Personel

Prof.Dr. OZAN BAHAR
Prof.Dr.
Ozan Bahar
@ E-posta
obahar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1404

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kara Harp Okulu 2. Tabur jandarma 30.08.1992

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi sosyal bilimler iktisat 12.07.2000

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İktisat 14.01.2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) U. Gökovalı, Ozan Bahar ve M. Kozak, “Determinants of Length of Stay: A Practical Use of Survival Analysis”, Tourism Management, Volume 28, Issue 3, 736–746 (June 2007). - 2007
2-) Ozan Bahar, “Türkiye’nin İktisadi Gelişiminde Turizm Sektörüne Sağlanan Teşviklerin Rolü: Uygulamalı Bir Araştırma”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 241, 128–139, (2006). - 2006
3-) B. Çiftçi ve Ozan Bahar, “Ekonomik Kriz-Suç İlişkisine Teorik ve Ampirik Bir Yaklaşım: Muğla Örneği”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 227, 109–122, (Şubat 2005). - 2005
4-) A. Eren ve Ozan Bahar, “Yoksulluğa Kavramsal Bir Bakış: Dünya ve Türkiye’deki Görünümü”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 220, 36–50, (Temmuz 2004). - 2004
5-) Ozan Bahar, “Güney Ege’de Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 17, Sayı 197, 88–94, (Ağustos 2002 Ek Sayısı). - 2002

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bozkurt Kurtuluş, Güler Dincer Nevin, Bahar Ozan, 2018. Fuzzy convergence in tourism economics. Journal of Tourism Theory and Research
2-) Çelik Nur, Bahar Ozan, Tatar Selma, 2017. Kırsal Kalkınmada Glamping Turizmin Rolü: Club Amazon Bördübet Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Durmaz Ali Arda, Bahar Ozan, Aktan Volkan, 2017. Gastronomik Bir Ürün Olan Türk Kahvesinin Türk Toplum Hayatına Kattığı Kültürel ve Sosyal Etkiler. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Bahar Ozan, Kırlı Özen Ece, 2017. Mortgage Krizinin Kırsal Turizm ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) Bayrak Rıza, Bahar Ozan, 2017. OECD ÜLKELERİ TURİZM POTANSİYELİNİN EKONOMİK ETKİNLİK ANALİZİ: VZA İLE AMPRİK BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
6-) Bozkurt, K., Bahar, O., 2015. Convergence Analysis for The Tourism Receipts. International Journal of Economic and Administrative Studies
7-) Bozkurt, K., Bahar, O., Süslü, B., 2015. Destinasyonların Turizm Gelirlerindeki Farklılıklarını Etkileyen Faktörler: Kavramsal Bir Yaklaşım. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
8-) Ozan Bahar, K. Bozkurt ve B. Doğan, “Empirical Testing of Convergence Hypothesis of International Tourism Sector”, Social Sciences, 79 (1): 7-16, (2013). - 2013
9-) M. Kozak, Ş. Baloğlu ve Ozan Bahar, “Measuring Destination Competitiveness: Multiple Destinations Vs Multiple Nationalities”, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19 (1):56–71, (2010). - 2010
10-) M. Kozak, U. Gökovalı ve Ozan Bahar, “Estimating the Determinants of Tourist Spending: A Comparison of Four Models”, Tourism Analysis, Volume 13, Number 2, 143–155, (2008). - 2008
11-) Ozan Bahar ve M. Kozak, “Advancing Destination Competitiveness Research: Comparison Between Tourists and Service Providers”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Volume 22, Number 2, 61-71, (2007). - 2007
12-) U. Gökovalı ve Ozan Bahar, “Contribution of Tourism to Economic Growth in Mediterrranean Countries: A Panel Data Approach”, Anatolia An International Journal of Tourism And Hospitality Research, Volume 17, Number 2, 155-168 (Winter 2006). - 2006
13-) Ozan Bahar ve M. Kozak, “Potential Impacts of Euro on Destination Choice”, Interdisciplinary Journal Tourism, Volume 54, Number 3, 235-243 (2006). - 2006
14-) Ozan Bahar, "Impacts of Mass Tourism on the Natural Environment", Quarterly Journal of University of Economics Bratislava, 4, 433–448 (2005). - 2005

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Atasever Gülbahar, Bahar Ozan, 2017. MEDYA BAĞLAMINDA POLİTİK İSTİKRARSIZLIK-TURİZM İLİŞKİSİ. Güvenlik Bilimleri
2-) Artuğer, S., Ayazlar, G., Bahar, O., 2016. Otel Çalışanlarının Girişimcilik Yönelimlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Girişimcilik Özel Sayısı
3-) Bozkurt, K., Bahar, O., 2015. Talep şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Bir Analiz. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
4-) E. Erdoğan, M. Topçu ve Ozan Bahar, “Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 50, Sayı 576, 99–109, (2013). - 2013
5-) M. Samırkaş, Ozan Bahar ve İ. Tuncer, “Turizm Sektörünün Yakınsamaya Etkisi: 1990-2000 Yılları Türkiye Uygulaması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 22: 99-119, (2013). - 2013
6-) F. Korkmaz ve Ozan Bahar, “Factors Affecting Tourist Expenditure Coming To Mugla Region”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 293-308, (2012). - 2012
7-) Ozan Bahar ve Gülşah Dalaman, “Türkiye’de Turizm Sektöründeki Vergileme ve Teşviklere Yönelik Uygulamalar”, E-Yaklaşım Dergisi, Yıl 20, Sayı 238: 369-375, Ekim (2012). - 2012
8-) C.Y. Kesbiç, Ozan Bahar, E. Baldemir ve M. İnci (2011), “Muğla Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki Etkileri: Hedonik Fiyatlandırma Modeli”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 48, Sayı 555, 65–82, (2011). - 2011
9-) M. Samırkaş ve Ozan Bahar, “Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Yakınsama Modeli”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 48, Sayı 557, 85–98, (2011). - 2011
10-) Ozan Bahar ve E. Erdoğan, “1994 Ve 2000 Krizleri Sonrasında Türkiye’de Uygulanan Finansal Regülasyon Politikaları”, Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Sayı: 27: 26-43, (2011). - 2011
11-) Ozan Bahar ve F. Korkmaz, “Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2): 43–61, 2010. - 2010
12-) Ozan Bahar ve I. Arıkan, “Euro'nun Uluslararası Turizm Talebi Üzerindeki Olası Etkisi”, Vergi Raporu, Sayı 124, 22–47, Ocak 2010. - 2010
13-) Ozan Bahar, “Turizm Sektörüne Sağlanan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Olan Olası Etkisi: Türkiye Örneği (1986–2006)”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 27–40, (Bahar 2010). - 2010
14-) Ozan Bahar ve K. Bozkurt, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 2: 255-265, (2010). - 2010
15-) Ozan Bahar ve F. Korkmaz, “Özel İstihdam Bürolarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 46, Sayı 537, 39–49, (2009). - 2009
16-) Ozan Bahar, “Turizmin Yoksulluğu Önlemedeki Etkisi ve Mikro Kredi Sistemi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 45, Sayı 523, 79–93, (2008). - 2008
17-) C. Altun, Y. Altun ve Ozan Bahar, “Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri ve Konuyla İlgili Yapılan Son Kanuni Düzenlemeler”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 191, 356–374, (Kasım 2008). - 2008
18-) Ozan Bahar, “Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisi Açısından Yeri ve Önemi”, Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Sayı: 21, 61-80, 2008. - 2008
19-) Ozan Bahar, “Türkiye’deki Devalüasyon Uygulamalarının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 255–272, (2007). - 2007
20-) Ozan Bahar, “Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi”, Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Güz, Sayı 19, 1-20, (2007). - 2007
21-) Ozan Bahar ve E. Baldemir, “Uluslararası Ticaret İle Uluslararası Turizm Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, 55–66, (2007). - 2007
22-) Ozan Bahar, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler”, Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, 34–53, (2006). - 2006
23-) Ozan Bahar, “Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Var Analizi Yaklaşımı”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 137–150, (2006). - 2006
24-) Ozan Bahar, “Türkiye’de Enerji Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt 5, Sayı 14, 35–59, (Bahar 2005). - 2005
25-) Ozan Bahar ve M. Kozak, “Türkiye Turizminin Akdeniz Ülkeleri İle Rekabet Gücü Açısından Karşılaştırılması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 139–152, (Güz 2005). - 2005
26-) Ozan Bahar, “Türkiye Ekonomisinde 1980 Öncesi Uygulanan Sanayileşme Politikaları”, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Fener Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 64–90, (2005). - 2005
27-) Ozan Bahar, “Türkiye’de Atatürk Dönemi’nde (1923–1938) Uygulanan Para Politikaları”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 155–166, (2004). - 2004
28-) Ozan Bahar ve M. Taş, “Türkiye'de Konsolide Bütçenin 1990 Sonrası Görünümü ve 2003–2004 Yılı Bütçeleri'nin Değerlendirmesi”, Mevzuat Dergisi, Yıl 7, Sayı 79, (Temmuz 2004). - 2004
29-) A. Çımat ve Ozan Bahar, “Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye’deki Gelişmeler ve uygulamalar”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 140, 460–485, (Ağustos 2004). - 2004
30-) E. Baldemir ve Ozan Bahar, “Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 152–168, (2003). - 2003
31-) A. Çımat ve Ozan Bahar, “Türkiye’de 1990 Sonrası Kurulan Ekonomik ve Mali Kurumlar”, Mevzuat Dergisi, Yıl 6, Sayı 70, (Ekim 2003). - 2003
32-) A. Çımat ve Ozan Bahar, “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 6, 1–18, (2003). - 2003

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Durmaz Ali Arda, Bahar Ozan, Aktan Volkan, 2017. Gastronomik Bir Ürün Olan Türk Kahvesinin Türk Toplum Hayatına Kattığı Kültürel ve Sosyal Etkiler. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
2-) Bahar Ozan, Aktan Volkan, 2017. Avrupanın Bir Turizm Destinasyonu Olarak Markalaşma Süreci Ve Stratejilerinin İncelenmesi. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi
3-) Bahar Ozan, Yalçın Mehmet, 2017. Seyahat Acenteleri WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi: İçerik Analizi. International Congress on Cultural Heritage and Tourism
4-) Yozukmaz Nisan, Bahar Ozan, 2017. YENİ İPEK YOLU TURİZMİ. 4rd International Congress of Tourism and Management Researches- ICTMR 2017
5-) Güney Derya, Bahar Ozan, 2017. Turizm Sektöründeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarihsel Gelişimi ve STK’ların Turizm Rekabetine Etkisi. 4. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi
6-) Bahar Ozan, Bulut Merve, 2017. Turkish Seniors Travel Motivations. ICTMR 2017
7-) Bahar, O., Bayrak, R., 2016. Efficiency Analysis of Tourism Potential of OECD Countries in Terms of Economic Perspective: An Empirical Study With DEA. II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators
8-) Çelik, N., Bahar, O., 2016. Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators
9-) Atasever, G., Bahar, O., 2016. Politik İstikrarsızlıkların Türk Turizmi Üzerine Etkileri. III. International Congress of Tourism and Management Researches
10-) Yazıcı, S., Bahar, O., 2016. Baka Kalkınma Ajansı Destek Projesi Örneği: ATSO- Antalya Sürdürülebilir Kırsal Turizm Potansiyeli Araştırmasının Değerlendirilmesi. III. International Congress of Tourism and Management Researches
11-) Yüksel, F., Bahar, O., Aslan, S., 2016. Muğla Sağlık Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. III. International Congress of Tourism and Management Researches
12-) Yazıcı, S., Şimşek, S., Bahar, O., 2016. A Study to Determine Problems of The Turkish Travel Agencies From Travel Agency Entrepreneurs Perspective. 2. International Tourism And Hospitality Management Conference
13-) Bahar, O., Bozkurt, K., Süslü, B., Baydur, C.M., 2015. Destinasyonların Turizm Gelirlerindeki Farklılıkları Etkileyen Faktörler: Kavramsal bir Yaklaşım. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches
14-) Bahar, O., Yazıcı, S., 2015. İç Girişimcilik Kavramının Turizm Sektöründe Rekabet Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
15-) Bahar, O., Çelik, N., 2015. Sürdürülebilir Turizmin Talep Tahminlemesi. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators
16-) Özen, E., Bahar, O., 2015. Mortgage Krizinin Turizm Sektöründeki İstihdama Etkisi. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators
17-) Pekmezci, A., Bozkurt, K., Bahar, O., 2015. Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme: Türk Turizm Sektörü için bir Eşbütünleme Analizi. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches
18-) Tekin, A.H., Bozkurt, K., Bahar, O., 2015. Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Türk Turizm Sektörü için Bir Analizi. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches
19-) Artuğer, S., Bahar, O., Ayazlar, G., 2015. Otel Çalışanlarının girişimcilik Yönelimlerinin Sosyodemografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
20-) Ozan Bahar, K. Bozkurt ve B. Doğan, “Empirical Testing of Convergence Hypothesis of International Tourism Sector”, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 24-29 April, Fethiye, Turkey, 2012: 55-73. - 2012
21-) Ozan Bahar, M. Kozak ve U. Gökovalı, “Estimating the Determinants of Tourist Spending”, Second International Conference on Tourism Economics, Department of Applied Economics University of the Balearic Islands, Palma of Majorca, Spain, 18–20 May 2006. - 2006
22-) M. Kozak ve Ozan Bahar, “Perceived Determinants of Destination Competitiveness: Comparison Between Tourists and Industry People”, International Conference Theoretical Advances in Tourism Economics, University of Evora, Portugal, 18–19 th March 2005. - 2005
23-) Ozan BAHAR ve Metin KOZAK, “ Potential Impacts Of Euro On Tourists’ Destination Choice”, International Tourism Conference: "Perspectives in Tourism Marketing", Gokova, Mugla, 20-22 May 2005. - 2005

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atasever Gülbahar, Bahar Ozan, 2017. TÜRKİYE’DE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN POLİTİK İSTİKRARSIZLIK DÖNEMLERİNDEKİ ALGISINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER. 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
2-) Bahar Ozan, Özdemir Özcan, 2017. Turizm Sektöründe İstihdam Edilen Gençlerin Meslek Algıları Ve İş DoyumPerformanslarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
3-) Çelik Nur, Bahar Ozan, 2017. Otel İşletmelerinde Kadın İstihdamı: Fethiye Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Bahar Ozan, Çelik Nur, 2017. Sığla Ormanlarının Alternatif Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Muğla Köyceğiz Örneği. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability
5-) Bahar Ozan, Avcı Mehmet, Çelik Nur, Yıldız Onur, 2017. Kültür Turizminin Dalyan Bölgesindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüksel Faruk, Bahar Ozan, Bülbüloğlu Bülent, 2017. Reklamasyon ve Türk Turizmine Etkileri: Marmaris Örneği. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Turizm Şurası
2-) Ozan Bahar ve Ö. Balmumcu, “2008 Küresel Mali Krizinin Turizm Sektörüne Yansımaları”, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Detay Yayıncılık, 27-30 Mayıs 2010, Nevşehir: 894-909. - 2010
3-) Ozan Bahar ve M. Samırkaş, “Mersin'in Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 21–24 Ekim, 2009. - 2009
4-) Ozan Bahar ve Y. Sarı, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler”, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20–22 Nisan 2006, ss. 315-328. - 2006
5-) Y. Sarı ve Ozan Bahar, "Turizm Pazarlamasında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ile ilgili Geleceğe Dönük Eğilimler", 1. Bursa Turizm Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, 393–402, 30 Eylül–02 Ekim 2005. - 2005
6-) E. Baldemir ve Ozan Bahar, “Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi”, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi. - 2003

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Bahar Ozan, Elyıldırım Gökhan, 2017. Turist Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Kuzeydoğu Anadolu Örneği. 1.International Rural Tourism and Development Congress 6. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Çelik, N., Bahar, O., Tatar, S., 2016. Kırsal Kalkınmada Glamping Turizmin Rolü: Club Amazon Bördübet Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bahar, O., Çelik, N., 2016. AB ve Turizm (Türkiye Turizminin AB İçindeki Yeri ve Rekabet Gücü). Yayın Evi: Süre Yayın Evi Editör Adı: Ozan Bahar, Mehmet Avcı
2-) Ozan Bahar, M. Kozak (2008), Tourism Economics: Concepts and Practises, ABD, New York: Nova Publishers. - 2008

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bahar, O., Avcı, M., 2016. AB ve Turizm. Yayın Evi: Süre Yayın Evi Editör Adı: Ozan Bahar, Mehmet Avcı
2-) Bahar, O., Çelik, N., Samırkaş, M., 2015. Farklı Boyutları ile Sürdürülebilir Turizm. Yayın Evi: Süre Yayınevi Editör Adı: -
3-) Ozan Bahar ve M. Kozak, Turizm Ekonomisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2908, AÖF Yayını No: 1865, 2013. - 2013
4-) M. Samırkaş ve Ozan Bahar, Turizm, Yoksulluk ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, Ankara: Detay Yayıncılık, 1. Baskı, 2013. - 2013
5-) Ozan Bahar ve M. Kozak, Turizm ve Rekabet, Ankara: Detay Yayıncılık, 2. Baskı, 2012. - 2012
6-) Ozan Bahar ve M. Kozak, Turizm Ekonomisi, Ankara: Detay Yayıncılık, 4. Baskı, 2012. - 2012

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bahar Ozan, Çelik Nur, 2016. AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM/TÜRKİYE TURİZMİNİN AB İÇİNDEKİ VE REKABET GÜCÜ. Yayın Evi: SÜRE Editör Adı: Ozan BAHAR, Mehmet AVCI

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bahar Ozan, Avcı Mehmet, 2017. MAKRO İKTİSADA GİRİŞ/MİLLİ GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ. Yayın Evi: SÜRE YAYINEVİ Editör Adı: PROF.DR. OZAN BAHAR, YRD. DOÇ. DR. MEHMET AVCI
2-) Ozan Bahar, H. Özkoç ve M. Samırkaş, “Turizm ve Ekonomik Kalkınma İlişkisine Ampirik Bir Yaklaşım: Panel Kointegrasyon Analizi”, Farklı Boyutlarıyla Türkiye’de Kalkınma, Selahattin Bekmez (Ed.), Ankara: Efil Yayınevi, 259–297, 2014. - 2014
3-) Ozan Bahar, “Türk Turizm Sektörünün AB Turizmi İle Rekabet Gücü Açısından Karşılaştırılması”, Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Selahattin Bekmez (Ed.), Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım, 461–487, 2008. - 2008
4-) Ozan Bahar ve M. Kozak, "Türkiye’nin Turizm Sektöründeki Uluslararası Rekabet Gücü: Uluslar Bazında Bir Kıyaslama", Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye, M. Faysal Gökalp ve C. Yenal Kesbiç (Ed.), İstanbul: Beyaz Yayınları, 427–452, 2005. - 2005

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Tourism Management - 1971
4-) Applied Economics - 1971
5-) Journal of Busıness and Economıc Management - 1971

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2007
6-) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2007
7-) Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2007
8-) Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2007
9-) SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - 2007
10-) Muğla Ekonomi Aylık İş ve Ekonomi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği - 2007
11-) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2007
12-) I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Kapadokya Dedeman Oteli, Nevşehir, Düzenleme Kurulu Üyeliği. - 2007

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Hospitality and Tourism Insights. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Managing Global Transitions - 2010
5-) Business and Economics Research Journal - 2007
6-) Finans Politik & Ekonomik Yorumlar - 1975

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Tourism Theory and Research.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Ozan Bahar ve M. Masca (Ed.), İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2012. - 2013

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Kırsal Kalkınmada Glamping Turizmin Rolü: Club Amazon Bördübet Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Türkiye Örneği - 2011

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Mortgage Krizinin Turizm Sektöründeki İstihdama Etkisi: Muğla Örneği. Konu: Ekonomi, Turizm. Ece. 2015
2-) Sürdürülebilir Turizm Uygulamalarının Turizm Talebi Üzerindeki Etkisi: Muğla Örneği - 2014
3-) Vergi Gelirleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1998-2011 Dönemi)” - 2012
4-) Turist Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Muğla Örneği - 2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mevcut Ekonomik Durum. 2016-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP kapsamında 2007 yılında 07/10 proje numarası ile kabul edilen ve 2009 yılında biten “Muğla Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki Etkileri” adlı projede araştırmacı olarak görev yapmıştır. - 2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Engelleri Aşanlar. 2017
2-) Kurum Adı: . Eğitim. 2017
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 2007

Verdiği Dersler

EKO 8000 2020-2021 Güz

DÖNEM PROJESİ

EKO 8503 2020-2021 Güz

MAKRO EKONOMİ

EKO 8521 2020-2021 Güz

ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ

İKT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5090-1 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5508 2020-2021 Güz

Turizm Ekonomisi

İKT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

İKT 6518 2020-2021 Güz

Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.

İKT 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

İKT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

İKT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İKT2007 2020-2021 Güz

Makro İktisat I

İKT4501 2020-2021 Güz

Turizm Ekonomisi

TUİ 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TUİ 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

EKO 8521 2019-2020 Bahar

ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ

İKT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

İKT 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İKT2008 2019-2020 Bahar

Makro İktisat II

İKT2806 2019-2020 Bahar

Makro İktisat

İKT2808 2019-2020 Bahar

Makro Ekonomi

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

EKO 8501 2019-2020 Güz

MİKRO EKONOMİ

EKO 8503 2019-2020 Güz

MAKRO EKONOMİ

İKT2007 2019-2020 Güz

Makro İktisat I

İKT4501 2019-2020 Güz

Turizm Ekonomisi

EKO 8000 2018-2019 Bahar

DÖNEM PROJESİ

EKO 8501 2018-2019 Bahar

MİKRO EKONOMİ

EKO 8503 2018-2019 Bahar

MAKRO EKONOMİ

EKO 8521 2018-2019 Bahar

ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ

İKT 5508 2018-2019 Bahar

Turizm Ekonomisi

İKT 6518 2018-2019 Bahar

Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.

İKT2008 2018-2019 Bahar

Makro İktisat II

İKT2806 2018-2019 Bahar

Makro İktisat

İKT2808 2018-2019 Bahar

Makro Ekonomi

İKT4910 2018-2019 Bahar

Türkiye Ekonomisi

SYH3508 2018-2019 Bahar

Avrupa Birliği ve Turizm

SYH3904 2018-2019 Bahar

Avrupa Birliği ve Turizm

ECO3503 2018-2019 Güz

Industrial Economics

EKO 7503 2018-2019 Güz

Makro Ekonomi

EKO 8000 2018-2019 Güz

DÖNEM PROJESİ

EKO 8503 2018-2019 Güz

MAKRO EKONOMİ

EKO 8521 2018-2019 Güz

ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ

İKT1815 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

İKT1901 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

İKT2007 2018-2019 Güz

Makro İktisat I

İKT4501 2018-2019 Güz

Turizm Ekonomisi

TUİ 5532 2018-2019 Güz

Avrupa Birliği'nde Turizm Stratejileri

TUİ 7528 2018-2019 Güz

Turizm Ekonomisi ve Politikaları