Personel

Doktor Öğretim Üyesi MUSTAFA TERZİOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Mustafa Terzioğlu
@ E-posta
mterzioglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5532

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 25.06.2004

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı 04.02.2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı 25.07.2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Terzioğlu, M., Gökovalı, U., 2016. Economic linkages and leakages in the hotel industry: The first empirical evidence from Turkey. Tourism Economics
2-) Terzioğlu, M., 2013. Firma Düzeyinde İhracat Performansının Belirleyenleri: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği. İktisat İşletme ve Finans

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Terzioğlu Mustafa, Gökovalı Ummuhan, 2017. Turizmin Yerel Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi: Marmaris Otelcilik Endüstrisi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Terzioğlu Mustafa, Dişbudak Cem, 2017. Krizlerin Türkiye’deki Sanayi Şirketleri Üzerine Etkilerinin Analizi: Sektörel Pay Yaklaşımı. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Terzioğlu, M., Avcı, M., Gökovalı, U., 2008. İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği. Çukurova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Terzioğlu Mustafa, 2017. İmalat Sanayinde Sermayenin Marjinal Verimliliğinin Seyri: Türkiye ve Güney Kore Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. V. Anadolu International Conference in Economics-ECONANADOLU 2017
2-) Sabaz Burcu, Terzioğlu Mustafa, 2017. Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İthal Girdi Bağımlılığı: Denizli Örneği. V. Anadolu International Conference in Economics-ECONANADOLU 2017
3-) Terzioğlu, M., Dişbudak, C., 2014. Büyük Ölçekli Firmaların Farklı Krizlerden Etkilenme Biçimleri: 2001 ve 2008 Krizleri. Türkiye Ekonomi Kurumu-Uluslararası Ekonomi Konferansı 2012
4-) Gökovalı, U., Terzioğlu, M., 2014. Economic Linkages and Leakages in the Tourism Industry: The Case of Turkey. Advances in Tourism Economics 2014 - 5th International Conference
5-) Terzioğlu, M., Gökovalı, U., 2010. Markalaşma ve İhracat Performansı İlişkisi: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği. Türkiye Ekonomi Kurumu-Uluslararası Ekonomi Konferansı 2010
6-) Terzioğlu, M., Gökovalı, U., Avcı, M., 2007. Hazır Giyim Sektöründeki Firmaların Rekabet ve Yenilik İlişkisi: Denizli Örneği. VI. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akyürek Burcu, Terzioğlu Mustafa, 2019. Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi(Multicongress Gaziantep)
2-) Çolak Yağmur, Terzioğlu Mustafa, 2019. Türkiye İmalat Sanayi Alt-Sektörlerinde İhracat ile İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. III. Uluslararası EUREFE Kongresi
3-) Terzioğlu, M., 2016. Determination of Local Economic Impact of Tourism Spending: The Case of Marmaris Hotel Industry . EconWorld 2016@Barcelona, International Conference on Economics
4-) Gökovalı, U., Terzioğlu, M., 2013. Turizm Sektöründe Ekonomik Bağlantılar ve Sızıntılar: Marmaris Örneği. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi-EconAnadolu 2013
5-) Terzioğlu, M., Gökovalı, U., 2013. Economic Linkages and Leakages in Tourism Industry: The Case of Marmaris-Turkey. 9th Annual International Conference on Tourism
6-) Gökovalı, U., Terzioğlu, M., 2013. Turizm Sektöründe Ekonomik Sızıntılar Ne Kadar Önemli? Marmaris Örneği. Harran Ekonomi Seminerleri

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akyürek Burcu, Terzioğlu Mustafa, 2019. Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler. Yayın Evi: Gece Akademi Editör Adı: Doç. Dr. Yüksel Akay Unvan

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Economic linkages and leakages in the hotel industry: The first empirical evidence from Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Economic linkages and leakages in the hotel industry: The first empirical evidence from Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Azerbaycan Ekonomisinde Petrol ve Doğal Gazın Ekonometrik Analizi: Hollanda Hastalığı Etkisi. Konu: Hollanda Hastalığı. Gurban-MAMMADOV. 2018
2-) Tez Adı: Tekstil Sektöründe İthal Girdi Bağımlılığı: Denizli Örneği. Konu: İthal Girdi Bağımlılığı. Burcu-AKYÜREK. 2018

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Turizm Endüstrisinde Geri Bağlantılar ve Ekonomik Sızıntılar: Muğla Otelcilik Endüstrisi Üzerine Bir Araştırma. 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Gelir Gruplarında Kaynakların Hanehalkı İçerisindeki Dağılımı Açısından Yoksulluğun Kadınsılaşması: Muğla-Mardin Örneği. 2011-2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tekstil Sektöründe İthal Girdi Bağımlılığı: Denizli Örneği. 2017-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Denizli İlinde Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin İnovasyon Yeteneği Üzerine Bir Araştırma. 2009-2010

Verdiği Dersler

İKT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5507 2020-2021 Güz

Sanayileşme Politikaları

İKT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1801 2020-2021 Güz

İktisada Giriş

İKT3503 2020-2021 Güz

Endüstri İktisadı

İKT 5507 2019-2020 Bahar

Sanayileşme Politikaları

İKT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1804 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş

İKT4504 2019-2020 Bahar

Açık Ekonomilerde Makro Teoriler

İKT 5507 2019-2020 Güz

Sanayileşme Politikaları

İKT1801 2019-2020 Güz

İktisada Giriş

İKT3503 2019-2020 Güz

Endüstri İktisadı

EKO 8507 2018-2019 Bahar

DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESELLEŞME

İKT 5507 2018-2019 Bahar

Sanayileşme Politikaları

İKT1804 2018-2019 Bahar

İktisada Giriş

İKT1810 2018-2019 Bahar

Mikro İktisat

EKO 7501 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi

EKO 8501 2018-2019 Güz

MİKRO EKONOMİ

İKT 5507 2018-2019 Güz

Sanayileşme Politikaları

İKT2003 2018-2019 Güz

Matematiksel İktisat

İKT3503 2018-2019 Güz

Endüstri İktisadı