Personel

Doç.Dr. UĞUR DOĞAN
Doç.Dr.
Uğur Doğan
@ E-posta
ugurdogan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5512

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2002

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2009

Doktora

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Doğan, U., 2016. Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Mutluluk, Psikolojik İyi-Oluş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Facebook ve Twitter Örneği. Eğitim ve Bilim
2-) Doğan, U., 2015. Student Engagement, Academic Self-efficacy, and Academic Motivation as Predictors of Academic Performance. The Anthropologist
3-) Doğan, U., Çelik, E., 2014. Examining the Factors Contributing to Students’ Life Satisfaction. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Doğan Uğur, Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2018. Why Does The Use of Social Network Site (SNS) Make Happy? :A Qualitative Analysis. International Journal of Educational Methodology
2-) Karalar Halit, Doğan Uğur, 2017. Teacher perception on educational informatics network: A qualitative study of a Turkish anatolian high school. International Education Studies
3-) Çolak Tuğba Seda, Doğan Uğur, 2016. Sosyal Medya Kullanımı Sosyal Destek ve Mutluluk Sağlar mı. International Online Journal of Educational Sciences
4-) Doğan, U., Kaya, S., 2016. Mediation Effects of Internet Addiction on Shame and Social Networking. Universal Journal of Educational Research
5-) Doğan, U., Çolak, T.S., 2016. Self concealment Social Network Sites Usage Social Appearance Anxiety Loneliness of High School Students A Model Testing. Journal of Education and Training Studies
6-) Erözkan, A., Doğan, U., Adıgüzel, A., 2016. Self efficacy Self esteem and Subjective Happiness of Teacher Candidates at the Pedagogical Formation Certificate Program. Journal of Education and Training Studies

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Doğan, U., Palancı, M., 2015. Music Performance Anxiety Scale for High School Students: Validity and Reliability Study.. International Journal of Psychology and Educational Studies
2-) Doğan, U., İskender, M., 2014. Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerindeki Müzik Performans Kaygısını Azaltmaya Yönelik Psiko-Eğitim Programının İşlevselliği. . 23(1), 311-328. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisİ
3-) Kaya, M., Doğan, U., 2014. Öğrenci Sorumluluk: Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Journal of European Education
4-) Bulut Sefa, Doğan Uğur, Altundağ Yunus, 2013. Psychometric Properties of Adolescent Resiliency Scale. Seuvremena Psihologija

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Doğan Uğur, Adıgüzel Arca, 2017. Effect of Selfie, Social Network Sites Usage, Number of Photos Shared on Social Network Sites on Happiness among University Students: A Model Testing. Journal of Education and Practice
2-) Çolak Tuğba Seda, Eren Gülperi, Doğan Uğur, 2017. İlkokul öğrencilerinin sürekli kaygı yetkinlik ve üzüntü yönetimine ilişkin araştırma. İlköğretim Online (elektronik)
3-) Erözkan Atılgan, Doğan Uğur, Adıgüzel Arca, 2017. Sources of Test Anxiety: A Qualitative Approach. Journal of Education and Practice
4-) Doğan Uğur, Çelik Eyüp, Karakaş Yahya, 2016. Social network usage shame guilt and pride among high school students Model testing. Journal of Human Sciences
5-) Adıgüzel Arca, Erözkan Atılgan, Doğan Uğur, 2016. Ergenler için Takıntılı Mesajlaşma Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING
6-) Doğan, U., İlçin Tosun, N., 2016. Lise Öğrencilerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi
7-) Doğan, U., Kaya, S., Eren, D., 2016. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Yaşam Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş Değişkenleri ile İlişkisi. Journal of Turkish Studies
8-) Doğan, U., Karakaş, Y., 2016. Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Çokboyutlu Yalnızlık. Sakarya University Journal of Education
9-) Doğan, U., 2015. Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10'un Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Doğan Uğur, İskender Murat, 2015. Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerindeki Müzik Performans Kaygısını Azaltmaya Yönelik Psiko Eğitim Programının İşlevselliği. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
11-) Doğan, U., 2014. Validity and Reliability of Student Engagement Scale. Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi
12-) Bulut, S., Doğan, U., Altundağ, Y., 2013. Psychometric Properties of Adolescent Resiliency Scale.. Seuvremena Psihologija

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Doğan Uğur, 2020. Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Karşılaştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Deniz Sabahattin, Doğan Uğur, 2020. Yazarlığa İlişkin Öğrenci Tutum ve İnançlar Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Doğan Uğur, Çolak Tuğba Seda, 2020. Narsisistik Kişilik Envanteri-13 (NKE-13)’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
4-) Deniz Sabahattin, Doğan Uğur, Şahin Nurettin, 2018. Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Nedenleri(Reasons of Preservice Teachers Attending the Pedagogical Formation Certificate Program for Choosing Teaching as a Profession). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) Palancı, M., Altun Dinç, Z., Doğan, U., 2015. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Müzik Performans Kaygısı Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Eren Gülperi, Doğan Uğur, 2020. Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Babaların Stres Düzeyleri Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin İncelenmesi: Karma Desenli Bir Çalışma. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Kaşıkara Gülizar, Doğan Uğur, 2017. Beğenilme Arzusu: Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Kermen Umut, İlçin Tosun Nurcan, Doğan Uğur, 2016. Yaşam Doyumu ve Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcısı Olarak Sosyal Kaygı. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
4-) Palancı Mehmet, Altun Dinç Zuhal, Doğan Uğur, 2015. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Müzik Performans Kaygısı Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deniz Sabahattin, Doğan Uğur, 2019. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak, Karar Verme Stilleri Ve Akademik Güdülenme(Decısıon-Makıng Styles And Academıc Motıvatıon As A Predıctıve Of Academıc Success In Students Of The Faculty Of Educatıon). 1.ST INTERNATIONAL EDUCATIONAL RESEARCH CONFERANCE (1. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ)
2-) Doğan Uğur, Deniz Sabahattin, 2019. Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Kontrol Odağı, Akademik Motivasyon Ve Akademik Yetkinlik(Locus Of Control, Academic Motivation And Academic Competence As Predictors Of Academic Success). 1 ST INTERNATONAL EDUCATONAL RESEARCH CONFERENCE (1. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI)
3-) İlkay Şengül, Yavuz Kaasım Fatih, Kurt Erhan, Doğan Uğur, 2017. I·NTI·HAR RI·SKI·NI· DEGˆERLENDI·RMEDE YENI· BI·R YAKLAS¸IM: KU¨LFETLI·LI·K-KAC¸INMA MODELI·. 53. ULUSAL PSI·KI·YATRI· KONGRESI·
4-) Doğan, U., Erözkan, A., 2015. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Akran Desteği. VII.International Congress of Educational Research

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Doğan Uğur, Tangülü Zafer, Deniz Sabahattin, 2018. Öğretmen adaylarında mesleki yetkinlik , çok boyutlu yetkinlik ve stres: Model denemesi. 27.Uluslararası eğitim bilimleri kongresi
2-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, Doğan Uğur, 2018. AKADEMİK ETİĞİN AKADEMİK PERSONELDEKİ MUTLULUK, YAŞAM DOYUMU VE İŞ DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
3-) Can Şendil, Çelik Cüneyd, Doğan Uğur, 2018. Öğretim Üyelerinin Akademik Etik Değer Kavramına İlişkin Görüşleri. X. İnternational Congress of Educational Research
4-) Doğan Uğur, Adıgüzel Arca, Zeybek Saide Umut, 2018. Bilişsel Davranışçı Yönelimli Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamalarının İngilizce Konuşma Kaygısını Azaltmadaki Etkisi. X. International Congress of Educational Research
5-) Doğan Uğur, Adıgüzel Arca, 2018. Sosyal Medya Kullanımı ile Sosyal Görünüş Kaygısı İlişkisinde Olumsuz Değerlendirme Korkusu ve Yalnızlık: Aracılık Analizi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
6-) Adıyaman Cafer, Adıgüzel Arca, Erözkan Atılgan, Doğan Uğur, 2017. Yaşantısal Kaçınma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Conference on Language Social Sciences
7-) Doğan Uğur, Adıgüzel Arca, 2017. Helikopter Ebeveynlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması. Eurasian Conferance on Language Social Sciences
8-) Uzakgiden Aysun Müge, Erözkan Atılgan, Doğan Uğur, 2017. Duygusal Emeğin Empatik Eğilim ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Değişkenleri Açısından İncelenmesi. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu
9-) Erözkan Atılgan, Doğan Uğur, Adıgüzel Arca, 2017. Öznel Zindelik ve Depresyon Arasındaki İlişkide Kendindeliğin(Mindfulness) Aracı Rolü. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi
10-) Doğan Uğur, Adıgüzel Arca, 2017. Öznel Zindelik ve Depresyon Arasındaki İlişkiye Kabul ve Kararlılık Terapisi Açısından Bir Bakış: Aracılık Analizi. Innovation and Global Issues in Social Sciences
11-) Doğan, U., Adıgüzel, A., 2016. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı Paylasılan Fotoğraf ve Özçekimin Mutluluğa Etkisi. 1.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi
12-) Karalar, H., Doğan, U., 2016. Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağına EBA İlişkin Görüşleri. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
13-) Erözkan, A., Doğan, U., Adıgüzel, A., 2016. Lise ve Ortaokul Öğrencilerindeki Sınav Kaygısının Kaynakları. III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
14-) Erözkan, A., Doğan, U., Adıgüzel, A., 2016. Ergenler için Takıntılı Mesajlaşma Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
15-) Doğan, U., Adıgüzel, A., 2016. Okul Psikolojik Danışmanları Rehber Öğretmenleri Gözünden Güncel Öğrenci Problemleri. III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
16-) Doğan, U., Adıgüzel, A., 2016. Birleştirilmiş Sınıflarda Okuyan Öğrencilerin Deneyimleri. 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
17-) Doğan, U., Erözkan, A., Adıgüzel, A., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden Rehberlik Hizmetleri. 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
18-) Doğan, U., Adıgüzel, A., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden Öğrencilerin Teknoloji Kullanımlarının Değerlendirilmesi. 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
19-) Sidekli, S., Akdoğdu, E., Doğan, U., 2015. Sınıf Öğretmeni Adayları: Öğrenme Stilim Akademik Başarımı Yordarmı?. 14.Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
20-) Doğan, U., Erözkan, A., 2015. Yetkinliğin Yordayıcı Olarak Akran Desteği ve Karar Verme Stratejileri. VII:International Congress of Education Research
21-) Palancı, M., Doğan, U., 2013. Music Performance Anxiety Scale for High School Students: Validity and Reliability Study.. International Association for Counselling Conference
22-) Doğan, U., 2012. Turkısh Adaptatıon Study of Student Personal Responsıbılıty Scale-10.. The Fourth International Congress of Educational Research
23-) Kaya, M., Doğan, U., 2011. Student Responsibility: The Study of Scale Development, Reliability and Validity. Global Education Conference

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Doğan, U. (2009). Rehber Öğretmenlerin Duygusal Zekâ ve Bağlanma Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Ekim 21-23, Adana. - 2009
2-) Doğan, U. (2009). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Okul Türü, Sınıf Düzeyi, Cinsiyet ve Ebeveyn Değişkenlerine Göre İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Ekim 21-23, Adana. - 2009
3-) Yılmaz, M. Doğan, U. (2009). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Tutum ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Ekim 21-23, Adana. - 2009

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Doğan Uğur, 2017. Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri/Eylem araştırması. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Erözkan, Atılgan Büyüköksüz, Engin
2-) Doğan Uğur, 2017. Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri/Sistematik İncelemeler. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Atılgan Erözkan, Engin Büyüköksüz

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Computer in Human Behavior. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eğitim ve Bilim / Education and Science. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) BUFED Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-3) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi.

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Psychiatry and Behavioral Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology.

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Family, Counseling and Education.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sakarya University Journal of Education.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Examining the Factors Contributing to Students’ Life Satisfaction - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Student Engagement, Academic Self-efficacy, and Academic Motivation as Predictors of Academic Performance - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Sources of Test Anxiety: A Qualitative Approach - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Examining the Factors Contributing to Students’ Life Satisfaction - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
3-) Student Engagement, Academic Self-efficacy, and Academic Motivation as Predictors of Academic Performance - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
4-) Lise Öğrencilerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Çokboyutlu Yalnızlık - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Öğrenci Sorumluluk: Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Student Engagement, Academic Self-efficacy, and Academic Motivation as Predictors of Academic Performance - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Mutluluk, Psikolojik İyi-Oluş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Facebook ve Twitter Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
3-) Mediation Effects of Internet Addiction on Shame and Social Networking - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Self concealment Social Network Sites Usage Social Appearance Anxiety Loneliness of High School Students A Model Testing - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Lise Öğrencilerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
6-) Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Yaşam Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş Değişkenleri ile İlişkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Çokboyutlu Yalnızlık - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Student Engagement, Academic Self-efficacy, and Academic Motivation as Predictors of Academic Performance - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
2-) Psychometric Properties of Adolescent Resiliency Scale. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerde Yaşantısal Kaçınma, Kendindelik ve Bilişsel Esnekliğin, Kaygı ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük İlişkisindeki Rolü: Bir Model Denemesi. Konu: Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerde Yaşantısal Kaçınma, Kendindelik ve Bilişsel Esnekliğin, Kaygı ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük İlişkisindeki Rolü: Bir Model Denemesi. Gülay -Özsoy. 2019
2-) Tez Adı: Ebeveynlerin Çocuklarıyla Olan İlişkisi, Çocuklarının Eğitim Öğretimine Katılması, Çocukların Kaygısı Sosyal Uyum Becerileri Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Konu: Ebeveynlerin Çocuklarıyla Olan İlişkisi, Çocuklarının Eğitim Öğretimine Katılması, Çocukların Kaygısı Sosyal Uyum Becerileri Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Ömer-Solak. 2019
3-) Tez Adı: OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK İLE SINAV KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE RUMİNASYONUN ARACI ROLÜ. Konu: OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK İLE SINAV KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE RUMİNASYONUN ARACI ROLÜ. NAZLI-TOPAL. 2019
4-) Tez Adı: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP BABALARIN STRES DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ: KARMA DESENLİ BİR ÇALIŞMA. Konu: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP BABALARIN STRES DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ: KARMA DESENLİ BİR ÇALIŞMA. GÜLPERİ-EREN. 2019
5-) Tez Adı: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUMİNASYON VE DEPRESYON İLİŞKİSİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ VE YAŞANTISAL KAÇINMANIN ARACI ROLÜ. Konu: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUMİNASYON VE DEPRESYON İLİŞKİSİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ VE YAŞANTISAL KAÇINMANIN ARACI ROLÜ. GÜLİZAR-KAŞIKARA. 2019

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilişsel Davranışçı Terapilerin Özelinde Sanal Gerçeklik Kullanımı: Sınav Kaygısı. Proje Türü: -Tübitak 1001. Bilişsel Davranışçı Terapilerin Özelinde Sanal Gerçeklik Kullanımı: Sınav Kaygısı. 2020--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Nitel Arastırma ve Nitel Verilerin analizinde Nvivo Kullanımı. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Nitel Arastırma ve Nitel Verilerin analizinde Nvivo Kullanımı. 2015-2015

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerde Yaşantısal Kaçınma, Kendindelik ve Bilişsel Esnekliğin, Kaygı ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük İlişkisindeki Rolü: Bir Model Denemesi. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İngilizce Konuşma Kaygısı Etkileyen Değişkenlerin Modellenmesi ve Buna Yönelik Psiko-Eğitim Programının İşlevselliği. 2017-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Olarak Geliştirilen Belirsizliğe Tahammülsüzlükle Başetme Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeyleri Üzerindeki Etkililiğinin Sınanması. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağına EBA İlişkin Görüşleri. 2015-2016

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

PDR20003 2020-2021 Güz

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

PDR30001 2020-2021 Güz

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 1

PDR30009 2020-2021 Güz

MESLEKİ REHBERLİK

RPD 5700 2020-2021 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

RPD 6700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

RPD 5000 2020-2021 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

RPD 5005 2020-2021 Güz

UYGULAMALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

RPD 5700 2020-2021 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

RPD 6100 2020-2021 Güz

Seminer

RPD4003 2020-2021 Güz

Bireysel psikolojik Danışma Uygulaması

RPD4009 2020-2021 Güz

Ölçme Aracı Geliştirme

RPD 5090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

RPD 5700 2019-2020 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

RPD 6700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

RPD 5004 2019-2020 Bahar

ÖLÇEK GELİŞTİRME

RPD2008 2019-2020 Bahar

Öğrenme Psikolojisi

RPD3002 2019-2020 Bahar

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg.

RPD3006 2019-2020 Bahar

Davranış Bozuklukları

RPD4004 2019-2020 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalış.

RPD4010 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi II

EBB00020 2019-2020 Güz

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

EBB2813 2019-2020 Güz

Eğitim Psikolojisi

PDR20003 2019-2020 Güz

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4007 2019-2020 Güz

REHBERLİK

RPD 5005 2019-2020 Güz

UYGULAMALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

RPD3007 2019-2020 Güz

Mesleki Rehberlik ve Danışma

RPD4003 2019-2020 Güz

Bireysel psikolojik Danışma Uygulaması

RPD4009 2019-2020 Güz

Ölçme Aracı Geliştirme

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4011 2018-2019 Bahar

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

PFD4517 2018-2019 Bahar

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

RPD 5004 2018-2019 Bahar

ÖLÇEK GELİŞTİRME

RPD2008 2018-2019 Bahar

Öğrenme Psikolojisi

RPD3002 2018-2019 Bahar

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg.

RPD3006 2018-2019 Bahar

Davranış Bozuklukları

EBB4805 2018-2019 Güz

Rehberlik

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4011 2018-2019 Güz

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

RPD 5005 2018-2019 Güz

UYGULAMALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

RPD2007 2018-2019 Güz

Okul Deneyimi I

RPD3007 2018-2019 Güz

Mesleki Rehberlik ve Danışma

RPD4003 2018-2019 Güz

Bireysel psikolojik Danışma Uygulaması

RPD4009 2018-2019 Güz

Ölçme Aracı Geliştirme