Personel

Doç.Dr. RECEP KAPAR
Doç.Dr.
Recep Kapar
@ E-posta
recepkapar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1439

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Endüstri İlişkileri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Endüstri İlişkileri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yayin Bilgileri

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kapar Recep, 2019. Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye. Çalışma ve Toplum
2-) Kapar Recep, 2012. Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri. Çalışma ve Toplum
3-) Özen Serap, Kapar Recep, 2011. Vatandaşlar Tarafından Polis Memurlarına Yöneltilen İşyeri Şiddeti. TODAİE İnsan Hakları Yıllığı
4-) Kapar Recep, Özen Serap, 2011. Vatandaşlar Tarafından Belediye Zabıtasına Yöneltilen İşyeri Şiddeti. Çalışma ve Toplum
5-) Kapar Recep, 2011. Hollanda’da Kadınların Kısmi Süreli İstihdamı ve Etkileri. Çalışma ve Toplum
6-) Kapar Recep, 2006. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kapar Recep, 2015. Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Koruma Tabanları Yaklaşımı. Karatahta İş Yazıları Dergisi
2-) Kapar Recep, 2009. Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma Örgütü Bildirgesi. Çalışma ve Toplum
3-) Kapar Recep, 2009. İşgücü Piyasasında Esneklik ve Kriz. Çalışma Ortamı
4-) Kapar Recep, 2007. Uygun İş Açığı: İnsana Yaraşmayan İşler. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi
5-) Kapar Recep, 2006. Enformel Ekonomide Çalışanların Örgütlenmesi ve Sendikalar. Çalışma ve Toplum Dergisi
6-) Kapar Recep, 2005. Kuşaklararası Sosyal Dayanışma. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi
7-) Kapar Recep, 2003. Uygun İş Bağlamında Çalışan Yoksullar. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
8-) Kapar Recep, 2003. Çevre Sorunları, Çevre Koruma ve Sendikalar. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
9-) Kapar Recep, 2003. Sosyal Korumanın Yaygınlaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Kapar Recep, 1999. Şili Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık ve Emeklilik Sigortalarında Yaşanan Değişimler. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kapar Recep, 2015. Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Koruma Hakkı. VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu
2-) Kapar Recep, 2006. Sosyal Adalet İçin Daha Fazla Sosyal Koruma. II. Ulusal Sosyal Politika Kongresi
3-) Kapar Recep, 2004. Gelir Güvencesizliği Karşısında Koruma ve İşgücü Piyasasında Bölünme. İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar, Deneyimler Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kapar Recep, 2018. Yaşlılık ve Yoksulluk. 2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Sosyal dışlanma ve yaşlılık
2-) Kapar Recep, 2015. Türkiye’de Çalışma Karşılığında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları ve Etkileri. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Kapar Recep, 1997. Endüstri İlişkileri Sisteminin Ekolojik Genişlemesi Karşısında İşçiler ve Sendikaları. 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kapar Recep, 2006. Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi. Yayın Evi: Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya. Editör Adı: -

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kapar Recep, 2018. "Türkiye’de Sosyal Yardım Sisteminde Çalışma Yoklaması" (içinde) Sosyal Yardım Alanlar, Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri. Yayın Evi: İletişim Yayınları Editör Adı: Denizcan Kutlu
2-) Kapar Recep, 2017. “Türkiye’de Çalışma Karşılığında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları ve Etkileri" (içinde) Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa. Yayın Evi: NotaBene Yayınları Editör Adı: Gülbiye Yaşar
3-) Kapar Recep, 2017. "Türkiye'de Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Sorunları" (içinde) Zor Zamanlarda Emek: Türkiye’de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları. Yayın Evi: İmge Kitapevi Editör Adı: Ahmet Makal-Aziz Çelik
4-) Kapar Recep, 2015. "AKP İktidarında Sosyal Sigortalar" (içinde) Himmet Fıtrat Piyasa (AKP Döneminde Sosyal Politika). Yayın Evi: İletişim Yayınları Editör Adı: Aziz Çelik-Meryem Koray
5-) Kapar Recep, 2015. Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Politikalarında Toplumsal Cinsiyet, (içinde) 2000'ler Türkiye'sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet. Yayın Evi: İmge Kitapevi Editör Adı: Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren
6-) Kapar Recep, 2014. "Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri" (içinde) Uluslararası Sosyal Politika: Teorisi, Uluslararası Çalışma Normları ve Güncel Gelişmeler. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Editör Adı: Pir Ali Kaya
7-) Kapar Recep, 2012. " Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağında İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi" (içinde) Ulusal İstihdam Stratejisi: Eleştirel Bir Bakış. Yayın Evi: TÜRK-İŞ/Ankara Üniversitesi SBF/Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını Editör Adı: Ahmet Makal

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Sosyal Siyaset Konferansları. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sosyal Siyaset Konferansları. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Emek Araştırma Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Çalışma ve Toplum Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Çalışma ve Toplum Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Çalışma ve Toplum Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Çalışma ve Toplum Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Çalışma ve Toplum Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Çalışma ve Toplum Dergisi.

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye'de iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda işverenin yükümlülükleri. Konu: İş Kazası ve Meslek Hastalıkları. Fulya-Güzel Bulut. 2019
2-) Tez Adı: Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişim Süreci ve Etkileri. Konu: Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişim Süreci ve Etkileri. SUHAM-KORKMAZ. 2019

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: “Yabancı Göçmenlerin Çalışma Koşulları ve Sendikal Deneyimleri Ekseninde Sendikaların Göçmenlere Bakışı: Karabük Örneği”. Konu: Göçmenler, sendikalaşma. Bora-Balun. 2020
2-) Tez Adı: “Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Süreci ve Türkiye İş Kurumuna Uyarlanabilmesi İçin Alternatif Bir Model Önerisi”. Konu: Bireysel İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk. İsmail Hakkı-DİNÇAY. 2020
3-) Tez Adı: "Türkiye'de göçmenlerin refahında ücret ve ücret dışı gelirlerin etkisi: İstanbul'daki Suriyeli göçmenler örneği". Konu: Türkiye'de göçmenlerin refahında ücret ve ücret dışı gelirlerin etkisi: İstanbul'daki Suriyeli göçmenler örneği. Aslıhan Şahankaya-Adar. 2020
4-) Tez Adı: "Bursa'da kent siyasetinde elit döngüsü ve kent yönetimine etkisi". Konu: Bursa'da kent siyasetinde elit döngüsü ve kent yönetimine etkisi. Gül Gün -Dayanıklı. 2020
5-) Tez Adı: "Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yeri: Muğla örneği". Konu: Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yeri: Muğla örneği. Fatih-Aydın. 2019
6-) Tez Adı: "Kit'lerin özelleştirilmesinden sonra işinden ayrılan çalışanların yeni istihdam alanlarındaki çalışma koşulları: Yatağan Termik Santrali örneği". Konu: Kit'lerin özelleştirilmesinden sonra işinden ayrılan çalışanların yeni istihdam alanlarındaki çalışma koşulları: Yatağan Termik Santrali örneği. Ceren-Gedik. 2019
7-) Tez Adı: "Türkiye'de mühendis kadınlar". Konu: Türkiye'de mühendis kadınlar. Merve Bilgin-Karamanlı. 2019
8-) Tez Adı: "Türkiye İş Kurumu verileri bağlamında eğitimsel niteliklerin istihdam edilebilirlik üzerine etkisi: Ankara ili örneği". Konu: Türkiye İş Kurumu verileri bağlamında eğitimsel niteliklerin istihdam edilebilirlik üzerine etkisi: Ankara ili örneği. Merve -Çelik. 2018
9-) Tez Adı: "Stratejik insan kaynakları yönetimine geçiş sürecinde değişen motivasyon uygulamaları: Büyük ölçekli şirket incelemeleri". Konu: Stratejik insan kaynakları yönetimine geçiş sürecinde değişen motivasyon uygulamaları: Büyük ölçekli şirket incelemeleri. Gamze-Bulut. 2018
10-) Tez Adı: "Tütün tarımında kadın ve çocuk emeği: Muğla ili örneği". Konu: Tütün tarımında kadın ve çocuk emeği: Muğla ili örneği. Gözde -Genç. 2017
11-) Tez Adı: "Çalışma yaşamında kuşaklar ve işe yönelik tutumlarının incelenmesi". Konu: Çalışma yaşamında kuşaklar ve işe yönelik tutumlarının incelenmesi. Meryem-Tekin. 2015
12-) Tez Adı: "Yerel yönetimlerin özerkliği ve Türkiye". Konu: Yerel yönetimlerin özerkliği ve Türkiye. Uğur -Biricik. 2014

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İşyeri Şiddeti. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Sorunu Olarak Kamu Hizmetlerinde Çalışanlara Yönelik İşyeri Şiddetinin Nedenleri ve Etkileri. 2008-2011

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Dr. öğr. Üyesi atama jürisi. Türkiye. . 2020

(I-18) Ulusal Hakemsiz Makaleler

1-) Türkiye'de Çalışan Yoksullar, ASOMEDYA Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, (Kasım-Aralık ).. . . 2010
2-) Kalıcı Bir Miras İçin İşçi Girişimi –WILL2006, Sendikal Notlar, S. 30, Ocak .. . . 2006
3-) Gelişmiş Ülkelerde Enformel İstihdamın Boyutları, Tes-İş Dergisi, Haziran.. . . 2006
4-) İş Denetiminde Şiddet”, Sendikal Notlar, S.26, Mayıs,.. . . 2005
5-) Çalışan Yoksullar” , Sendikal Notlar, S.28, Kasım .. . . 2005
6-) Taslak Metine İlişkin Eleştiriler: Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi, Sendikal Notlar, Eylül.. . . 2004
7-) Çevresel Konularda Sendikal Gerekçeler ve Açılımlar: Sosyal Dayanışmanın Gücü, Sendikal Notlar, Kasım.. . . 2004

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Ekonomik Kriz Dönemlerinde Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Hakkı", Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku, Sempozyum (15 Mart 2019), Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara. . . . 2019
2-) İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi (MSKÜ). . . 2019
3-) Barista Mesleki Eğitim-iş sağlığı ve güvenliği eğitimi (MSKÜ-İŞKUR). . . 2018
4-) "Türkiye'de Sosyal Korumadan Dışlanma ve Kadınlar", Avrupa Birliği ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri ve Sosyal İçerme, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü Konferansı No. 2, (20 Mayıs 2016), izmir. . . 2016
5-) "Sosyal Yardımlar", İnsani Güvenlik ve “Sosyal Yardımlar”: Tanım, Kaynaklar, Uygulama2015Denetim, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul, 2015. . . 2015
6-) "Sosyal Koruma Kavramı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Sosyal Koruma Yaklaşımı", I. Ulusal Sosyal Koruma Sempozyumu (17-18 Ekim 2014), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.. . . 2014
7-) Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-1 (Sendikalar Yasası ve Örgütlenme Özgürlüğü), 26 Ocak 2013, Birleşik Metal-İş, İstanbul.. . . 2013
8-) "Ücretler", DEÜ ve Türk-İş Sendikacılık Akademisi, 06 Ocak 2013, İzmir.. . . 2013
9-) "Türkiye'de Çalışan Yoksullar", Koç Üniversitesi Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor Konferansı (15-16 Haziran 2012).. . . 2012
10-) "Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağında İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi", Ankara Üniversitesi SBF, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu (13 Nisan 2012, Ankara).. . . 2012
11-) "Çalışma İlişkisinde Güvencesizlikler", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Politika Kulübü, Çalışma Yaşamında Güvencesizlikler Paneli (20 Mart 2012, İzmir).. . . 2012
12-) “Enformel İstihdamın Sosyal Bütünlük ve Gelişme Üzerine Etkisi”, 13. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi (20-21 Mayıs 2011, Sivas).. . . 2011
13-) “Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar", Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, (12-16 Mayıs 2008) Atatürk Kültür Merkezi.. . . 2008
14-) “Genel Sağlık Sigortası”, Moderatör, Sağlık Güvenliği Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu (12 Nisan 2007).. . . 2007
15-) “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Ankara Tabip Odası, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yaşamı Sempozyumu (05 Mart 2006), Gazi Tıp Fakültesi, Ankara.. . . 2006
16-) “Yasa Tasarısı Gerekçelerinin Değerlendirmesi”, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları ve Sosyal Güvenlik Hakkı Paneli (24 Ekim 2005).. . . 2005
17-) “Enformel Çalışanların Örgütlenmesi ve Sendikalar”, Konuşmacı, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Enformel İstihdam ve Önleme Stratejileri Paneli (16 Aralık 2005).. . . 2005

Verdiği Dersler

ÇEİ 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

ÇEİ 5090 2020-2021 Güz

Seminer

ÇEİ 5525 2020-2021 Güz

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

ÇEİ 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6503 2020-2021 Güz

Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

ÇEİ1001 2020-2021 Güz

Çalışma İlişkilerine Giriş

ÇEİ2001 2020-2021 Güz

Uluslararası Sosyal Politika

ÇEİ4001 2020-2021 Güz

Sosyal Güvenlik Hukuku

ÇEİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

ÇEİ 5508 2019-2020 Bahar

ILO Standartları ve AB Çalışma Normları

ÇEİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6508 2019-2020 Bahar

Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi

ÇEİ1002 2019-2020 Bahar

Sosyal Politika

ÇEİ2002 2019-2020 Bahar

Toplu İş Hukuku

ÇEİ3004 2019-2020 Bahar

Sosyal Güvenlik Teorisi

ÇEİ3902 2019-2020 Bahar

Sosyal Politika

ÇEİ 5525 2019-2020 Güz

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

ÇEİ1001 2019-2020 Güz

Çalışma İlişkilerine Giriş

ÇEİ2001 2019-2020 Güz

Uluslararası Sosyal Politika

ÇEİ4001 2019-2020 Güz

Sosyal Güvenlik Hukuku

ÇEİ 5508 2018-2019 Bahar

ILO Standartları ve AB Çalışma Normları

ÇEİ 6508 2018-2019 Bahar

Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi

ÇEİ1002 2018-2019 Bahar

Sosyal Politika

ÇEİ2002 2018-2019 Bahar

Toplu İş Hukuku

ÇEİ3004 2018-2019 Bahar

Sosyal Güvenlik Teorisi

ÇEİ4004 2018-2019 Bahar

Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri

ÇEİ 5525 2018-2019 Güz

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

ÇEİ 6503 2018-2019 Güz

Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

ÇEİ 7511 2018-2019 Güz

Sosyal Politika ve İstihdam

ÇEİ1001 2018-2019 Güz

Çalışma İlişkilerine Giriş

ÇEİ2001 2018-2019 Güz

Uluslararası Sosyal Politika

ÇEİ4001 2018-2019 Güz

Sosyal Güvenlik Hukuku

ISG 7011 2018-2019 Güz

İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı