Personel

Prof.Dr. ERKAN POYRAZ
Prof.Dr.
Erkan Poyraz
@ E-posta
poyraz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1373

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi MİYO 1990

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 1993

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 1997

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Poyraz Erkan, Mirgen Çağatay, 2020. Reklam Giderlerinin Marka Değerine Etkisinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye’deki Firmalara Yönelik Bir Araştırma. International Review of Economics and Management
2-) Poyraz Erkan, Türkün Kaya Bilge, 2020. Ülke Kredi Derecelendirme Açıklamalarının Borsa İstanbul Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Poyraz Erkan, Bacaklıoğlu Göksel, 2019. TÜRKİYE’ DE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME RAKAMLARI İÇİNDEKİ PAYI: 1999-2017 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Poyraz Erkan, Kaya Bilge Türkün, 2018. Turizm Sektöründeki Çevresel Sürdürülebilirlik Yatırımlarının Finansmanı, Muğla İli Örneği. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
3-) Poyraz Erkan, Türkün Kaya Bilge, 2018. TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARININ FİNANSMANI, MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. International Journal of Contemporary Tourism Research
4-) Poyraz Erol, Poyraz Erkan, 2018. The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
5-) Kuyu Ezgi, Poyraz Erkan, 2018. The Effect Of Microcredit Project in Preventing Women’s Poverty - The Case of Muğla Province. The Journal of Academic Social Sciences
6-) Poyraz Erkan, Bilge Serenay, 2018. KOBİ’lerde Stratejik Finansal Yönetim Uygulamasına Yönelik Literatür Araştırması. İşletme Bilimi Dergisi
7-) Poyraz Erkan, Tepeli Yusuf, 2016. Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi Türkiye Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
8-) Poyraz Erkan, Tepeli Yusuf, 2015. Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul XU 100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi. paradoks Ekonomi,Sosyoloji ve Politika Dergisi
9-) Poyraz, E., Tepeli, Y., 2015. Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
10-) Poyraz Erkan, 2012. İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi Akbank T A Ş Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
11-) Poyraz Erkan, 2012. Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi. Business And Economics Research Journal
12-) Poyraz Erkan, 2012. Türev Ürün Kullanımının Kamu ve Özel Sektör Bankalarının Finansal Performansları Üzerindeki Etkisi. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
13-) Poyraz, E., 2012. Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi. Business And Economics Research Journal
14-) Poyraz, E., 2012. Türev Ürün Kullanımının Kamu ve Özel Sektör Bankalarının Finansal Performansları Üzerindeki Etkisi. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
15-) Poyraz, E., 2012. İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
16-) Poyraz, E., 2011. “Sistematik Riskin Konaklama İşletmelerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi (Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. Örneği)”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
17-) Poyraz Erkan, 2011. Sistematik Riskin Konaklama İşletmelerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A Ş Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
18-) Poyraz Erkan, Saliha Didin, 2008. Altın Fiyatlarındaki Değişimin Döviz Kuru Döviz Rezervi ve Petrol Fiyatlarından Etkilenme Derecelerinin çoklu Faktör Modeli ile Değerlendirilmesi. SDÜ İİBF Dergisi
19-) Poyraz Erkan, 2008. Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinin Orta ve Uzun Vadeli Fon Temini Sorunu ve Sermaye Piyasalarına Açılma EğilimininAnalizi İçin Yönetici Tutumlarının Araştırılması. Muhasebe ve Finansman
20-) Poyraz, E., Didin, S., 2008. Altın Fiyatlarındaki Değişimin Döviz Kuru, Döviz Rezervi ve Petrol Fiyatlarından Etkilenme Derecelerinin Çoklu Faktör Modeli İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
21-) Poyraz, E., 2008. “Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinin Orta ve Uzun Vadeli Fon Temini Sorunu ve Sermaye Piyasalarına Açılma Eğiliminin Analizi İçin Yönetici Tutumlarının Araştırılması”, , Sayı:37, Ocak 2008. Muhasebe –Finansman Dergisi
22-) Poyraz, E., Uçma, T., 2006. Türkiye’de Faaliyet Gösteren İhracatçı Sektörlerin Mali Kriz Ortamlarında Finansal Başarısızlıklarının Altman Modeli Yardımıyla Ölçülmesi. Muhasebe –Finansman Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) “Uluslararası Finansal İstikrarı Sağlamaya Yönelik Politikaların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” , Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV Yayını, Cilt:4, Sayı:2, Haziran 2002, Ankara - 2002
2-) “ Finansal Kriz Yaratan Etmenler ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerindeki Etkileri” , Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV yayını, Cilt:4, Sayı:4, Aralık 2002, Ankara - 2002
3-) “Uluslararası Turizmin Geleceği ve Türkiye “, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 17, 97.Sayının Eki, Ağustos 2002, Ankara - 2002
4-) “Turizm İşletmelerinde Başvurulan Özel Finansman Yöntemlerine Genel Bir Bakış“, İzmir Ticaret Odası Ekonomik Vizyon Dergisi, Yıl: 71, Sayı 44, Ekim2000, 50 – 55, İzmir, 2000 - 2000
5-) “Güney Ege – Akdeniz Bölgeleri Otel İşletmelerinin Fiyatlama Eğilimlerinin Analizi “, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:13, Sayı 146, Mayıs 1998, Ankara - 1998
6-) -“Fiyatlama Yöntemlerinin Analizi ve Ülkemiz Konaklama İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi “, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 13, Sayı 142, Ocak 1998, Ankara - 1998
7-) “Konaklama İşletmelerinde Yatırım Planlaması ve Planlamada Devletin rolü “, İzmir Ticaret Odası Ekonomik Vizyon Dergisi, Yıl: 68, Sayı 30, Ocak - Şubat 1998, İzmir, 1998 - 1998
8-) “Türk Pamuklu Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün Gümrük Birliğinden Beklentileri ve Gümrük Birliği Sonrası Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri “, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:12, Sayı 133, Nisan 1997, Ankara - 1997
9-) “Türk Pamuklu Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün Gümrük Birliğinden Beklentileri ve Gümrük Birliği Sonrası Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri “, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:12, Sayı 133, Nisan 1997, Ankara - 1997
10-) “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Fonksiyonel Yapılarına İlişkin Sorunlar“, İller Bankası Dergisi, Sayı 8, Ağustos 1996, Ankara, - 1996

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Poyraz Erkan, Arlı Osman Emre, 2019. Dövizdeki Volatilitenin Takipteki Krediler Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
2-) Cenger Hatice, Poyraz Erkan, 2019. Firmalarının Göreli Etkinlik (VZA) Düzeylerinin Pa-zarlama Yoğunlukları İle İlişkisi: BIST’te Bir Alan Araştırması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
3-) Özer Akif Can, Poyraz Erkan, Kızgın Yıldıray, 2019. Nakitsiz Toplum Yaratmada Elektronik Ödeme Araçlarının Benimsenmesi. BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL
4-) Arlı Osman Emre, Poyraz Erkan, Özkoç Hatice Hicret, 2019. Demokrasinin Sermaye Piyasaları Üzerinde Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
5-) Poyraz Erkan, Bacaksız Nazlı Ece, 2018. Kamu Yatırım Seviyesine Etki Eden Faktörler: 1975-2014 Dönemi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Poyraz, E., Engin, K., Bulut, Z.A., 2006. “Konaklama İşletmelerinin Çağdaş Finans Tekniklerinden Yararlanma İmkânları”, , Yıl:8, Sayı:99, Şubat 2006. Mevzuat Dergisi
2-) Poyraz, E., 2005. Finansal Başarısızlık Kavramı ve İşletmeleri Finansal Başarısızlığa İten etmenlerin Türkiye Açısından İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
3-) Poyraz, E., 2005. Küresel Finansal Yönetimde Kurumsal Finans Kavramı ve Önemi . Muhasebe –Finansman Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Poyraz, E., 2008. Finansal Hizmetler Sektöründe İflas Riskinin Altman Finansal Analiz Sistemi Yardımıyla Ölçülmesi. Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Poyraz, E., 2009. Küresel Kriz Ortamında Konaklama işletmelerinin Finansal yapı Analizi. 13. Ulusal Finans Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Finansal Yönetim, Ekin Yayınevi, İkinci Basım, Bursa 2013 - 2013
2-) Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Türkiye Konaklama Endüstrisi Açısından Önemi ve Uygulanabilirliği , Gazi Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Ankara 2002 - 2002

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Juraj Dobrila University of Pula, Croatia (SSCI) (ISSN 1331-677X) . 2015. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Economic Research, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia (SSCI) (ISSN 1331-677X) - 2013

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) LEGES Bankacılık ve Finans Hukuku Dergisi - 2013
2-) LEGES Sosyal Bilimler Dergisi - 2013
3-) LEGES Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi - 2013
4-) LEGES Siyaset Bilimi Dergisi - 2013
5-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2013
6-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 - 2012
7-) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 14, Cilt:7 - 2011
8-) Business and Economics Research Journal (Berjournal) - 2011
9-) BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi - 2011

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Research in World Economy.

Verdiği Dersler

İŞL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İŞL 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL3001 2020-2021 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL4513 2020-2021 Güz

Çağdaş Finans Teknikleri

MUF 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

MUF5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

MUF5090 2020-2021 Güz

Seminer

MUF5519 2020-2021 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL 5516 2019-2020 Bahar

Finansal Yönetim II

İŞL 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

İŞL 6524 2019-2020 Bahar

Finansal Sistemler ve Analizi II

İŞL 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL3002 2019-2020 Bahar

Finansal Yönetim

İŞL4522 2019-2020 Bahar

İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi

MUF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6524 2019-2020 Bahar

FİNANSAL SİSTEMLER II

MUF 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

MUF5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İŞL 5513 2019-2020 Güz

Finansal Yönetim I

İŞL 6519 2019-2020 Güz

Finansal Sistemler Ve Analizi-I

İŞL3001 2019-2020 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL4513 2019-2020 Güz

Çağdaş Finans Teknikleri

İŞL4515 2019-2020 Güz

Uygulamalı Sermaye Piyasası Analizi

MUF 6527 2019-2020 Güz

Finansal Sistemler I

İŞL 7506 2018-2019 Bahar

Finansal Risk Yönetimi

İŞL3002 2018-2019 Bahar

Finansal Yönetim

İŞL4522 2018-2019 Bahar

İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi

MUF 6524 2018-2019 Bahar

FİNANSAL SİSTEMLER II

UTF2002 2018-2019 Bahar

Finansal Yönetim II

İŞL 5513 2018-2019 Güz

Finansal Yönetim I

İŞL 7501 2018-2019 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL3001 2018-2019 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL4513 2018-2019 Güz

Çağdaş Finans Teknikleri

İŞL4515 2018-2019 Güz

Uygulamalı Sermaye Piyasası Analizi

MUF 6527 2018-2019 Güz

Finansal Sistemler I

UTF2001 2018-2019 Güz

Finansal Yönetim I