Personel

Prof.Dr. SONER TASLAK
Prof.Dr.
Soner Taslak
@ E-posta
sonertaslak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5463

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 1993

Yüksek Lisans

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 1997

Doktora

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 2001

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ersoy Nazlı, Taslak Soner, 2023. Comparative Analysis of MCDM Methods for the Assessment of Corporate Sustainability Performance in Energy Sector. Ege Akademik Bakış
2-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2019. Kültür Miraslarımız Üzerinden Türk Yönetim Düşüncesinin GelişimineYönelik Bir Araştırma: Kutadgu Bilig Örneği. Social Sciences Studies Journal
3-) Gülücü Hatice, Taslak Soner, 2019. Meslek Seçimi İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. International Social Sciences Studies Journal
4-) Çetinel Makbule Hürmet, Taslak Soner, 2019. Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whıstleblowıng) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü. International Journal of Academic Value Studies
5-) Babacan Sümeyra, Taslak Soner, 2017. ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE GÖRME ENGELLİLERİN YAKLAŞIMI1. JOURNAL OF SOCIALAND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH
6-) Dalgın Taner, Taslak Soner, 2016. Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ilişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi Konaklama Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
7-) Şekerli Eyüp Bayram, Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, 2016. Mesleki Bağlılığın Çalışanların Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Çalışma. uluslararası avrasya sosyal bilimler dergisi
8-) Şekerli, E.B., Taslak, S., 2015. Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences
9-) Taslak, S., 2015. Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Taslak Soner, 2015. Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Taslak, S., Dalgın, T., 2015. Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
12-) Taslak Soner, Işıkay Çağdaş, 2015. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
13-) Şekerli Eyüp Bayram, Taslak Soner, 2015. Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences
14-) Taslak, S., 2004. Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry. European Business Review
15-) Taslak Soner, 2004. Factors Restricting Success of Strategic Decisions Evidence from Turkish Textile Industry. European Business Review

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Eroğlu Şeyma Gün, Demirci Utku, Taslak Soner, 2023. Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu’nu Eserleri Üzerinden İzlemek: Sorgulamaya Adanmış Bir Ömür. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi
2-) Aksu Merve Vuslat, Taslak Soner, 2022. Dördüncü Sanayi Devrimi ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’lerin) Dijital Dönüşümü. YENİ FİKİR Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Demirci Utku, Taslak Soner, 2022. Psikodinamik Liderlik Yaklaşımı Bağlamında Liderlik Tarzları ile Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Örgüt Kültürünün Düzenleyici Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Işıkay Çağdaş, Taslak Soner, 2021. İşyeri Nezaketsizliği: Ulusal Literatür Üzerine Bir İçerik Analizi. OPUS International Journal of Society Researches
3-) Tunçel Özgür, Taslak Soner, 2017. SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Taslak, S., 2008. Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
5-) Taslak Soner, 2008. Firma Ve Görüşmeci Özelliklerinin İşe Eleman Almada Dikkate Alınan Genel Kriter Tercihleri ve İşgören Devir Oranı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Review of Social, Economic & Business Studies

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çetinel Makbule Hürmet, Taslak Soner, 2017. ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU. ekonomi ve yönetim araştırmaları dergisi
2-) Taslak Soner, Dalgın Taner, 2015. Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
3-) Taslak Soner, 2008. Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergis
4-) Taslak Soner, 2007. İş Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi:YÖNETİM
5-) Taslak, S., 2007. İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi: YÖNETİM
6-) Taslak Soner, Akın Mahmut, 2005. Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Taslak, S., Akın, M., 2005. Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Taslak, S., Karakaya, A., Karamustafa, O., 2002. Kobi Yöneticilerinin İş Ahlakı Algılamaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi:YÖNETİM
9-) Taslak Soner, Karakaya Aykut, Karamustafa Osman, 2002. Kobi Yöneticilerinin İş Ahlakı Algılamaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi:YÖNETİM
10-) Çetin, M., Taslak, S., Karakaya, A., 2000. Gümrük Birliği Sürecinde Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi. MPM Verimlilik Dergisi
11-) Atayeter, C., Taslak, S., 1998. Çevre Kalitesi ve Çevre Kalite Maliyetleri. Standard Dergisi
12-) Atayeter, C., Taslak, S., 1997. Çevre Kalite Yönetimine Sistem Yaklaşımı. Standard Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taslak Soner, Işıkay Çağdaş, 2018. İşyeri Nezaketsizliği ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2-) Taslak Soner, Işıkay Çağdaş, 2018. Hemşirelerin Yaşadıkları İşyeri Nezaketsizliğinin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Etkisi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
3-) Sakal Murat, Taslak Soner, 2018. Investigation of Factors Affecting Efficient Information Management of Celiac Patients in the Context of Virtual Organizations. 5th International Managament Information Systems Conference
4-) Babacan Sümeyra, Taslak Soner, 2017. ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE ENGELLİLERİN BAKIŞ AÇISI. III. uluslararası girişimcilik, istihdam ve kariyer kongresi
5-) Arsezen Otamış Pelin, Taslak Soner, 2017. Importance of Marine Tourism: Case of Mugla. 23rd EBES Conference Madrid
6-) Taslak Soner, 2017. Mediating Effect of Self-efficacy on the Relationship between Workaholism and Job Satisfaction. 23rd EBES CONFERENCE
7-) Taslak Soner, Arsezen Otamış Pelin, Artun Cemal, 2016. Effect of Paternalist Leadership and Helpful Leadership Behavior on Employee Commitment Akut Sample. The 6th MAC (Multidisciplinary Academic Conference
8-) Taslak Soner, Sakal Murat, 2016. Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığının Akademik Motivasyona Etkisi. 3rd International Management Information Systems Conference
9-) Arsezen Otamış Pelin, Taslak Soner, 2016. Nomadic Organization in Tourism. The 6th MAC Multidisciplinary Academic Conference
10-) Taslak Soner, Şekerli Eyüp Bayram, 2013. Güvenilirliği Yüksek Örgütler Teorisi Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. Dördüncü Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
11-) Taslak, S., Şekerli, E.B., 2013. Güvenilirliği Yüksek Örgütler Teorisi Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. Dördüncü Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
12-) Aydın, İ., Taslak, S., 2012. Emniyet Personelinin Stres Kaynağı Algılamaları, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma: Yozgat İli Örneği. Dördüncü Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
13-) Aydın İbrahim, Taslak Soner, 2012. Emniyet Personelinin Stres Kaynağı Algılamaları, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma: Yozgat İli Örneği. Dördüncü Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2019. Web of Science Veri Tabanında Yer Alan Endekslerdeki Dergilerde Yayınlanan Ruminasyon Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. 7. Örgütsel Davranış Kongresi
2-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2018. Türk Kültür Mirasları Üzerinden Davranışsal Yaklaşıma Kısa Bir Yolculuk: Kutadgu Bilig Örneği. 6. Örgütsel Davranış Kongresi
3-) Taslak, S., Çetinel, M.H., Arasan, B.N., 2015. Mutluyum İşimden De Memnunum: Öznel ve Psikolojik İyi Oluşun Çalışanların İş Tatminine Etkileri. 3. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi
4-) Taslak, S., Çetinel, M.H., Şekerli, E.B., 2015. Örgütsel Bağlılık ve Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Rolü: Denizli Tekstil Sektörü Örneği. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı
5-) Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, Arasan Başak Nur, 2015. Mutluyum İşimden De Memnunum: Öznel ve Psikolojik İyi Oluşun Çalışanların İş Tatminine Etkileri. 3. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi
6-) Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, Şekerli Eyüp Bayram, 2015. Örgütsel Bağlılık ve Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Rolü: Denizli Tekstil Sektörü Örneği. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
7-) Taslak Soner, 2012. Örgütsel Fay Hatları (faultlines) Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çetinel Makbule Hürmet, Taslak Soner, 2023. İş Yerinde Whistleblowing Örgütsel Adalet ve Kişilik: İlişkisel Bir İnceleme/. Yayın Evi: Seçkin Yayınevi Editör Adı: -
2-) Ersoy Nazlı, Taslak Soner, 2021. enerji sektöründe kurumsal sürdürülebilirlik/. Yayın Evi: ekin yayınevi Editör Adı: soner taslak, nazlı ersoy
3-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2021. işletme bilimine giriş/. Yayın Evi: ekin yayınevi Editör Adı: soner taslak, mehmet kara
4-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2017. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)” Genişletilmiş 7. Baskı,/. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: soner taslak ; mehmet kara
5-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2014. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)” Genişletilmiş 5. Baskı/. Yayın Evi: ekin Editör Adı: soner taslak; mehmet kara
6-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2013. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik) 4. Baskı/. Yayın Evi: ekin yayınevi Editör Adı: soner taslak; mehmet kara

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Taslak Soner, 2010. İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ/. Yayın Evi: MURATHAN YAYINEVİ Editör Adı: soner taslak, mehmet kara
2-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2009. İşletme Bilimine Giriş (Modern İŞletmecilik)/. Yayın Evi: murahtan yayınevi Editör Adı: Soner Taslak, Mehmet Kara
3-) Taslak Soner, Kara Mehmet, 2009. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)/İşletme Ekonomisi, işletmelerin kuruluşu, İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yeri ve işletmenin çevresi, sosyal bilimlerde araştırma metodolojisi. Yayın Evi: MURATHAN YAYIN EVİ Editör Adı: Soner taslak Mehmet Kara

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, 2023. Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar/Liderliğin Psikodinamik Yaklaşımdaki Kökenleri: Psikodinamik Liderliğe Kavramsal Bir Bakış. Yayın Evi: Duvar Yayınevi Editör Adı: Serap Sarıbaş, Turgay Akkuş
2-) Taslak Soner, Ersoy Nazlı, 2023. Yıkıcı ve Yapıcı İşyeri Sapma Davranışları: Örnek Olay İncelemeli/Yapıcı ve Yıkıcı Sapma Davranışları” Konulu Makaleler Üzerinde Bibliyometrik Bir Analiz. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Soner Taslak
3-) Taslak Soner, Ersoy Nazlı, 2022. Handbook of Research on Diigital Violence and Discrimination Studies/A Bibliometric Analysis, of Digital Feminism Research. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Fahri Özsungur
4-) Taslak Soner, Ersoy Nazlı, 2022. Research on Economics and Administration snd Social Sciences/A MCDM Approach for Measuring Well-Being in the Context of Gender and Educational Differences. Yayın Evi: Livre De Lyon Editör Adı: Nesrin Demir, M. Fatih Sansar
5-) Demirci Utku, Taslak Soner, 2020. Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi/Ruminasyon. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Polatcı, Sema
6-) Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/İzlenim Yönetimi. Yayın Evi: beta yayınevi Editör Adı: soner taslak / birgül çiftçi
7-) Tunçel Özgür, Taslak Soner, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/duygusal zeka. Yayın Evi: beta yayınevi Editör Adı: soner taslak / birgül çiftçi
8-) Tunçel Özgür, Taslak Soner, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/Örgütsel Sessizlik. Yayın Evi: beta yayınevi Editör Adı: soner taslak / birgül çiftçi
9-) Taslak Soner, Babacan Sümeyra, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Fay Hatları. Yayın Evi: BETA YAYINEVİ Editör Adı: SONER TASLAK / BİRGÜL ÇİTÇİ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Taslak Soner, 2021. İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar/Farklılıkların Yönetimi. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayını Editör Adı: Aslı Geylan
2-) Taslak Soner, 2008. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA SEÇME KONULAR/. Yayın Evi: İLKE Editör Adı: mahmut özdevecioğlu, himmet karadal

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Ekonomi ve Ynetim Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Derrgisi.

(D-3-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI CİLT:1.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2023. Yıkıcı ve Yapıcı İşyeri Sapma Davranışları: Örnek Olay İncelemeli.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. VI. ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞTAYI BİLDİRİLER KİTABI.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI CİLT:2.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Meslek Seçimi İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
12-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
14-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
17-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
18-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
19-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
20-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
21-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
22-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
23-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
24-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
25-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
10-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
11-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
2-) İşyeri Nezaketsizliği: Ulusal Literatür Üzerine Bir İçerik Analizi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 6
3-) Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whıstleblowıng) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
10-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whıstleblowıng) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi/Ruminasyon - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) İşyeri Nezaketsizliği: Ulusal Literatür Üzerine Bir İçerik Analizi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whıstleblowıng) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
20-) ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whıstleblowıng) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
22-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
25-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
27-) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA SEÇME KONULAR/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ilişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi Konaklama Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
30-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
31-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
32-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
33-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
34-) Factors Restricting Success of Strategic Decisions: Evidence from Turkish Textile Industry - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
35-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ilişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi Konaklama Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Mesleki Bağlılığın Çalışanların Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)” Genişletilmiş 5. Baskı/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)” Genişletilmiş 7. Baskı,/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
10-) SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
14-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik) 4. Baskı/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
17-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA SEÇME KONULAR/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE GÖRME ENGELLİLERİN YAKLAŞIMI1 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
21-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ilişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi Konaklama Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) İşyeri Nezaketsizliği: Ulusal Literatür Üzerine Bir İçerik Analizi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
4-) İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Postmodern Örgütlerde Güncel davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/duygusal zeka - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)/İşletme Ekonomisi, işletmelerin kuruluşu, İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yeri ve işletmenin çevresi, sosyal bilimlerde araştırma metodolojisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) İşyeri Nezaketsizliği: Ulusal Literatür Üzerine Bir İçerik Analizi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: sağlık yüksek okulu örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
13-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ilişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi Konaklama Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
17-) Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci Ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
19-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)/İşletme Ekonomisi, işletmelerin kuruluşu, İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yeri ve işletmenin çevresi, sosyal bilimlerde araştırma metodolojisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
20-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)” Genişletilmiş 7. Baskı,/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
22-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik) 4. Baskı/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
23-) ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) EĞİLİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTU - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
24-) İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
25-) Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik) 4. Baskı/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
27-) İşletme Bilimine Giriş (Modern İŞletmecilik)/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
28-) Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) Mesleki Bağlılığın Çalışanların Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Endüstri 4.0'a geçişte örgütsel öğrenme üzerine model önerisi: Bir KOBİ örneği. Konu: endüstriyel devrimler ve örgütsel öğrenme. MERVE VUSLAT-AKSU. 2023
2-) Tez Adı: İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ: TUZLA TERSANELER BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Konu: İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ. SAMET-YÜCE. 2023
3-) Tez Adı: Bütünleşik çok kriterli karar verme modeli ile enerji sektöründe kurumsal sürdürülebilirlik performans ölçümü: Karşılaştırmalı bir analiz. Konu: Enerji sektöründe kurumsal sürdürülebilirlik . NAZLI-ERSOY. 2021
4-) Tez Adı: İNOVATİF ÇALIŞMA DAVRANIŞI İLE ÇATIŞMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ: MÜSİAD ÜYESİ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN MUĞLA İLİNDEKİ SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Konu: inovatif çalışma davranışları. OKTAY-TAVAS. 2021
5-) Tez Adı: Psikodinamik liderlik yaklaşımı bağlamında liderlik tarzları ile lider-üye etkileşimi üzerine bir araştırma: Örgüt kültürünün düzenleyici etkisi. Konu: örgütsel davranış. UTKU-DEMİRCİ. 2021
6-) Tez Adı: Örgütlenmenin Yeni Formları Olarak Sanal Örgütlerde Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastalarının Örgütlenmesi İçin Model Önerisi. Konu: Örgütsel Davranış; Örgüt Teorisi. MURAT-SAKAL. 2020
7-) Tez Adı: Grup fay hatları, grup içi çatışma ve grup performansı ilişkilerinde grup sargınlığı ve hedef karşılıklı bağlılığının etkisi üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. SÜMEYRA-BABACAN MUTLU. 2019
8-) Tez Adı: Çalışanların kişilik özellikleri ile ihbarcılık (whistleblowing) eğilimleri arasındaki ilişki üzerinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü. Konu: Örgütsel Davranış. MAKBULE HÜRMET-ÇETİNEL. 2018
9-) Tez Adı: İşyeri nezaketsizliği, tükenmişlik ve iş doyumu ilişkisinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü: Muğla ili kamu hastaneleri birliğinde görev yapan hemşireler üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. ÇAĞDAŞ-IŞIKAY. 2018
10-) Tez Adı: Kültürün girişimcilik niyeti üzerine etkileri: Bulgaristan Türkleri ve Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. TEZCAN-KAŞMER ŞAHİN. 2015
11-) Tez Adı: Yöneticilerin liderlik davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel adalet algısının düzenleyici rolü: Muğla konaklama sektörü örneği. Konu: Örgütsel Davranış. TANER-DALGIN. 2015
12-) Tez Adı: Örgütlerde duygusal zeka ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: Sigorta sektöründe bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. ÖZGÜR-TUNÇEL. 2015
13-) Tez Adı: Güvenilirliği yüksek örgütlerde örgütsel bağlılık ve örgütsel öğrenme kabiliyeti ilişkisi üzerine bir araştırma: Türk hava trafik kontrol örgütlenmeleri örneği. Konu: Örgütsel Davranış. EYÜP BAYRAM-ŞEKERLİ. 2014

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Kurumsal İmaj Algısının Rolü: Çağrı Merkezi Çalışanları Örneği. Konu: örgütsel davranış. TUĞÇE-KARAOĞLAN. 2022
2-) Tez Adı: BİREYLERİN İLETİŞİM TARZLARI İLE GÖSTERİLEN DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL DAVRANIŞ KURALLARININ ROLÜ: OTOMOTİV SATIŞ VE SERVİS ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Konu: örgütsel davranış. AYLİN-SÖNMEZ. 2022
3-) Tez Adı: İş Yaşam Dengesi ve Tükenmişlik İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü:Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Konu: örgütsel davranış. LEYLA AYLİN-AKDOĞAN. 2022
4-) Tez Adı: İş-aile çatışması ile örgütsel bağlılık ilişkisinde algılanan yönetici desteğinin aracılık rolü: Akhisar OSB örneği. Konu: İş-Aile çatışmaları. BERKAN-ÇETİN. 2021
5-) Tez Adı: Presenteeismin Neden Olduğu Verimlilik Kayıpları ve Çözüm Önerileri, Eskişehir İlinde Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Konu: işyerinde sözde var olma. FERHAN-KARATAŞ. 2021
6-) Tez Adı: Algılanan örgütsel stresin iş-yaşam dengesi ve kariyer başarısı ilişkisindeki aracılık rolü: Modern şirketler grubu yöneticileri örneği. Konu: Örgütsel Davranış. NIJAT-SAFAROV-SAFAROV. 2019
7-) Tez Adı: Kriz yönetiminde liderlik: İşletmelerde kriz yönetiminin otantik liderlik özellikleri açısından incelenmesi Muğla ili araştırması. Konu: Örgütsel Davranış. FATİH-TOPALOĞLU-TOPALOĞLU. 2019
8-) Tez Adı: Postmodern liderlik davranışlarının, lideri izleyenlerin iş etiği algılamalarına etkileri üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. MEHMET GÖKHAN-KIRTAŞ-KIRTAŞ. 2017
9-) Tez Adı: İşletme grupları düzeyinde stratejik analiz: Doğuş Grubu örneği. Konu: Stratejik Yönetim. SERHAT-TÜRKEN-TÜRKEN. 2017
10-) Tez Adı: Üniversite öğrencilerinin meslek ve kariyer seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. HATİCE-GÜLÜCÜ-GÜLÜCÜ. 2017
11-) Tez Adı: Örgütsel bağlılık ve işyeri nezaketsizliği arasındaki ilişkide etik lider algısının aracılık rolü: Muğla Büyükşehir belediyesi örneği. Konu: Örgütsel Davranış. GAMZE-SARITAÇ-SARITAÇ. 2017
12-) Tez Adı: Örgüt temelli alt kültürlerarası farklılıkların örgütsel bağlılık üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. SİNEM-BARUT-BARUT. 2016
13-) Tez Adı: Hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkide algılanan örgütsel stresin aracılık rolü: Muğla il merkezinde bir araştırma. Konu: Örgütsel Davranış. YELİZ-KÖSEOĞLU ŞALK-KÖSEOĞLU ŞALK. 2016
14-) Tez Adı: Psikolojik sermayenin çalışanın stresle başa çıkma, iş tatmini ve örgütsel bağlılığına etkisi: Muğla Büyükşehir Belediyesi örneği. Konu: Örgütsel Davranış. ALİ-ZAĞLI. 2016
15-) Tez Adı: Ürünlere yüklenen hedonik ve faydacı değeri etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Konu: Pazarlama. ALİ EMRE-AYDIN-AYDIN. 2013
16-) Tez Adı: Örgütsel stres kaynakları ve yönetimi: Yozgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir uygulama. Konu: Örgütsel Davranış. İBRAHİM-AYDIN-AYDIN. 2012
17-) Tez Adı: Örgüt kültürü ve tükenmişlik ilişkisi üzerine bir araştırma: Bozok Üniversitesi örneği. Konu: Örgütsel Davranış. MERT-ÖZGÜNER-ÖZGÜNER. 2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: SANAL ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ÖRGÜTLENMENİN YENİ FORMLARI OLARAK SANAL ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ: ÇÖLYAK HASTALARININ ÖRGÜTLENMESİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kar amacı gütmeyen sanal bir organizasyonda çölyak hastalarının etkin bilgi yönetimini sağlamak. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Örgütlenmenin Yeni Formları Olarak Sanal Örgütlerde Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastalarının Örgütlenmesi İçin Model Önerisi. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İşletme Grupları Düzeyinde Stratejik Analiz Doğuş Grup Örnek Olay Araştırması. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İşletme Grupları. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İşletme Grupları Düzeyinde Stratejik Analiz: Doğuş Grubu Örneği. 2015-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Güvenilirliği Yüksek Örgütlerde Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti ve Bağlılık ilişkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güvenilirliği Yüksek Örgütlerde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Türk hava Trafik Kontrol Örgütlenmeleri Örneği. 2013-2015

Verdiği Dersler

İŞL1801 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

İşletme Bilimine Giriş

İŞL3503 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Kültürlerarası Farklılık ve Yönetimi

İŞL4530 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Örgütsel Davranışta Güncel Konular

UTF 5701 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6501 2024-2025 Güz

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

UTF 5000 2024-2025 Güz

Tez Çalışması

UTF 5701 2024-2025 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5704 2024-2025 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5503 2024-2025 Güz

Örgütsel Davranış

İŞL 6502 2023-2024 Bahar

Liderlik Ve Liderlik Analizleri

İŞL2010 2023-2024 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL4530 2023-2024 Bahar

Örgütsel Davranışta Güncel Konular

YOG 5516 2023-2024 Bahar

Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular

İŞL 6501 2023-2024 Güz

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

İŞL1801 2023-2024 Güz

İşletme Bilimine Giriş

İŞL3503 2023-2024 Güz

Kültürlerarası Farklılık ve Yönetimi

YOG 5503 2023-2024 Güz

Örgütsel Davranış

İŞL 6502 2022-2023 Bahar

Liderlik Ve Liderlik Analizleri

İŞL2010 2022-2023 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL4530 2022-2023 Bahar

Örgütsel Davranışta Güncel Konular

YOG 5516 2022-2023 Bahar

Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular

İŞL 6501 2022-2023 Güz

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

İŞL2005 2022-2023 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL3503 2022-2023 Güz

Kültürlerarası Farklılık ve Yönetimi

YOG 5503 2022-2023 Güz

Örgütsel Davranış