Personel

Doktor Öğretim Üyesi NEZİR MAVİŞ
Doktor Öğretim Üyesi
Nezir Maviş
@ E-posta
nezirmavis@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5779

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Kelam Ve İslam Mezhepleri Tarihi Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Kelam Ve İslam Mezhepleri Tarihi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

YÜZÜNCÜ YIL İLAHİYAT İLAHİYAT 12/06/2001

Yüksek Lisans

YÜZÜNCÜ YIL SOSYAL BİLİMLER TİB/TEFSİR 18/10/2005

Doktora

YÜZÜNCÜ YIL SOSYAL BİLİMLER TİB/KELAM 19/07/2018

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Maviş Nezir, 2022. ECELİN DEĞİŞKENLİĞİ DÜŞÜNCESİNİN NASLARDAKİ REFERANSLARI. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
2-) Maviş Nezir, 2022. ŞİA-İMAMİYYE'NİN MUHADDES VE MÜTEVESSİM KAVRAMLARINA BAKIŞI. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
3-) Maviş Nezir, 2022. Naslar ve İnsan Fıtratı Bakımından Teklif-i Ma La-Yutak'ın Konumu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4-) Maviş Nezir, 2022. The Connection of the Name Rafiza with Shiite Thought and Imamiyya. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi
5-) Maviş Nezir, 2021. KUR'AN'IN UYKU-ÖLÜM BENZETMESİ BAĞLAMINDA RÜYA-KABİR HAYATI KARŞILAŞTIRMASI. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
6-) Maviş Nezir, 2019. İmamet Doktrininin Şia-İmamiyye'nin Nübüvvat İnancına Etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Maviş Nezir, 2017. İmâmîyye-İsnâaşerîyye’nin İmâmet Anlayışının, Semîyyât İnancının Şekillenmesindeki Etkisi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Maviş Nezir, 2017. İmâmîyye-İsnâaşerîyye’nin İmâmet Anlayışının Semîyyât İnancının Şekillenmesindeki Etkisi. RESSCONGRESS 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Maviş Nezir, 2021. Allah'ın eş-Şafi İsmi Bağlamında Hastalık ve Şifa. FIrat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Din ve Medeniyet (Din ve Sağlık) I Sempozyumu
2-) Maviş Nezir, 2021. Günümüz Akademik Çalışmalarının Vazgeçilmezi: Online Kütüphaneler -Mektebetu Nercis Örneği-. İslam ve Yorum V (Djitalleşme ve Din)

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Maviş Nezir, 2021. Şia-İmamiyye'nin Bid'at Anlayışı -Sünni Bid'at Anlayışı ile Teolojik Mukayese-/. Yayın Evi: Astana Yayınları Editör Adı: Mustafa AKMAN

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Maviş Nezir, 2018. Kur’an Vahyinin Dilsel Formasyonu/. Yayın Evi: Bilal Ofset Basım-Yayın-Matbaacılık Editör Adı: Nezir Maviş

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ŞİA-İMAMİYYE'NİN MUHADDES VE MÜTEVESSİM KAVRAMLARINA BAKIŞI - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Günümüz Akademik Çalışmalarının Vazgeçilmezi: Online Kütüphaneler -Mektebetu Nercis Örneği- - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2020

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Girilen Dersler (2022 Bahar Dönemi). Türkiye. . 2022
2-) Girilen Dersler (2022 Güz Dönemi). Türkiye. . 2022

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Birim Kalite Komisyonu Üyeliği. Türkiye. . 2021
2-) Maddi Hata İtiraz Komisyonu Üyeliği. Türkiye. . 2021
3-) Yatay Geçiş Komisyonu. Türkiye. . 2021

Verdiği Dersler

EBB4902 2022-2023 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF1012 2022-2023 Bahar

İslam İnanç Esasları

İİF3022 2022-2023 Bahar

Kelam II

İİF4002 2022-2023 Bahar

İslam Mezhepleri Tarihi II

TİB 5518 2022-2023 Bahar

Selefiyye Akaidi

TİB 5520 2022-2023 Bahar

İslam Mezhepleri Tarihi

EBB4905 2022-2023 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İFF3025 2022-2023 Güz

Kelam I

İİF4001 2022-2023 Güz

İslam Mezhepleri Tarihi I

İİF4009 2022-2023 Güz

Mezuniyet Ödevi

TİB 5099 2022-2023 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TİB 5513 2022-2023 Güz

Kelam Tarihi -Kelam Literatürü ve Ekolleri-

TİB 5515 2022-2023 Güz

Erken Dönem Kelam Tartışmaları

İİF1012 2021-2022 Bahar

İslam İnanç Esasları

İİF3006 2021-2022 Bahar

Kelam II

TİB 5520 2021-2022 Bahar

İslam Mezhepleri Tarihi

TİB 5522 2021-2022 Bahar

Günümüz Kelam Problemleri

İİF1009 2021-2022 Güz

Muhadese I

İİF3009 2021-2022 Güz

Kelam I

TİB 5513 2021-2022 Güz

Kelam Tarihi -Kelam Literatürü ve Ekolleri-

TİB 5515 2021-2022 Güz

Erken Dönem Kelam Tartışmaları