Personel

Doç.Dr. MUSTAFA TANRIVERDİ
Doç.Dr.
Mustafa Tanrıverdi
@ E-posta
mustafatanriverdi@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3055 , 0252 211 5784

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Hadis Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat 16.06.2009

Yüksek Lisans

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri / Hadis 06.03.2013

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri / Hadis 12.06.2019

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Tanrıverdi Mustafa, 2022. Yûnus Emre'nin Ahlâk Anlayışı: Dîvân'daki Ahlâk-İbadet İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Tanrıverdi Mustafa, 2022. Tel‘în İçerikli Bir Rivayetin Tahlili: Halîfe Mu‘tazıd-Billâh Örneği. Eskiyeni
3-) Tanrıverdi Mustafa, 2022. Hadislerde Vefâ Kavramının Anlam Sahası Üzerine Bir Çözümleme. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4-) Tanrıverdi Mustafa, 2022. The Term Sâlih in Abu Dawud's al-Sunan: An Evaluation in Terms of Authenticity. Turkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi
5-) Tanrıverdi Mustafa, 2020. Emâlî’deki Rivâyet ve Görüşler Özelinde Zeydî Muhaddis Ahmed b. Îsâ’nın III. (IX.) Asırdaki İtikâdî ve Fikrî Tartışmalara Yaklaşımı. Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
6-) Tanrıverdi Mustafa, 2020. Rivayetlerin Muhafazasına ve Nakline Yönelik Entelektüel Bir İlgi: İmlâ Usûlü ve Hadis Literatürüne Yansımaları. Amasya İlahiyat Dergisi
7-) Tanrıverdi Mustafa, 2019. Ahmed b. İsâ b. Zeyd ve Emâlî Adlı Hadis Eseri Üzerine Bir İnceleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tanrıverdi Mustafa, 2024. Bir İdalin Peşinde: Âkif'e Göre Din Adamı Motifi. Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy 4. Uluslararası Sempozyumu
2-) Tanrıverdi Mustafa, 2022. Hadis Araştırmalarında Teknolojik İmkanlar: Cevâmiu'l-Kelim Programı Örneği. 16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Tanrıverdi Mustafa, 2022. Konulu Tasnif Olgusunun Hadis Bağlamlarına Etkisi: Cuma Guslü Örneği. Akdeniz 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tanrıverdi Mustafa, 2023. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sahîh-i Buhârî’nin İmtiyazlı Konumu. 5. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu
2-) Tanrıverdi Mustafa, 2022. Hadiste İsnad Tatbikinin 2./8. Asırdaki Durumu: el-Muvatta'da Kusurlu İsnadlar. Anadolu 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Tanrıverdi Mustafa, 2022. Rivayet Malzemesinin Ahlak Öngörüsü: Müslim’in Kitâbu’l-Âdâb Bölümündeki Rivayet Seçkisinin Değeri Üzerine. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
4-) Tanrıverdi Mustafa, 2021. Yunus Emre’nin Ahlak Anlayışı: Ahlak-İbadet İlişkisi Bağlamında Bir İnceleme. II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu (UDİS-2021)

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tanrıverdi Mustafa, 2023. Müttefekun Aleyh Bir Hadis Istılahının Tarihi Serencamı. Yayın Evi: İlâhiyât Editör Adı: -
2-) Tanrıverdi Mustafa, 2019. Müdelles Hadîs ve Müdellis Râvîler/. Yayın Evi: Akademik Kitaplar Yayınları Editör Adı: Alper YILDIRIM

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tanrıverdi Mustafa, 2021. Bizim Yunus 2021 Yunus Emre ve Dünya Dili Tükçe Yılı / Bölüm adı: Yunus Emre'de Hadis Temelli Ahlak Öğretisi. Yayın Evi: ESOGU Basımevi Editör Adı: Gümüşsoy Emine, Sarıtaş Kamil

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tanrıverdi Mustafa, 2023. Hadis Usulü/Hadis Öğrenme ve Öğretme Âdâbı. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Ertaş, Hikmetullah
2-) Tanrıverdi Mustafa, 2023. Tarih Araştırmaları-V/3./9. Yüzyılda Bir Seyyah: Endülüslü Baki b. Mahled’in (ö. 276/889) Doğu İslam Dünyasına Rihleleri. Yayın Evi: İktisadi Kalkınma Ajansı Yayınları Editör Adı: Yıldırım Taner
3-) Tanrıverdi Mustafa, 2023. İlahiyat Alanında Tetkik ve Değerlendirmeler/Klasik Dönem Zeydî Hadis Edebiyatı: 7./13. Yüzyıla Kadar. Yayın Evi: Serüven Yayınları Editör Adı: Ertaş Kasım

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tanrıverdi Mustafa, 2020. Okul Dışı Öğrenme Ortamları/Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Ortaokul). Yayın Evi: Elektronik Editör Adı: AYDIN AKKURT Ayşe, SÖZ Hakan, ERER Okan, YILDIRIM Zeki

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Tanrıverdi Mustafa, 2020. Îsâ b. Zeyd’in Tartışmalı Hayatı: Zeydî Tarihî Rivayetlerin İnşası Üzerine Notlar/Çeviri Makale: Haider, Najam. "The Contested Life of Isa b. Zayd: Notes on the Construction of Zaydi Historical Narratives." Journal of Near Eastern Studies 72, no. 2 (2013): 169-178. . Yayın Evi: - Editör Adı: -

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
2-) İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) UMDE Dini Tetkikler Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Dergiabant. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Turkish Journal of Shiite Studies. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Turkish Journal of Shiite Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Nisar Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Siyasi ve Mezhebi Açıdan Osmanlı İran İlişkileri (Sultan I. Mahmud Dönemi).

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Emâlî’deki Rivâyet ve Görüşler Özelinde Zeydî Muhaddis Ahmed b. Îsâ’nın III. (IX.) Asırdaki İtikâdî ve Fikrî Tartışmalara Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Tel‘în İçerikli Bir Rivayetin Tahlili: Halîfe Mu‘tazıd-Billâh Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bizim Yunus 2021 Yunus Emre ve Dünya Dili Tükçe Yılı / Bölüm adı: Yunus Emre'de Hadis Temelli Ahlak Öğretisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Ahmed b. İsâ b. Zeyd ve Emâlî Adlı Hadis Eseri Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Emâlî’deki Rivâyet ve Görüşler Özelinde Zeydî Muhaddis Ahmed b. Îsâ’nın III. (IX.) Asırdaki İtikâdî ve Fikrî Tartışmalara Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Rivayetlerin Muhafazasına ve Nakline Yönelik Entelektüel Bir İlgi: İmlâ Usûlü ve Hadis Literatürüne Yansımaları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Rivayetlerin Muhafazasına ve Nakline Yönelik Entelektüel Bir İlgi: İmlâ Usûlü ve Hadis Literatürüne Yansımaları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Mustafa TANRIVERDİ danışmanlığında 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında adayın öğretmen olarak görev yaptığı MEB’e bağlı bir ortaokulda gönüllü öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen projede ülkemizin önde gelen bilim ve fikir adamlarından biri olan Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in tanıtılması amaçlanmıştır. Projede Fuat SEZGİN’in çalışmalarından hareketle önemli bir şahıs olduğu vurgulanmış ve MEB’in ders kitaplarında ondan bahsedilmemiş olması eleştiri konusu yapılmıştır. Öğrencilerin Fuat SEZGİN gibi bilimsel bilgi adına örneklerini tanıdıkça kendi inançlarını keşfetme, kararlarında özgür ve özgün olma cesareti kazanacakları ve doğru bilgi karşısında taassuba düşmeden kendi kararlarını değiştirme erdemine sahip olacakları vurgulanmıştır. Projenin sonuç bölümünde ise Fuat SEZGİN’in tüm yönleriyle tanıtılacağı özel bir yıl belirlenmesi başta olmak üzere kendisini tanıtmaya yönelik bazı tekliflerde bulunulmuştur.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Prof. Dr. Fuat Sezgin. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Mustafa TANRIVERDİ danışmanlığında Tübitak-4006 projesi kapsamında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında adayın öğretmen olarak görev yaptığı MEB’e bağlı bir ortaokulda gönüllü öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen projede, erdemli ve faziletli davranışların önemini ortaya koymak, dini ve ahlaki değerlere ilişkin farkındalık oluşturmak ve millî-manevî değerleri canlı tutmak gibi 10-14 yaş grubu öğrencilere dönük kazanımlar amaçlanmıştır. Eğitim bilimleri açısından önemli bir öğrenme biçimi olan “yaparak yaşayarak öğrenme” modelinin benimsendiği bu projede Hz. Peygamber’e (sav) ait hadislerde yer alan değer ve ahlak temalı birçok uygulama öğrencilerle birlikte hayata geçirilmiştir. Böylece söz konusu hadislerin hayatta daha yapıcı ve somut bir rol oynaması, bir Müslüman için Hz. Peygamber’in (sav) örnekliğinin yaşamımızda somut ve kalıcı izli davranış değişikliği oluşturması, aynı zamanda öğrencilerin zihin dünyasında daha kalıcı hale gelmesi sağlanmıştır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ahlak Temalı Hadisler. 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Mustafa TANRIVERDİ danışmanlığında "Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen "Sözü Güzel Söyleyelim” projesi kapsamında 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında adayın öğretmen olarak görev yaptığı MEB’e bağlı bir ortaokulda gönüllü öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen projede Yunus Emre`nin şiirlerinden hareketle dili güzel ve etkili kullanmanın önemine dikkat çekilmiştir.. Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Yunus Emre ve Türkçe: Sözü Güzel Söyleyelim. 2011-2012

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2021
2-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2015
3-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2012

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) On Kıta Bir Vatan: Âkif ve Îman. Türkiye: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. . 2021

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. . 2020

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Engelsiz Kampüs Birimi. Türkiye/Muğla. . 2021

(I-19) Yurt İçi Araştırma (Puansız)

1-) Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri. Eskişehir. . 2012

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Ezan Okuma Yarışması Muğla İl Finali. Türkiye/Muğla. . 2023

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı. Türkiye/Muğla. . 2023

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Yunus Emre'de Ahlak Öğretisi. Türkiye. . 2021

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Arapça Hazırlık Komisyonu. Türkiye/Muğla. . 2023
2-) Öğrenci Sosyal Etkinlik Komisyonu. Türkiye/Muğla. . 2022
3-) İntibak Komisyonu. Türkiye/Muğla. . 2021
4-) Yatay Geçiş Komisyonu. Türkiye/Muğla. . 2021
5-) Maddi Hata Komisyonu. Türkiye/Muğla. . 2021
6-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu. Türkiye/Muğla. . 2021
7-) Yüksek Lisans Sınav Komisyonu. Türkiye/Muğla. . 2021
8-) Editör Kurulu (Turkish Journal of Shiite Studies Alan Editörlüğü). Türkiye/Muğla. . 2021
9-) Akademik Danışmanlık. Türkiye/Muğla. . 2020