Personel

Doç.Dr. NECDET AYKAÇ
Doç.Dr.
Necdet Aykaç
@ E-posta
necdetaykac@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1697

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesş Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü 1989

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü 1993

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 03.05.2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aykaç Necdet, Çelik Özkan, 2014. Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. EĞİTİM VE BİLİM
2-) Aykaç Necdet, 2012. Evaluation Of Life Sciences And Social Sciences Course Books In Term Of Social Sexuality 1. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Aykaç Necdet, 2012. İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı. Eğitim Bilim Dergisi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Tican Başaran Semra, Aykaç Necdet, 2020. Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
2-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, Çelik Özkan, Korkut Perihan, 2019. The Effects of Drama on Pre-service Teachers’ Affective Traits about Teaching. International Journal of Contemporary Educational Research
3-) Aykaç Necdet, 2018. Investigation of the In-service Teacher Training Programs in theUnited States and Recommendations for Turkey: The Case of KentEducation Excellence Partnership (KEEP). Journal of Education and Future
4-) Öztürk Yurtseven Gülşen, Aykaç Necdet, 2018. Teachers’ Challenge with Social Studies Curriculum: A Meta-synthesisStudy. International Online Journal of Educational Sciences
5-) Kabaran Hasret, Aykaç Necdet, 2018. Investigating the instructors’xx technological pedagogical content knowledge in terms of different variables: The sample of Muğla Sıtkı Koçman University. Yuksekogretim Dergisi
6-) Aykaç Necdet, Yıldırım Kasım, 2017. Evaluation of Classroom Teachers’ Opinions about In-service Training(The Case of Muğla). TOJET
7-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Kabaran Hasret, 2016. Metaphoric Perceptions of Teachers and Pre Service Teachers about 4 4 4 Education System. International Journal of Environmental Science Education
8-) Aykaç Necdet, 2016. Evaluation of Pre Service Teachers Opinions aboutTeaching Methods and Techniques Applied by Instructors. Eurasian Journal of Educational Research

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taş Selim, Aykaç Necdet, 2020. Türkiye’de Ortaöğretim Sisteminin Sorunları ve Değerlendirilmesi: Bir Meta Sentez Çalışması. Eğitim Bilim Araştırmaları Dergisi
2-) Kocayiğit Ali, Aykaç Necdet, 2019. İlkokul Türkçe Öğretim Programının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi (1923-2017). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, 2019. Pedagogical Analysis of the Role Models Chosen by High School Students. Üniversitepark Bülten
4-) Saglık Mehmet Aydın, Aykaç Necdet, 2018. Mesleki Eğitimin Sorunları ve Çözüm Arayışlarının Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması. JESR Journal Of Educational Sciences Research
5-) Aykaç Necdet, Şahin Hülya, 2018. Comparative Analysis of Teacher Education Systems in Bulgaria, Poland, Russia andTurkey. Educational Process: International Journal
6-) Aykaç Murtaza, Aykaç Necdet, Sarıkaya Hakan Serhan, 2018. Bir Modernleşme Öyküsü: Köy Enstitüleri. turkish studies
7-) Aykaç Necdet, 2017. The Effects of Creative Drama-Based Instruction on Primary School Teachers’ Self-Efficacy and Conceptions of Teaching and Learning. Educational Process
8-) Gedik Özge, Aykaç Necdet, 2017. Matematik Derslerinde Kullanılan Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Farklı Öğrenme Düzeylerine ve Öz-yeterlik Algılarına Etkisinin Belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
9-) Ulubey Özgür, Aykaç Necdet, 2017. Türkiye Cumhuriyetinin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
10-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, Alpaslan Muhammet Mustafa, Aykaç Necdet, 2017. Teachers’ Opinions About Professional Development Schools. International Journal Of Eurasia Social Sciences
11-) Aykaç Necdet, Yıldırım Kasım, Altınkurt Yahya, Miller Marsh Monica, 2017. Understanding the Underlying Factors Affecting the Perception of Pre-Service Teachers’ Teacher Identity: A New Instrument to Support Teacher Education. Üniversitepark Bülten
12-) Atik Selçuk, Aykaç Necdet, 2017. 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
13-) Bilgin Hilal, Aykaç Necdet, 2016. Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions and Their Attitudes towardsTeaching Profession. EDUPIJ
14-) Uzgur Betül Çelebi, Aykaç Necdet, 2016. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
15-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Toraman Çetin, 2015. Evaluation of pedagogical formation program based on the opinions of pre service teachers Muğla Sıtkı Koçman university sample Pedagojik formasyon programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research (EBAD-JESR)
16-) Aykaç Necdet, Kabaran Hasret, Bilgin Hilal, 2014. Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği. Turkish Studies (International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
17-) Özaydınlık Kevser, Aykaç Necdet, 2013. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Güdülenme Kaynakları ve Sorunları. Mersin Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi
18-) Aykaç Necdet, Gümüş Muteber, 2012. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
19-) Aykaç Necdet, 2011. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Sinop İli Örneği. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi
20-) Aykaç Necdet, 2007. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
21-) Aykaç Necdet, 2007. Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
22-) Aykaç Necdet, 2007. İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
23-) Aykaç Necdet, 2004. Türkiye de ve bazı ülkelerde öğretmen yetiştirme uygulamaları Türkiye İsviçre Almanya ABD ve Japonya örneği. Çağdaş Eğitim Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, 2020. Yaratıcı Drama Destekli Resimli Çocuk Kitaplarının Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi
2-) Deveci Özge, Aykaç Necdet, 2020. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE UYGULANAN İLKOKUL MATEMATİK DERSİÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Aykaç Murtaza, Aykaç Necdet, 2019. Yaratıcı Drama Temelli Etkinliklerin Kültürlerarası Duyarlılık veGöçmen Algısı Üzerine Etkisi. Yaratıcı drama dergisi
4-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, Okçu Sevde Tuba, 2019. Yaratıcı Drama ve Resimli Çocuk Kitapları: Kültürlerarası Duyarlılığı Geliştirmek İçin Örnek Bir Uygulama. Yaratıcı Drama Dergisi
5-) Deveci Özge, Aykaç Necdet, 2019. Temel Eğitimde Yaşanan Sorunları İnceleyen Çalışmaların Değerlendirilmesi: Bir MetaSentez Çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD
6-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, Okçu Sevde Tuba, 2019. Yaratıcı Drama ve Resimli Çocuk Kitapları: Kültürlerarası Duyarlılığı Geliştirmek İçin Örnek Bir Uygulama. Yaratıcı Drama
7-) Stebler Miriam Zeliha, Aykaç Necdet, 2019. 2018 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
8-) Atik Selçuk, Aykaç Necdet, 2019. Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi (1926-2018). Trakya Eğitim Dergisi
9-) Aydın Saglık Mehmet, Aykaç Necdet, 2019. Teknoloji ve Tasarim Dersi Ogretim Programlarinin (2006-2018) Program Ogelerine Gore Karsilastirilmali Degerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
10-) Aykaç Necdet, 2018. TÜRKİYE (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ VE AMERİKA’DAKİ (KENT STATE ÜNİVERSİTESİ) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)
11-) Aykaç Necdet, 2003. Basılı Öğretim Materyallerinde Görsel Tasarım. Çağdaş Eğitim Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Bacakoğlu Gözde, 2016. Kelime İlişkilendirme Yoluyla Öğrencilerin Drama ile İlgili Kavramlaraİlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi
2-) Aydın Özge, Aykaç Necdet, 2016. Yaratıcı Drama Yöntemi ile Verilen Eğitimin Okul Öncesi ÖğrencilerininÇevre Farkındalığına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi
3-) Aykaç Necdet, Kabaran Hasret, Atar Ersin, Bilgin Hilal, 2014. İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin 4 4 4 Uygulaması Sonucunda Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Muğla İli Örneği. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
4-) Aykaç Necdet, Küçük Hilal, 2012. Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluşundan Günümüze 4 ve 5 Sınıf Fen Öğretim Programlarının Öğretim Programının Öğelerine Göre Değerlendirilmesi. İlköğretim Online
5-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, 2012. Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
6-) Aykaç Necdet, 2011. Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi. İlköğretim Online
7-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, 2008. Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi
8-) Aykaç Necdet, 2002. Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Teknik Eğitim Almanya Fransa İsviçre İspanya Yunanistan Örneği. Milli Eğitim Dergisi
9-) Aykaç Necdet, 2000. Canlı Bir Deney Köy Enstitüleri. Eğitim Yaşam Dergisi
10-) Aykaç Necdet, 2000. Sınıf İçi Öğretmen Davranışlarının Öğrenci Kişilik Gelişimi İle İlişkisi. Abece Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmazlar Hande Şeyma, Aykaç Necdet, 2019. Türkiye ile Avustralya, İngiltere ve Kanada’nın Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
2-) Sarıoğlu Tuğçe, Aykaç Necdet, 2019. Yaratıcı Dramanın Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yansımalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Yılmazlar Hande Şeyda, Temur Bilal, Aykaç Necdet, 2019. Sınıf Öğretmenlerinin Stem Uygulama Sürecine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
4-) Aykaç Murtaza, Aykaç Necdet, Sarıkaya Hakan Serhan, 2018. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yaratıcı Drama ve Çoklu Zeka İlişkisinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
5-) Aykaç Necdet, Bacakoğlu Gözde, 2016. Ögretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalıgının belirlenmesi. 3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
6-) Aykaç Necdet, Bacakoğlu Gözde, 2016. Öğretmen Adaylarının Kendilerinde Geliştirdikleri Öğretmen Kimliğinin İncelenmesi. IIIth International Eurasian Educational Research Congress
7-) Ankara Enise, Aykaç Necdet, 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlndirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
8-) Aykaç, N., Ulubey, Ö., Atar, E., 2013. Türkiye'de ve Bazı Uzak Doğu Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Çin, Singapur ve Türkiye Örneği). . Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beytepe Kampüsü, Ankara.
9-) Aykaç, N., 2006. Okul Öncesinde Yaratıcı Drama ve Oyunla Kavram Öğretiminin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyi ve Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesinin Bugünü ve geleceği Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, Okçu Sevde Tuba, 2019. Kültürlerarası Duyarlılığı Geliştirmede Yaratıcı Drama ve Resimli Çocuk Kitapları. 29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
2-) Aykaç Necdet, Sarıkaya Hakan Serhan, Aykaç Murtaza, 2018. Bİr Modernleşme Öyküsü : Köy Enstitüleri. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu,
3-) Taş Selim, Aykaç Necdet, 2018. Türkiye’de Ortaöğretim Sisteminin Sorunları ve Değerlendirilmesi: Bir Meta Sentez Çalışması. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
4-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, Okçu Sevde Tuba, 2018. Kültürlerarası duyarlılı geliştirmede yaratıcı drama ve resimi çocuk kitapları. 29th International Congress on Creative Drama in Education
5-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, Çelik Özkan, Korkut Perihan, 2018. The Effect of Creative Drama Method on Pre-service Teachers Attitudes towards Profession of Teaching. 6th International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2018)
6-) Sağlık Mehmet, Aykaç Necdet, 2018. mesleki Eğitimin sorunları ve çozüm arayışlarının değerlendirilmesi: bir meta sentez çalışması. 27 uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
7-) Başaran Semra, Aykaç Necdet, 2018. 2018 Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi/Evaluation of the 2018 Pre-School Teacher Training Program. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
8-) Taş Selim, Aykaç Necdet, 2018. TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUNLARI VEDEĞERLENDİRİLMESİ: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
9-) Aykaç Necdet, Sarıkkaya Hakan Serhan, Aykaç Murtaza, 2018. BİR MODERNLEŞME ÖYKÜSÜ: KÖY ENSTİTÜLERİA TALE OF MODERNIZATION: VILLAGE INSTITUTES. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu,
10-) Aykaç Murtaza, Aykaç Necdet, Sarıkaya Hakan Serhan, 2018. Öğrenme Sürecinde Yaratıcı Drama ve Çoklu Zeka İlişkisinin Değerlendirilmesi. 3. uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
11-) Aykaç Murtaza, Aykaç Necdet, 2018. Yaratıcı Drama Temelli Etkinliklerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Göçmen Algısı Üzerine Etkisi. 29.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
12-) Atik Selçuk, Aykaç Necdet, 2017. 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Kongresi
13-) Şahin Hülya, Aykaç Necdet, 2017. Türkiye’de ve Bazı Ülkelerde Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Rusya, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye Örneği). 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Kongresi
14-) Aykaç Necdet, Atik Selçuk, Bilgin Hilal, Öztürk Yurtseven Gülşen, 2017. Yabancı Uzmanların Türk Eğitim Sistemi İle ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Felsefe Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
15-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, Alpaslan Muhammet Mustafa, Aykaç Necdet, 2017. Teachers’ Opinions about Professional Development Schools. International Conference on New Horizons
16-) Çekiç Erhan, Aykaç Necdet, 2017. Türkiye’de ve Bazı Ülkelerde Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Türkiye Örneği). II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
17-) Bilgin Hilal, Aykaç Necdet, 2017. Türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunları üzerine yapılançalışmaların analizi: Bir meta sentez çalışması.. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim AraştırmalarıKongresi
18-) Bilgin Hilal, Aykaç Necdet, 2017. Senaryo temelli öğretimle birlikte uygulanan yaratıcıdrama yönteminin öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarına, öz-düzenleyici öğrenmebecerilerine, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi.. II. Uluslararası ÇağdaşEğitim Araştırmaları Kongresi
19-) Aykaç Necdet, 2017. Türkiye ve ABD’deki Ortaöğretim Sistemine Genel Bir Bakış. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Kongresi
20-) Aykaç Necdet, 2017. MERİKA VE TÜRKİYE’DEKİ İLKOKUL PROGRAMLARININ VE UYGULAMA SÜRECİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
21-) Atik Selçuk, Aykaç Necdet, 2017. Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi (1926-2017)/ Evaluation Of Life Studies Curricula (1926-2017). 5. Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kogresi
22-) Çekiç Erhan, Aykaç Necdet, 2017. TÜRKİYE’DE VE BAZI ÜLKELERDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ (JAPONYA, GÜNEY KORE, YENİ ZELANDA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ). II. Uluslarası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
23-) Bilgin Hilal, Aykaç Necdet, 2017. TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SORUNLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI. II. Uluslarası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
24-) Bilgin Hilal, Aykaç Necdet, 2017. SENARYO TEMELLİ ÖĞRETİMLE BİRLİKTE UYGULANAN YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARINA, ÖZDÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNE, AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ. II. Uluslarası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
25-) Aykaç Necdet, Yıldırım Kasım, 2017. Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. International Conference on New Horizons in Education
26-) Aykaç Necdet, 2016. Muğla Sıtkı Koçman ve Kent State Üniversietilerindeki Okulöncesi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
27-) Aykaç Necdet, 2016. Amerika daki Hizmetiçi Eğitimde Uygulanan Profesyonel Gelişim Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Türkiye ye İlişkin Öneriler. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
28-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, 2016. Lise Öğretmenlerin mesleki gelişim okulları uygulamalarına yönelik görüşleri. IIIth International Eurasian Educational Research Congress
29-) Aykaç Necdet, Bacakoğlu Gözde, 2016. Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Öğretmen Kimliğinin İncelenmesi. IIIth International Eurasian Educational Research Congress
30-) Aykaç Necdet, 2016. TÜRKİYE VE ABD’DEKİ ORTAÖĞRETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
31-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Bacakoğlu Gözde, 2015. Teaching Profession Perceptions of Pre-Service Teachers TakingPedagogical Formation Education. The 3rd International Congress on Curriculum andInstruction
32-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, 2015. Lise Öğrencilerinin Aldıkları Rol Modelleri ve Kişilik Özelliklerinin Eğitimsel Açıdan Değerlendirilmesi. International Conference on New Horizons in Education
33-) Ulubey Özgür, Aykaç Necdet, 2015. Cumhuriyet in İlanından 2015 e Eğitim Programlarının Felsefi Temellerinin Programlara Yansıma Düzeyi. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
34-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Bacakoğlu Gözde, 2015. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Resimlerinde Öğretmenlik Mesleği Algısı. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015), Çukurova Üniversitesi, Adana.
35-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, 2015. Pedagogical Analysis of the Role Models High Schools Students Choose and Their Characteristics. INTE 2015 (International Conference on New Horizons in Education)- Barcelona, Spain
36-) Aykaç Necdet, 2015. Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanma DurumununÖğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
37-) Bilgin Hilal, Aykaç Necdet, 2015. An Evaluation of Effective Teaching Characteristics of Instructors According to Students Opinions Mugla Sıtkı Kocman University Sample. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015)- Ankara University, Ankara
38-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Bacakoğlu Gözde, 2015. Kelime İlişkilendirme Yoluyla Aday Öğretmenlerin Drama Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. 25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Ege Üniversitesi, İzmir.
39-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Toraman Çetin, 2014. Pedagojik formasyon programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Kocaeli Üniversitesi, İzmit.
40-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Kabaran Hasret, 2014. Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının 4 4 4 Eğitim Sistemine İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. İstanbul Üniversitesi
41-) Aykaç Necdet, Ersin Atar, 2014. Geçmişten Günümüze İlköğretimde Orta Öğretime Geçiş Sisteminin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi, Antalya.
42-) Aykaç, N., Çelik, Ö., 2013. Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına ilişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. . 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
43-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, Atar Ersin, 2013. Türkiye de ve Bazı Uzak Doğu Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Japonya Güney Kore Hong Kong Çin Singapur ve Türkiye Örneği. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu
44-) Aykaç Necdet, Çelik Özkan, 2011. Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına ilişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi
45-) Aykaç Necdet, Tanrıverdi Özge, 2011. Okul Öncesi Eğitimin yaygınlaştırılması İçin yapılan Pilot Uygulamanın Değerlendirilmesi Muğla İli Örneği. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aykaç, N., Türkoğlu, İ., 2011. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bağlamında Montaigne Denemelerinde Eğitimsel göstergeler. . 3. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (ÇOGEM)
2-) Aykaç Necdet, Türkoğlu İdil, 2011. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bağlamında Montaigne Denemelerinde Eğitimsel göstergeler. 3. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
3-) Aykaç Necdet, Yürümezoğlu Kemal, 2010. Köy Enstitüsü Uygulamaları ve İsmail Hakkı Tonguç Felsefesinin Yapılandırmacı Öğrenim Süreci Açısından Değerlendirilmesi. Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri Sempozyumu
4-) Aykaç, N., Yürümezoğlu, K., 2010. Köy Enstitüsü Uygulamaları ve İsmail Hakkı Tonguç Felsefesinin Yapılandırmacı Öğrenim Süreci Açısından Değerlendirilmesi. Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri Sempozyumu
5-) Aykaç Necdet, Yürümezoğlu Kemal, Duman Bilal, 2010. Öğretmen Eğitiminde Duyuşsal Boyutun Canlandırılması. . Aramızdan Ayrılışının 50. yılında Hasan- Ali Yücel’den Günümüze Eğitim Bilim Kültür Politikaları Sempozyumu
6-) Aykaç Necdet, 2006. Okul Öncesinde Yaratıcı Drama ve Oyunla Kavram Öğretiminin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyi ve Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu
7-) Aykaç Necdet, Başar Erdoğan, 2005. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Sayar Nail, 2014. Öğretmen Adaylarının Öğretme Öğrenme Anlayışları Ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
2-) Aykaç Necdet, Kabaran Hasret, Bilgin Hilal, Atar Ersin, 2013. İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin 4 4 4 Uygulaması Sonucunda Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Muğla İli Örneği. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
3-) Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Kabaran Hasret, 2013. Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu
4-) Duman Bilal, Aykaç Necdet, Çelik Özkan, 2011. Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Eğitim Felsefeleriyle Benimsedikleri Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 20. Ulusal eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur.
5-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, 2009. Sınıf Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterlilik Algıları ve Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir.
6-) Aykaç Necdet, Başar Erdoğan, 2005. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Derslik Sistemine Dayalı Eğitim Ortamı Düzenlemesi Uygulamasının Etkilerine Yönelik Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, 2020. resimli çocuk kitapları ve yaratıcı drama/. Yayın Evi: pegem akademi Editör Adı: Şehriban Türlüdür
2-) Aykaç Necdet, 2016. Yaratıcı Drama Sınıf İçinde ve Dışında/Doğaçlama: Karakterler Hareket Ediyor ve Konuşuyor. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Pınar Özdemir Şimşek
3-) Aykaç, N., 2014. Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. . Yayın Evi: PEGEM Editör Adı: Necdet Aykaç

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Aykaç Necdet, Hasan Aydın , Zabit Menteşe, Oguz Özdemir, , 2006. Öğrenme - Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/Öğrenme-öğretmre Sürecinde Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikler. Yayın Evi: Natürel Yayınevi Editör Adı: Necdet aykaç, Hasan Aydın
2-) Aykaç Necdet, 2005. Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/. Yayın Evi: Naturel Yayınları Editör Adı: Necdet Aykaç

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aykaç Necdet, Atik Selçuk, Bilgin Hilal, Öztürk Yurtseven Gülşen, 2018. Talks on Education, Art, and Philosophy/Investigation of Foreign Expert’xxs Opinions about the Turkish Education system. Yayın Evi: Vernon Press Editör Adı: Aysel İlker, Yorulmaz İlker Yılmaz, Kaya Çağlar

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aykaç Necdet, Aydın Hasan, 2006. Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/. Yayın Evi: NATUREL YAYINCILIK Editör Adı: AYKAÇ, NECDET ve AYDIN, HASAN
2-) Aykaç Necdet, 2006. Öğrenme- Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/Öğretimde Planlama. Yayın Evi: Naturel Editör Adı: Necdet aykaç , Hasan Aydın

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Ders Drama Yöntem Drama.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
11-) Türkiye de ve bazı ülkelerde öğretmen yetiştirme uygulamaları Türkiye İsviçre Almanya ABD ve Japonya örneği - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Understanding the Underlying Factors Affecting the Perception of Pre-Service Teachers’ Teacher Identity: A New Instrument to Support Teacher Education - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions and Their Attitudes towardsTeaching Profession - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluşundan Günümüze 4 ve 5 Sınıf Fen Öğretim Programlarının Öğretim Programının Öğelerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Sinop İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Öğrenme - Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/Öğrenme-öğretmre Sürecinde Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
11-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
12-) Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
14-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
15-) Yaratıcı Drama Yöntemi ile Verilen Eğitimin Okul Öncesi ÖğrencilerininÇevre Farkındalığına Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
16-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
17-) Evaluation of pedagogical formation program based on the opinions of pre service teachers Muğla Sıtkı Koçman university sample Pedagojik formasyon programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
18-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
19-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
20-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
21-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
22-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
23-) 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
24-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
25-) Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
26-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
27-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
28-) Evaluation of pedagogical formation program based on the opinions of pre service teachers Muğla Sıtkı Koçman university sample Pedagojik formasyon programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
29-) Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions and Their Attitudes towardsTeaching Profession - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
30-) Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions and Their Attitudes towardsTeaching Profession - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
31-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
32-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
33-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
34-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
35-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
36-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
37-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
38-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
39-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
40-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
41-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
42-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The Effects of Drama on Pre-service Teachers’ Affective Traits about Teaching - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Understanding the Underlying Factors Affecting the Perception of Pre-Service Teachers’ Teacher Identity: A New Instrument to Support Teacher Education - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Yaratıcı Drama Yöntemi ile Verilen Eğitimin Okul Öncesi ÖğrencilerininÇevre Farkındalığına Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Evaluation of Pre Service Teachers Opinions aboutTeaching Methods and Techniques Applied by Instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
8-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
11-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Sinop İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
12-) Investigating the instructors’xx technological pedagogical content knowledge in terms of different variables: The sample of Muğla Sıtkı Koçman University - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Yaratıcı Drama Temelli Etkinliklerin Kültürlerarası Duyarlılık veGöçmen Algısı Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Yaratıcı Drama ve Resimli Çocuk Kitapları: Kültürlerarası Duyarlılığı Geliştirmek İçin Örnek Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluşundan Günümüze 4 ve 5 Sınıf Fen Öğretim Programlarının Öğretim Programının Öğelerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
22-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
23-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
24-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
25-) Yaratıcı Drama Yöntemi ile Verilen Eğitimin Okul Öncesi ÖğrencilerininÇevre Farkındalığına Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
26-) Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions and Their Attitudes towardsTeaching Profession - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
27-) Understanding the Underlying Factors Affecting the Perception of Pre-Service Teachers’ Teacher Identity: A New Instrument to Support Teacher Education - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
29-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
30-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
31-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
32-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
33-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
34-) Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
35-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
36-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
37-) Evaluation Of Life Sciences And Social Sciences Course Books In Term Of Social Sexuality 1 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
38-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
39-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
40-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
41-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
42-) Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions and Their Attitudes towardsTeaching Profession - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
43-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
44-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
45-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
46-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
47-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
48-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
49-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
50-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
51-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
52-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
53-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
54-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
55-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
56-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
57-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
58-) Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
59-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
60-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
61-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
62-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
63-) Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
64-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
65-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
66-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
67-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
68-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
69-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
70-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
71-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
72-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
73-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
74-) Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/ - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
75-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
76-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
77-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
78-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
79-) Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/ - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
80-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Matematik Derslerinde Kullanılan Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Farklı Öğrenme Düzeylerine ve Öz-yeterlik Algılarına Etkisinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye Cumhuriyetinin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Understanding the Underlying Factors Affecting the Perception of Pre-Service Teachers’ Teacher Identity: A New Instrument to Support Teacher Education - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Yaratıcı Drama Yöntemi ile Verilen Eğitimin Okul Öncesi ÖğrencilerininÇevre Farkındalığına Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
8-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
9-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
10-) Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Sinop İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
12-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
14-) Investigation of the In-service Teacher Training Programs in theUnited States and Recommendations for Turkey: The Case of KentEducation Excellence Partnership (KEEP) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) TÜRKİYE (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ VE AMERİKA’DAKİ (KENT STATE ÜNİVERSİTESİ) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Yaratıcı Drama Temelli Etkinliklerin Kültürlerarası Duyarlılık veGöçmen Algısı Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
17-) Yaratıcı Drama ve Resimli Çocuk Kitapları: Kültürlerarası Duyarlılığı Geliştirmek İçin Örnek Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Temel Eğitimde Yaşanan Sorunları İnceleyen Çalışmaların Değerlendirilmesi: Bir MetaSentez Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) İlkokul Türkçe Öğretim Programının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi (1923-2017) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Öğrenme - Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/Öğrenme-öğretmre Sürecinde Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
21-) 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
23-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
24-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
25-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
26-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
27-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
28-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
29-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
30-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
31-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
32-) Matematik Derslerinde Kullanılan Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Farklı Öğrenme Düzeylerine ve Öz-yeterlik Algılarına Etkisinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
33-) Evaluation of pedagogical formation program based on the opinions of pre service teachers Muğla Sıtkı Koçman university sample Pedagojik formasyon programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
34-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
35-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
36-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
37-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
38-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
39-) Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluşundan Günümüze 4 ve 5 Sınıf Fen Öğretim Programlarının Öğretim Programının Öğelerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
40-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
42-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
43-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
44-) Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
45-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
46-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
47-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
48-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
49-) Evaluation Of Life Sciences And Social Sciences Course Books In Term Of Social Sexuality 1 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
50-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
51-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
52-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
53-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
54-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
55-) Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions and Their Attitudes towardsTeaching Profession - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
56-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
57-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
58-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
59-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
60-) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
61-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
62-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
63-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
64-) Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
65-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
66-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
67-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
68-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
69-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
70-) İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen Algısı - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
71-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
72-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
73-) Öğretmen Adaylarını İlköğretim Programının Uygulanma Düzeylerine İlişki Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
74-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
75-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
76-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
77-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
78-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
79-) Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/ - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
80-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
81-) Türkiye de ve bazı ülkelerde öğretmen yetiştirme uygulamaları Türkiye İsviçre Almanya ABD ve Japonya örneği - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
82-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
83-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
84-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8
2-) Türkiye Cumhuriyetinin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EGE BÖLGESİÖRNEĞİ 1 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluşundan Günümüze 4 ve 5 Sınıf Fen Öğretim Programlarının Öğretim Programının Öğelerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) 2018 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Öğrenme - Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/Öğrenme-öğretmre Sürecinde Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
2-) İlkokul Türkçe Öğretim Programının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi (1923-2017) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
4-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Türkiye de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere ve Türkiye Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
10-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
14-) İlköğretim programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
15-) Aykaç,N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
16-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin derse karşı tutumuna erişi düzeyine ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri/ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE İLKOKULLARDA UYGULANAN YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Konu: Yabancı diş eğitim programlarının karşılaştırılması . HÜLYA-ŞAHİN. 2019
2-) Tez Adı: Öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliklerini geliştirmelerinde etkili olan faktörlerin değerlendirilmesi. Konu: Öğretmen kimliği. Gözde -Bacakoğlu. 2018
3-) Tez Adı: Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) ile öğretme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Konu: Öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliklerini geliştirmelerinde etkili olan faktörlerin değerlendirilmesi. HASRET-KABARAN. 2016
4-) Tez Adı: Senaryo Temelli Öğretimle Birlikte Uygulanan Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarına, Öz- Düzenleyici Öğrenme Becerilerine, Akademik Başarılarına Ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Konu: Senaryo Temelli Öğrenme, Yaratıcı Drama, Öz- Yeterlik, Öz-Düzenleyici Öğrenme, Akademik Başarı.. Hilal. 2015
5-) Tez Adı: Yaratıcı drama yönteminin matematik dersinde öğrencilerin farklı öğrenme düzeylerine ve öz - yeterlik algılarına etkisi. Konu: Yaratıcı drama yöntemi ile matematik öğretimi. ÖZGE-GEDİK. 2014
6-) Tez Adı: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) . Konu: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) . Betül ÇELEBİ -UZGUR. 2014
7-) Tez Adı: Yaratıcı Drama Yöntemi İle Verilen Eğitimin Okul Öncesi Öğrencilerinin Çevre Farkındalığına Etkisi. Konu: Yaratıcı Drama Yöntemi İle Verilen Eğitimin Okul Öncesi Öğrencilerinin Çevre Farkındalığına Etkisi. Özge -TANRIVERDİ. 2012
8-) Tez Adı: İlköğretim (5. Sınıf) Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Öğrenme-Öğretme Sürecinin Çoklu Zekâ kuramına Göre Değerlendirilmesi. Konu: İlköğretim (5. Sınıf) Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Öğrenme-Öğretme Sürecinin Çoklu Zekâ kuramına Göre Değerlendirilmesi. Muteber -GÜMÜŞ. 2011
9-) Tez Adı: İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Eğitim Durumu Boyutunun öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. . Konu: İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Eğitim Durumu Boyutunun öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Zühal -MERCAN. 2011

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Müzigin içindeki fizik. 2010-2010
2-) "Müziğin İçindeki Fizik”, 7. Uluslar arası Bilişimci Martılar Projesi - 2010

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Drama Temelli Aktif Öğretim Yöntemleri ile Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Becerilerinin Geliştirilmesi . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Drama Temelli Aktif Öğretim Yöntemleri ile Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Becerilerinin Geliştirilmesi . 2015-2015

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Fen Bilimleri Öğretmenleri İzmir Aktif Öğrenme Etkinlikleri Eğitiminde I. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Gökyüzü Gözlem Kampı 02-08 2012. Proje No: 112B 189 TUBİTAK Eğitmen. 2012-2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri(TPAB) İle Öğretme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri(TPAB) İle Öğretme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. 2014-2015

Verdiği Dersler

EBB00080 2020-2021 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 6700 2020-2021 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2020-2021 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6700 2020-2021 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2020-2021 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5090 2020-2021 Bahar

SEMİNER

EPÖ 5700 2020-2021 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5008 2020-2021 Bahar

EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME

EPÖ 5516 2020-2021 Bahar

ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI

EPÖ 6536 2020-2021 Bahar

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI

EPÖ 6800 2020-2021 Bahar

YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK

EPÖ 6903 2020-2021 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK)

EBB00080 2020-2021 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2801 2020-2021 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2020-2021 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EPÖ 6700 2020-2021 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2020-2021 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6700 2020-2021 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2020-2021 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5519 2020-2021 Güz

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR

EPÖ 5700 2020-2021 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6100 2020-2021 Güz

SEMİNER

EPÖ 6535 2020-2021 Güz

AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ

EPÖ 6903 2020-2021 Güz

TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK)

FTR6001 2020-2021 Güz

Gelişim ve Öğrenme

EBB00020 2019-2020 Bahar

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

EBB00080 2019-2020 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB1802 2019-2020 Bahar

Eğitim Psikolojisi

EBB2802 2019-2020 Bahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

EPÖ 5700 2019-2020 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6700 2019-2020 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5516 2019-2020 Bahar

ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI

EPÖ 6536 2019-2020 Bahar

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI

EPÖ 6903 2019-2020 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK)

İOÖ4506 2019-2020 Bahar

OKUL ÖNCESINDE YARATICI DRAMA UYGULAMALARI

EBB00080 2019-2020 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2801 2019-2020 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2019-2020 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5519 2019-2020 Güz

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR

EPÖ 6529 2019-2020 Güz

EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

PFD4003 2019-2020 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ