Personel

Prof.Dr. SAFFET OCAK
Prof.Dr.
Saffet Ocak
@ E-posta
saffetocak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3214

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü / Hastane İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi 1996

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2001

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri enstitüsü Hastane İşletmeciliği 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Top Mehmet, 2019. ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION. Health Policy and Technology
2-) Gider, Ö., Ocak, S., Top, M., 2015. Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system. Journal of Medical Systems
3-) Gider, Ö., Ocak, S., Top, M., 2015. Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians . Worldviews on Evidence-Based Nursing

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ocak Saffet, Arıcı Hasan Evrim, Köseoğlu Mehmet Ali, 2024. Evolution of hospitality research in hospital scholarship: A bibliometric analysis. International Journal of Healthcare Management
2-) Ocak Saffet, Köseoğlu Mehmet Ali, Parnell John A., Arıcı Hasan Evrim, 2023. A text-net analysis of mission statements in the healthcare industry: Evidence from public and private hospitals’ websites. International Journal of Healthcare Management
3-) Ocak Saffet, Aladağ Ömer Faruk, Köseoğlu Mehmet Ali, Kıng Brıan, 2022. Barriers To Strategy Implementation In Turkey’s Healthcare Industry: Hospital Manager Perspectives. Hospital Topics
4-) Ocak Saffet, Köseoğlu Mehmet Ali, Yıldız Mehmet, 2017. Business ethics research in healthcare management: A systematic review. International Journal of Healthcare Management
5-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., Bertsch, A., 2015. Linkages among organisational culture, knowledge management, and patient safety performance:evidence from a state hospital in a developing country. Int. J. Management and Enterprise Development
6-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., Ross, G., 2014. How do Healthcare Professionals use Knowledge management?:Evidence From an Emerging Economy. Journal Of International Management Studies
7-) Köseoğlu, M.A., Parnell, J.E., Ocak, S., 2011. Strategic Diffusion and Job Satisfaction: evidence From Turkish Hospitals. International Journal of Strategic Change Management

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ocak Saffet, Şahin Tezcan, Gider Ömer, 2019. Entrepreneurial Tendency of the Students: A Research on the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
2-) Gider, Ö., Ocak, S., Top, M., 2016. Sağlık Hizmetlerinde Elketronik Reçete E Reçete Uygulamasının Değelerlendilmesine Yönelik Bir Araştırma. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management
3-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., Parnell, J.A., Spıllan, J.E., 2013. Mission Statements In Hospitals:Evidence From Turkey. International Journal of Management Development

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2021. Türkiye genelinde renal replasman tedavisine (RRT) ihtiyaç duyacak olan hasta sayısının GM (1,1) ve OGM (1,1) ile tahmin edilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
2-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2020. Türkiye’deki Kamu ve Özel Hastanelerin Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi İle Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2019. TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
4-) Ocak Saffet, Gider Ömer, Gider Nuray, Top Mehmet, 2017. Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi
5-) Gider, Ö., Şimşek, G., Top, M., Ocak, S., 2011. Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
6-) Köseğlu, M.A., Gider, Ö., Ocak, S., 2011. Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
7-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., 2010. Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
8-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., Şimşek, G., 2008. Hastanelerde Bilgi Yönetimi Etkinliği Nasıl Ölçülür?. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi,
9-) Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., Akar, Ç., 2004. Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ocak Saffet, Gider Ömer, 2017. Conceptual View on The Relationshıp Between Social Weel-Being and Health Status. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İadri Bilimler fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Ocak, S., Kaşmer Şahin, T., Gider, Ö., 2016. Hekimlerin İş Tatmin Düzeylerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkileri: Muğla İlinde Bir Araştırma. SOSYALVE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
3-) Ocak, S., 2009. Toplumsal refah- Sağlık Statüsü İlişkisi. Hospital News (hastane Dergisi)
4-) Gider, Ö., Karahan, A., Ocak, S., 2009. Afyon Kocatepe Üniversitesi A.N.S. Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Poliklinik Hizmeti Alan Hastaların Algıladıkları Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Hastane Yönetimi
5-) Köksal, Ç., Mumcu, G., Ocak, S., 2009. Örgütsel Performansın Artışında Çalışan Motivasyonunun Rolü. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi
6-) Ocak, S., 2007. Örgütsel Performans ve Ölçümü. Hospital News (Hastane Dergisi),
7-) Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., Şahin, B., Tarcan, M., 2004. Muğla Devlet Hastanesi' nde Hemşirelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğine İlişkin Bir Çalışma. Modern Hastane Yönetimi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Karakaş Şükran, 2022. TÜRKİYE’DEKİ TERMAL KAPLICA TESİSLERİNİN WEB SAYFALARININ İŞLETME VE SAĞLIK TEMASI BAKIMINDAN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2-) Marangoz Mehmet, Ocak Saffet, 2019. Bir Kadın Girişimciliği Örneği Olan Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) Teşkilatı ve Fatma Bacı. 10th International Congress on Entrepreneurship ICE 2019
3-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2019. TÜRKİYE’DE RRT GÖREN HASTA SAYISININ GM (1,1) VE OGM(1,1) MODELİ İLE TAHMİN EDİLMESİ. 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
4-) Kayar Zuhal, Ocak Saffet, Top Mehmet, 2019. The Relationship Between The Perception of Destructive Leadership and Burnout: A Research on Health Professionals. 3th International 13thNational Congress on Health and Hospital Administration
5-) Marangoz Mehmet, Ocak Saffet, 2019. BİR KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖRNEĞİ OLAN BACIYAN-I RUM (ANADOLU BACILARI) TEŞKİLATI VE FATMA BACI. 10th International Congress on Entrepreneurship
6-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2018. SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖRE HANGİ ÖRGÜTSELDAVRANIŞ KONULARI ARAŞTIRILMALI? MUĞLA İLİÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
7-) Ocak Saffet, Kaşmer Şahin Tezcan, 2018. HASTANELERİN VİZYON İFADELERİNİN ANALİZİ VEİÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
8-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2017. Geçmişten Günümüze Sağlık Yönetimi Disiplininde Yürütülen Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma. 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
9-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Gider Ömer, 2017. Kariyer Değerlerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkileri: Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
10-) Ocak Saffet, Kaşmer Şahin Tezcan, Gider Ömer, 2017. Öğrencilerin Kariyer Geleceği Algılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
11-) Ocak, S., Kaşmer Şahin, T., Gider, Ö., 2015. Hekimlerin İş Tatmin Düzeylerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkileri: Muğla İlinde Bir Araştırma. II.Uluslararası Girişimcilik ve kariyer Sempozyumu
12-) Ocak, S., Kaşmer Şahin, T., Gider, Ö., Top, M., 2015. Organizational Identification and Organizational Trust: A Research On Employees Working in a State Hospital Through Outsourcing. International Healthcare Management Conference (IHMC)
13-) Gider, Ö., Ocak, S., 2015. An Investigation of the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors of People Working as Support Personnel of A State Hospital.. VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences
14-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., Ross, G., 2014. How do Healthcare Professionals use Knowledge management?:Evidence From an Emerging Economy. International Academy of Business and Economics, Winter Conference, Orlando, USA.
15-) Ocak, S., Gider, Ö., Bayar, B., 2013. Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Girişimcilik Ve Kariyer Sempozyumu
16-) Gider, Ö., Ocak, S., Top, M., 2013. Sağlk Hizmetlerinde Elektronik Reçete (E-Reçete) Uygulamasinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. 11.International Conference On Knowlerge, Economy And Management
17-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., 2010. Örgüt Kültürü Bilgi yönetimi Uygulamalarını Nasıl Etkiler?: Bir Kamu Hastanesi Örneği, 2010, . VII. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi
18-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., Şimşek, G., 2009. Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörler Nelerdir: Bir Kamu Hastanesi Örneği. VII. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ocak Saffet, Kaşmer Şahin Tezcan, Gider Ömer, 2017. A Research on the Entrepreneurial Tendency of the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics. XIV. European Conference on Social andBehavioral SciencesOdessa-UKRAINE
2-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Gider Ömer, 2017. The Effects of the Perception of Career Future on the Entrepreneurial Tendency: AResearch on the Students of the Faculty of Health Sciences. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
3-) Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., 2016. The Relationshıp Between Organizatıonal Confidence, Organisatıonal Identification and Organisatıonal Citizenship Behaviour: A Study On Foreignn Resource Staff Of A State Hospital. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
4-) Ocak, S., Gider, Ö., Gider, N., 2016. Sosyal Sermaye, Bilgi Paylaşımı ve Hasta Güvenliği Arasındaki İlişkiler: Özel ve Kamu Hastane Hemşireleri Üzerinde Bir Araştırma. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
5-) Ocak, S., Gider, Ö., Gider, N., Peksoy, A.A., Top, M., 2016. The Effect Of Social Capital and Knowledge Sharing On Patient Safety: A Survey On Private Hospital Nurses. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
6-) Ocak, S., Gider, Ö., Koyuncu Yaşar, E., Gider, N., 2015. The Effect of Social Capital and Knowledge Sharing on Patient Safety: A Study on the Nurses Working in A State Hospital.. VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences
7-) Dikmetaş Yardan, E., Ocak, S., Tepebaş, Ş., 2014. The Effects of Nurses’ Mobbing Perception on Their Working Performance. V.European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR International Association of Science Research,
8-) Gider, Ö., Ocak, S., 2014. An Investigation on Attıtudes of Physıcians in Terms of Sharing Knowledge in Health Institutions. V.European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR International Association of Science Research
9-) Ocak, S., Gider, Ö., 2014. Conceptual View on The Relatinship Between Social Wealth and Health Status. V.European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR International Association of Science Research

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., 2014. İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği. 8.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi
2-) Yorgancıoğlu Tarcan, G., Başkurt, B., Top, M., Tarcan, M., Ocak, S., Gider, N., 2014. Acil Servis Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi:Eskişehir Örneği. VIII.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
3-) Ocak, S., Gider, Ö., 2013. Türkiye Ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekomomik Kalkınma Ve Sağlık Göstergeleri Üzerine Bir Araştırma", 2013, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 27-29 Eylül , Konya. 7.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi
4-) Gider, Ö., Ocak, S., 2013. E- reçete Uygulamasının Hekim Gözüyle Değerlendirilmesi, Muğla İli Çalışması . VII.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi
5-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., 2012. Örgüt Kültürü ve Bilgi Yönetiminin Hasta Güvenliği Performansına Etkileri Nasıldır? Bir Kamu Hastanesi Örneği. VI.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
6-) Dikmetaş, E., Ocak, S., Dikmetaş, H., 2012. İşgörenlerin Duygusal Zeka Boyutları İle Motivasyon Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bir Kamu Hastanesi Örneği. I. Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu
7-) Dikmetaş, H., Dikmetaş, E., Ocak, S., 2012. Özel Hastane Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. I. Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu,
8-) Köseoğlu, M.A., Gider, Ö., Ocak, S., 2010. Bilgi Paylaşımı Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
9-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., 2010. Misyon ifadelerinde kullanılan öğeler işletmelerin Sahiplik Yapısına Göre Değişir mi? Özel ve Kamu hastaneleri üzerine Bir Araştırma. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
10-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., 2008. Sağlık Kurumlarında Stratejik Felsefe: Özel Hastane Çalışanları Üzerine Bir Değerlendirme. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Güzel İlayda, 2018. SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN VE ANA KONUSU ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ OLAN TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 26. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ocak Saffet, Kırıkoğlu Berna, 2023. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi/Sağlık Sektörü ve Gelişimi. Yayın Evi: Efe Akademik Yayıncılık Editör Adı: BAHAR Ozan, AVCI Mehmet
2-) Ocak Saffet, Kırıkoğlu Berna, 2023. TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI YÖNETİMİ/Bilgi ve Belge Merkezi Türleri. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: DİKMETAŞ YARDAN Elif
3-) Ocak Saffet, 2022. Sağlık Bilgi Sistemleri/Sağlık Bilgi Sistemlerinde İnsan Kaynaklarının Önemi. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. Editör Adı: DİKMETAŞ YARDAN, Elif
4-) Ocak Saffet, Güler Cansu, 2022. Sağlık Bilgi Sistemleri/Sağlık Bilgi Sistemlerinde Hasta Güvenliği. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. Editör Adı: DİKMETAŞ YARDAN, Elif
5-) Güzel İlayda, Ocak Saffet, 2021. Sağlık Ekonomisi/Sağlık Statüsü ve sağlık Çıktıları. Yayın Evi: Siyasal kitabevi Editör Adı: Aslan Hüseyin, Çetin Aslan Emine, Top Mehmet
6-) Ocak Saffet, 2021. Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik/Sağlık Sektöründe Girişimcilik: Yeni İş Kurma. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Elif Dikmetaş Yardan
7-) Ocak Saffet, 2021. Muğla Kent Ekonomisi/Muğla'da Sağlık Sektörü. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Bahar Ozan, Avcı Mehmet
8-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2020. Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Araştırma ve Olgularla/Birey ve Kişilik. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Editör Adı: Afsun Ezel Esatoğlu, Sabahattin Tekingündüz
9-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2019. Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim/Sağlık Kurumları Stratejik Yönetiminde Kullanılabilecek Teknikler. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Elif Dikmetaş Yardan
10-) Ocak Saffet, Şahin Tezcan, 2019. Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim/Sağlık Kurumları yönetiminde stratejik Felsefe. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Elif Dikmetaş Yardan
11-) Dikmetaş Yardan Elif, Ocak Saffet, Tepebaş Şehriban, 2015. Current Approaches in Social Sciences/The Effects of Nurses"Mobbing Perceptions on Their Working Performances. Yayın Evi: PL Academic Research Editör Adı: Rasim Yilmaz / Günter Löschnigg /Hasan Arslan / Mehmet Ali Icbay
12-) Gider Ömer, Ocak Saffet, 2014. Farklı Boyutlarıyla Türkiye de Kalkınma/Ekonomik Kalkınma Ekseninde Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinin Seçilmiş Sağlık Göstergelerinin Değerlendirilmesi. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Selahattin Bekmez

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ocak Saffet, 2020. Sağlık Kurumları Yönetimi II/Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi. Yayın Evi: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI Editör Adı: Yasemin AKBULUT
2-) Ocak Saffet, Şimşek Gülten, 2008. Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri/Türkiye Sağlıkta Avrupa Birliği’nin Neresinde?. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım Editör Adı: Selahattin Bekmez

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2022. Hakemlik Sayısı: 4
2-) Journal of Management & Organization. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) International Journal of Health Planning and Management. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Health Organization and Management. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
8-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
9-) Worldvies on Evidence-Based Nursing. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
10-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2016. Hakemlik Sayısı: 3
11-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2014. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of International Health Sciences and Management. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) GeoJournal. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Patient Experience. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Applied Nursing Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 2
7-) Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Journal of Patient Experience. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Applied Nursing Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Journal of Turgut Ozal Medical Center. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Int. J. of Bibliometrics in Business and Management (IJBBM. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi(EYAD). 2017. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
17-) KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Int. J. of Bibliometrics in Business and Management (IJBBM). 2016. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Int. J. of Bibliometrics in Business and Management (IJBBM. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) 30. Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
3-) 8. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi. 2021. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Mersin Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Ombudsman Akademik. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Akademi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 4
16-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
17-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
22-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
23-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 11
2-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Linkages among organisational culture, knowledge management, and patient safety performance:evidence from a state hospital in a developing country - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Linkages among organisational culture, knowledge management, and patient safety performance:evidence from a state hospital in a developing country - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
8-) Barriers To Strategy Implementation In Turkey’s Healthcare Industry: Hospital Manager Perspectives - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 7
11-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
12-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
13-) Sağlık Hizmetlerinde Elketronik Reçete E Reçete Uygulamasının Değelerlendilmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
2-) Linkages among organisational culture, knowledge management, and patient safety performance:evidence from a state hospital in a developing country - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
5-) TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
8-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
9-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
11-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Linkages among organisational culture, knowledge management, and patient safety performance:evidence from a state hospital in a developing country - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Linkages among organisational culture, knowledge management, and patient safety performance:evidence from a state hospital in a developing country - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörler Nelerdir: Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) Entrepreneurial Tendency of the Students: A Research on the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Muğla Devlet Hastanesi' nde Hemşirelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğine İlişkin Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
2-) TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Entrepreneurial Tendency of the Students: A Research on the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Linkages among organisational culture, knowledge management, and patient safety performance:evidence from a state hospital in a developing country - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
10-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
12-) Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
14-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
16-) Sağlık Hizmetlerinde Elketronik Reçete E Reçete Uygulamasının Değelerlendilmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
18-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
20-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
22-) Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
23-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
24-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
25-) Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
26-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
27-) Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
28-) Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
29-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
30-) Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
31-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
3-) Türkiye genelinde renal replasman tedavisine (RRT) ihtiyaç duyacak olan hasta sayısının GM (1,1) ve OGM (1,1) ile tahmin edilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Sağlık Hizmetlerinde Elketronik Reçete E Reçete Uygulamasının Değelerlendilmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
7-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Sağlık Hizmetlerinde Elketronik Reçete E Reçete Uygulamasının Değelerlendilmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Entrepreneurial Tendency of the Students: A Research on the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
14-) Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
17-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
20-) TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
22-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
23-) Sağlık Hizmetlerinde Elketronik Reçete E Reçete Uygulamasının Değelerlendilmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
24-) Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörler Nelerdir: Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
25-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
26-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
27-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
28-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
29-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
30-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
31-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
32-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
33-) Entrepreneurial Tendency of the Students: A Research on the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Türkiye’deki Kamu ve Özel Hastanelerin Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi İle Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Entrepreneurial Tendency of the Students: A Research on the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Kamu ve Özel Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Göre Uygunluklarının Belirlenmesi: Muğla İlinde Faaliyette Bulunan Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. Konu: Sağlık kurumlarının doğa ile dost çevre duyarlılıklarına sahip hizmet sunumu. ŞULE-ÇATALKAYA. 2023
2-) Tez Adı: PAZAR YÖNLÜLÜK İLE ÖRGÜTSEL İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ – ANTALYA İLİNDE FAALİYETTE BULUNAN HASTANELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Konu: PAZAR YÖNLÜLÜK İLE ÖRGÜTSEL İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRMASI. TURAN-KAHREMAN. 2023
3-) Tez Adı: Örgütsel sessizlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı etkileşimi: özel hastanelerde çalışan hemşireler üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel sessizlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı etkileşimi: özel hastanelerde çalışan hemşireler üzerine bir araştırma. ÖZGE-KANAL. 2023

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Üniversitelerde Girişimcilik sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik Sertifika programı. 2015-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Sağlık Turizmi Destek personeli Yetiştirme Eğitimi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla Turizminin Sağlıklı Gelişim Projesi. 2013-2013

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Membership Award. 2014
2-) Kurum Adı: . Best Research Publication in Journal Award. 2014

Verdiği Dersler

MED 5502 2024-2025 Güz

Healthcare Management

SAY2001 2024-2025 Güz

Yönetim ve Örgüt Kuramları

SAY2007 2024-2025 Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAY3003 2024-2025 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi **

SAY4005 2024-2025 Güz

Sağlık Yönetimi Uygulamaları I**

TIP 5502 2024-2025 Güz

Sağlık Yönetimi

SAY 2002 2023-2024 Bahar

Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAY 4002 2023-2024 Bahar

Sağlık Yönetimi Uygulamaları II

SAY 4502 2023-2024 Bahar

Geri Ödeme Sistemi ve Sigortacılık

SAY 4504 2023-2024 Bahar

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SAY5505 2023-2024 Bahar

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY6503 2023-2024 Bahar

Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri

MED 5502 2023-2024 Güz

Healthcare Management

SAY 2001 2023-2024 Güz

Yönetim ve Örgüt Kuramları

SAY 2003 2023-2024 Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAY 3003 2023-2024 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY7505 2023-2024 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

TIP 5502 2023-2024 Güz

Sağlık Yönetimi

SAY 2002 2022-2023 Bahar

Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAY 4502 2022-2023 Bahar

Geri Ödeme Sistemi ve Sigortacılık

SAY 4504 2022-2023 Bahar

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SAY5505 2022-2023 Bahar

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY7508 2022-2023 Bahar

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

MED 5502 2022-2023 Güz

Healthcare Management

SAY 2001 2022-2023 Güz

Yönetim ve Örgüt Kuramları

SAY 2003 2022-2023 Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAY 3003 2022-2023 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY6503 2022-2023 Güz

Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri

SAY7505 2022-2023 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

TIP 5502 2022-2023 Güz

Sağlık Yönetimi