Stream. Symposiun on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2016)
5-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2015. A Preliminary Research on the Ghost Crab Population Dwelling on Iztuzu Beach (Dalyan, Turkey). 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Barlas, M., 2016. Akarsu ve Göllerde Su Kalitesinin Fiziko-Kimyasal Yöntemlerle Belirlenme Kriterleri. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
2-) İlemin, Y., Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2015. Su Samurları Hakkında Ülkemizde Yapılan Çalışmalar ve Lutra lutra (Linnaeus, 1758)’nın Muğla’daki Güncel Durumu. Su Samurunun Türkiye'deki Durumu IV. Sempozyum
3-) Tonguç, A., Küçükberber, M., Barlas, M., Koç, H., 2013. Muğla İli Dolichopodidae (Diptera) Faunası. Su ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu
4-) Koç, H., Barlas, M., Özgül, O., Bilgin, S., 2013. Muğla İli Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası”. ”, 22-23 Mayıs 2013, Marmaris (2013) . Su ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu
5-) Koç, H., Özgül, O., Molla, Y., Barlas, M., 2013. Muğla İli Tipulidae (Diptera) Faunası”. ”, 22-23 Mayıs 2013, Marmaris (2013). Su ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu
6-) Yorulmaz, B., Sukatar, A., Barlas, M., 2013. Eşen Çayı’nın Bentik Makro Omurgasız Çeşitliliği ve Su Kalitesi ile ilişkisi” 22-23 Mayıs 2013, Marmaris (2013) . Su ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu
7-) Barlas, M., Erdem, H.G., Solak, C.N., 2013. Köyceğiz Gölü Diyatomeleri (Batı Akdeniz Havzası). FABA
8-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2013. Avrupa Porsuğunun (Meles meles L., 1758) Biyoekolojisi ve Muğla(Türkiye)’daki Yayılışı. Porsuk ve Sansarların Türkiye’deki Durumu Sempozyum 1
9-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Yorulmaz, B., 2012. Türkiye'deki Su Politikaları ve Bu Politikalarda Limnologların Yeri. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
10-) Tekin, S., Barlas, M., Başyiğit, B., Kayrak, Ş., 2012. Antalya körfezinin suyunda ve sedimentinde tespit edilen ağır metal düzeyleri ile bazı fizikokimyasal parametreler arasındaki ilişkiler. FABA
11-) Kalyoncu, H., Dayıoğlu, H., Tokgözlü, A., Barlas, M., 2012. 2012. Andık Deresi (Isparta)'nde Yoğun Olarak Belirlenen Taksonların ve Su Kalitesinin istasyonlara Göre Değişimi ve CBS Haritalarında Gösterimi. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
12-) Tekin, S., Aktan, N., Barlas, M., Ayvaz, Y., 2011. Işıklı Gölü’nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L.,1758)’ın bazı doku ve organlarındaki ağır metal miktarları ile total boyları ve ağırlıkları arasındaki ilişkiler. FABA
13-) Tekin, S., Barlas, M., Aktan, N., Başyiğit, B., 2011. Işıklı Gölü’nün suyunda tespit edilen ağır metal düzeyleri ile bazı fiziko-kimyasal parametreler arasındaki ilişkiler. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
14-) Şerbetçi, B., Kalyoncu, H., Barlas, M., 2011. Darı Deresi Su Kalitesinin Ötrofikasyon Kirlilik (EPI-D) İndeksine Göre Belirlenmesi ve Suyun Fizikokimyasal Yapısı ile İlişkisi. FABA
15-) Kalyoncu, H., Zeybek, M., Barlas, M., Yorulmaz, B., Şerbetçi, B., 2010. Su Kalitesi Çalışmalarında Saprobi İndeks Uygulamaları ve Versiyonlarının Karşılaştırmalı Performansları. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
16-) Kalyoncu, H., Barlas, M., Şerbetçi, B., Gün, B., Dayıoğlu, H., Yorulmaz, B., Zeybek, M., 2010. Aksu Çayının Su Kalitesinin Omnidia Programına Göre Belirlenmesi, Karşılaştırılmalı ve İndekslerin Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkisi. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
17-) Barlas, M., 2010. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Samuru Koruma ve İzleme Projesi. Özel Çevre Koruma Bölgeleri Biyoçeşitlilik İzleme ve Koruma Sempozyumu
18-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Barlas, M., 2010. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tıpuloidea Faunası (Diptera, Nematocera). Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu
19-) Tonguç, A., Koç, H., Barlas, M., Özgül, O., 2010. Marmara Bölgesi Dolichopodidae (Diptera) Faunası, , Denizli, 21-25 Haziran 2010.. 20. Biyoloji Kongresi
20-) Barlas, M., Birol, N., 2010. Bentik Makroinvertebratlar ve Çevresel Değişkenlerin İlişkilendirilmesi. 20. Biyoloji Kongresi
21-) Birol, N., Barlas, M., 2010. Su Kalitesinin Belirlenmesinde Çeşitli Biyotik İndekslerin Kullanılması. 20. Biyoloji Kongresi
22-) Tekin, S., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2008. Beyşehir Gölünde Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca l., 1758)’nda Bazı Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Değişimi. Göller Yöresi Kongresi
23-) Koç, H., Barlas, M., 2008. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera-Nematocera) Faunası. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
24-) Özgül, O., Koç, H., Barlas, M., 2008. Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera-Nematocera) Faunası. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
25-) Tonguç, A., Civelek, H.S., Koç, H., Barlas, M., Özgül, O., Durmuş, O., 2008. Güneybatı Anadolu Bölgesi Dolichopodidae (Diptera-Brachycera) Faunası. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
26-) Yorulmaz, B., Sukatar, A., Barlas, M., 2008. Eşen Çayı (Kocaçay) Bentik Makroomurgasız Faunası ve Su kalitesi ile İlişkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
27-) Birol, N., Barlas, M., Yorulmaz, B., 2008. Dipsiz Çine Çayı (Muğla-Aydın)’nın Bentik Makroomurgasız Faunasının Belirlenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
28-) Barlas, M., Kalyoncu, H., Yorulmaz, B., Birol, N., 2008. İki Farklı Akarsuda EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) / Chironomus sp. Oranlarının Su Kalitesi ile İlişkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
29-) Tekin, S., Kır, İ., Barlas, M., 2008. Beyşehir Gölü’nün Suyunda, Sedimentinde, Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758)’ında ve endo paraziti Ligula intestinalis ( L., 1758)’te Bazı Ağır Metal Birikiminin Araştırılması. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
30-) Tekin, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2007. Beyşehir Gölü’nün Su ve Sedimentindeki bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Değişimi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
31-) Tonguç, A., Barlas, M., Kalyoncu, H., Yorulmaz, B., 2007. Eşen Çay (=Koca Çay-Muğla)’ın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
32-) Kalyoncu, H., Barlas, M., 2006. Aksu Çayının Su Kalitesinin Fizikokimyasal ve Biyolojik Yönden Belirlenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
33-) Şen, A., Semiz, A., Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N., Yorulmaz, B., 2006. Muğla-Dalaman Sulak Alanındaki Balıklar ve Bu Alandaki Organik Kirliliğin Balık Biyomarkör Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesiyle Tespiti. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
34-) Gökgöz, A., Barlas, M., Özdemir, N., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., Urhan, R., Kaska, Y., 2006. Dalaman (Muğla) Bölgesi sulak Alanı’nın Hidrojeolojisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
35-) Tosmur, B., Balcı, A., Demirak, A., Barlas, M., 2004. Muğla Yöresinde Üretilen Çam Ballarının Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. XVIII Ulusal Kimya Kongresi
36-) Tekin, S., Kır, İ., Barlas, M., 2004. Kovada Gölü (Isparta) Suyunda ve Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca L., 1758) ‘ında Bazı Ağır Metal Birikiminin Araştırılması. I.Ulusal Limnoloji Çalıştayı
37-) Sukatar, A., Yorulmaz, B., Ayaz, D., Barlas, M., 2004. Emiralem Deresinin (İzmir-Menemen) Bazı Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu
38-) Sarıkürkçü, C., Tosmur, B., Türkmen, V., Barlas, M., Balcı, A., Demirak, A., 2003. Muğla Yöresinde Üretilen Çam Ballarının Fizikokimyasal içerikleri Üzerine Çevresel Faktörlerin Etkisinin Araştırılması. BK-P45. XVII. Ulusal Kimya Kongresi
39-) Yorulmaz, B., Barlas, M., Özdemir, N., Yılmaz, F., 2003. Dalaman Çayı (Muğla) Su kalitesinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
40-) Özdemir, N., Yılmaz, F., Barlas, M., Yorulmaz, B., 2003. Namnam Çayı (Köyceğiz) Balık Faunası ve Ekolojik Özellikleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
41-) Yılmaz, F., Barlas, M., Kiriş, E., Solak, C.N., 2002. Akçay (Muğla-Denizli) Balıkları Hakkında Bir Araştırma. XVI. Biyoloji Kongresi
42-) Barlas, M., Mumcu, F., Solak, C.N., Çoban, O., 2002. Akçapınar Deresi ve Gökova Kadın Azmağı Deresi (Muğla) Epilitik Algleri Üzerinde Bir Araştırma. XVI. Biyoloji Kongresi
43-) Barlas, M., İmamoğlu, Ö., Yorulmaz, B., 2002. Tersakan Çayı’nın (Muğla-Dalaman) Su Kalitesinin İncelenmesi. XVI. Biyoloji Kongresi
44-) Barlas, M., İmamoğlu, Ö., Yorulmaz, B., Mumcu, F., 2001. Muğla İlindeki Bazı Önemli Akarsularda Yaşayan Ephemeroptera (Insecta) Faunası. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
45-) Barlas, M., Dirican, S., Özdemir, N., 2001. Tersakan Çayı (Dalaman-Muğla) Balık Faunası . XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
46-) Barlas, M., Mumcu, F., Dirican, S., Solak, C.N., 2001. Sarıçay (Muğla-Milas)’da Yaşayan Epilitik Diatomların Su Kalitesine Bağlı Olarak İncelenmesi. IV. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi
47-) Barlas, M., İmamoğlu, Ö., Yorulmaz, B., Kiriş, E., 2001. Sarıçay (Muğla-Milas)’ın Su Kalitesinin ve Makrozoobentik Faunasının İncelenmesi. IV. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi
48-) Barlas, M., Yılmaz, F., Dirican, S., 2001. Sarıçay (Milas) ve Dipsiz-Çine Çaylarında Yaşayan Yeni Bir Ekzotik Tür: Lepomis gibbosus (Perciformes- Centrarchidae). IV. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi
49-) Barlas, M., İmamoğlu, Ö., Akboyun, Ö., 2000. Dipsiz ve Çine Çayının (Muğla-Aydın) Ephemeroptera (Insecta) Faunası. 15. Ulusal Biyoloji Kongresi “Uluslar Arası Katılımlı”
50-) Yılmaz, F., Barlas, M., Yorulmaz, B., Dirican, S., Öğretmen, F., 2000. Endemik Bir Tür Olan Ladigesocypris ghigii (Gienferrari, 1927) Hakkında Bir Araştırma. IV. Su Ürünleri Sempozyumu
51-) Barlas, M., Yılmaz, F., Dirican, S., Yorulmaz, B., 2000. Yuvarlak Çay’ın (Köyceğiz- Muğla) Balık Faunası’nın İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu
52-) Barlas, M., Yılmaz, F., İmam Oğlu, Ö., Akboyun, Ö., 2000. Yuvarlakçay (Köyceğiz- Muğla)’ın Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi. Su Ürünleri Sempozyumu
53-) Yılmaz, F., Barlas, M., Mumcu, F., Öğretmen, F., 2000. Muğla İlindeki Balık Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma . Su Ürünleri Sempozyumu
54-) Barlas, M., Yorulmaz, B., 1999. Su Samurları (Lutra lutra)’nın Muğla ve Çevresindeki Yayılışı. Su Samurunun Türkiye’deki Durumu Sempozyumu
55-) Barlas, M., Dirican, S., 1999. Su Samurunun İçinde Yaşadığı Suların Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Su Samurunun Türkiye’deki Durumu Sempozyumu
56-) Özdemir, N., Barlas, M., Özdemir, N., 1999. Dünyada ve Türkiye’de Su Samurlarını Bekleyen Tehlikeler ve Alınacak Tedbirler. Su Samurunun Türkiye’deki Durumu Sempozyumu
57-) Özdemir, N., Barlas, M., Özdemir, N., 1998. Dalaman Kapukargın Köyünde Bulunan Kocagöl”ün Limnolojik Açıdan İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu
58-) Kalyoncu, H., Barlas, M., 1997. Isparta deresinde tespit edilen istasyonlarda yoğun olarak belirlenen Epilitik diyatomların su kalitesine bağlı olarak mevsimsel gelişimleri. IX. Ulusal su Ürünleri Sempozyumu
59-) Barlas, M., 1995. Akarsu Kirlenmesinin Biyolojik ve Kimyasal yönden Değerlendirilmesi ve Kriterleri. Doğu Anadolu Bölgesi I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu
60-) Özdemir, N., Barlas, M., 1995. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Kirlenme Sorunu ve Bunun Balıkçılık Bakımından Önemi Üzerine İnceleme. Doğu Anadolu Bölgesi I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu
61-) Barlas, M., İkiel, C., Özdemir, N., 1995. Gökova körfezine Akan Tatlısu Kaynaklarının Fiziksel ve Kimyasal Açıdan İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi I. ve II. Su ürünleri Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yorulmaz, B., Sukatar, A., Barlas, M., 2016. The Benthic Macroinvertebrate Fauna of Eşen River . Symposiun on Euro-Asian Biodiversity (SEAB-2016)
2-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2015. Dipsiz-Çine Çayı’nda Bulunan Unio crassus’un Biyolojik Parametreleri. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
3-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2015. Karşılaşılan Memeliler - I. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
4-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2015. Ocypode Cinsine Ait Türlerin Önemi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
5-) Yılmaz, Ö., Barlas, M., 2013. Yüksek Öğretim Kurulu’na Bağlı Ulusal Tez Merkezi Bünyesinde Bulunan Denizli Yöresi’ne İlişkin Akademik Biyoçeşitlilik Çalışmaları Üzerine Bir Derleme. Denizli Biyoçeşitliliği ve Önemi Çalıştayı

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Barlas, M. & Wıddıg, T., 1995, Fische der oberen Eder. Eckdaten der Fischereibiologischen Situation der Eder und ihrer Nebenbäche von der Landesgrenze zu Nordrheinwestfalen bis zur Stauwurzel des Edersees. Auf der Grundlage eines Projecktes der “Gewaessergruppe obere Eder” des Kurhessischen Fischereiverbandes. - 1995
2-) Barlas, M. & Meınel, W., 1987, Biozönotische und Hydrochemische Bestandsaufnahme an der Werra und Ulster, Schriftenrheihe der hessischen landesanstalt für Umwelt., Heft Nr. 58. - 1987
3-) Barlas, M., Brunken, H., Lelek, A., Meınel, W. & Pelz, G. R., 1987, Das Vorkommen der Fische in Fließgewässern des Landes Hessen, Natur in Hessen : Fischartenkataster. Hrsg.: Der Hessische Minister für Landwirtschaft und Forsten 72 s. 2. erweiterte Auflage. Wiesbaden - 1987
4-) Barlas, M., Lelek, A., Meınel, W., Pelz, G.R., & Pıeper, H.G., 1986, Das Vorkommen der Fische in Fließgewässern des Landes Hessen. Natur in Hessen : Fischartenkataster. Hrsg.: Der Hessische Minister für Landwirtschaft und Forsten. 72 s. Wiesbaden - 1986

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Barlas, M., 2002. Hayatın Temeli Su, Ethem Ruhi Fığlalı’ya Armağan, Vadi Yayınları, 63-72 s. - 2002
2-) Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M., Oğuzkurt, D., Mutlu, B., Dere, Ş., Barlas, M., Özcelik, M., 1999, Köyceğiz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Çavuşçu Gölleri, Küçük ve Büyük Menderes Deltası, Güllük Sazlığı, Karamuk Bataklığı’nın Limnolojisi, çevre kalitesi ve biyolojik çeşitliliği, Türkiye İç Suları Araştırma Dizisi, IV, Form Ofset, 372 s. - 1999

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Barlas, M., 2016. ZOOLOJİ. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: ABDURRAHMAN AKTÜMSEK

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Karacaören I Baraj Gölünde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’lardaki Parazitlerin mevsimsel Dağılımları ve Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
2-) The Fish Fauna of the Dipsiz- Çine (Muğla –Aydın) Stream. “Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) Çayı’nın Balık Faunası - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Antimicrobial Effects of propolis extracts on Escherichia coli and Staphylococcus aureus strains resistant to various antibiotics and some microorganismus - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
4-) Heavy Metal Concentatıons In Organs off Rudd, Scardinus eryhrophthalmus L., 1758 Populating Lake Karatas – Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) Helminth Parasites of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Beyşehir Lake and Population Dynamics Related to Month and Host Size - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 7
6-) Natural and anthropogenic factors affecting the nest-site selection of Loggerhead Turtles, Caretta caretta, on Dalaman-Sarıgerme beach in South-west Turkey: (Reptilia: Cheloniidae) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 7
7-) The Tipulidae fauna of southwestern Turkey (Insecta: Diptera: Nematocera) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
8-) First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 5
9-) Influence of seasons on heavy metal levels in carp (Cyprinus carpio L.) tissues from Kovada Lake (Turkey) - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
10-) Akçay'ın (Büyük Menderes-Muğla) Bacillariophyta Dışındaki Epilitik Algleri - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
11-) A Taxonomical Study on the Inland Water Fishes of Muğla - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 3
12-) Aksu Çayı’nın Su Kalitesi değişimi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 5
13-) Ağlasun Deresinin Su Kalitesinin Fiziko-kimyasal Parametrelerle ve Epilitik Alglere Göre Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 15
14-) Akçay (Muğla–Denizli) Balıkları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 6
15-) Akçapınar Deresi ve Gökova Kadın Azmağı Deresi (Muğla) Epilitik Algleri Üzerinde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 1
16-) Tersakan Çayı’nın (Muğla-Dalaman) Su Kalitesinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 1
17-) Sarıçay (Muğla-Milas)’da Yaşayan Epilitik Diatomların Su Kalitesine Bağlı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 14
18-) Sarıçay (Muğla-Milas)’ın Su Kalitesinin ve Makrozoobentik Faunasının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 3
19-) Sarıçay (Milas) ve Dipsiz-Çine Çaylarında Yaşayan Yeni Bir Ekzotik Tür: Lepomis gibbosus (Perciformes- Centrarchidae) - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 4
20-) Yuvarlak Çay’ın (Köyceğiz- Muğla) Balık Faunası’nın İncelenmesi - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 5
21-) Yuvarlakçay (Köyceğiz- Muğla)’ın Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 8
22-) Akarsu Kirlenmesinin Biyolojik ve Kimyasal yönden Değerlendirilmesi ve Kriterleri - Atıf Yılı: 1995 Atıf Sayısı: 17
23-) Gökova körfezine Akan Tatlısu Kaynaklarının Fiziksel ve Kimyasal Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 1995 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The Fish Fauna of the Dipsiz- Çine (Muğla –Aydın) Stream. “Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) Çayı’nın Balık Faunası - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
2-) Antimicrobial Effects of propolis extracts on Escherichia coli and Staphylococcus aureus strains resistant to various antibiotics and some microorganismus - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Aksu Çayında (Isparta-Antalya) Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
4-) Concentrations of selected heavy metals in Ligula intestinalis L., 1758 plerocercoids (Cestoda) compared to it host’s (Tinca tinca L., 1758) organs from Beyşehir Lake (Turkey) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) Gastropods of Two Important Streams of Gokova Bay (Mugla, Turkey) And Their Relationships With Water Quality - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Use of epilithic diatoms to evaluate water quality of Akçay Stream (Büyük Menderes River) in Mugla/Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Beyşehir Gölü kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın parazitleri üzerine bir araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Akçay (Muğla-Denizli)’daki Bazı Epilitik Diyatome Taksonlarının Mevsimsel Gelişimi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Aksu Çayı’nın Su Kalitesi ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Makroomurgasız Çeşitliliği Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
2-) Dipsiz ve Çine ( Muğla –Aydın) Çayı’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Balıkları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) AKSU ÇAYI’NIN SU KALİTESİNİN BİOTİK İNDEKSLERE (DİYATOMLARA VE OMURGASIZLARA GÖRE) VE FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE GÖRE İNCELENMESİ, ORGANİZMALARIN SU KALİTESİ İLE İLİŞKİLERİ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Gastropods of Two Important Streams of Gokova Bay (Mugla, Turkey) And Their Relationships With Water Quality - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Köyceğiz Gölü (Muğla)'nün Zooplankton Faunasının Belirlenmesi ve Fiziko-Kimyasal Parametreler İle İlişkisi - 2014
2-) İç Batı Anadolu Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Dolichopodidae (Insecta, Diptera, Brachycera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi, Muğla Üniversitesi - 2012
3-) Beyşehir Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Kadife Balığı ( Tinca tinca L., 1758)’ndaki Parazitlerin ve Ağır Metal Birikiminin Araştırılması - 2005
4-) Aksu Çayının Fiziksel, Kimyasal Ve Biyolojik Yönden İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniv., Fen Bilimleri Enst., Doktora Tezi - 2001

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Köycegiz Gölü'nün Fiziko- Kimyasal Özellikleri ve Bentik mikroflorasının Belirlenmesi - 2013
2-) Dipsiz-Çine Çayı (Muğla-Aydın)’ndan Alınan Su, Sedimet ve Unio crassus (Bivalvia: Unionidae) Örneklerinde Ağır Metal Miktarlarının Araştırılması - 2011
3-) Eşençayı ve Yan kollarının Epilitik, Epifitik ve Epipelik alg Florasının incelenmesi - 2005
4-) Eşen Çayı ve Yan kollarındaki Turbellaria ve Oligochaeta faunasının incelenmesi - 2005
5-) Eşençayı ve yan kollarındaki Ephemeroptera Faunasının incelenmesi - 2004
6-) Akçay (Muğla- Denizli)’ın Fiziko-kimyasal ve Bentik makroinvertebrata yönünden incelenmesi - 2003
7-) Dipsiz ve Çine Çayının Epilitik Alglerinin Ekolojik Yönden İncelenmesi - 2002
8-) Dipsiz ve Çine Çayının Balık Faunasının İncelenmesi - 2001
9-) Çine Çayı’nı ( Muğla- Aydın) Besleyen Önemli Yan Kollardaki Ephemeroptera, Plecoptera ve Trichoptera Erginlerinin Ekolojik Yönden İncelenmesi - 2000
10-) Dalaman Çayının Su Kalitesinin Fiziko Kimyasal ve Biyolojik (Bentik Macroinvertebrate) Açıdan Değerlendirilmesi - 2000
11-) Dipsiz ve Çine (Mugla-Aydın) Çayı’nın Su Kalitesinin Fiziko-Kimyasal Ve Biyolojik Yönden İncelenmesi - 2000

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Güney Batı Anadolu Sulak alanlarının Sucul ve Yarı Sucul Diptera Faunasının Biyolojik çeşitliliği ve Zenginliğinin Araştırılması. 2003-2005

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). The Project On The Research Of Present Situation Of Otters (Lutra lutra) And Finding Out The Strategies Which Protect The Otters Living In The Brooks In Gökova- Akyaka Private Environment Protection Area. 1998-1999
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Köyceğiz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Çavuşçu gölleri, Küçük ve Büyük Menderes Deltası, Güllük Sazlığı, Karamuk Bataklığının Limnolojisi, Çevre Kalitesi ve Biyolojik Çeşitliliği. 1995-1996

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dipsiz-Çine Çayı'nın Makrozoobentos Türlerine Göre ve Fizikokimyasal Yöntemlerle Su Kalitesi Tayini. 2015--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dipsiz-Çine Çayı'nın Epilitik ve Epifitik Alglere ve Fizikokimyasal Yöntemlere Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi. 2015--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kartal Gölü ve Gölü Besleyen Akarsuların Diatome Florası ve Bazı Çevresel Parametrelerle İlişkileri. 2015--1
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Köycegiz Gölü'nün Fiziko- Kimyasal Özellikleri ve Bentik mikroflorasının Belirlenmesi. 2012-2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Köyceğiz Diyatomeleri Üzerine Bir Çalışma. 2012-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Köycegiz Gölü (Muğla)'nün Zooplankton Faunasının Belirlenmesi ve Fiziko-Kimyasal Parametreler ile İlişkisi. 2010-2013
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İç Batı Anadolu Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Limoniidae (Insecta, Diptera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 2009-2013
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İç Batı Anadolu Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Dolichopodidae (Insecta, Diptera, Brachycera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 2009-2013
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eşen Çayı (=Koca Çay) Su Kalitesinin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Açıdan İncelenmesi. 2003-2007
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akçay (Muğla-Denizli)'ın Fiziko-Kimyasal ve Epilitik Alg Florası Yönünden İncelenmesi. 2002-2003
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akçay (Muğla-Denizli)'ın Fiziko-Kimyasal ve Bentik Makroinvertebrata Yönünden İncelenmesi. 2002-2003
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Yöresi Çam Ballarının Ağır Metal İçeriğinin Araştırılması. 2001-2004
13-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dalaman Çayı Su Kalitesinin Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Yönden Araştırılması. 1998-2001
14-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dipsiz ve Çine Çayı'nın Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi. 1998-2001

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Beyşehir Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758), Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)’ndaki Parazitlerinin ve Ağır Metal Birikiminin Araştırılması. 2008-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kovada Gölü’ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758), Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’ın Parazitleri ve Bazı Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. 2001-2003
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dalaman Kapukargın Köyünde Bulunan Kocagöl”ün Limnolojik Açıdan İncelenmesi. 1996-1997

Verdiği Dersler

BİY1002 2019-2020 Bahar

Genel Biyoloji II

BİY1004 2019-2020 Bahar

Genel Biyoloji Laboratuvarı II

BİY3010 2019-2020 Bahar

Seminer

BİY6508 2019-2020 Bahar

SU KALITESININ FIZIKO KIMYASAL YÖNTEMLERLE TAYINI

ÇEV5001 2019-2020 Bahar

Çevre Bilimlerine Giriş

BİY 5512 2019-2020 Güz

TATLISU ORGANIZMALARININ BELIRLENMESI

BİY2005 2019-2020 Güz

Omurgasız Hayvanlar Sistematiği

BİY2007 2019-2020 Güz

Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Lab

ÇEV5001 2019-2020 Güz

Çevre Bilimlerine Giriş

BİY4518 2018-2019 Bahar

Hidrobiyoloji

BİY4520 2018-2019 Bahar

Parazitoloji

ÇEV5001 2018-2019 Bahar

Çevre Bilimlerine Giriş

BİY2005 2018-2019 Güz

Omurgasız Hayvanlar Sistematiği

BİY2007 2018-2019 Güz

Omurgasız Hayvanlar Sist. Lab

BİY3010 2018-2019 Güz

Seminer

BİY4541 2018-2019 Güz

Protozooloji

BİY6508 2018-2019 Güz

SU KALITESININ FIZIKO KIMYASAL YÖNTEMLERLE TAYINI