Personel

Doç.Dr. ÜMRAL DEVECİ
Doç.Dr.
Ümral Deveci
@ E-posta
udeveci@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 10.07. 1987

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı AnabilimDalı 31.12.1998

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 23.06.2004

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Deveci Ümral, 2019. Muğla, Menteşe İlçesi Doğanköy, Yenice,Dirgeme Mahalleleri Asker Duvar Yazıları ve Eren Ziyaretinde Taşa Yazı Yazma Uygulaması . Dede Korkut Dergisi
2-) Deveci Ümral, 2018. Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Masalsı Değiştirimler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Deveci Ümral, 2017. Nasreddin Hoca Fıkralarından Nasreddin Hoca Karikatürlerine Medyalararasılık. İdil Sanat ve Dil Dergisi
4-) Deveci Ümral, 2016. Fıkralarda Gülmeceyi Yaratan Karşıtlık. Idil Journal of Art and Language

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) .“Kerimoğlu ve Çökertme Türkülerinin Hikâyeleri Üzerinde Yapısal Bir Çözümleme”, Halkbilimi Araştırmaları (Forschungen für Volkerkunde), 1. Kitap, Mart 2003. - 2014
2-) Masalın Masalı’nda Yaşamın Gerçekliği, İdil Sanat ve Dil Dergisi, Sayı: 7, Bahar 2013, s.1-13 - 2013
3-) “ Yerellik ve Geleneksellikten Bireyselliğe Sezai Karakoç'un Şiirinde Karşıtlıklar, Şinasi Tekin Armağanı-I, Journal Of Turkısh Studıes Türklük Bilgisi Araştırmaları, Vol. 31/I (2007) s.285 291” Harvard Üniversitesi, - 2007

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) “Türkülerde Ezgiye Yardımcı Söz Kalıpları” Folklor ve Edebiyat, Sayı: 40, Aralık 2004 - 2004
2-) “Hâlid Fahri Ozansoy’un Gözüyle 1917 Yılında Muğla ve Türküleri”, Türk Yurdu, Cilt: 17, Sayı: 121 (480), Eylül 1997 - 1997

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Deveci Ümral, 2018. Hüsn ü Aşk’ taki Kitonyen Unsurların İşlevselliği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Deveci Ümral, Kırman Gökçen Bilge, 2017. Mehmet Başbuğ’un Resimlerinde Kadınlar. idil Sanat ve Dil Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deveci, Ü., 2016. “Menteşe Beyliğinden Kalma Bir Türkü: Feraye”, Menteşeoğulları Tarihi.( 25-27 Nisan 2012) Bildiriler. Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve medeniyeti Sempozyumu II, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla
2-) Deveci, Ü., 2016. Çağdaş Türk Saz Şairi Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Toprak' adlı Şiirinde Evrensel Karşıt Kavramların Analizi. 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (İBAD-2016) Madrid
3-) Deveci, Ü., 2016. Nasreddin Hoca Fıkralarından Nasreddin Hoca Karikatürlerine Medyalararasılık. Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu
4-) Deveci Ümral, 2016. ”Taşdun Yine Deli Gönül Sular Gibi Çağlar Mısın” Şiirinde ”Ben, Sen,O, Biz” in İzdüşümünde İmgesel Söylem. II.Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu
5-) Deveci, Ü., 2015. "Iğdır Türküleri’nde Ben/Sen=Biz/Öteki” 2015, (Kültür ve Tarih Bağlamında) Iğdır Uluslararası Sempozyumu, Iğdır Üniversitesi-Atatürk Araştırma Merkezi,05-07 Kasım 2015, IĞDIR.. (Kültür ve Tarih Bağlamında) Iğdır Uluslararası Sempozyumu
6-) Deveci, Ü., 2015. "Doğa Kültür Karşıtlığı Bağlamında Basat'ın Tepegözü Öldürdüğü Boyu",2015, Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu,Bayburt Üniversitesi-Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 21-22 Mayıs.. Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu
7-) Deveci, Ü., 2015. "Fıkralarda Gülmeceyi Yaratan Karşıtlık", 2015, IV. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Sempozyumu BAKEA (Mizah), Pamukkale Üniversitesi, 7-9 Ekim 2015, Denizli.. IV. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Sempozyumu BAKEA (Mizah)
8-) Deveci, Ü., 2015. "Metinlerarası Bağlamda Masaldan Sinemaya "Anlat İstanbul", 2015, Mersin Üniversitesi, V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi (Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar) 15-17 Ekim 2014, Mersin Üniversitesi Yayınları: 42, 605-613 - 2015. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi (Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar)
9-) Deveci Ümral, Anlatıların Gizli ve Açık İletileri- Papuçlu Mehmet Masalı- Örneklemi” VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım 2011, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir - 2011
10-) “Metinbilim Enstitüsü Derneği ve Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Etkinliği” Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim genel Müdürlüğü, 9-10 Aralık 2010 (Basıldı) - 2010
11-) Deveci, Ümral, Araş. Gör. Ferda Zambak, “Sevgilim İstanbul’da İstanbul’un Kadın Yüzleri”, I. Uluslar Arası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, Beykent Üniversitesi, 3–5 Nisan 2008, İstanbul, İstanbul, 3-5 Nisan 2008 - 2009
12-) Deveci Ümral, Kadriye Ayyıldız “Türk Halk Hikâyelerinin Kurgusunda Kadının Rolü” Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, IMWC 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi 13–16 Ekim 2009 (özeti yayınlanmış olup tam metin yayınlanmak üzeredir. International Multidisciplinary Women’s Congress October –Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 13–16 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Dinç Ofset, 6 11) - 2009
13-) .“Yüzyıllık Yalnızlık’tan Göç’e Farklı Coğrafyalarda Benzeşen Gelenekler” ICANAS, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 10–15 Eylül 2007 Ankara, Türkiye - 2008
14-) .“Olay Bağlamlı Bodrum Türkülerinin Metinsel Çözümlenmesi (“Bodrum Hâkimi” ve “Çökertme Türküleri”) Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu 24–26 Ekim 2007, Bodrum - 2008
15-) “Mevlana’nın Mesnevisi’ndeki Mizah Metinlerinin Edebi ve Yapısal Çözümlemesi” Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, 30–01 Eylül 2006, Mevlana Araştırma ve Kültür Sanat Derneği-Manisa - 2007
16-) Nasreddin Hoca Fıkralarında Gülmeceyi Yaratan Karşıt Unsurların Değerlendirilmesi” I. Uluslar Arası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu, 06–07 Temmuz 2005, Akşehir Belediyesi-Selçuk Üniversitesi - 2005

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Deveci Ümral, 2017. Hüsn ü Aşk'taki Kitonyen Unsurlar. 2. Uluslar arası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Deveci Ümral, 2017. Trenin Türkülerindeki Serüveni. Uluslararası Sempozyum
3-) Deveci, Ü., 2016. "Taşdun Yine Deli Gönün Sular Gibi Çağlar mısın" Şiirinde "Ben,Sen,O, Biz" in İzdüşümünde İmgesel Söylem.. II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu 10-16 Ekim 2016 Yunusemre Belediyesi
4-) Deveci, Ü., 2016. "Karadeniz Türkülerinde Kadın Olmak". 5. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deveci, Ü., 2015. " Köyceğiz Türküleri ve Hikayeleri" 2015, I. Köyceğiz Çalıştayı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Köyceğiz Belediyesi, 24-25 Nisan 2015, Köyceğiz- MUĞLA. I. Köyceğiz Çalıştayı
2-) Deveci, Ü., 2015. "Fethiye Yöresinde Duygusal Boyutuyla Kahır"2015, I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart 2015,Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Burdur.. I. Teke Yöresi Sempozyumu
3-) “Tahir ile Zühre Hikâyesinde Aşk ve Şiddet”, Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik, Şiddet Sempozyumu, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi, İzmir, 15-16 Kasım 2012. - 2012
4-) Deveci, Ü., 2011. Kör Fenerin Işığından Seyfi Baba’ya Bakmak. Millet Şairi Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Metinbilim Enstitüsü Derneği
5-) “Modern Türk Hikâyeciliğinin İlk Örneklerinden Biri Olan Diyet Hikâyesinde Gerilimi Oluşturan Karşıtlıklar” I. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, 09–011 Mart 2007, Gönen Belediyesi, Balıkesir - 2007
6-) Bilimsel Söylem ve Tez Yazımı” Eğitimde Bilime Katkı Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 01–04 Ekim 2003, Dokuz Eylül Üniversitesi (Doç. Dr. Doğan Günay ile birlikte, ikinci isim) - 2003
7-) “Türk Halk Şiirinde Göstergebilimsel Okuma Denemesi” I. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri (Alışkınlıklar- Yenilikler- Aykırılıklar-Sapmalar), Temmuz 2001, Pamukkale Üniversitesi - 2001
8-) “Muğla Türkülerinde Geleneksel Estetik İşleve Sahip Olan Göstergelerin Şiir DilineYansımaları” Osmanlının 700. Yılında Muğla Sempozyumu 6–7 Mayıs 1999, Muğla Üniversitesi - 1999

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Deveci Ümral, 2017. Dede Korkut Anlatılarında Doğa ve Kültür/. Yayın Evi: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Editör Adı: Suzan Gür
2-) Deveci, Ü., 2007. Deniz Üstü Köpürür (Muğla Türküleri ve Hikayeleri). Yayın Evi: Muğla İl Kültür Müdürlüğü Yayınları Editör Adı: Ümral Deveci

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Deveci Ümral, 2020. Edebiyatta Jest ve Mimik/Dede Korkut Anlatılarında Karekterlerin Ruh Durumlarının Beden Dilindeki Göstergeleri. Yayın Evi: Kitabevi Editör Adı: Ümral DEVECİ, Ahmet AKGÖL
2-) Deveci Ümral, 2018. AltınTasta Gül Kuruttum (Türkü Metni Çözümlemeleri)/. Yayın Evi: Kesit Yayınları Editör Adı: Prof.Dr. Çiğdem Pala MULL
3-) Deveci, Ü., 2014. “Türk Şiirinde Fıstık”, ANTEP FISTIĞI, Editör: Gonca Tokuz, GAZİANTEP Şubat 2014, s.30-42 . Yayın Evi: GNG Ofset Matbaa Editör Adı: Gonca TOKUZ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Deveci Ümral, 2018. İki İstasyon Arası Tren Yazıları/İbrahim Efendi Tabletleri’xxnde Vagon Serüvenleri. Yayın Evi: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları Editör Adı: Umut Düşgün
2-) Deveci Ümral, 2018. İki İstasyon Arası Tren Yazıları/Tarık Buğra’nın ”Hayat Böyledir İşte” Hikayesinin Kurgusunda Trenin Rolü. Yayın Evi: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları Editör Adı: Umut Düşgün
3-) Deveci Ümral, 2016. Kültür Dünyamızın Mimarları/Dede Korkut Anlatılarından“İç Oğuza Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüği Boyu”nda İç Oğuz Dış Oğuz Çatışması. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Dr. Öğretim Üyesi Ünal Bozyer
4-) Deveci Ümral, 2014. Antep Fıstığı/Türk Şiirinde Fıstık. Yayın Evi: Sertaç Tanıtım Yayınları Editör Adı: Gonca TOKUZ
5-) Deveci, Ü., 2013. “Doğa-Kültür Karşıtlığı Bağlamında Dirse Han Oğlu Boğaç Han Anlatısı”, AGA-RMAĞAN-Halil Açıkgöz 60 Yaşında, Doğu Kitabevi, İstanbul Mayıs 2013. Yayın Evi: Doğu Kitabevi Editör Adı: Hayri ATAŞ
6-) Deveci Ümral, 2013. AGA-RMAĞAN-Halil Açıkgöz 60 Yaşında (Uluslararası Hakemli Kitap)/Doğa-Kültür Karşıtlığı Bağlamında Dirse Han Oğlu Boğaç Han Anlatısı. Yayın Evi: Doğu Kitabevi Editör Adı: Hayri Ataş
7-) Deveci Ümral, 2007. Tunca Kortantamer İçin/Sizin Hiç Babanız Öldü mü Şiirinde Gerilimi Yaratan Karşıtlıklar. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayını No: 6 Editör Adı: Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
8-) Deveci Ümral, 2007. Deniz Üstü Köpürür Muğla Türküleri ve Hikayeleri Tasnif ve İnceleme (Hakemli)/. Yayın Evi: Muğla İl Kültür Müdürlüğü Yayınları Editör Adı: Ümral DEVECİ
9-) Deveci, Ü., 2007. "Cemal Süreya’nın “Sizin Hiç Babanız Öldü mü Şiirinde Gerilimi Yaratan Karşıtlıklar” Tunca Kortantamer İçin.. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayını No: 6 Editör Adı: Yavuz AKPINAR

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2005

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) İdil Sanat ve Dil Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
2-) HAYEF. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) İdil Sanat ve Dil Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı:
4-) Sibirya Araştırmaları Dergisi, SIBERIAN STUDIES (SAD) - 2014
5-) İdil Sanat ve Dil Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı:

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Fıkralarda Gülmeceyi Yaratan Karşıtlık - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Dünden Bugüne İbiş Tiplemesi. Konu: Geleneksel Tiyatro Bağlamında İbiş Tiplemesi. DAMLA-BEŞTAŞOĞLU. 2019
2-) Tez Adı: Türk Atasözlerinde Şiddet Olgusu. Konu: Toplumsal belleğe bağlı olarak atasözlerine şiddetin nasıl yansıdığı. CEVDET-ÖNGAY-ÖNGAY. 2019
3-) Tez Adı: ANADOLU MASALLARINDA KİTONYEN UNSURLAR VE BU UNSURLARIN MASALLARDAKİ İŞLEVLERİ. Konu: Masal incelemesi. ASLIHAN NUR-KANDEMİR. 2019
4-) Tez Adı: Halk Hikayelerinin ve Halk Şairlerinin Karikatürlere Yansıması. Konu: Halk hikayelerinin karikatürlerde güncellenmesi. AYŞEGÜL-BİÇER. 2019
5-) Tez Adı: Atasözlerinde Mizahın İşlevi. Konu: Atasözlerinde Mizahın İşlevinin Tespiti ve Değerlendirmesi. Ahmet-AKGÖL. 2016
6-) Tez Adı: Medyalararasılık Bağlamında Halk Kültürü Unsurlarının Reklam Filmlerindeki İşlevi. Konu: Reklam fimlerinde halk kültürü unsurlarının tespiti ve medyalararasılık yöntemle bu unsurların değerlendirilmesi. Canan -Uyak DEMİRTAŞ. 2015
7-) Tez Adı: Türk Halkbilimi Araştırmacısı Cahit Beğenç’in Eserleri Üzerine Bir İnceleme. Konu: "Araştırmacı Cahit Beğenç ve Eserleri" üzerinde yapılmış inceleme çalışması. Alev -ÖZTÜRK. 2012
8-) Tez Adı: En Eski Türk Şiiri Metinlerinin İmgebilim ve Deyişbilim Yöntemleri ile İncelenmesi . Konu: En eski Türk şiirinde imge kullanımı ve dünden bugüne taşınan imgelerin incelenip değerlendirilmesi. Umut -DÜŞGÜN. 2011
9-) Tez Adı: Türk Halk Hikâyelerinde Kadının Rolü . Konu: İkili aşk hikâyelerinin kurgusunda kadının oynadığı rolün tespiti ve değerlendirilmesi.. Kadriye -YILDIZ. 2011

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi Muğla Güzergahının Tespiti. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Kanuni Yolu Projesi . 2016-2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Maaday-Kara Destanının yapısal ve anlamsal çözümlemesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Maaday-Kara Destanı'nda Yapı ve Anlam. 2019--1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Homeros Ödülleri 2008 Nazım Hikmet'in Bir Şiirini İnceleme Ödülü. 2008
2-) Kurum Adı: . Sezai Karakoç Sempozyumu İnceleme Tahlil Yarışması (Öğretim Üyeleri Kategorisi) Türkiye Birinciliği. 2006

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Alicengiz-Oyunu-, Necatigil 100 Yaşında (Panel), 18 Nisan 20016 (Metinbilim Enstitüsü Derneği, MSKÜ Metinbilim Topluluğu. Türkiye /Muğla. . 2016
2-) "Doğa ve Kültür Karşıtlığında Tepegöz", Kültür Dünyamızın Mimarları:Dede Korkut Paneli, 09.Aralık. 2015, MSKÜ Edebiyat Fakültesi. Türkiye/ Muğla. . 2015
3-) “Şahidi ve Ailesi Hakkında Menkıbeler”, Mevlevi Geleneğinde Muğla Mirası: Şâhidi” Paneli, Muğla İl Özel İdaresi Binası, 27 Aralık 2008. (Konuşmacı). Arallık. Türkiye. 2008
4-) “Hayat Karşısında İki Tavır / İki Tip: Rindane / Zahidane, Rind / Zahid”, Muğla Ü. AKM D Salonu, 22. 12. 2008. (Konuşmacı). Aralık. Türkiye. 2008
5-) “Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Gerçeksel Değiştirim -Masalsılık Bağlamında Biçimsel ve Anlamsal Değiştirim-” Ölümümün Beşinci Yılında Ece Ayhan Paneli, Datça Belediyesi 12 Temmuz 2007. Temmuz. Türkiye. 2007

(S-11-Eski)

1-) "İçinden Tren Geçen Türküler" Türk Edebiyatı -Vapurlar, Trenler ve Arabalar-(Aylık Fikir ve Sanat Dergisi), Sayı:487, Mayıs 2014, s.3-57 - 2014
2-) . “Türkülerde ‘Hüzün’ ve ‘Arınma’ ”, Bizim Külliye, Aralık-Ocak 2009–2010, 42. sayı Ankara, 55 - 2010
3-) .”Masal Derken” az edebiyat, Yıl: 3, Sayı: 9, Kış 2010, Ankara, 8-9 - 2010
4-) “Balıkçı’nın Oltasından-Focayı Ağlatan Onmaz -” Türk Edebiyatı, 409, Kasım 2007 - 2007
5-) “Bir Tahta Kılıçtır Zaman” Anadili (Dil ve Edebiyat Dergisi) Ankara Üniversitesi Tömer İzmir, Sayı: 20, Ocak-Şubat-Mart 2001. - 2001
6-) “Son ‘Bahar’a Hazan Düştü” Anadili (Dil ve Edebiyat Dergisi) Ankara Üniversitesi Tömer İzmir, Sayı: 23, Ekim-Kasım-Aralık 2001. - 2001
7-) “Gülvedâ” Anadili (Dil ve Edebiyat Dergisi) Ankara Üniversitesi Tömer İzmir, Sayı: 18, Temmuz-Ağustos-Eylül 2000. - 2000
8-) “Bir Sîm Tel Üzerine” Dergâh, Cilt: X, Sayı: 119, Ocak 2000. - 2000
9-) “Dünyanın Günlüğünden Çaldıklarım” Yaşasın Edebiyat, Milliyet Dergi Grubu, Sayı: 3, Ocak 1998. - 1998

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

TDE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5090 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 5090-1 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 5539 2020-2021 Güz

Halk Edebiyatı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TDE 5551 2020-2021 Güz

Türk Halk Edb. Mizahî Metin İnc.

TDE 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TDE 6090 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 6537 2020-2021 Güz

Türk Halk Şiiri ve Eleştirisi

TDE 6539 2020-2021 Güz

Mitoloji İncelemeleri

TDE 6547 2020-2021 Güz

Türk Kültürü ve Eski Türk İnançları

TDE 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TDE 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

TDE 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

TDE 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

TDE 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TDE2011 2020-2021 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TDE4001 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4651 2020-2021 Güz

Dede Korkut İncelemeleri

TDE 5090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 5546 2019-2020 Bahar

Âşık Tarzı Hikâye Geleneği

TDE 5558 2019-2020 Bahar

Gelenekten Moderniteye Halk Bilimi

TDE 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6530 2019-2020 Bahar

Sözlü Halk Kültürü ve Estetik

TDE 6532 2019-2020 Bahar

Metin İnceleme Kuramları

TDE 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

TDE2012 2019-2020 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TDE4552 2019-2020 Bahar

Yunus Emre ve Geleneği

TDE 5539 2019-2020 Güz

Halk Edebiyatı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TDE 5551 2019-2020 Güz

Türk Halk Edb. Mizahî Metin İnc.

TDE 6537 2019-2020 Güz

Türk Halk Şiiri ve Eleştirisi

TDE 6547 2019-2020 Güz

Türk Kültürü ve Eski Türk İnançları

TDE2011 2019-2020 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TDE4501 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4551 2019-2020 Güz

Dede Korkut İncelemeleri

TDE 5551 2018-2019 Güz

Türk Halk Edb. Mizahî Metin İnc.

TDE 6543 2018-2019 Güz

Türk Halk Kültürünün Görsel Kaynakları

TDE2011 2018-2019 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TDE3543 2018-2019 Güz

Türkü İncelemeleri ve Araştırmaları

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4551 2018-2019 Güz

Dede Korkut İncelemeleri