Personel

Doktor Öğretim Üyesi MURAT METLİ
Doktor Öğretim Üyesi
Murat Metli
@ E-posta
muratmetli@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü / Veterinerlik Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Abd

Kadro Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü / Veterinerlik Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği 02.07.1999

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi 14.09.2006

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yipel Mustafa, Kürekci Cemil, Tekeli İbrahim Ozan, Metli Murat, Sakin Fatih, 2017. Determination of selected antibiotics in farmed fish species using LC-MS/MS. AQUACULTURE RESEARCH

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Gökmen Mukadderat, Önen Adem, Ektik Nisanur, Kara Recep, Torlak Emrah, Metli Murat, 2017. Detection of Prevalence, Antibiotic Resistance and Virulence Factors of Enterococcus spp. Isolated From Ready to Eat Foods. Kocatepe Veteriner Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Metli Murat, Yakar Yasin, Tekeli Yener, 2015. Determination of Antibiotic Residues in Chicken Liver by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Metli Murat, 2019. Milas Countryside Cheese Production Culture. 3. INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Günşen Uğur, Eryiğit Ayşegül, Metli Murat, Coşkun Yasemin, 2006. İhracata Yönelik Olarak Avlanan Beyaz Kum Midyelerinde (Venüs Gallina, Venüs Verrucosa, Cardium Edule) Biyotoksin Varlığının İncelenmesi. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Bildiri Kitabı

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Metli Murat, 2015. Çevre Kirleteni ve Gıda Bulaşanı Olarak Pestisitler. Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
2-) Metli Murat, Yakar Yasin, Sarıgöz Adem, 2015. Balda Naftalinin Ultrasonik Destekli Katı Faz Mikro Ekstraksiyonu (SPME) ve Gaz Kromatografi Mass Spektrometri (GC-MS) ile tespiti. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Metli Murat, Yakar Yasin, 2015. Hatay’da Satışa Sunulan Bazı Hazır Gıdalarda LC-UV ile Benzoik Asit ve Sorbik Asit Aranması. 15. Ulusal Kromatografi Kongresi
2-) Metli Murat, Yakar Yasin, 2015. Hatay’da Satışa Sunulan Bal Örneklerinde GC-MS ile Naftalin Aranması. 15. Ulusal Kromatografi Kongresi
3-) Yakar Yasin, Metli Murat, 2015. Bazı Baharatlarda Pestisit Kalıntılarının LC-MS/MS ile İncelenmesi. 15. Ulusal Kromatografi Kongresi
4-) Metli Murat, Yakar Yasin, Tekeli Yener, 2015. Tavuk Ciğerinde Antibiyotik Kalıntılarının Likit Kromatografi Tandem Mass Spektrometri (LC-MS/MS) İle Belirlenmesi. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
5-) Yakar Yasin, Tekeli Yener, Sarıgöz Adem, Metli Murat, 2012. Hatay’da Yerel Marketlerden Alınan Üzüm Numunelerinin Pestisit Kalıntısı Bakımından İncelenmesi. 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi
6-) Yakar Yasin, Sarıgöz Adem, Metli Murat, Tekeli Yener, 2011. Hatay’da Yerel Marketlerde Satılan Bazı Sebzelerin Pestisit Kalıntılarının LC-MS/MS ile Belirlenmesi. Kromatografi 2011 Kongresi

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Kocatepe Veteriner Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 4

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Determination of selected antibiotics in farmed fish species using LC-MS/MS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Determination of selected antibiotics in farmed fish species using LC-MS/MS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Determination of selected antibiotics in farmed fish species using LC-MS/MS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Determination of selected antibiotics in farmed fish species using LC-MS/MS - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of selected antibiotics in farmed fish species using LC-MS/MS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Determination of Antibiotic Residues in Chicken Liver by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Detection of Prevalence, Antibiotic Resistance and Virulence Factors of Enterococcus spp. Isolated From Ready to Eat Foods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Determination of Antibiotic Residues in Chicken Liver by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Determination of Antibiotic Residues in Chicken Liver by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Detection of Prevalence, Antibiotic Resistance and Virulence Factors of Enterococcus spp. Isolated From Ready to Eat Foods - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of selected antibiotics in farmed fish species using LC-MS/MS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Aydın'da tüketime sunulan süzme yoğurtların kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. Konu: Bu çalışmada, 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Aydın ilinde satışa sunulan, 30 adet halk pazarlarından ve 30 adet de mandıra-marketlerden olmak üzere toplamda 60 adet süzme yoğurt örneği, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri yönünden incelenmiştir. Kimyasal analizler sonucunda pazar örneklerinin pH, asitlik, yağ, protein, tuz, nişasta varlığı, kuru madde ve ham kül analiz sonuçlarının ortalama değerleri sırasıyla, 3,94, %2,19 (LA), %8,09, %11,21, %1,83, %21,740 ile ham kül %0,71 olarak tespit edilmiştir. Mandıra-market örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarının ortalama değerleri ise sırasıyla, 3,94, %1,86 (LA), %9,47, %11,95, %1,81 %23,256 ve ham kül %0,71 olarak belirlenmiştir. Yapılan nişasta analizi sonucunda hem pazar örneklerinde hem de mandıra-market örneklerinde nişasta varlığına rastlanmamıştır. Süzme yoğurt örneklerinin yağ miktarı hariç kimyasal analiz sonuçları, Türk Gıda Kodeksi'nde belirtilen değerlere uygun olarak tespit edilmiştir. Yağ analizi belirtilen değerin üzerinde sonuç vermiştir. Koliform bakteri düzeyi pazar örneklerinden, 17'sinde <3 EMS/g, 10'unda 4-1100 EMS/g arasında ve 3'ünde ise >1100 EMS/g olarak tespit edilmiş, ayrıca 12 örnekte E. coli Tip 1 varlığı belirlenmiştir. Pazar örneklerinde Laktik asit bakterileri ortalama olarak sırasıyla 7,32 log kob/g (Lactobacillus sayısı) ve 8,09 log kob/g (Streptococus sayısı) düzeyinde tespit edilmiştir. Maya ve küf düzeyi ise ortalama 5,89 log kob/g olarak saptanmıştır. Mandıra-market örneklerinde, koliform bakteri düzeyinin 19 örnekte <3 EMS/g, 9 örnekte 4-1100 EMS/g arasında ve 2 örnekte de >1100 EMS/g olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 6 örnekte, E. coli Tip1 varlığı belirlenmiştir. İncelenen örneklerdeki laktik asit bakterileri ortalama olarak sırasıyla 7,67 log kob/g (Lactobacillus sayısı) ve 8,09 log kob/g (Streptococus sayısı) düzeyinde saptanmıştır. Mandıra-market örneklerinin maya ve küf düzeyi ise ortalama 5,94 log kob/g olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile süzme yoğurt örneklerinin, ham maddenin elde edilmesinden tüketimine kadar kontaminasyona maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum ürün kalitesinin yanı sıra halk sağlığını da olumsuz etkileyebileceği için oldukça önemlidir. Anahtar kelimeler: Halk sağlığı, mikrobiyal kalite, süzme yoğurt.. MAHMUT-GÜLLÜ. 2019
2-) Tez Adı: Süt bazlı infant formülalarında aflatoksin M1 düzeyinin belirlenmesi. Konu: Bu çalışma Türkiye piyasasında tüketime sunulan süt bazlı infant formülalarında bebek sağlığı üzerine ciddi toksikolojik etkisi olabilen mikotoksin çeşitlerinden birisi olan Aflatoksin M1 (AFM1)'in varlığı ve düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, materyal olarak 30 adet süt bazlı infant formülası incelenmiştir. Süt bazlı infant formüla örnekleri uygun taşıma koşullarıyla laboratuvara getirilmiş ve Aflatoksin M1 düzeyini belirlemek amacıyla yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen AFM1 düzeylerinin uygunluğu Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'nde bebek formülaları için belirtilen AFM1 limit değerleriyle karşılaştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda infant formülalarında örneklerinde Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'nde belirtilen 0,025 µg/kg sınır değerini geçen bir örneğe rastlanılmamıştır.. MUSTAFA TALHA-OK. 2019

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Bursa İli Bazı Semt Pazarları ve Marketlerinde Satışa Sunulan Bazı Balık Türlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 2003-2006

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kurbanlık Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntı Varlığının ve Yaygınlığının Belirlenmesi. 2019--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Propolis ile Enrofloksasin'in farmakokinetik etkileşiminin incelenmesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi'nde süt ineklerinde subklinik ketozis prevalansı ve metabolik ve reprodüktif hastalıklar ile ilişkisi.. 2019--1

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanlığı. Türkiye. . 2019
2-) Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanlığı. Türkiye. . 2018

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2019
2-) Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2018

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Hastalıktan Ari İşletme Çalıştayı. Türkiye. . 2020
2-) CoViD 19 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bodrum Bilimsel Çalışma Grubu Çalştayı. Türkiye. . 2020
3-) Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

VET2008 2019-2020 Bahar

GENEL MİKROBİYOLOJİ

VET1017 2019-2020 Güz

VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ

VET2011 2019-2020 Güz

EPİDEMİYOLOJİ

VET1007 2018-2019 Güz

VETERİNER TARİHİ VE DEONTOLOJİ