Personel

Doktor Öğretim Üyesi TANER SIĞINDI
Doktor Öğretim Üyesi
Taner Sığındı
@ E-posta
tanersigindi@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5589

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Doktora

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sığındı Taner, 2017. THE LINK BETWEEN ATTRIBUTES AND CITY BRAND MEANINGS: AN ANALYSIS FOR MULTIPLE STAKEHOLDERS. Research Journal of Business and Management
2-) Sığındı Taner, 2017. Satisfaction and dimensions of loyalty in B2B markets: A study among the users of electronic security services. International Business and Global Economy
3-) Sığındı Taner, 2013. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINAİLİŞKİN TÜKETİCİ ALGILARININ HARİTALANDIRMAYÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. The Journal of Academic Social Science Studies

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Sığındı Taner, 2018. What Factors Matter To Brand Relevance In Category? An Empirical Study In Turkey. Business and Management Studies: An International Journal
2-) Sığındı Taner, Kavak Bahtışen, 2015. Satın Alma Niyetinin Öngörüsünde Planlı Davranış Modeli’nin Farklı Ürün Sınıfları İçin Denenmesi. Anadolu ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi
3-) Kavak Bahtışen, Sığındı Taner, 2012. Pazarlamadaki ürün sınıflandırmasına ilişkin bir yazın incelemesi. H.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Altınöz Mehmet, Çöp Serdar, Sığındı Taner, 2011. ALGILANAN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SİNİZMİLİŞKİSİ: ANKARA’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI KONAKLAMAİŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
5-) Ergeneli Hatice Azize, Sığındı Taner, 2002. Satış elemanı müşteri arasında etik yargı farklılığı ve birbirlerinin yargılarına ilişkin beklentileri. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sığındı Taner, Sayın Halil Cem, 2018. A Study on Marketing and Cost Oriented Strategies During the Crisis in the Accommodation Industry. International Symposium on Business and Economics

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sığındı Taner, 2017. Marka Bağıntısı kültürel boyutlardan nasıl etkilenir?. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Sığındı Taner, 2017. Marka İmajı, Kurumsal İtibar, Kalite Algısı ve Müşteri Sadakati Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
3-) Sığındı Taner, Sayın Halil Cem, 2017. The Effect of Brand Equity, Brand Experience and Brand Trust On Common Stock Preferences of Individual Investors.. 1st International Congress on Social Sciences, USOS 2017

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) İzmir İktisat Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yatarak ve Ayakta Tedavi Gören Hastaların Kalite Algılarının Hastane Türleri Üzerine Araştırılması . Konu: Hizmet pazarlaması. Serdar-Saltık. 2018

Verdiği Dersler

UTF 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UTF 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UTF 5511 2020-2021 Güz

Pazarlama Kuramı

UTF 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UTF2003 2020-2021 Güz

Pazarlama İlkeleri

UTF4005 2020-2021 Güz

Global Marketing

İŞL3934 2019-2020 Bahar

Services Marketing

UTF 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UTF 5512 2019-2020 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF2010 2019-2020 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2815 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL4909 2019-2020 Güz

Marka Yönetimi

UTF 5511 2019-2020 Güz

Pazarlama Kuramı

UTF 5512 2019-2020 Güz

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF2003 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL3934 2018-2019 Bahar

Services Marketing

UTF 5512 2018-2019 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF2010 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

UTF4506 2018-2019 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

İŞL2815 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL4909 2018-2019 Güz

Marka Yönetimi

UTF 5511 2018-2019 Güz

Pazarlama Kuramı

UTF2003 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri