Personel

Prof.Dr. SONER TASLAK
Prof.Dr.
Soner Taslak
@ E-posta
sonertaslak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5463

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 1993

Yüksek Lisans

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 1997

Doktora

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 2001

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gülücü Hatice, Taslak Soner, 2019. Meslek Seçimi İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. International Social Sciences Studies Journal
2-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2019. Kültür Miraslarımız Üzerinden Türk Yönetim Düşüncesinin GelişimineYönelik Bir Araştırma: Kutadgu Bilig Örneği. Social Sciences Studies Journal
3-) Çetinel Makbule Hürmet, Taslak Soner, 2019. Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whıstleblowıng) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü. International Journal of Academic Value Studies
4-) Babacan Sümeyra, Taslak Soner, 2017. ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE GÖRME ENGELLİLERİN YAKLAŞIMI1. JOURNAL OF SOCIALAND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH
5-) Dalgın Taner, Taslak Soner, 2016. Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ilişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi Konaklama Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Şekerli Eyüp Bayram, Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, 2016. Mesleki Bağlılığın Çalışanların Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Çalışma. uluslararası avrasya sosyal bilimler dergisi
7-) Taslak Soner, Işıkay Çağdaş, 2015. Hemşirelik öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeyleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
8-) Şekerli, E.B., Taslak, S., 2015. Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences
9-) Taslak, S., 2015. Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Taslak, S., Dalgın, T., 2015. Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
11-) Taslak Soner, 2015. Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
12-) Şekerli Eyüp Bayram, Taslak Soner, 2015. Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences
13-) Taslak Soner, 2004. Factors Restricting Success of Strategic Decisions Evidence from Turkish Textile Industry. European Business Review
14-) Taslak, S., 2004. Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry. European Business Review

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taslak, S., 2008. Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
2-) Taslak, S., 2008. Firma Ve Görüşmeci Özelliklerinin İşe Eleman Almada Dikkate Alınan Genel Kriter Tercihleri ve İşgören Devir Oranı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Review of Social, Economic & Business Studies
3-) Taslak Soner, 2008. Firma Ve Görüşmeci Özelliklerinin İşe Eleman Almada Dikkate Alınan Genel Kriter Tercihleri ve İşgören Devir Oranı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Review of Social, Economic & Business Studies

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tunçel Özgür, Taslak Soner, 2017. SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çetinel Makbule Hürmet, Taslak Soner, 2017. ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU. ekonomi ve yönetim araştırmaları dergisi
2-) Taslak Soner, Dalgın Taner, 2015. Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
3-) Taslak Soner, 2008. Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergis
4-) Taslak Soner, 2007. İş Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi:YÖNETİM
5-) Taslak, S., 2007. İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi: YÖNETİM
6-) Taslak, S., Akın, M., 2005. Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Taslak Soner, Akın Mahmut, 2005. Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Taslak Soner, Karakaya Aykut, Karamustafa Osman, 2002. Kobi Yöneticilerinin İş Ahlakı Algılamaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi:YÖNETİM
9-) Taslak, S., Karakaya, A., Karamustafa, O., 2002. Kobi Yöneticilerinin İş Ahlakı Algılamaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi:YÖNETİM
10-) Çetin, M., Taslak, S., Karakaya, A., 2000. Gümrük Birliği Sürecinde Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi. MPM Verimlilik Dergisi
11-) Atayeter, C., Taslak, S., 1998. Çevre Kalitesi ve Çevre Kalite Maliyetleri. Standard Dergisi
12-) Atayeter, C., Taslak, S., 1997. Çevre Kalite Yönetimine Sistem Yaklaşımı. Standard Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sakal Murat, Taslak Soner, 2018. Investigation of Factors Affecting Efficient Information Management of Celiac Patients in the Context of Virtual Organizations. 5th International Managament Information Systems Conference
2-) Taslak Soner, Işıkay Çağdaş, 2018. İşyeri Nezaketsizliği ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
3-) Taslak Soner, Işıkay Çağdaş, 2018. Hemşirelerin Yaşadıkları İşyeri Nezaketsizliğinin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Etkisi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
4-) Babacan Sümeyra, Taslak Soner, 2017. ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE ENGELLİLERİN BAKIŞ AÇISI. III. uluslararası girişimcilik, istihdam ve kariyer kongresi
5-) Taslak Soner, 2017. Mediating Effect of Self-efficacy on the Relationship between Workaholism and Job Satisfaction. 23rd EBES CONFERENCE
6-) Arsezen Otamış Pelin, Taslak Soner, 2017. Importance of Marine Tourism: Case of Mugla. 23rd EBES Conference Madrid
7-) Taslak Soner, Sakal Murat, 2016. Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığının Akademik Motivasyona Etkisi. 3rd International Management Information Systems Conference
8-) Arsezen Otamış Pelin, Taslak Soner, 2016. Nomadic Organization in Tourism. The 6th MAC Multidisciplinary Academic Conference
9-) Taslak Soner, Arsezen Otamış Pelin, Artun Cemal, 2016. Effect of Paternalist Leadership and Helpful Leadership Behavior on Employee Commitment Akut Sample. The 6th MAC (Multidisciplinary Academic Conference
10-) Taslak, S., Şekerli, E.B., 2013. Güvenilirliği Yüksek Örgütler Teorisi Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. Dördüncü Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
11-) Taslak Soner, Şekerli Eyüp Bayram, 2013. Güvenilirliği Yüksek Örgütler Teorisi Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. Dördüncü Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
12-) Aydın İbrahim, Taslak Soner, 2012. Emniyet Personelinin Stres Kaynağı Algılamaları, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma: Yozgat İli Örneği. Dördüncü Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
13-) Aydın, İ., Taslak, S., 2012. Emniyet Personelinin Stres Kaynağı Algılamaları, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma: Yozgat İli Örneği. Dördüncü Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2019. Web of Science Veri Tabanında Yer Alan Endekslerdeki Dergilerde Yayınlanan Ruminasyon Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. 7. Örgütsel Davranış Kongresi
2-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2018. Türk Kültür Mirasları Üzerinden Davranışsal Yaklaşıma Kısa Bir Yolculuk: Kutadgu Bilig Örneği. 6. Örgütsel Davranış Kongresi
3-) Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, Arasan Başak Nur, 2015. Mutluyum İşimden De Memnunum: Öznel ve Psikolojik İyi Oluşun Çalışanların İş Tatminine Etkileri. 3. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi
4-) Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, Şekerli Eyüp Bayram, 2015. Örgütsel Bağlılık ve Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Rolü: Denizli Tekstil Sektörü Örneği. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
5-) Taslak, S., Çetinel, M.H., Arasan, B.N., 2015. Mutluyum İşimden De Memnunum: Öznel ve Psikolojik İyi Oluşun Çalışanların İş Tatminine Etkileri. 3. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi
6-) Taslak, S., Çetinel, M.H., Şekerli, E.B., 2015. Örgütsel Bağlılık ve Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Rolü: Denizli Tekstil Sektörü Örneği. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı
7-) Taslak Soner, 2012. Örgütsel Fay Hatları (faultlines) Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2017. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)” Genişletilmiş 7. Baskı,/. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: soner taslak ; mehmet kara
2-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2014. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)” Genişletilmiş 5. Baskı/. Yayın Evi: ekin Editör Adı: soner taslak; mehmet kara
3-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2014. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik) 4. Baskı/. Yayın Evi: ekin yayınevi Editör Adı: soner taslak; mehmet kara

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Taslak Soner, 2010. İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ/. Yayın Evi: MURATHAN YAYINEVİ Editör Adı: soner taslak, mehmet kara
2-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2009. İşletme Bilimine Giriş (Modern İŞletmecilik)/. Yayın Evi: murahtan yayınevi Editör Adı: Soner Taslak, Mehmet Kara

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/İzlenim Yönetimi. Yayın Evi: beta yayınevi Editör Adı: soner taslak / birgül çiftçi
2-) Tunçel Özgür, Taslak Soner, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/duygusal zeka. Yayın Evi: beta yayınevi Editör Adı: soner taslak / birgül çiftçi
3-) Tunçel Özgür, Taslak Soner, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/Örgütsel Sessizlik. Yayın Evi: beta yayınevi Editör Adı: soner taslak / birgül çiftçi
4-) Taslak Soner, Babacan Sümeyra, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Fay Hatları. Yayın Evi: BETA YAYINEVİ Editör Adı: SONER TASLAK / BİRGÜL ÇİTÇİ
5-) Taslak Soner, 2008. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA SEÇME KONULAR/. Yayın Evi: İLKE Editör Adı: mahmut özdevecioğlu, himmet karadal

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Ekonomi ve Ynetim Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Derrgisi.

(D-3-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI CİLT:1.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. VI. ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞTAYI BİLDİRİLER KİTABI.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI CİLT:2.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
7-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
9-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
11-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
12-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
13-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
14-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
15-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
16-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
17-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
18-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
19-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
20-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
5-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
9-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
10-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Örgütlenmenin Yeni Formları Olarak Sanal Örgütlerde Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastalarının Örgütlenmesi İçin Model Önerisi. Konu: Örgütsel Davranış; Örgüt Teorisi. MURAT-SAKAL. 2020
2-) Tez Adı: Algılanan örgütsel stresin iş-yaşam dengesi ve kariyer başarısı ilişkisindeki aracılık rolü: Modern şirketler grubu yöneticileri örneği. Konu: Örgütsel Davranış. NIJAT-SAFAROV. 2019
3-) Tez Adı: Grup fay hatları, grup içi çatışma ve grup performansı ilişkilerinde grup sargınlığı ve hedef karşılıklı bağlılığının etkisi üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. SÜMEYRA-BABACAN MUTLU. 2019
4-) Tez Adı: Kriz yönetiminde liderlik: İşletmelerde kriz yönetiminin otantik liderlik özellikleri açısından incelenmesi Muğla ili araştırması. Konu: Örgütsel Davranış. FATİH-TOPALOĞLU. 2019
5-) Tez Adı: Çalışanların kişilik özellikleri ile ihbarcılık (whistleblowing) eğilimleri arasındaki ilişki üzerinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü. Konu: Örgütsel Davranış. MAKBULE HÜRMET-ÇETİNEL. 2018
6-) Tez Adı: İşyeri nezaketsizliği, tükenmişlik ve iş doyumu ilişkisinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü: Muğla ili kamu hastaneleri birliğinde görev yapan hemşireler üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. ÇAĞDAŞ-IŞIKAY. 2018
7-) Tez Adı: Postmodern liderlik davranışlarının, lideri izleyenlerin iş etiği algılamalarına etkileri üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. MEHMET GÖKHAN-KIRTAŞ. 2017
8-) Tez Adı: İşletme grupları düzeyinde stratejik analiz: Doğuş Grubu örneği. Konu: Stratejik Yönetim. SERHAT-TÜRKEN. 2017
9-) Tez Adı: Üniversite öğrencilerinin meslek ve kariyer seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. HATİCE-GÜLÜCÜ. 2017
10-) Tez Adı: Örgütsel bağlılık ve işyeri nezaketsizliği arasındaki ilişkide etik lider algısının aracılık rolü: Muğla Büyükşehir belediyesi örneği. Konu: Örgütsel Davranış. GAMZE-SARITAÇ. 2017
11-) Tez Adı: Örgüt temelli alt kültürlerarası farklılıkların örgütsel bağlılık üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. SİNEM-BARUT. 2016
12-) Tez Adı: Hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkide algılanan örgütsel stresin aracılık rolü: Muğla il merkezinde bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. YELİZ-KÖSEOĞLU ŞALK. 2016
13-) Tez Adı: Psikolojik sermayenin çalışanın stresle başa çıkma, iş tatmini ve örgütsel bağlılığına etkisi: Muğla Büyükşehir Belediyesi örneği. Konu: Örgütsel Davranış. ALİ-ZAĞLI. 2016
14-) Tez Adı: Kültürün girişimcilik niyeti üzerine etkileri: Bulgaristan Türkleri ve Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. TEZCAN-KAŞMER ŞAHİN. 2015
15-) Tez Adı: Yöneticilerin liderlik davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel adalet algısının düzenleyici rolü: Muğla konaklama sektörü örneği. Konu: Örgütsel Davranış. TANER-DALGIN. 2015
16-) Tez Adı: Örgütlerde duygusal zeka ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: Sigorta sektöründe bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. ÖZGÜR-TUNÇEL. 2015
17-) Tez Adı: Güvenilirliği yüksek örgütlerde örgütsel bağlılık ve örgütsel öğrenme kabiliyeti ilişkisi üzerine bir araştırma: Türk hava trafik kontrol örgütlenmeleri örneği. Konu: Örgütsel Davranış. EYÜP BAYRAM-ŞEKERLİ. 2014
18-) Tez Adı: Ürünlere yüklenen hedonik ve faydacı değeri etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Konu: Pazarlama. ALİ EMRE-AYDIN. 2013
19-) Tez Adı: Örgütsel stres kaynakları ve yönetimi: Yozgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir uygulama. Konu: Örgütsel Davranış. İBRAHİM-AYDIN. 2012
20-) Tez Adı: Örgüt kültürü ve tükenmişlik ilişkisi üzerine bir araştırma: Bozok Üniversitesi örneği. Konu: Örgütsel Davranış. MERT-ÖZGÜNER. 2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: SANAL ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ÖRGÜTLENMENİN YENİ FORMLARI OLARAK SANAL ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ: ÇÖLYAK HASTALARININ ÖRGÜTLENMESİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kar amacı gütmeyen sanal bir organizasyonda çölyak hastalarının etkin bilgi yönetimini sağlamak. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Örgütlenmenin Yeni Formları Olarak Sanal Örgütlerde Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastalarının Örgütlenmesi İçin Model Önerisi. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İşletme Grupları Düzeyinde Stratejik Analiz Doğuş Grup Örnek Olay Araştırması. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İşletme Grupları. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İşletme Grupları Düzeyinde Stratejik Analiz: Doğuş Grubu Örneği. 2015-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Güvenilirliği Yüksek Örgütlerde Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti ve Bağlılık ilişkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güvenilirliği Yüksek Örgütlerde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Türk hava Trafik Kontrol Örgütlenmeleri Örneği. 2013-2015

Verdiği Dersler

İŞL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İŞL 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

İŞL 6501 2020-2021 Güz

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

İŞL 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

İŞL 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

İŞL 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL2005 2020-2021 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL3503 2020-2021 Güz

Kültürlerarası Farklılık ve Yönetimi

UTF 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UTF 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

YOG 5090 2020-2021 Güz

Seminer

YOG 5503 2020-2021 Güz

Örgütsel Davranış

YOG 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5508 2019-2020 Bahar

Örgütsel Davranış

İŞL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6502 2019-2020 Bahar

Liderlik Ve Liderlik Analizleri

İŞL 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6707 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

İŞL 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

İŞL 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL1010 2019-2020 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL1826 2019-2020 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL4530 2019-2020 Bahar

Örgütsel Davranışta Güncel Konular

UTF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

YOG 5516 2019-2020 Bahar

Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular

YOG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5505 2019-2020 Güz

Örgütsel Nicel Araştırma Yöntemleri

İŞL 6501 2019-2020 Güz

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

İŞL2005 2019-2020 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL3503 2019-2020 Güz

Kültürlerarası Farklılık ve Yönetimi

YOG 5503 2019-2020 Güz

Örgütsel Davranış

İŞL 5508 2018-2019 Bahar

Örgütsel Davranış

İŞL 6502 2018-2019 Bahar

Liderlik Ve Liderlik Analizleri

İŞL 7538 2018-2019 Bahar

Yönetimde Güncel Sorunlar

İŞL1010 2018-2019 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL1826 2018-2019 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL4530 2018-2019 Bahar

Örgütsel Davranışta Güncel Konular

YOG 5516 2018-2019 Bahar

Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular

İŞL 5505 2018-2019 Güz

Örgütsel Nicel Araştırma Yöntemleri

İŞL 6501 2018-2019 Güz

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

İŞL 7525 2018-2019 Güz

Örgütsel Davranış

İŞL2005 2018-2019 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL3503 2018-2019 Güz

Kültürlerarası Farklılık ve Yönetimi

İŞL8525 2018-2019 Güz

Örgütsel Davranış

YOG 5503 2018-2019 Güz

Örgütsel Davranış