Personel

Doç.Dr. MEHMET AVCI
Doç.Dr.
Mehmet Avcı
@ E-posta
mehmeta@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1364 , 0252 211 1417

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE 1997

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SBE İKTİSAT 2001

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SBE İKTİSAT 2007

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özer, Ö., Avcı, M., Karakuş, N., 2016. A Study For the Evaluation of Alternative Tourism Opportunities in Fethiye Destination. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Avcı, M., Uysal, S., Taşçı, R., 2016. Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
3-) Çımat, A., Avcı, M., Nas, Y., 2016. Hanehalkı Borcunun Belirleyicileri: Fethiye Örneği. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
4-) Gökovalı, U., Avcı, M., 2012. The role of human capital and collaboration with academia for innovation in hospitality sector: The case of Mugla. PASOS Revisiting Hospitality and Tourism
5-) Yanardağ, M.Ö., Avcı, M., 2012. Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
6-) Gökovalı, U., Terzioğlu, M., Avcı, M., 2008. İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Solmaz, E., Avcı, M., 2011. Ekonomik Krizler ve İşsizlik: 1980 Sonrası Türkiye Deneyimleri. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Avcı Mehmet, Erek Didem, 2018. Türkiye’de Serbest Bölge Uygulamalarının Yabancı Sermaye Girişine Katkısının Değerlendirilmesi: Ege Serbest Bölge Örneği. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Solmaz Erol, Avcı Mehmet, 2017. Yoksullukla Mücadelede Sosyal Koruma Harcamaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
3-) Akça, B., Avcı, M., 2012. 1942-1950 Arası Anadolu’da Bir Dokumacılık Kurumu: Muğla Güzelyayla Dokumacılar Kooperatifi. Arış
4-) Avcı, M., 2006. Atatürk ve Çağdaşlaşma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Baldemir, E., Gökalp, M.F., Avcı, M., 2005. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin MIMIC Model ile Tahminlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
6-) Avcı, U., Avcı, M., 2004. Örgütlerde Bilginin Önemi ve Bilgi Yönetimi Süreci. Mevzuat Dergisi
7-) Baldemir, E., Çakmak, O., Avcı, M., 2003. KDV Oranlarının Gelir Gruplarına Göre Dağılımının Ampirik Analizi", Cilt:8, Sayı:2, 2003.. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
8-) Avcı, M., Danışman, A., 2003. Türkiye’de Birliklerin Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bir İnceleme. Mevzuat Dergisi
9-) Çımat, A., Avcı, M., 2003. Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Vergi Sisteminden Kaynaklanan Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Vergi Raporu
10-) Çımat, A., Avcı, M., 2002. Türkiye'de Barter Sisteminin Hukuki Dayanağı ve Muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm Dergisi
11-) Çımat, A., Avcı, M., 2002. Türkiye’de Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Sağlanan Vergisel Avantajlar. Mali Çözüm Dergisi
12-) Gökalp, M.F., Avcı, M., 2002. Türkiye Ekonomisinde Mali Disiplinsizlik Olgusu. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Avcı Mehmet, Erek Didem, Etci Hilmi, 2019. Türkiye’de Teknoparkların Gelişimi ve Sağlanan Vergisel Avantajlar Üzerine Bir Değerlendirme. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Etci Hilmi, Avcı Mehmet, Çağan Semih, 2019. Genç İşsizlerin İstihdamında Muğla İŞKUR’un Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Önemi. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Avcı Mehmet, Çağan Semih, 2018. Türkiye’de Yenilik Göstergeleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bootstrap Nedensellik Testi Analizi. Innovation and Global Issues in Social Sciences-III
4-) Avcı, M., Kabakcıo, H., 2016. Fethiye’de Yat Turizmine İlişkin Talebin Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama Yöntemiyle Tahminlenmesi. 1st International Marine Tourism & Marine Industry Conference
5-) Avcı, M., Uysal, S., 2016. Muğla’da Faaliyet Gösteren Mermer İşletmelerinin Yenilik Stratejilerinin Analizi. 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi
6-) Avcı, M., Yıldız, O., Çelik, N., 2015. Sürdürülebilir Turizm Açısından Yeşil İnovasyon: Muğla Örneği. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC)
7-) Avcı, M., Baldemir, E., 2011. Teknoloji Sınıflamasına Göre İmalat Sanayi Alt Sektörleri İçin Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonunun Tahmini. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi
8-) Gökovalı, U., Avcı, M., 2011. The role of human capital and collaboration with academia for innovation in hospitality sector: The case of Mugla. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management
9-) Akça, B., Avcı, M., 2010. İkinci Dünya Savaşı Döneminde Anadolu’da Bir Dokuma Kurumu: Muğla Yeşil Yayla Dokumacılar Kooperatifi. Uluslararası Türk Halı ve Düz Dokumaları Sempozyumu
10-) Gökovalı, U., Avcı, M., 2008. Does Size Matter for Innovation Capabilities of Hospitality Sector: The Case of Mugla-Turkey. 4th International Conference on Tourism
11-) Avcı, U., Avcı, M., 2007. Öğrenme Yönelimlilik-Yenilikçilik İlişkisine Ampirik Bir Bakış. VI. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
12-) Gökovalı, U., Avcı, M., Terzioğlu, M., 2007. Hazır Giyim Sektöründeki Firmaların Rekabet ve Yenilik İlişkisi: Denizli Örneği . VI. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
13-) Avcı, U., Avcı, M., Dirlik, S., 2006. Otel İşletmelerinin Bilişim Teknolojileri Adaptasyonlarına İlişkin Muğla İlinde Bir Araştırma. V. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çımat, A., Avcı, M., 2015. Dünyada ve Türkiye’de Doktora Eğitiminin Gelişimi. İktisat (Ekonomi) Öğretimi Çalıştayı
2-) Avcı, M., 2010. Fethiye Turizm’de Nasıl Marka Olur?. Turizm Arama Konferansı
3-) Eser, K., Avcı, M., Altunç, Ö.F., 2007. Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi ile Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Baldemir, E., Gökalp, M.F., Avcı, M., 2005. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin MIMIC Model ile Tahminlenmesi. VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çımat Ali, Avcı Mehmet, İnci Mustafa, Atasever Gülbahar, 2018. Muğla Sosyo-EKonomik Yapı/. Yayın Evi: Günce Yayınevi Editör Adı: Bilimsel Kitap

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Avcı Mehmet, 2019. Turizm Ansiklopedisi TürkiyeTurizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Kırsal Alan, Kırsal Ekonomi, Kırsal Kalkınma, Ta-Tu-Ta. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz, Prof. Dr. Muzaffer Uysal
2-) Avcı Mehmet, 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik/Girişimcilikte Yenilikçilik ve Yaratıcılık. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Hulusi DOĞAN, Doğan KUTUKIZ, Işıl ARIKAN SALTIK

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Avcı Mehmet, 2018. Acil Çağrı Yönetimi/Acil Çağrı MerkezininTeknolojik Altyapısıve Haberleşme Sistemleri. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Doç.Dr. Köksal BÜYÜK, Kamil KARAKAYA
2-) Bahar Ozan, Avcı Mehmet, 2017. Makro İktisada Giriş/Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri. Yayın Evi: SÜRE YAYINEVİ Editör Adı: PROF.DR. OZAN BAHAR, YRD. DOÇ. DR. MEHMET AVCI
3-) Avcı Mehmet, Solmaz Erol, 2012. Mikro İktisat/Faktör Piyasaları. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Ercan ENÇ, Müslüme NARİN
4-) Avcı Mehmet, Solmaz Erol, 2012. Para Teorisi ve Politikası/Para, Ekonomi ve Finansal Sistem. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Çetin DOĞAN, İnci PARLAKTUNA
5-) Mehmet AVCI, Erol SOLMAZ, Para, Ekonomi ve Finansal Sistem, Para Teorisi ve Politikası, Ed. Çetin DOĞAN-İnci PARLAKTUNA, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2012. - 2012
6-) Çımat Ali, Avcı Mehmet, 2011. Kamu Maliyesi/Maliye (Devlet) Bütçesi. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Ekrem KARAYILMAZLAR
7-) Ali ÇIMAT, Mehmet AVCI, Maliye (Devlet) Bütçesi, Kamu Maliyesi, Ed. Ekrem KARAYILMAZLAR, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2011. - 2011

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. MAKRO İKTİSADA GİRİŞ.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Avrupa Birliği ve Turizm.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye'de 1980 sonrası dönemde tasarruf eğilimini etkileyen faktörlerin analizi. Konu: Türkiye'de 1980 sonrası dönemde tasarruf eğilimini etkileyen faktörlerin analizi. SEMİH-ÇAĞAN. 2019
2-) Tez Adı: Muğla'da faaliyet gösteren mermer işletmelerinin yenilik kapasitesinin ve rekabet gücünün analizi. Konu: Muğla'da faaliyet gösteren mermer işletmelerinin yenilik kapasitesinin ve rekabet gücünün analizi. BARIŞ-KAPLAN. 2014

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla İli Menteşe İlçe Merkezinde Konut Talebini Belirleyici Faktörlerin İncelenmesi. Konu: Muğla İli Menteşe İlçe Merkezinde Konut Talebini Belirleyici Faktörlerin İncelenmesi. EMİN-SAMUR. 2019
2-) Tez Adı: Serbest bölgelerin ekonomik etkinliği: Ege serbest bölge örneği. Konu: Serbest bölgelerin ekonomik etkinliği: Ege serbest bölge örneği. DİDEM-EREK. 2014
3-) Tez Adı: Muğla'da turim sektöründeki istihmdamın yapısal analizi, sorunları ve çözüm önerileri: Marmaris örneği. Konu: Muğla'da turim sektöründeki istihmdamın yapısal analizi, sorunları ve çözüm önerileri: Marmaris örneği. ABDULLAH-TOPCUOĞLU. 2010

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Sosyal ve Ekonomik Yönüyle Fethiye’ye Uluslararası Yabancı Göçü. 2008-2008

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tüm Bilimsel Alanlara Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. MÜPKOM Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimleri. 2019-2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Alt Yapı Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Geliştirilmesi ve Otomasyon Sistemine Geçişi. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yenilikçilik, İşbirliği ve Girişimcilik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İlindeki Mermer İşletmelerinin Yenilikçilik, İşbirliği ve Girişimcilik Tutumlarının Değerlendirilmesi. 2015-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mevcut Ekonomik Durum. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla’da Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları ve İşgücünün Niteliğini Arttırmaya Yönelik Politikalar. 2003-2005

Verdiği Dersler

EKO 8504 2019-2020 Bahar

ULUSLARARASI EKONOMİ

İKT 5512 2019-2020 Bahar

Yenilik Ekonomisi ve Politikası

İKT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

İKT 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

İKT 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İKT1002 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş II

İKT1806 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş II

İKT3004 2019-2020 Bahar

Uluslararası İktisat Pol.

İKT4802 2019-2020 Bahar

Maliye Politikası

İKT4902 2019-2020 Bahar

Türkiye Ekonomisi

EKO 8506 2019-2020 Güz

FİNANSAL PİYASALAR VE ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR

EKO 8526 2019-2020 Güz

YENİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKASI

İKT 5512 2019-2020 Güz

Yenilik Ekonomisi ve Politikası

İKT 6507 2019-2020 Güz

Teknoloji Politikası

İKT1001 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

İKT1805 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

İKT1806 2019-2020 Güz

İktisada Giriş II

İKT2803 2019-2020 Güz

Makro İktisat

İKT2807 2019-2020 Güz

Mikro İktisat

İKT2809 2019-2020 Güz

Mikro Ekonomi

İKT3507 2019-2020 Güz

Gelir ve İstihdam Teorisi

EKO 8504 2018-2019 Bahar

ULUSLARARASI EKONOMİ

İKT 5512 2018-2019 Bahar

Yenilik Ekonomisi ve Politikası

İKT1002 2018-2019 Bahar

İktisada Giriş II

İKT1806 2018-2019 Bahar

İktisada Giriş II

İKT3004 2018-2019 Bahar

Uluslararası İktisat Pol.

İKT4802 2018-2019 Bahar

Maliye Politikası

EKO 7504 2018-2019 Güz

Uluslararası Ekonomi

EKO 8526 2018-2019 Güz

YENİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKASI

İKT 5512 2018-2019 Güz

Yenilik Ekonomisi ve Politikası

İKT 6507 2018-2019 Güz

Teknoloji Politikası

İKT1001 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

İKT2807 2018-2019 Güz

Mikro İktisat

İKT2809 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi

KON4509 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi