Personel

Prof.Dr. OZAN BAHAR
Prof.Dr.
Ozan Bahar
@ E-posta
obahar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1404

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kara Harp Okulu 2. Tabur jandarma 30.08.1992

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi sosyal bilimler iktisat 12.07.2000

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İktisat 14.01.2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çalışkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Ceylan Reşat, Bahar Ozan, 2019. Panel cointegration analysis of relationship between international trade and tourism: Case of Turkey and silk road countries. Tourism Management Perspectives
2-) Kozak Metin, Baloğlu Şeyhmus, Bahar Ozan, 2009. Measuring destination competitiveness Multiple destinations versus multiple nationalities. Journal of Hospitality Marketing
3-) Kozak Metin, Gökovalı Ummuhan, Bahar Ozan, 2008. Estimating the determinants of tourist spending a comparison of four models. Tourism Analysis
4-) U. Gökovalı, Ozan Bahar ve M. Kozak, “Determinants of Length of Stay: A Practical Use of Survival Analysis”, Tourism Management, Volume 28, Issue 3, 736–746 (June 2007). - 2007
5-) Bahar Ozan, Kozak Metin, 2007. Advancing destination competitiveness research Comparison between tourists and service providers. Journal of Travel & Tourism Marketing
6-) Gökovalı Ummuhan, Bahar Ozan, Kozak Metin, 2007. Determinants of length of stay A practicaluse of survival analysis. Tourism Management
7-) Gökovalı Ummuhan, Bahar Ozan, 2006. Contribution of tourism to economic growth a panel data approach. Anatolia Turizim Araştırmaları Dergisi
8-) Ozan Bahar, “Türkiye’nin İktisadi Gelişiminde Turizm Sektörüne Sağlanan Teşviklerin Rolü: Uygulamalı Bir Araştırma”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 241, 128–139, (2006). - 2006
9-) B. Çiftçi ve Ozan Bahar, “Ekonomik Kriz-Suç İlişkisine Teorik ve Ampirik Bir Yaklaşım: Muğla Örneği”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 227, 109–122, (Şubat 2005). - 2005
10-) A. Eren ve Ozan Bahar, “Yoksulluğa Kavramsal Bir Bakış: Dünya ve Türkiye’deki Görünümü”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 220, 36–50, (Temmuz 2004). - 2004
11-) Ozan Bahar, “Güney Ege’de Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 17, Sayı 197, 88–94, (Ağustos 2002 Ek Sayısı). - 2002

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bahar Ozan, Nas Yahya, 2021. Bölgesel kalkınmada kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemi: Torku Örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research
2-) Demir Emre, Bahar Ozan, 2021. A research on provide competitive advantage of energy use on the tourism sector. Journal of Tourism Theory and Research
3-) Demir Emre, Bahar Ozan, 2021. Turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye üzerine ampirik analiz. International Journal of Social Sciences and Education Research
4-) Bahar Ozan, Şayka Hatice, 2021. Tüketicilerin turistik ürün satın alma süreçlerinde sosyal medyanın rolü ve önemi: X ve Y kuşaklarına yönelik karşılaştırmalı bir analiz. International Journal of Social Sciences and Education Research
5-) Bozkurt Kurtuluş, Güler Dincer Nevin, Bahar Ozan, 2018. Fuzzy convergence in tourism economics. Journal of Tourism Theory and Research
6-) Çelik Nur, Bahar Ozan, Tatar Selma, 2017. Kırsal Kalkınmada Glamping Turizmin Rolü: Club Amazon Bördübet Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) Durmaz Ali Arda, Bahar Ozan, Aktan Volkan, 2017. Gastronomik Bir Ürün Olan Türk Kahvesinin Türk Toplum Hayatına Kattığı Kültürel ve Sosyal Etkiler. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Bahar Ozan, Kırlı Özen Ece, 2017. Mortgage Krizinin Kırsal Turizm ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
9-) Bayrak Rıza, Bahar Ozan, 2017. OECD ÜLKELERİ TURİZM POTANSİYELİNİN EKONOMİK ETKİNLİK ANALİZİ: VZA İLE AMPRİK BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
10-) Bozkurt, K., Bahar, O., 2015. Convergence Analysis for The Tourism Receipts. International Journal of Economic and Administrative Studies
11-) Bozkurt, K., Bahar, O., Süslü, B., 2015. Destinasyonların Turizm Gelirlerindeki Farklılıklarını Etkileyen Faktörler: Kavramsal Bir Yaklaşım. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
12-) Ozan Bahar, K. Bozkurt ve B. Doğan, “Empirical Testing of Convergence Hypothesis of International Tourism Sector”, Social Sciences, 79 (1): 7-16, (2013). - 2013
13-) M. Kozak, Ş. Baloğlu ve Ozan Bahar, “Measuring Destination Competitiveness: Multiple Destinations Vs Multiple Nationalities”, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19 (1):56–71, (2010). - 2010
14-) M. Kozak, U. Gökovalı ve Ozan Bahar, “Estimating the Determinants of Tourist Spending: A Comparison of Four Models”, Tourism Analysis, Volume 13, Number 2, 143–155, (2008). - 2008
15-) Ozan Bahar ve M. Kozak, “Advancing Destination Competitiveness Research: Comparison Between Tourists and Service Providers”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Volume 22, Number 2, 61-71, (2007). - 2007
16-) U. Gökovalı ve Ozan Bahar, “Contribution of Tourism to Economic Growth in Mediterrranean Countries: A Panel Data Approach”, Anatolia An International Journal of Tourism And Hospitality Research, Volume 17, Number 2, 155-168 (Winter 2006). - 2006
17-) Ozan Bahar ve M. Kozak, “Potential Impacts of Euro on Destination Choice”, Interdisciplinary Journal Tourism, Volume 54, Number 3, 235-243 (2006). - 2006
18-) Ozan Bahar, "Impacts of Mass Tourism on the Natural Environment", Quarterly Journal of University of Economics Bratislava, 4, 433–448 (2005). - 2005

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bahar Ozan, Demir Emre, 2023. The impact of tourism on carbon (CO2) Emissions: An empirical analysis of Turkiye. Journal of Tourism Theory and Research
2-) Bahar Ozan, Çelik İlal Nur, 2020. Coronavirüsün (Covid-19) turizm sektörü üzerindeki ekonomik etkileri. International Journal of Social Sciences and Education Research
3-) Bahar Ozan, Özdemir Özcan, Akyürek Suat, 2020. Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar ve Dastar Festivali’nin Kırsal Kalkınma ve Kültürel Değerler Üzerindeki Rolü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Atasever Gülbahar, Bahar Ozan, 2017. MEDYA BAĞLAMINDA POLİTİK İSTİKRARSIZLIK-TURİZM İLİŞKİSİ. Güvenlik Bilimleri
2-) Artuğer, S., Ayazlar, G., Bahar, O., 2016. Otel Çalışanlarının Girişimcilik Yönelimlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Girişimcilik Özel Sayısı
3-) Bozkurt, K., Bahar, O., 2015. Talep şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Bir Analiz. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
4-) E. Erdoğan, M. Topçu ve Ozan Bahar, “Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 50, Sayı 576, 99–109, (2013). - 2013
5-) M. Samırkaş, Ozan Bahar ve İ. Tuncer, “Turizm Sektörünün Yakınsamaya Etkisi: 1990-2000 Yılları Türkiye Uygulaması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 22: 99-119, (2013). - 2013
6-) F. Korkmaz ve Ozan Bahar, “Factors Affecting Tourist Expenditure Coming To Mugla Region”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 293-308, (2012). - 2012
7-) Ozan Bahar ve Gülşah Dalaman, “Türkiye’de Turizm Sektöründeki Vergileme ve Teşviklere Yönelik Uygulamalar”, E-Yaklaşım Dergisi, Yıl 20, Sayı 238: 369-375, Ekim (2012). - 2012
8-) C.Y. Kesbiç, Ozan Bahar, E. Baldemir ve M. İnci (2011), “Muğla Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki Etkileri: Hedonik Fiyatlandırma Modeli”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 48, Sayı 555, 65–82, (2011). - 2011
9-) M. Samırkaş ve Ozan Bahar, “Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Yakınsama Modeli”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 48, Sayı 557, 85–98, (2011). - 2011
10-) Ozan Bahar ve E. Erdoğan, “1994 Ve 2000 Krizleri Sonrasında Türkiye’de Uygulanan Finansal Regülasyon Politikaları”, Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Sayı: 27: 26-43, (2011). - 2011
11-) Ozan Bahar ve F. Korkmaz, “Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2): 43–61, 2010. - 2010
12-) Ozan Bahar ve I. Arıkan, “Euro'nun Uluslararası Turizm Talebi Üzerindeki Olası Etkisi”, Vergi Raporu, Sayı 124, 22–47, Ocak 2010. - 2010
13-) Ozan Bahar, “Turizm Sektörüne Sağlanan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Olan Olası Etkisi: Türkiye Örneği (1986–2006)”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 27–40, (Bahar 2010). - 2010
14-) Ozan Bahar ve K. Bozkurt, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 2: 255-265, (2010). - 2010
15-) Ozan Bahar ve F. Korkmaz, “Özel İstihdam Bürolarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 46, Sayı 537, 39–49, (2009). - 2009
16-) Ozan Bahar, “Turizmin Yoksulluğu Önlemedeki Etkisi ve Mikro Kredi Sistemi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 45, Sayı 523, 79–93, (2008). - 2008
17-) C. Altun, Y. Altun ve Ozan Bahar, “Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri ve Konuyla İlgili Yapılan Son Kanuni Düzenlemeler”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 191, 356–374, (Kasım 2008). - 2008
18-) Ozan Bahar, “Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisi Açısından Yeri ve Önemi”, Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Sayı: 21, 61-80, 2008. - 2008
19-) Ozan Bahar, “Türkiye’deki Devalüasyon Uygulamalarının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 255–272, (2007). - 2007
20-) Ozan Bahar, “Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi”, Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Güz, Sayı 19, 1-20, (2007). - 2007
21-) Ozan Bahar ve E. Baldemir, “Uluslararası Ticaret İle Uluslararası Turizm Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, 55–66, (2007). - 2007
22-) Ozan Bahar, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler”, Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, 34–53, (2006). - 2006
23-) Ozan Bahar, “Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Var Analizi Yaklaşımı”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 137–150, (2006). - 2006
24-) Ozan Bahar, “Türkiye’de Enerji Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt 5, Sayı 14, 35–59, (Bahar 2005). - 2005
25-) Ozan Bahar ve M. Kozak, “Türkiye Turizminin Akdeniz Ülkeleri İle Rekabet Gücü Açısından Karşılaştırılması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 139–152, (Güz 2005). - 2005
26-) Ozan Bahar, “Türkiye Ekonomisinde 1980 Öncesi Uygulanan Sanayileşme Politikaları”, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Fener Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 64–90, (2005). - 2005
27-) A. Çımat ve Ozan Bahar, “Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye’deki Gelişmeler ve uygulamalar”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 140, 460–485, (Ağustos 2004). - 2004
28-) Ozan Bahar, “Türkiye’de Atatürk Dönemi’nde (1923–1938) Uygulanan Para Politikaları”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 155–166, (2004). - 2004
29-) Ozan Bahar ve M. Taş, “Türkiye'de Konsolide Bütçenin 1990 Sonrası Görünümü ve 2003–2004 Yılı Bütçeleri'nin Değerlendirmesi”, Mevzuat Dergisi, Yıl 7, Sayı 79, (Temmuz 2004). - 2004
30-) E. Baldemir ve Ozan Bahar, “Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 152–168, (2003). - 2003
31-) A. Çımat ve Ozan Bahar, “Türkiye’de 1990 Sonrası Kurulan Ekonomik ve Mali Kurumlar”, Mevzuat Dergisi, Yıl 6, Sayı 70, (Ekim 2003). - 2003
32-) A. Çımat ve Ozan Bahar, “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 6, 1–18, (2003). - 2003

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Alp Cemile, Bahar Ozan, Pekmezci Aytaç, 2023. Covid-19’un enerji piyasasına etkisinin BIST 100’de en çok kazandıran beş enerji hisse senedi üzerinden değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research
2-) Bahar Ozan, Bilen Kamil, 2023. Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
3-) Demir Emre, Bahar Ozan, 2022. Turizm gelirleri ve dış borçlanma arasındaki ilişki: Türkiye üzerine ampirik bir inceleme. International Journal of Social Sciences and Education Research
4-) Bahar Ozan, Bilen Kamil, 2020. Turizmde Güvenlik Algısının Türkiye Ekonomisine Etkisi. Güvenlik Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Alp Cemile, Bahar Ozan, 2022. HAYAL EKONOMİSİNE DÖNÜŞÜM. III. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi 2022
2-) Pabuşçu Güngör, Bahar Ozan, 2022. DIŞ TİCARETİN VE DÖVİZ KURU HAREKETLİLİĞİNİN REKABET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. III. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi 2022
3-) Bahar Ozan, Aktan Volkan, 2017. Avrupanın Bir Turizm Destinasyonu Olarak Markalaşma Süreci Ve Stratejilerinin İncelenmesi. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi
4-) Bahar Ozan, Yalçın Mehmet, 2017. Seyahat Acenteleri WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi: İçerik Analizi. International Congress on Cultural Heritage and Tourism
5-) Bahar Ozan, Bulut Merve, 2017. Turkish Seniors Travel Motivations. ICTMR 2017
6-) Durmaz Ali Arda, Bahar Ozan, Aktan Volkan, 2017. Gastronomik Bir Ürün Olan Türk Kahvesinin Türk Toplum Hayatına Kattığı Kültürel ve Sosyal Etkiler. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
7-) Yozukmaz Nisan, Bahar Ozan, 2017. YENİ İPEK YOLU TURİZMİ. 4rd International Congress of Tourism and Management Researches- ICTMR 2017
8-) Güney Derya, Bahar Ozan, 2017. Turizm Sektöründeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarihsel Gelişimi ve STK’ların Turizm Rekabetine Etkisi. 4. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi
9-) Çelik, N., Bahar, O., 2016. Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators
10-) Atasever, G., Bahar, O., 2016. Politik İstikrarsızlıkların Türk Turizmi Üzerine Etkileri. III. International Congress of Tourism and Management Researches
11-) Yazıcı, S., Bahar, O., 2016. Baka Kalkınma Ajansı Destek Projesi Örneği: ATSO- Antalya Sürdürülebilir Kırsal Turizm Potansiyeli Araştırmasının Değerlendirilmesi. III. International Congress of Tourism and Management Researches
12-) Yazıcı, S., Şimşek, S., Bahar, O., 2016. A Study to Determine Problems of The Turkish Travel Agencies From Travel Agency Entrepreneurs Perspective. 2. International Tourism And Hospitality Management Conference
13-) Bahar, O., Bayrak, R., 2016. Efficiency Analysis of Tourism Potential of OECD Countries in Terms of Economic Perspective: An Empirical Study With DEA. II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators
14-) Yüksel, F., Bahar, O., Aslan, S., 2016. Muğla Sağlık Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. III. International Congress of Tourism and Management Researches
15-) Artuğer, S., Bahar, O., Ayazlar, G., 2015. Otel Çalışanlarının girişimcilik Yönelimlerinin Sosyodemografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
16-) Bahar, O., Yazıcı, S., 2015. İç Girişimcilik Kavramının Turizm Sektöründe Rekabet Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
17-) Bahar, O., Çelik, N., 2015. Sürdürülebilir Turizmin Talep Tahminlemesi. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators
18-) Bahar, O., Bozkurt, K., Süslü, B., Baydur, C.M., 2015. Destinasyonların Turizm Gelirlerindeki Farklılıkları Etkileyen Faktörler: Kavramsal bir Yaklaşım. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches
19-) Özen, E., Bahar, O., 2015. Mortgage Krizinin Turizm Sektöründeki İstihdama Etkisi. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators
20-) Pekmezci, A., Bozkurt, K., Bahar, O., 2015. Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme: Türk Turizm Sektörü için bir Eşbütünleme Analizi. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches
21-) Tekin, A.H., Bozkurt, K., Bahar, O., 2015. Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Türk Turizm Sektörü için Bir Analizi. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches
22-) Ozan Bahar, K. Bozkurt ve B. Doğan, “Empirical Testing of Convergence Hypothesis of International Tourism Sector”, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 24-29 April, Fethiye, Turkey, 2012: 55-73. - 2012
23-) Ozan Bahar, M. Kozak ve U. Gökovalı, “Estimating the Determinants of Tourist Spending”, Second International Conference on Tourism Economics, Department of Applied Economics University of the Balearic Islands, Palma of Majorca, Spain, 18–20 May 2006. - 2006
24-) M. Kozak ve Ozan Bahar, “Perceived Determinants of Destination Competitiveness: Comparison Between Tourists and Industry People”, International Conference Theoretical Advances in Tourism Economics, University of Evora, Portugal, 18–19 th March 2005. - 2005
25-) Ozan BAHAR ve Metin KOZAK, “ Potential Impacts Of Euro On Tourists’ Destination Choice”, International Tourism Conference: "Perspectives in Tourism Marketing", Gokova, Mugla, 20-22 May 2005. - 2005

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atasever Gülbahar, Bahar Ozan, 2017. TÜRKİYE’DE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN POLİTİK İSTİKRARSIZLIK DÖNEMLERİNDEKİ ALGISINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER. 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
2-) Çelik Nur, Bahar Ozan, 2017. Otel İşletmelerinde Kadın İstihdamı: Fethiye Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Bahar Ozan, Çelik Nur, 2017. Sığla Ormanlarının Alternatif Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Muğla Köyceğiz Örneği. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability
4-) Bahar Ozan, Avcı Mehmet, Çelik Nur, Yıldız Onur, 2017. Kültür Turizminin Dalyan Bölgesindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
5-) Bahar Ozan, Özdemir Özcan, 2017. Turizm Sektöründe İstihdam Edilen Gençlerin Meslek Algıları Ve İş DoyumPerformanslarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüksel Faruk, Bahar Ozan, Bülbüloğlu Bülent, 2017. Reklamasyon ve Türk Turizmine Etkileri: Marmaris Örneği. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Turizm Şurası
2-) Ozan Bahar ve Ö. Balmumcu, “2008 Küresel Mali Krizinin Turizm Sektörüne Yansımaları”, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık, 27-30 Mayıs 2010, Nevşehir: 894-909. - 2010
3-) Ozan Bahar ve M. Samırkaş, “Mersin'in Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 21–24 Ekim, 2009. - 2009
4-) Ozan Bahar ve Y. Sarı, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler”, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20–22 Nisan 2006, ss. 315-328. - 2006
5-) Y. Sarı ve Ozan Bahar, "Turizm Pazarlamasında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ile ilgili Geleceğe Dönük Eğilimler", 1. Bursa Turizm Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, 393–402, 30 Eylül–02 Ekim 2005. - 2005
6-) E. Baldemir ve Ozan Bahar, “Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi”, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi. - 2003

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Bahar Ozan, Elyıldırım Gökhan, 2017. Turist Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Kuzeydoğu Anadolu Örneği. 1.International Rural Tourism and Development Congress 6. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Çelik, N., Bahar, O., Tatar, S., 2016. Kırsal Kalkınmada Glamping Turizmin Rolü: Club Amazon Bördübet Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bahar Ozan, Avcı Mehmet, 2022. Turizm Ekonomisinde Son Gelişmeler/. Yayın Evi: Detay yayıncılık Editör Adı: Bahar Ozan, Avcı Mehmet
2-) Bahar Ozan, Şayka Hatice, 2021. Muğla Kent Ekonomisi/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Bahar Ozan, Avcı Mehmet
3-) Çelik İlal Nur, Bahar Ozan, 2021. Pandemi Sonrası Ekonomik ve Politik Dönüşüm/Covid 19 Salgını, Turizm ve Öne Çıkan Turizm Eğilimleri. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Atasever , Gülbahar
4-) Çelik İlal Nur, Bahar Ozan, 2021. Tourism in Turkey: A Comprehensive Overview and Analysis for Sustainable Alternative Tourism/The Place and Importance of the Tourism Sector in Turkish Economy. Yayın Evi: Apple Academic Press Inc., USA Editör Adı: İkiz, Ahmet Salih
5-) Bahar, O., Çelik, N., 2016. AB ve Turizm (Türkiye Turizminin AB İçindeki Yeri ve Rekabet Gücü). Yayın Evi: Süre Yayın Evi Editör Adı: Ozan Bahar, Mehmet Avcı
6-) Ozan Bahar, M. Kozak (2008), Tourism Economics: Concepts and Practises, ABD, New York: Nova Publishers. - 2008

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bahar, O., Avcı, M., 2016. AB ve Turizm. Yayın Evi: Süre Yayın Evi Editör Adı: Ozan Bahar, Mehmet Avcı
2-) Bahar, O., Çelik, N., Samırkaş, M., 2015. Farklı Boyutları ile Sürdürülebilir Turizm. Yayın Evi: Süre Yayınevi Editör Adı: -
3-) Ozan Bahar ve M. Kozak, Turizm Ekonomisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2908, AÖF Yayını No: 1865, 2013. - 2013
4-) M. Samırkaş ve Ozan Bahar, Turizm, Yoksulluk ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, Ankara: Detay Yayıncılık, 1. Baskı, 2013. - 2013
5-) Ozan Bahar ve M. Kozak, Turizm ve Rekabet, Ankara: Detay Yayıncılık, 2. Baskı, 2012. - 2012
6-) Ozan Bahar ve M. Kozak, Turizm Ekonomisi, Ankara: Detay Yayıncılık, 4. Baskı, 2012. - 2012

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çelik İlal Nur, Bahar Ozan, 2023. Yeşil Ekonomide Güncel Eğilimler/SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA ERİŞİLEBİLİRLİK. Yayın Evi: ATLAS AKADEMİK BASIM YAYIN DAĞITIM TİC. LTD. ŞTİ. Editör Adı: Deviren Vatansever Nursen, Duran Tarık
2-) Bahar Ozan, Çelik İlal Nur, 2023. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi/TURİZM SEKTÖRÜ VE GELİŞİMİ. Yayın Evi: EFE AKADEMİ Editör Adı: Bahar Ozan, Mehmet Avcı
3-) Bahar Ozan, 2022. TURİZM EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR/Yeşil Ekonomi ve Turizm. Yayın Evi: Detay Editör Adı: SAMIRKAŞ KOMŞU Meryem, Özer Songül
4-) Bahar Ozan, 2022. Turizm Ekonomisinde Son Gelişmeler/Makro Ekonomik Göstergelerle Turizmin Ekonomik Önemi. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Bahar Ozan, Avcı Mehmet
5-) Bahar Ozan, 2022. İKTİSAT POLİTİKASI/TURİZM POLİTİKASI. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Alkan Buket, Çiçek Serkan, Yücel Mustafa Eray
6-) Çelik İlal Nur, Bahar Ozan, 2020. Turizmin Geleceği: Yeni Deneyimler/İpek Yolu Turizmi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: ÇAĞDAŞ ERTAŞ, BAYRAM KANCA
7-) Bahar Ozan, 2020. Turizm Güvenliği/Turizmin Ekonomik Önemi. Yayın Evi: Gazi Kitapevi Editör Adı: Yusuf Dündar, Ozan BAHAR
8-) Bahar Ozan, Çelik Nur, 2016. AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM/TÜRKİYE TURİZMİNİN AB İÇİNDEKİ VE REKABET GÜCÜ. Yayın Evi: SÜRE Editör Adı: Ozan BAHAR, Mehmet AVCI

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bahar Ozan, Avcı Mehmet, 2017. MAKRO İKTİSADA GİRİŞ/MİLLİ GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ. Yayın Evi: SÜRE YAYINEVİ Editör Adı: PROF.DR. OZAN BAHAR, YRD. DOÇ. DR. MEHMET AVCI
2-) Ozan Bahar, H. Özkoç ve M. Samırkaş, “Turizm ve Ekonomik Kalkınma İlişkisine Ampirik Bir Yaklaşım: Panel Kointegrasyon Analizi”, Farklı Boyutlarıyla Türkiye’de Kalkınma, Selahattin Bekmez (Ed.), Ankara: Efil Yayınevi, 259–297, 2014. - 2014
3-) Ozan Bahar, “Türk Turizm Sektörünün AB Turizmi İle Rekabet Gücü Açısından Karşılaştırılması”, Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Selahattin Bekmez (Ed.), Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım, 461–487, 2008. - 2008
4-) Ozan Bahar ve M. Kozak, "Türkiye’nin Turizm Sektöründeki Uluslararası Rekabet Gücü: Uluslar Bazında Bir Kıyaslama", Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye, M. Faysal Gökalp ve C. Yenal Kesbiç (Ed.), İstanbul: Beyaz Yayınları, 427–452, 2005. - 2005

(C-5) Alanında Uluslararası Kitap ve kataloglarda Sunuş, giriş,son söz yazısı vb

1-) Bahar Ozan, 2020. Akıllı Kent Akıllı Turizm/Akıllı Şehirlerde Turistik Talep ve Değişimler. Yayın Evi: Gazi kitapevi Editör Adı: burcu ılgaz

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Tourism Management - 1971
4-) Applied Economics - 1971
5-) Journal of Busıness and Economıc Management - 1971

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2007
6-) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2007
7-) Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2007
8-) Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2007
9-) SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - 2007
10-) Muğla Ekonomi Aylık İş ve Ekonomi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği - 2007
11-) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2007
12-) I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Kapadokya Dedeman Oteli, Nevşehir, Düzenleme Kurulu Üyeliği. - 2007

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Hospitality and Tourism Insights. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Managing Global Transitions - 2010
5-) Business and Economics Research Journal - 2007
6-) Finans Politik & Ekonomik Yorumlar - 1975

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Tourism Theory and Research.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. TURİZM GÜVENLİĞİ.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2023. EKONOMİ POLİTİKALARI İLE CUMHURİYETİN İLK YÜZYILI GELECEK YÜZYIL İÇİN BÜYÜK STRATEJİ ÖNERİLERİ.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2023. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2021. Muğla Kent Ekonomisi.
4-) Ozan Bahar ve M. Masca (Ed.), İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2012. - 2013

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Determinants of length of stay A practicaluse of survival analysis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 10
2-) Advancing destination competitiveness research Comparison between tourists and service providers - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
3-) Contribution of tourism to economic growth a panel data approach - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) Advancing destination competitiveness research Comparison between tourists and service providers - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
5-) Contribution of tourism to economic growth a panel data approach - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
6-) Determinants of length of stay A practicaluse of survival analysis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 9
7-) Estimating the determinants of tourist spending a comparison of four models - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
8-) Measuring destination competitiveness Multiple destinations versus multiple nationalities - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Panel cointegration analysis of relationship between international trade and tourism: Case of Turkey and silk road countries - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
10-) Advancing destination competitiveness research Comparison between tourists and service providers - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
11-) Determinants of length of stay A practicaluse of survival analysis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 9
12-) Measuring destination competitiveness Multiple destinations versus multiple nationalities - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 7
13-) Determinants of length of stay A practicaluse of survival analysis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 15
14-) Contribution of tourism to economic growth a panel data approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
15-) Advancing destination competitiveness research Comparison between tourists and service providers - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
16-) Estimating the determinants of tourist spending a comparison of four models - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
17-) Measuring destination competitiveness Multiple destinations versus multiple nationalities - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Kırsal Kalkınmada Glamping Turizmin Rolü: Club Amazon Bördübet Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Türkiye Örneği - 2011

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Mortgage Krizinin Turizm Sektöründeki İstihdama Etkisi: Muğla Örneği. Konu: Ekonomi, Turizm. Ece. 2015
2-) Sürdürülebilir Turizm Uygulamalarının Turizm Talebi Üzerindeki Etkisi: Muğla Örneği - 2014
3-) Vergi Gelirleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1998-2011 Dönemi)” - 2012
4-) Turist Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Muğla Örneği - 2011

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1002. Turizm Güvenliğine Yönelik Jandarmanın Uzmanlaştırılması. 2020-2021

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mevcut Ekonomik Durum. 2016-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP kapsamında 2007 yılında 07/10 proje numarası ile kabul edilen ve 2009 yılında biten “Muğla Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki Etkileri” adlı projede araştırmacı olarak görev yapmıştır. - 2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Engelleri Aşanlar. 2017
2-) Kurum Adı: . Eğitim. 2017
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 2007

Verdiği Dersler

TUİ 5532 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Avrupa Birliği'nde Turizm Stratejileri

EKO 8000 2024-2025 Güz

DÖNEM PROJESİ

EKO 8503 2024-2025 Güz

MAKRO EKONOMİ

İKT 5508 2024-2025 Güz

Turizm Ekonomisi

İKT 6518 2024-2025 Güz

Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.

EKO 8521 2023-2024 Bahar

ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ

İKT 5508 2023-2024 Bahar

Turizm Ekonomisi

İKT 6518 2023-2024 Bahar

Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.

İKT2008 2023-2024 Bahar

Makro İktisat II

İKT2806 2023-2024 Bahar

Makro İktisat

EKO 8503 2023-2024 Güz

MAKRO EKONOMİ

İKT 6518 2023-2024 Güz

Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.

İKT2007 2023-2024 Güz

Makro İktisat I

İKT4501 2023-2024 Güz

Turizm Ekonomisi

EKO 8521 2022-2023 Bahar

ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ

İKT 5508 2022-2023 Bahar

Turizm Ekonomisi

İKT 6518 2022-2023 Bahar

Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.

İKT2008 2022-2023 Bahar

Makro İktisat II

İKT2806 2022-2023 Bahar

Makro İktisat

EKO 8503 2022-2023 Güz

MAKRO EKONOMİ

İKT2007 2022-2023 Güz

Makro İktisat I

İKT4501 2022-2023 Güz

Turizm Ekonomisi