Personel

Doç.Dr. ÖZGÜR ULUBEY
Doç.Dr.
Özgür Ulubey
@ E-posta
oulubey@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1636

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2003
Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi İktisat 2003

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Felsefe Grubu Öğretmenliği 2004
Johannes Gutenberg Universität Institute of Education Pedagogi 2007
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları ve Öğretim 2008

Doktora

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları/ Eğitimde Program Geliştirme 2015

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ulubey Özgür, Aydın Hasan, Toraman Çetin, 2017. Determining to Which Degree Pedagogical Teacher Training Serves the Teaching Profession: A Scale Development Study . Transylvanian Review
2-) Ulubey, Ö., Aykaç, M., 2016. Effects of Human Rights Education using the Creative Drama Method on the Attitudes of Pre-service Teachers. Anthropologist
3-) Ulubey, Ö., Gözütok, F.D., 2015. Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods . Education and Science
4-) Sever, M., Ulubey, Ö., Türe, E., Toraman, Ç., 2014. An Analysis of High School Students’ Classroom Engagement in Relation to Various Variables . Education and Science

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ulubey Özgür, 2021. 1926’dan 2018’e ilkokul/ilköğretim vatandaşlık, demokrasi ve insan hakları eğitimi programlarındaki değişim ve dönüşümler. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
2-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, Ata Rıdvan, 2021. Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Scale into Turkish Culture within the Scope of 21st Century Skills. Psycho-Educational Research Reviews
3-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, Çelik Özkan, Korkut Perihan, 2019. The Effects of Drama on Pre-service Teachers’ Affective Traits about Teaching. International Journal of Contemporary Educational Research
4-) Ulubey Özgür, 2018. The Effect of Creative Drama as a Method on Skills: A Meta-analysis Study . Journal of Education and Training Studies
5-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, 2018. Examining the contributions of support and class belonging to preservice teachers’ career motivation in Turkey. Turkish Journal of Education
6-) Toraman, Ç., Aydın, H., Ulubey, Ö., 2016. Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables . International Education Studies

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yılmaz Simge, Ulubey Özgür, 2020. Yaratıcı Drama Yönteminin HIV/AIDS’e İlişkin Farkındalığa Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi
2-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, 2019. Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Ulubey Özgür, Başaran Semra, 2019. 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
4-) Dinçer Fatma Çağlayan, Akgün Ege, Deniz Kaan Zülfikar, Ulubey Özgür, 2018. Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2018. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi
6-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, 2018. Öğretmen Adaylarının Algıladıkları Destek, Aidiyet Duygusu ve Öğretmen Öz-yeterlik İlişkisinin İncelenmesi /Examination of The Relations Amongst Support, Class Belonging And Teacher Self-Efficacy in Turkish Pre-Service Teachers. Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
7-) Ulubey Özgür, 2018. Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi . Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi
8-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, 2017. Adaptation of the Teacher Emotion Scale into Turkish Culture . Journal of Turkish Studies
9-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, Alpaslan Muhammet Mustafa, Aykaç Necdet, 2017. Teachers’ Opinions About ProfessionalDevelopment Schools . International Journal Of Eurasia Social Sciences
10-) Ulubey Özgür, Aykaç Necdet, 2017. Türkiye Cumhuriyetinin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
11-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, 2017. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmenlik Becerilerinin Gelişimine Katkısının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
12-) Toraman, Ç., Ulubey, Ö., 2016. Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması. Jorunal of Edcation Sciences Research
13-) Taş, İ.D., Koçer, E., Ulubey, Ö., 2016. Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi . Yükseköğretim Dergisi
14-) Gözütok, F.D., Ulubey, Ö., Yılmaz, G., Hamsi, M., Dinçer, A., 2015. İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Öğrenci Kitaplarının Değerlendirilmesi. Elementary Education Online
15-) Alkın, S., Tunca, N., Ulubey, Ö., 2014. The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies . Elementary Education Online
16-) Gözütok, F.D., Ulubey, Ö., Akçatepe, A.G., Koçer, E., Rüzgar, M.E., 2014. 4+4+4 Yapılanması Kapsamında Hazırlanan Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Kitaplarının Değerlendirilmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences
17-) Aykaç, N., Ulubey, Ö., 2012. Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldırım Kasım, Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, 2019. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Ulubey, Ö., Toraman, Ç., 2015. Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, Alpaslan Muhammet Mustafa, 2018. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliği Algısına Etkisinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Necdet, A., Özgür, U., 2009. Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi
3-) Duman, B., Ulubey, Ö., 2008. Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ulubey, Ö., Alpaslan, M.M., 2016. Öz-Yeterlik le Epistemolojik İnançlar ilişkisinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi. 4. International Conferance on Curricullum and Instruction
2-) Ulubey, Ö., 2016. Felsefe Grubu Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Contemporary Educational Research Congress
3-) Ulubey, Ö., Yıldırım, K., Aykaç, N., 2016. Lise Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına Yönelik Görüşleri . III nd International Eurasian Educational Research Congress
4-) Ulubey, Ö., Koçer, E., Toraman, Ç., 2013. Problems and Solutions on Implementation of Civilization and Democracy Education Program. European Conference on Curriculum Studies-Future Directions: Uncertainty and Possibility
5-) Duman Bilal, Ulubey Özgür, 2006. Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. 6th International Educational Technology Conference (IETC 2006)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, 2019. The reflection of the education received by teachers master’s studies their professional development. 7th International Congress on Curriculum and Instruction
2-) Ulubey Özgür, 2019. Tendencies in curricula for citizenships, democracyand human rights education from 1926 to 2018. 7th International Congress on Curriculum and Instruction
3-) Yılmaz Simge, Ulubey Özgür, 2019. Yaratıcı Drama Yönteminin HIV/AIDSe İlişkin Farkındalığa Etkisi. 30. International Congress on Creative Drama in Education ”Adaptation”
4-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, Çelik Özkan, Korkut Perihan, 2018. The Effect of Creative Drama Method on Pre-service Teachers Attitudes towards Profession of Teaching. 6th International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2018)
5-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, 2018. Examining the Contributions of Academic Emotions, Motivation, Classroom Engagement To Mathematics Achievement. International Congress of Science, Education and Technology Research
6-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, 2018. Examination The Relations Between Academic Emotions and Self-Regulated Learning Strategies in Mathematics. International Congress of Science, Education and Technology Research
7-) Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2018. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
8-) Ulubey Özgür, Başaran Semra, 2018. 2018 Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
9-) Ulubey Özgür, Alpaslan Muhammet Mustafa, 2017. Pedagojik Formasyon/Sertifika Programındaki Öğretmen Adaylarının ÖzYeterlilikleri ve Okula Aitlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi
10-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, 2017. Pedagojik Formasyon/Sertifika Programındaki Öğretmen Adaylarının ÖzYeterlilikleri ve Sosyal Destekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi
11-) Ulubey Özgür, 2017. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefeleri ile Eleştirel Düşünme, Derse Katılım ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi
12-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, 2017. Öğretmen Duygu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. International Conference on New Horizons in Education
13-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, 2017. Examining the Contribution of support and Belonging to Preservice Teachers’ Motivation for Teaching as a Career. International Conference on New Horizons in Education
14-) Ulubey Özgür, Alpaslan Muhammet Mustafa, Yıldırım Kasım, Aykaç Murtaza, 2017. Teachers’ Opinions about Professional Development Schools . International Conference on New Horizons in Education
15-) Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2017. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim programları ve Öğretim Kongresi
16-) Ulubey, Ö., Yıldırım, K., 2016. Pedagojik Formasyon/Sertifika Eğitimi Programı Öğretmen Olmaya Hizmet Ediyor Mu?. 4. International Conferance on Curricullum and Instruction
17-) Ulubey, Ö., 2016. Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 4. International Conferance on Curricullum and Instruction
18-) Dinçer, Ç., Deniz, K.Z., Akgün, E., Ulubey, Ö., 2015. Sınıf Yönetimi Stratejileri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. 4th International Conference on Preschool Education
19-) Taş, İ.D., Koçer, E., Ulubey, Ö., 2015. Assessment of Faculty Development Project from Research Assistants’ Perspectives. 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-2015)
20-) Koçer, E., Türe, E., Ulubey, Ö., Hamsi, M., Dinçer, A.M., Arslan, Z.U., Bıkmaz, F., 2015. Teaching Certification Education in Turkey: A Program/Model Proposal. 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-2015)
21-) Ulubey, Ö., Gözütok, F.D., 2015. The Effect of the Implementation of Citizenship and Democracy Education Curriculum with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods on Achievement and Loyalty to Democratic Values. The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015
22-) Karademir, T., Ulubey, Ö., 2015. Being a Student in Anatolian High School. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015
23-) Ulubey, Ö., Toraman, Ç., 2015. Yaratıcı Drama Yönteminin Tutuma Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. International Conference on New Horizons in Education
24-) Ulubey, Ö., Akçatepe, A.G., Koçer, E., Türe, E., Mızıkacı, F., Gözütok, F.D., Şahin, S.A., Bıkmaz, F., 2014. Analysis of Life Studies Curricula from the Proclamation of Turkish Republic to 2013. . 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, 22-25 April, Antalya/Turkey
25-) Aykaç, N., Ulubey, Ö., Atar, E., 2013. Türkiye ve Bazı Uzak Doğu Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Japonya, Çin, Hong Kong, Singapur, G. Kore ve Türkiye). Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu
26-) Alkın Şahin Senar, Ulubey Özgür, Tunca Nihal, 2013. The Relationship Between Attitudes of Preservice Teachers Towards Educational Beliefs And Critical Thinking. European Conference on Curriculum Studies-Future Directions: Uncertainty and Possibility
27-) Gözütok, F.D., Ulubey, Ö., Alkın, S., Tunca, N., 2011. Eğitim Programları ve Öğretim Lisansüstü Programlarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
28-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, 2008. Yaratıcı Drama Yöntemi ile Yapılandırılmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarından Değerlendirilmesi. 13. Uluslararası Eğitimde Drama /Tiyatro Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gözütok, F.D., Alkın, S., Ulubey, Ö., 2010. Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ulubey, Ö., Toraman, Ç., 2015. Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
2-) Ulubey, Ö., Aykaç, N., 2015. Cumhuriyet’in İlanından 2015’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) Ulubey, Ö., Koçer, E., Toraman, Ç., 2014. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Dersine İlişkin Metaforları: Ankara Üniversitesi Örneği. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
4-) Kısakürek, M.A., Gözütok, F.D., Babadoğan, C., Bayram, D., Hayırever, F., Parmaksız, R.Ş., Alkın, S., Ulubey, Ö., Dündar, A.G., Koçer, E., 2010. Eğitimde Program Geliştirme Programının Yeterlik ve Kazanımlarının TUNING Yaklaşımı Model Alınarak Belirlenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
5-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, 2010. 2005 Yılında Yapılandırmacı Yaklaşım Temele Alınarak Geliştirilen İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyinin Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 1. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
6-) Aykaç, N., Ulubey, Ö., 2009. Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterlilik Algıları ve Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
7-) Ulubey, Ö., 2006. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki (İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda) Öğretmen Yetiştirme Anlayışı İle AB Giriş Sürecinde Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Anlayışının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
8-) Arıkan, S., Ulubey, Ö., 2006. Köy Enstitülerinin Kuruluşu, Getirdikleri ve Kapatılışı. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ulubey, Ö., Bıkmaz, F., 2013. Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1926 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü. Yayın Evi: Yargı Editör Adı: Fatma Dilek Gözütok/Fatma Bıkmaz
2-) Ulubey, Ö., Türe, E., 2013. Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1936 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü. Yayın Evi: Yargı Editör Adı: Fatma Dilek Gözütok/Fatma Bıkmaz
3-) Ulubey, Ö., Akçatepe, A.G., 2013. Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1948 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü. Yayın Evi: Yargı Editör Adı: Fatma Dilek Gözütok/Fatma Bıkmaz
4-) Ulubey, Ö., Koçer, E., 2013. Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1948 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü. Yayın Evi: Yargı Editör Adı: Fatma Dilek Gözütok/Fatma Bıkmaz

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Eğitim ve Bilim. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) SAGE Open. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Eğitim ve Bilim. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Educational Research and Reviews. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Education and Future. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Pegem Eğitim Öğretim Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Journal of Teacher Education and Educators. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
10-) International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
13-) Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
14-) Yaratıcı Drama Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
15-) International Journal of Contemporary Educational Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
16-) TURKISH STUDIES. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
17-) Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Turkish Journal of Education. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
22-) REDFAME. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
23-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Yaratıcı Drama Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
25-) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
26-) CUMHURİYET INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
27-) Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
28-) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
29-) Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
30-) Journal of Education and Training Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
31-) Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD). 2017. Hakemlik Sayısı: 1
32-) Yaratıcı Drama Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
33-) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
34-) Cumhuriyet International Journal of Education. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
35-) * Eurasian Journal of Educational Research (EJER). 2016. Hakemlik Sayısı: 3
36-) Educational Research Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021). 2021. Hakemlik Sayısı: 5
3-) VIIth International Eurasian Educational Research Congress ONLINE. 2020. Hakemlik Sayısı: 10
4-) International Journal of Educational Studies and Policy. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
6-) 4th International Symposium on Philosophy, Education, Arts and History of Science (FEBTS). 2020. Hakemlik Sayısı: 4
7-) Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
9-) VI. International Eurasian Educational Research Congress. 2019. Hakemlik Sayısı: 10
10-) VII International Congress on Curriculum and Instruction. 2019. Hakemlik Sayısı: 13
11-) Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 2018. Hakemlik Sayısı: 16
13-) 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
14-) Research on Education and Psychology. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
16-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, MSKU Journal of Education. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) Tübitak 1002. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. SINIF İÇİ ÖĞRETMEN LİDERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Fen Bilgisi Dersinde Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Desteğin İcelenmesi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. İlkokul Türkçe Öğretim Programının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi (1923-2017).

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) An Analysis of High School Students’ Classroom Engagement in Relation to Various Variables - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Effects of Human Rights Education using the Creative Drama Method on the Attitudes of Pre-service Teachers - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
2-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Determining to Which Degree Pedagogical Teacher Training Serves the Teaching Profession: A Scale Development Study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) The Effect of Creative Drama as a Method on Skills: A Meta-analysis Study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliği Algısına Etkisinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) The Effects of Drama on Pre-service Teachers’ Affective Traits about Teaching - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) The Effect of Creative Drama as a Method on Skills: A Meta-analysis Study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
16-) The Relationship Between Attitudes of Preservice Teachers Towards Educational Beliefs And Critical Thinking - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Öz-Yeterlik le Epistemolojik İnançlar ilişkisinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
22-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1948 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
23-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1948 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
24-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
25-) An Analysis of High School Students’ Classroom Engagement in Relation to Various Variables - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
26-) An Analysis of High School Students’ Classroom Engagement in Relation to Various Variables - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
27-) 4+4+4 Yapılanması Kapsamında Hazırlanan Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
29-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
30-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
31-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
32-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
33-) Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
34-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
35-) Lise Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
36-) Determining to Which Degree Pedagogical Teacher Training Serves the Teaching Profession: A Scale Development Study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
37-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
38-) Türkiye Cumhuriyetinin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
39-) Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
40-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
41-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
42-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
43-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
44-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
45-) An Analysis of High School Students’ Classroom Engagement in Relation to Various Variables - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
46-) 4+4+4 Yapılanması Kapsamında Hazırlanan Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
47-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
48-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
49-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
50-) Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
51-) 4+4+4 Yapılanması Kapsamında Hazırlanan Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
52-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
53-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
54-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
55-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Adaptation of the Teacher Emotion Scale into Turkish Culture - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) An Analysis of High School Students’ Classroom Engagement in Relation to Various Variables - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
5-) İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Öğrenci Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
7-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) Effects of Human Rights Education using the Creative Drama Method on the Attitudes of Pre-service Teachers - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmenlik Becerilerinin Gelişimine Katkısının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
15-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
19-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
20-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1948 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
21-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
22-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
23-) 4+4+4 Yapılanması Kapsamında Hazırlanan Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
24-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
25-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
26-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
27-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
28-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
29-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
30-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
31-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
32-) Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
33-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
34-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
35-) Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
36-) Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterlilik Algıları ve Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
37-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
38-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
39-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
40-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
41-) Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
42-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
43-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
44-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
45-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Effects of Human Rights Education using the Creative Drama Method on the Attitudes of Pre-service Teachers - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) The Relationship Between Attitudes of Preservice Teachers Towards Educational Beliefs And Critical Thinking - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
10-) Türkiye Cumhuriyetinin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
12-) Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Öğretmen Adaylarının Algıladıkları Destek, Aidiyet Duygusu ve Öğretmen Öz-yeterlik İlişkisinin İncelenmesi /Examination of The Relations Amongst Support, Class Belonging And Teacher Self-Efficacy in Turkish Pre-Service Teachers - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliği Algısına Etkisinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) The Effects of Drama on Pre-service Teachers’ Affective Traits about Teaching - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
18-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
19-) The Effect of Creative Drama as a Method on Skills: A Meta-analysis Study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
20-) Türkiye Cumhuriyetinin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
21-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
22-) The Relationship Between Attitudes of Preservice Teachers Towards Educational Beliefs And Critical Thinking - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
23-) Öz-Yeterlik le Epistemolojik İnançlar ilişkisinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
24-) Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
25-) Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
26-) Effects of Human Rights Education using the Creative Drama Method on the Attitudes of Pre-service Teachers - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
27-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
28-) Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
29-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
30-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
31-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
32-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
33-) An Analysis of High School Students’ Classroom Engagement in Relation to Various Variables - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
34-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
35-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
36-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
37-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1926 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
38-) Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
39-) Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
40-) Lise Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Okulu Uygulamalarına Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
42-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmenlik Becerilerinin Gelişimine Katkısının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
43-) Öğretmen Adaylarının Algıladıkları Destek, Aidiyet Duygusu ve Öğretmen Öz-yeterlik İlişkisinin İncelenmesi /Examination of The Relations Amongst Support, Class Belonging And Teacher Self-Efficacy in Turkish Pre-Service Teachers - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
44-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
45-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
46-) Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
47-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1926 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
48-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
49-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1948 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
50-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1948 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
51-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
52-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
53-) İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Öğrenci Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
54-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
55-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
56-) Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterlilik Algıları ve Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
57-) Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
58-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
59-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
60-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
61-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
62-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
63-) Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
64-) Yaratıcı Drama Yöntemi ile Yapılandırılmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
65-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Öğrenci Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
3-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Eğitim Programları ve Öğretim Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
8-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Öz-Yeterlik le Epistemolojik İnançlar ilişkisinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Adaptation of the Teacher Emotion Scale into Turkish Culture - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
11-) Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliği Algısına Etkisinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliği Algısına Etkisinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
16-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
18-) Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
20-) The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
21-) An Analysis of High School Students’ Classroom Engagement in Relation to Various Variables - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
23-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1926 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
24-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
25-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
26-) 4+4+4 Yapılanması Kapsamında Hazırlanan Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
27-) Cumhuriyet'in İlânından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği-1936 programının geliştirildiği dönemde Türkiye'nin Görünümü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
28-) Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
29-) Yaratıcı Drama Yöntemi ile Yapılandırılmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yaratıcı Drama Yöntemi İle Yapılandırmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Future Citizenship, Democracy and Human Rights Education with Creative Drama and Other Interactive Teaching Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Effects of Human Rights Education using the Creative Drama Method on the Attitudes of Pre-service Teachers - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Türkiye Cumhuriyetinin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) Yaratıcı Drama Yöntemi ile Yapılandırılmacılık İlişkisinin 2005 MEB İlköğretim Programlarından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliği Algısına Etkisinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Öğretmen Adaylarının Algıladıkları Destek, Aidiyet Duygusu ve Öğretmen Öz-yeterlik İlişkisinin İncelenmesi /Examination of The Relations Amongst Support, Class Belonging And Teacher Self-Efficacy in Turkish Pre-Service Teachers - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta- Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Öğrenci Kitaplarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Kapsayıcı Eğitim Projesi (Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi Programı). 2018-2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yeni korona virüs hastalığı (COVİD-19) kısa sürede tüm dünyada salgın haline dönüşmüş ve bütün bir coğrafyayı etkisi altına almıştır. Hastalığın yayılmasının ardından toplumsal düzlemde hızlı bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Salgının içeriği, yayılması, etki alanları ve önlenmesi konusunda sağlık bilimleri ilk günden itibaren önemli çalışmalar üstlenmişlerdir. Ancak salgının ve salgının ardından oluşacak “yeni” toplumsal düzenin ne şekilde gerçekleşeceği ve insanlığı nelerin beklediği konusunda tahminler sınırlıdır. Bilinen gerçek, eğitimden alışverişe, sağlık hizmetlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerimizin hızla dijitalleştiğidir. Bu çalışma dijitalleşme bağlamında özellikle salgının ilk başlarından itibaren karantinada kalmak zorunda olan 65 yaş ve üstü kadınlarla ilgilidir.. Proje Türü: -Tübitak 1001. 65 Yaş Üstü Kadınlara Sosyal İzolasyon Altında Gerekli Dijital Yetkinliklerin Kazandırılması. 2020-2021
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğlanın Bilim Yolcuları. 2020--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Akran zorbalığı ve akran zorbalığı müdahale yöntemlerini kullanma. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İçindeki Sen Zorbalığı Yen. 2020-2021
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Yaratıcı drama yöntemi kullanılarak müze ve antik kentlerde sınıf öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına eğitim verilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Yaratıcı Drama Yöntemi İle Müze Eğitimi. 2020-2020
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yardımcı Personel. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim ile El Ele. 2019-2019
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). MİHENK. 2018-2018
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yardımcı Personel. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. DRAMA TEMELLİ AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 2015-2015
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. SOBAG-113K713 Numaralı “İnanılmaz Yıllar (The Incredible Years) Öğretmen Sınıf Yönetimi Programının Sınıf Ortamına Uyarlanması: Türkiye Örneklemi. 2014-2017

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Öğretmenlerin mesleki gelişim okullarına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mesleki Gelişim Okulları Modelinin Türkiye’ye Uyarlanması. 2017-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Becerilerinin Drama Yoluyla Geliştirilmesi. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Matematikte Başarı Duygusu, Motivasyon, Sınıf İçi Katılım ve Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmen Kimliği, Motivasyon, Öz Yeterlilik, Ait Olma ve Sosyal Destek Değişkenleri Arasındaki İlişkiler: Bir Yapısal Eşitlilik Modelleme Çalışması. 2017-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Projenin genel amacı farklı lise türlerinde öğrenci olmanın ne anlama geldiğinin öğrencilerin gözünden ortaya konulmasıdır Bu bağlamda farklı lise türlerindeki öğrencilerin gelecek beklentilerinin toplumsal çevrelerinin onlarla ilgili düşüncelerinin bu düşüncelerin gündelik yaşamlarındaki etkilerinin bulundukları okula nasıl geldiklerinin toplumsal ve kültürel mekanizmalar ile destek ağlarının bu süreç üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır Böylelikle bir taraftan öğrenci olmanın anlamı sorgulanırken bir taraftan da okul bağlamında toplum kimliklerin nasıl kurulduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır Bunun yanı sıra araştırma sonuçları doğrultusunda akademisyenler öğretmenler lisans lisansüstü öğrenciler ve ilgili kurumlara yönelik bir kitap hazırlanması ile lise öğrencileri aileler ve öğretmenlerin de yer aldığı belgesel çekilmesi amaçlanmaktadır. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye de Farklı Lise Türlerinde Öğrenci Olmak Öğrencilerin Gözünden Ne Anlama Gelmektedir. 2015-2017

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Türkiye. . 2017
2-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2016
3-) III rd International Eurasian Educational Research Congress. Türkiye. . 2016
4-) 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Nisan. Türkiye. 2014

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Ulusal Eğitim Felsefesi Kongresi. Kasım. Türkiye. 2013
2-) II. Ulusal Sıtkı Koçman Sempozyumu. . Türkiye. 2007
3-) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Konferansı. Ekim. Türkiye. 2007
4-) XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Eylül. Türkiye. 2006

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Yaratıcı drama eğitmenliği kursu. Muyom. . 2019
2-) Çağdaş Drama Kursu. Muğla/Türkiye. . 2018
3-) Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı. Ankara/Türkiye. . 2014
4-) Kariyer Günleri. Mart. Türkiye. 2013
5-) Eğitim Bilimleri Üzerinde Yeniden Düşünmek. Mart. Türkiye. 2011
6-) Gençliğin Avrupası. Türkiye. . 2007

Verdiği Dersler

EBB00200 2020-2021 Bahar

EĞİTİMDE DRAMA

EBB00080 2020-2021 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB00080 2020-2021 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB00200 2020-2021 Güz

EĞİTİMDE DRAMA

EBB2801 2020-2021 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2020-2021 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB3801 2020-2021 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PDR00370 2020-2021 Güz

YARATICI DRAMA

ADE3502 2019-2020 Bahar

Yabancı Dil Öğretiminde Drama

EBB00200 2019-2020 Bahar

EĞİTİMDE DRAMA

EBB2804 2019-2020 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PDR00370 2019-2020 Bahar

YARATICI DRAMA

EBB00080 2019-2020 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB00080 2019-2020 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB00200 2019-2020 Güz

EĞİTİMDE DRAMA

EBB2801 2019-2020 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB3801 2019-2020 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PDR00370 2019-2020 Güz

YARATICI DRAMA

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI