Personel

Prof.Dr. ÖZGÜR YILDIZ
Prof.Dr.
Özgür Yıldız
@ E-posta
ozgur@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1773 , 0252 211 3296

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 1999

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi 2002

Doktora

Erciyes Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 2007

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldız Özgür, 2019. Syrian protestant college in American missionary archives (1887-1902).. Hıstory of Education Childrens Literature
2-) Yıldız Özgür, 2017. Syrian protestant college in American missionary erchives (1866-1886). History Education Childrens Litarature

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yıldız Özgür, 2019. II. Dünya Savaşına Genel Bir Bakış. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Yıldız, Ö., 2016. 1851- 1915 YILLARI ARASINDA SİVAS’TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ . Tarih Okulu Dergisi (TOD)
3-) Yıldız, Ö., 2016. ABCFM (AMERİKAN BOARD) ARŞİVLERİ’NİN OSMANLIAMERİKAN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarih Okulu Dergisi (TOD)
4-) Yıldız, Ö., Yavaşer, R., 2016. İSTANBUL ROBERT KOLEJİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Tarih Okulu Dergisi (TOD)
5-) Durmaz, A., Yıldız, Ö., 2016. TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM POLİTİKASINA GENEL BİR BAKIŞ (1920-1930). Turkish Studies
6-) Yıldız, Ö., 2015. Amerika’nın Ermeniler Üzerindeki Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS)
7-) Avaroğulları, M., Yıldız, Ö., 2015. Role of Amerıian Protestant Missionaries In Late Ottoman Empire Educational System . Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish
8-) Yıldız, Ö., 2015. Osmanlı Hapishaneleri Üzerine Bir Değerlendirme: Karesi Hapishanesi Örneği. Akademik Bakış
9-) Yıldız, Ö., Bozyer, H., 2014. Muğla-Milas Kore Gazilerinin Anıları Işığında Kore Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS)
10-) Ayhan Öztürk, Özgür Yıldız, 2013. Religious and Educational Activities of American Protestant Missionaries in Bursa. CUMHURİYET INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION
11-) Yıldız, Ö., 2012. Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme. International Journal of Social Science
12-) Yıldız, Ö., 2012. Halkalı Ziraat Mektebi’nin Tarihçesi. International Journal of Social Scienc
13-) Yıldız, Ö., 2012. İzmit’te( Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri. Gazi Akademik Bakış
14-) Yıldız, Ö., 2012. II. Abdülhamid Devrinden I. Cihan Harbine İstanbul’da Amerikan Misyoner Faaliyetlerine Bir Bakış. Turkish Studies
15-) Yıldız, Ö., Akbulut, G., 2012. 1915’ten Günümüze Tehcir. International Journal of Social Science
16-) Yıldız, Ö., Karaçağıl, C., 2012. Kırım savaşı Üzerine Bir Değerlendirme. International Journal of Social Science
17-) Yıldız, Ö., 2012. II. Abdülhamid Döneminde Zirai Eğitime Bir Bakış. Turkish Studies
18-) Yıldız, Ö., 2012. Sivas Öğretmen Koleji. AVİD

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldız, Ö., 2012. Özgür Yıldız; “Kayseri Amerikan Hastanesi (1887-1967)”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 25, 2010, s.105-116.. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Yıldız, Ö., 2007. Amerikan Protestan Misyonerlerinin Bursa’da Dini Faaliyetleri (1848’den Günümüze). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
3-) Yıldız, Ö., 2003. Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldız, Ö., 2004. Tarih Eğitiminde Çağdaş Bir Model İşbirlikli Öğrenme Yöntemİ. Erciyes Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Özgür, Yıldız Narin, 2019. 1933 Tarihli Muhtelif Derecelerdeki Mektepler Talebesinin GiyecekleriKasketler Hakkında Talimatname İsimli Eserin Değerlendirilmesi. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
2-) Yıldız Özgür, 2019. 1938 Tarihli Köy Eğitmenleri İçin İkinci Yıl Öğretim Kılavuzu EserininEğitim Tarihi İçin Mahiyeti. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
3-) Yıldız Özgür, 2019. APPLICABILITY OF COOPERATIVE LEARNING METHOD INHISTORY TEACHING. CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCHES. THEORY AND PRACTICE IN EDUCATION
4-) Yıldız Özgür, 2019. 1928-1965 Yılları Arasında Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitapları Serisi’xxnin Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
5-) Yıldız Özgür, 2019. 1967 Tarihli Hayat Tarih Mecmuasının 6. Sayısı. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
6-) Yıldız Özgür, 2019. 1958 Yılına Ait Özlem Dergisinin 3-4. Sayısının Değerlendirilmesi. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU (USEAS 2019)
7-) Yıldız Özgür, 2019. Yunan İsyanı. UYSAD
8-) Yıldız Özgür, 2018. ŞARK MESELESİ’NİN TARİH DERSLERİNDE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
9-) Yıldız Özgür, Yıldız Narin, 2018. İLKOKUL TARİH EĞİTİMİNDE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİĞİ. 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
10-) Yıldız Özgür, 2018. Amerikan Board Teşkilatı’xxnın II. Abdülhamid Döneminde Suriye’xxde Eğitim Faaliyetleri. 3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
11-) Yıldız Özgür, Yıldız Narin, 2018. İlkokul Tarih Eğitiminde Jigsaw Tekniği. V. INTERNATIONALSYMPOSIUM ON HISTORYEDUCATION
12-) Yıldız Özgür, 2018. Bursa Amerikan Kız Koleji’nin 1876-1900 Yılları Arasında Eğitimine Bir Bakış. V. INTERNATIONALSYMPOSIUM ON HISTORYEDUCATION
13-) Yıldız Özgür, 2018. Atatürk Döneminde Eğitime Bir Bakış: 1933 Tarihli Pratik Bağcılık Kitabı. 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)
14-) Yıldız Özgür, 2018. Atatürk Döneminde Yayınlanan Muallim Kitaplarından 1933 Tarihli Sütçülük Kitabı. 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)
15-) Yıldız Özgür, 2018. 1942 Yılı Beden Terbiyesi Talimnamesi’nin Değerlendirilmesi. 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)
16-) Yıldız Özgür, 2017. 1861-1876 YILLARI ARASINDA OSMANLI DEVLETİNDE EĞİTİM. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
17-) Yıldız Özgür, 2017. 1970 YILI 35 SAYILI BELGELERLE TÜRK TARİH DERGİSİNİN TARİH EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
18-) Yıldız Özgür, 2017. 1965 TARİHLİ HAYAT TARİH MECMUASININ İLK SAYISININ TARİHSEL SÜREÇ VE EĞİTİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
19-) Yıldız Özgür, 2017. 1789-1861 YILLARI ARASINDA OSMANLI DEVLETİNDE EĞİTİM. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
20-) Yıldız Özgür, 2017. FRANSIZ İHTİLALİ’NİN TARİH DERSLERİNDE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
21-) Yıldız Özgür, 2017. YAKINÇAĞ TARIHI ÖĞRETIMI ÜZERINE KISA BIR DEĞERLENDIRME. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
22-) Yungucu, Ş., Yıldız, Ö., Ersöz, İ., 2016. İttihat ve Terakki Döneminde Eğitim 19081918. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
23-) Yıldız, Ö., Kesici, S., 2016. Amerikan Arşiv belgeleri Işığında İzmir Amerikan Koleji. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
24-) Yıldız, Ö., Şenyol, A.C., 2016. Muğla Kıbrıs Gazilerine Göre Kıbrıs Barış Harekâtı: Bir Sözlü Tarih Denemesi. . 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
25-) Koyuncu, S., Yıldız, Ö., 2016. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında “Ermeni Meselesi". 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
26-) Ersöz, İ., Yıldız, Ö., Yungucu, Ş., 2016. Milli Mücadele Dönemi’ndeki Hatıratların Tarih Eğitimindeki Önemi.. IV. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
27-) Yıldız, Ö., 2016. Amerikan Board Teşkilatı'nın Suriye Misyonundaki Eğitim Faaliyetlerine Bir Bakış. . VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
28-) Yıldız, Ö., 2016. II. Abdülhamid Döneminde Eğitim. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
29-) Yıldız, Ö., Durmaz, A., 2015. Türkiye’deki Eğitim Politikasına Genel Bir Bakış (1920-1930). VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
30-) Yıldız, Ö., 2015. 1926 Yılı Ticaret ve Sanayi Odası Salnamesine Göre Balıkesir’de Girişimcilik. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
31-) Yıldız, Ö., 2015. Türkiye’de Yabancı Okulların Özellikleri. VII. International Congress of Educational Research
32-) Yıldız, Ö., 2014. İlk Türk Kadın Tarih Profesörü: Afet İnan. Uluslararası Medeniyet Ve Kadın Kongresi
33-) Yıldız, Ö., 2013. Arşiv belgeleri Işığında Junkers Uçak Şirketi’nin Türk Hava Faaliyetlerindeki Yeri. Uluslararası Türk Hava Kuvvetleri Tarih Sempozyumu
34-) Yıldız, Ö., 2012. Osmanlı Devleti’nde Amerikan Kadın Misyonerleri ve Faaliyetlerine Bir Bakış . Uluslararası Multidisiplinler Kadın Kongresi,
35-) Yıldız, Ö., 2012. Bulgaristan ve Yunanistan’da Amerikan Board’un Eğitim Faaliyetlerine Bir Bakış . 5.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi
36-) Yıldız, Ö., 2008. Armanians in Bursa and its Vicinity Between 1860 and 1880 . 1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Özgür, 2017. 1876 Darbesi( Sultan Abdülaziz Örneği). UlslaraRası Darbe Sempozyumu
2-) Yıldız, Ö., Çapar, Z., 2016. Türkiye’de Tarih Öğretimi Kaynakçası Hakkında Bir Değerlendirme. . 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yıldız Özgür, 2017. Ana Hatlarıyla Yakınçağ Tarihi/. Yayın Evi: Yeditepe Yayınevi Editör Adı: Hüseyin Onur Ercan
2-) Yıldız, Ö., 2016. Tarih Yolunda Olmak . Yayın Evi: Serhat Kitabevi Editör Adı: Bekir Koçlar, Ahmet Vurgun
3-) Yıldız, Ö., 2016. AMERİKAN PROTESTAN MİSYONERLERİNİ BURSA'DA TEŞKİLATLANMALARI VE FAALİYETLERİ 1834- 1928. Yayın Evi: TÜRK TARİH KURUMU Editör Adı: ÖZGÜR YILDIZ
4-) Yıldız, Ö., 2015. Anadolu'da Amerikan Misyonerleri. Yayın Evi: Yeditepe Yayınları Editör Adı: Nihal Metin

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yıldız, Ö., 2011. Anadolu’da Amerikan Okulları. Yayın Evi: IQ Kültür Sanat Yayıncılık Editör Adı: Fatma Gül Şahin
2-) Yıldız, Ö., 2009. Misyonerlik ve Amerikan Board Teşkilatı. Yayın Evi: IQ Kültür Sanat Yayıncılık Editör Adı: Deniz saraç
3-) Öztürk, A., Yıldız, Ö., 2007. Amerikan Protestan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1820-1938). Yayın Evi: Arka oda Yayınları Editör Adı: Deniz

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldız Özgür, 2019. Theory and Paractice in Education/TÜRKİYE’DE OSMANLI TARİHİ ÖĞRETİMİ VE UYGULANMASI ÜZERİNE ÖĞRENCİGÖRÜŞLERİ. Yayın Evi: Lambert Publishing Editör Adı: AKPINAR DELLAL NEVİDE, KOCH SUSANNE, STANKOWSKİ WİTOLD
2-) Yıldız Özgür, 2019. Eğitimde Araştırmalar/TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Yayın Evi: Eğiten yayınevi Editör Adı: Sidekli Sabri
3-) Yıldız Özgür, Akça Bayram, 2018. Education and Human Rights/Osmanlı Devletinde Suç ve Ceza (1904 Yılı Üsküp Hapisahanesi Örneği). Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Stankowski Witold, Dellal Akpınar Nevide
4-) Yıldız Özgür, 2018. Education and Human Rights/1904 Yılı Hapishane Defterine Göre Osmanlı Devletinde Suç, Ceza ve İnsan haklarının Gelişimi . Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Stankowski Witold, Dellal Akpınar Nevide
5-) Yıldız Özgür, 2018. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Misyonerler ve Faaliyetleri/Amerikan protestan Misyonerlerinin Türkiye’de Eğitim faaliyetleri. Yayın Evi: Kitabevi Editör Adı: Tekinsoy Yunus Emre, Hanilçe Murat
6-) Yıldız Özgür, 2007. Makalelerle Mardin Tarih Coğrafya/. Yayın Evi: İmak ofset Editör Adı: iBRAHİM özçoşar

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldız Özgür, 2016. Savaş ve Toplum/II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDEN TEHCİRE ERMENİ MEZALİMİ. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: AKÇA GÜRSOY, VURUCU İKBAL
2-) Yıldız, Ö., 2010. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ. Yayın Evi: ARKA ODA YAYINLARI Editör Adı: AYHAN ÖZTÜRK

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. EĞİTİM, GENÇLİK VE GELECEK.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
2-) Amerikan Protestan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1820-1938) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) İzmit’te( Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
4-) Muğla-Milas Kore Gazilerinin Anıları Işığında Kore Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Misyonerlik ve Amerikan Board Teşkilatı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Anadolu’da Amerikan Okulları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
8-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
9-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
10-) Anadolu’da Amerikan Okulları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
11-) II. Abdülhamid Döneminde Zirai Eğitime Bir Bakış - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Misyonerlik ve Amerikan Board Teşkilatı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
14-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
15-) Amerikan Protestan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1820-1938) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
16-) Halkalı Ziraat Mektebi’nin Tarihçesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
17-) Misyonerlik ve Amerikan Board Teşkilatı - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
18-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
19-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 5
20-) Anadolu’da Amerikan Okulları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
21-) Amerikan Protestan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1820-1938) - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
22-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 5
23-) Türkiye’de Tarih Öğretiminin Soruları ve Çağdaş Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Amerikan Protestan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1820-1938) - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Suriye Protestan Koleji. 2018-2019
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Amerikan Misyoner Arşivleriyle Suriye Protestan Koleji 1887-1902. 2017--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. AMERİKAN PROTESTAN ARŞİVLERİYLE SURİYE PROTESTAN KOLEJİ 1887-1902. 2017-2019
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Amerikan Misyoner Arşivleriyle Suriye Protestan Koleji (1866-1886). 2015--1
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Amerikan Arşiv Belgeleri Işığında İstanbul Robert Koleji. 2013-2015
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Amerikan Arşiv Belgeleri ışığında İzmir Uluslararası Koleji. 2013-2016

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Akademik katkı ödül belgesi. 2018
2-) Kurum Adı: . AKADEMİK KATKI ÖDÜLÜ BELGESİ. 2017
3-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2015
4-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2015
5-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2015
6-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2015
7-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2015
8-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2015
9-) Kurum Adı: . Teşekkür belgesi. 2015
10-) Kurum Adı: . Teşekkür Belgesi. 2015
11-) Kurum Adı: . Teşekkür belgesi. 2015
12-) Kurum Adı: . Teşekkür belgesi. 2015

Verdiği Dersler

ADE3508 2019-2020 Bahar

Türk Eğitim Tarihi

EBB00130 2019-2020 Bahar

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

GKD00630 2019-2020 Bahar

TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR

SBÖ 5700 2019-2020 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SBÖ 5510 2019-2020 Bahar

YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ

SBÖ3002 2019-2020 Bahar

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II

SBÖ3008 2019-2020 Bahar

Çağdaş Dünya Tarihi

ATB1801 2019-2020 Güz

Principles of Atatürk and Revolutionary History Exam I

GKD00630 2019-2020 Güz

TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR

GKD10001 2019-2020 Güz

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

SBÖ 5509 2019-2020 Güz

YAKINÇAĞ TARİHİ VE BİBLİYOGRAFYASI

SBÖ3001 2019-2020 Güz

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı- I

SBÖ3005 2019-2020 Güz

Yeni ve Yakınçağ Tarihi

ATB1804 2018-2019 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

GKD10002 2018-2019 Bahar

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

SBÖ 5510 2018-2019 Bahar

YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ

SBÖ3002 2018-2019 Bahar

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II

SBÖ3008 2018-2019 Bahar

Çağdaş Dünya Tarihi

ATB1803 2018-2019 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

GKD10001 2018-2019 Güz

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

SBÖ 5509 2018-2019 Güz

YAKINÇAĞ TARİHİ VE BİBLİYOGRAFYASI

SBÖ3001 2018-2019 Güz

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı- I

SBÖ3005 2018-2019 Güz

Yeni ve Yakınçağ Tarihi