Personel

Prof.Dr. TUĞBA UÇMA UYSAL
Prof.Dr.
Tuğba Uçma Uysal
@ E-posta
utugba@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme 18.06.2004

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2007

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 16 Aralık 2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uçma Uysal Tuğba, Yazıcı Nusret, 2018. Karar-Fayda Teorisi Bağlamında UluslararasıKamu Sektörü Muhasebe Standartları. Amme İdaresi Dergisi
2-) Aldemir Ceray, Yazıcı Nusret, Uçma Uysal Tuğba, 2017. Yakınsama mı Ayrışma mı? Kamu Muhasebe Sisteminin Dönüşümü: İDT Örneği. Amme İdaresi Dergisi - TODAİE

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çaprak Doğan, Uçma Uysal Tuğba, 2019. Örgüt İçi İletişimde Finansal Verilerin Kullanımlarının Belirlenmesi: Otel İşletmeleri Örneği. International Journal of Contemporary Tourism Research
2-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ
3-) Uçma Tuğba, 2015. YİYECEK İÇECEK HİZMETİ VEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN İÇ KONTROL. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
4-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2013. Convergence IFRS in Turkey Insights and Evidence from Academicians and Practitioners. Research Journal of Finance and Accounting

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bulut Zeki Atıl, Karabulut Ali Naci, Uçma Tuğba, Uzun Ali Çağlar, 2015. EXPLAINING YOUNG CONSUMERS ONLINE PURCHASE BEHAVIOR UNDER RISKY CONDITIONS PERSPECTIVES FROM MENTAL ACCOUNTING. International Journal of Online Marketing
2-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2013. Accounting Research in Turkey. International Journal of Arts and Commerce

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yalçınkaya Pınar, Uçma Uysal Tuğba, 2019. Kurumsal Yönetim Aracı Olarak Gönüllü Raporlamanın Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi: Fortune 500 Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi
2-) Poroy Arsoy Aylin, Uçma Uysal Tuğba, Bora Tuba, 2018. Muhasebe Akademisyenlerinin Kişilik Özelliklerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
3-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ticaret ve Sanayi Odalarının Rolü: Bir Yönetişim Modeli Olarak MUTSO Akademi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Kurt Ganite, Uçma Uysal Tuğba, 2018. COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Güncelleme Projesinin Getirdiği Yenilikler. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
5-) Uçma Uysal Tuğba, Kurt Ganite, 2018. Muhasebede ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
6-) Uçma Tuğba, Kurt Ganite, 2016. KÂR AMACI GÜTMEYEN İŞLETMELERDE DENETİM BİR PARADOKS MU?. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
7-) Uçma Tuğba, Yazıcı Nusret, 2016. Bir Rekabet Aracı Olarak Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Dış Güvence Gerekliliği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
8-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2015. SİBER RİSKLER VE COSO İÇ KONTROL BÜTÜNLEŞİKÇERÇEVESİ. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
9-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2013. COSO İÇ KONTROL BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE GÜNCELLEME PROJESİNİN YENİLİKLERİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
10-) Solmaz Erol, Uçma Tuğba, Çelikkaleli Öner, 2013. EKONOMİK KALKINMANIN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ YETKİNLİK VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
11-) Güler Özçalık Sevinç, Emgin Ongun, Uçma Tuğba, 2013. A PRAGMATIC MANIFEST FOR ETHICS IN EMERGING MARKETS THE PREDICTION OF MANIPULATION IN TURKEY BY USING BENEISH S MODEL. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
12-) Uçma Tuğba, 2012. TEKDÜZEN HESAP PLANININ TARİHSEL SERÜVENİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
13-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2011. TÜRKİYE DEKİ MUHASEBE ARAŞTIRMALARI YAZINI. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
14-) Usta Öcal, Uçma Tuğba, 2011. HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMADA BAĞIMSIZ DENETÇİ SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
15-) Uzun Ali Çağlar, Uçma Tuğba, 2011. PRICING STRATEGIES IN INTERNATIONAL MARKET AND THE LOCATION OF COST SYSTEMS THE CASE OF MARMARIS TOURISM ENTERPRISES. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
16-) Uçma Tuğba, 2011. MUHASEBE OKULLARI VE MUHASEBE LİTERATÜRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKILARI TARİHSEL PERSPEKTİFTEN. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
17-) Uçma Tuğba, 2010. KAVRAMSAL METAFOR OLARAK MUHASEBEYİ ANLAMAK. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
18-) Solmaz Erol, Uçma Tuğba, 2010. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNDEN YOLA ÇIKARAK ETİK ALGILARINI BELİRLEME MUĞLA İLİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
19-) Uçma Tuğba, 2010. MUHASEBENİN AKSİYOMATİK YAPISI. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
20-) Uçma Tuğba, 2010. ÇİFT TARAFLI KAYIT SİSTEMİ VE KAPİTALİZMİN DOĞUŞU WERNER SOMBART IN SOSYO EKONOMİK PERSPEKTİFİNDEN. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
21-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2009. ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ VE ADLİ MUHASEBECİ OLABİLME SÜRECİNİN TÜRKİYE DEKİ VE AMERİKA DAKİ YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm ve Eğitim Fakültesi Dergisi
22-) Uçma Tuğba, 2009. MUHASEBE MESLEĞİNDE MESLEK ETİĞİNE DUYULAN GEREKSİNİMİN ETİK TEORİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
23-) Uçma Tuğba, Beycan Mehmet, 2009. MUHASEBE EĞİTİMİNDE İNTERAKTİF E ÖĞRENME. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
24-) Uçma Tuğba, Erserim Alper, 2009. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLME SÜRECİNİN TÜRKİYE VE AMERİKA DAKİ YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
25-) Uçma Tuğba, Mehmet Beycan, 2008. DEVELOPMENT OF INDEPENDENT AUDITING IN TURKEY FROM PAST TO FUTURE. Journal of Yasar University
26-) Poyraz Erkan, Uçma Tuğba, 2006. TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN İHRACATÇI SEKTÖRLERİN MALİ KRİZ ORTAMLARINDA FİNANSAL BAŞARISIZLIKLARININ ALTMAN Z SCORE MODELİ YARDIMIYLA ÖLÇÜLMESİ. Muhasebe ve Finansman Dergisi
27-) Gavcar Erdoğan, Uçma Tuğba, Köroğlu Çağrı, 2006. SEYYAR PAZAR ESNAFININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Uçma Tuğba, 2012. TÜRKİYE DEKİ MUHASEBE SİSTEMİNİN GELİŞİMİNİN KURUMSAL TEORİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLANMASI. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
2-) Marşap Beyhan, Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2012. SÜREKLİ DENETİMİN GEREKTİRDİĞİ İÇ DENETİM FAALİYETLERİ AÇISINDAN STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİNİN GEREKLİLİĞİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
3-) Uçma Tuğba, 2011. HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMADA İÇ DENETÇİ VE DENETİM KOMİTESİ SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
4-) Uçma Tuğba, 2010. İLETİŞİMSEL EYLEM TEORİSİNE GÖRE MUHASEBEYİ DEĞERLENDİRMEK. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
5-) Köroğlu Çağrı, Uçma Tuğba, 2006. İŞLETMELERDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE DIŞ DENETİMDEKİ ÖNEMİ. Mevzuat Dergisi
6-) Köroğlu Çağrı, Uçma Tuğba, 2005. ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNE ETKİSİ VE ENFLASYON DÜZELTMESİ. Mevzuat Dergisi
7-) Uçma Tuğba, 2005. TÜRK MUHASEBE HUKUKUNU OLUŞTURAN DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI. mevzuat dergisi
8-) Uçma Tuğba, Köroğlu Çağrı, 2005. TMS 7 YE GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOSU Mevzuat Dergisi. Mevzuat Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uçma Uysal Tuğba, Kurt Ganite, 2018. Kurumsal Risk Yönetimi ve Siyah Kuğular. 15.Uluslararası Muhasebe Konferansı – MODAV
2-) Güler Özçalık Sevinç, Uçma Tuğba, 2011. MÜLKİYET YAPISI DEĞİŞKENLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. 8. Uluslararası Muhasebe Konferansı- MODAV

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2019. Entrepreneurship Trends of SMEs with Cybersecurity Management Practices: A Comparative Analysis. 4. International Entrepreneurship, Employment and Career Congress,
2-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2019. Entrepreneurship Trends of SMEs with Eco-Innovative Practices in Hospitality Sector: A Comparative Analysis. 4. International Entrepreneurship, Employment and Career Congress
3-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. 4. ve 8. Kalkınma Planlarında Kırsal Turizm ve Kalkınma Konularının Ele Alınış Biçimleri. 2. International Rural Tourism and Development Congress
4-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. Kırsal Turizmin Yerel Yönetimlerde Kalkınma Aracı Olarak Kullanılması. 2. International Rural Tourism and Development Congress
5-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. Risk Based Internal Control in Local Governments: The Evaluation of COSO Framework. 1st International Congress of Political, Econmical and Financial Analysis – PEFA
6-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. The APPLICATION OF CONTINUOUS AUDITING IN PUBLIC ORGANISATIONS AS A TOOL FOR GOOD GOVERNANCE. 1st International Congress of Political, Econmical and Financial Analysis – PEFA
7-) Uçma Uysal Tuğba, Kurt Ganite, 2018. Muhasebe Meslek Etiği: Etik Kodlar veya Etik Kurallar. 17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
8-) Uçma Uysal Tuğba, Kurt Ganite, 2017. MUHASEBENİN TEORİLEŞTİRMESİ SÜRECİNDE KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN YERİ: TARİHSEL PERSPEKTİFTEN. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
9-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı ve Uygulanabilirliği. International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017
10-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, Kurt Ganite, 2017. Hesaplanabilir Hale Getirme” Kavramının Kamu Kurumlarının Şeffaflığındaki Önemi. International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017
11-) Uçma Uysal Tuğba, Kurt Ganite, 2017. Dijital Çağda Kamu Muhasebesindeki Dönüşüm: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu - KAYFOR15
12-) Uçma Uysal Tuğba, 2017. Tarımsal Gıda Sektörünün Değer Zinciri İle Analizi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Dünya Bankası İşbirliği Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Değer Zinciri Çalıştayı,
13-) Poroy Arsoy Aylin, Uçma Tuğba, Bora Tuba, 2016. Muhasebe Akademisyenlerinin Kişilik Özelliklerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi. 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı
14-) Uçma Tuğba, Cop Ruziye, Kurt Ganite, 2016. Importance Of Family Constitution For theSustainability Of Smes Family Companies. AGP International Humanities and Social Sciences Conference
15-) KURT, Ganite, Beyhan MARSAP and Tugba Ucma Uysal. (2014). Risk – based Internal Control in SMEs: Social Capital Perspectives, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, February 6 -8 2014, Italy. - 2014
16-) YAYLA, Hilmi, E. and Tugba UCMA. (2009). THE INTELLECTUAL MIGRATION AND ACCOUNTING: THE DIFFUSION OF DYNAMIC BALANCE THEORY TO TURKEY, The First Accounting History International Emerging Scholar's Colloquium) (1AHIESC), 15- 17 July, SIENA, ITALY. (PRESENTED PAPER) - 2009

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uçma Tuğba, Kurt Ganite, 2015. AİLE ŞİRKETLERİNDE RİSK TEMELLİ İÇ KONTROLÜN ÖNEMİ VE ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI. I. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Marşap Beyhan, Uçma Tuğba, 2013. SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIKLARININ TFRS 4 TMS 37 VE SİGORTACILIK HESAP PLANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi
2-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, Emgin Ongun, 2013. SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNU ÖNLEMEDE ROLÜ. 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uçma Uysal Tuğba, Türker Masum, Kurt Ganite, 2019. Etik ve Etik Kurallar: Muhasebe Meslek Mensupları İçin/. Yayın Evi: T.C. Sayıştay Başkanlığı Editör Adı: UÇMA UYSAL TUĞBA,TÜRKER MASUM,KURT GANİTE

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uçma Uysal Tuğba, Yazıcı Nusret, Kurt Ganite, 2017. KOBİ’lerde Rekabet Avantajı Olarak Stratejik Maliyet Yönetimi: Muğla İli Örneği/. Yayın Evi: TOBB Yayınları No: 2017/299 Editör Adı: UÇMA UYSAL TUĞBA,YAZICI NUSRET,KURT GANİTE
2-) Yazıcı Nusret, Uçma Uysal Tuğba, Kurt Ganite, 2017. Türkiye’de Tarımsal Gıda Sektörünün Değer Zinciri Analizi ile Değerlendirilmesi/. Yayın Evi: İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2017/4 Editör Adı: YAZICI NUSRET,UÇMA UYSAL TUĞBA,KURT GANİTE
3-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, Janos Ivanyos, 2015. HARBIF Risk Temelli İç Kontrol Terminolojisine Ontolojik Yaklaşım/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: KURT GANİTE,UÇMA TUĞBA,Janos Ivanyos
4-) Uçma Tuğba, 2011. Muhasebenin Teorik Yapısı Genel Bir Bakış/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: UÇMA TUĞBA
5-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2011. Kavramsal Çerçeve US GAAP ve IFRS Yakınsama Projeleri/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: KURT GANİTE,UÇMA TUĞBA
6-) Tuğba UÇMA. (2011). Muhasebenin Teorik Yapısı – Genel Bir Bakış, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim, ISBN: 978–605–4562–20–6. (Doçentlik Özgün Çalışması) - 2011
7-) KURT, Ganite ve Tuğba UÇMA. (2011). Kavramsal Çerçeve – US GAAP ve IFRS Yakınsama Projeleri, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim, ISBN: 978–605–4562–25–1. - 2011

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2020. Encyclopedia of Organisational Knowledge, Administration and Technology (5 Volumes)/The Necessity of Acting in the Public Interest: Corruption and Fraud in Public Sector. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Mehdi Khosrow - Pour
2-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Manuel Pedro Rodríguez Bolivar and María Deseada López Subires
3-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey. Yayın Evi: Intech Publications Editör Adı: SONER GÖKTEN
4-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, Karabulut Ali Naci, 2017. ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 4TH EDITION/ARE SOCIAL MARKETING INVESTMENTS USED AS A TOOL FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE?. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: KHOSROW-POUR, M.
5-) Uçma Tuğba, Kurt Ganite, 2016. KOBİ LERDE KOÇLUK 5NOKTA EĞİTİMİ/İÇ DENETİM, İÇ KONTROL, RİSK YÖNETİMİ. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Ganite Kurt and Tugba Ucma Uysal
6-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2016. KOBİ LERDE KOÇLUK 5NOKTA EĞİTİMİ/Muhasebe Bilgisinin Gerekliliği ve Önemi. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Ganite Kurt and Tugba Ucma Uysal
7-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2015. Encyclopedia of Information Science and Technology/SUSTAINABILITY REPORTING FRAMEWORK FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE IN TURKEY. Yayın Evi: IGI Global, USA Editör Adı: Mehdi Khosrow-Pour
8-) Uçma Tuğba, 2015. Holistic Approach to Risk based Internal Control in SMEs/Introduction. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: GANİTE KURT AND TUGBA UCMA UYSAL
9-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, 2015. Holistic Approach to Risk based Internal Control in SMEs/Suggesting Risk - based Internal Financial Control Model for SMEs. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Ganite Kurt and Tugba Ucma Uysal
10-) Uçma Tuğba, Karabulut Ali Naci, Uzun Ali Çağlar, 2013. Cases on Consumer Centric Marketing Management/UNDERSTANDING CONSUMER BEHAVIOR THROUGH MENTAL ACCOUNTING: EVIDENCE FROM TURKISH CONSUMERS. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Vimi Jham
11-) Tugba UCMA, Ali Naci Karabulut and Ali Caglar Uzun. (2013). UNDERSTANDING CONSUMER BEHAVIOR THROUGH MENTAL ACCOUNTING: EVIDENCE FROM TURKISH CONSUMERS, In Cases on Consumer - Centric Marketing Management, Edited by: Vimi Jham, IGI Global, USA. - 2013

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tuğba UÇMA. (2011). POZİTİF MUHASEBE TEORİSİ: IMRE LAKATOS’IN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMI METODOLOJİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Prof. Dr. Sabri Bektöre Anısına, Editörler: Yılmaz Benligiray ve Adnan Sevim, Anadolu Üniversitesi Basımevi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, S. 663 – 689. - 2011
2-) Uçma Tuğba, 2011. Prof Dr Sabri Bektöre Anısına/POZİTİF MUHASEBE TEORİSİ: IMRE LAKATOS’IN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMI METODOLOJİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Basımevi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Yılmaz Benligiray ve Adnan Sevim

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi . 2019. Hakemlik Sayısı: 5
2-) MUVU - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Disiplinlerarası Bakış Açısı İle YÖNETİŞİM.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Multi-Level Governance in Developing Economies.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. KOBİLERDE KOÇLUK 5NOKTA EĞİTİMİ.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Holistic Approach to Risk Based Internal Finacial Control For SMEs.

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muhasebede ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) A PRAGMATIC MANIFEST FOR ETHICS IN EMERGING MARKETS THE PREDICTION OF MANIPULATION IN TURKEY BY USING BENEISH S MODEL - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Güncelleme Projesinin Getirdiği Yenilikler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
2-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
4-) Hesaplanabilir Hale Getirme” Kavramının Kamu Kurumlarının Şeffaflığındaki Önemi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) KÂR AMACI GÜTMEYEN İŞLETMELERDE DENETİM BİR PARADOKS MU? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Bir Rekabet Aracı Olarak Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Dış Güvence Gerekliliği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
7-) COSO İÇ KONTROL BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE GÜNCELLEME PROJESİNİN YENİLİKLERİ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 9
8-) EKONOMİK KALKINMANIN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ YETKİNLİK VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
9-) A PRAGMATIC MANIFEST FOR ETHICS IN EMERGING MARKETS THE PREDICTION OF MANIPULATION IN TURKEY BY USING BENEISH S MODEL - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
10-) TÜRKİYE DEKİ MUHASEBE SİSTEMİNİN GELİŞİMİNİN KURUMSAL TEORİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLANMASI - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 8
11-) TÜRKİYE DEKİ MUHASEBE ARAŞTIRMALARI YAZINI - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 6
12-) HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMADA BAĞIMSIZ DENETÇİ SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 10
13-) MUHASEBE OKULLARI VE MUHASEBE LİTERATÜRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKILARI TARİHSEL PERSPEKTİFTEN - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 6
14-) Muhasebenin Teorik Yapısı Genel Bir Bakış/ - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
15-) KAVRAMSAL METAFOR OLARAK MUHASEBEYİ ANLAMAK - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
16-) ÇİFT TARAFLI KAYIT SİSTEMİ VE KAPİTALİZMİN DOĞUŞU WERNER SOMBART IN SOSYO EKONOMİK PERSPEKTİFİNDEN - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
17-) ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ VE ADLİ MUHASEBECİ OLABİLME SÜRECİNİN TÜRKİYE DEKİ VE AMERİKA DAKİ YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 6
18-) TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN İHRACATÇI SEKTÖRLERİN MALİ KRİZ ORTAMLARINDA FİNANSAL BAŞARISIZLIKLARININ ALTMAN Z SCORE MODELİ YARDIMIYLA ÖLÇÜLMESİ - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 11
19-) İŞLETMELERDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE DIŞ DENETİMDEKİ ÖNEMİ - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 26
20-) SEYYAR PAZAR ESNAFININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 11
21-) TÜRK MUHASEBE HUKUKUNU OLUŞTURAN DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 11

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Muhasebede ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 4TH EDITION/ARE SOCIAL MARKETING INVESTMENTS USED AS A TOOL FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE? - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı ve Uygulanabilirliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
5-) Yakınsama mı Ayrışma mı? Kamu Muhasebe Sisteminin Dönüşümü: İDT Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) Encyclopedia of Information Science and Technology/SUSTAINABILITY REPORTING FRAMEWORK FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE IN TURKEY - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
7-) Muhasebenin Teorik Yapısı Genel Bir Bakış/ - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 4TH EDITION/ARE SOCIAL MARKETING INVESTMENTS USED AS A TOOL FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE? - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Örgüt içi iletişimde finansal verilerin kullanımlarının belirlenmesi: Otel işletmeleri örneği. Konu: Turizm işletmelerinde örgüt içi iletişimde finansal verilerin öneminin araştırılmasıdır. . DOĞAN-ÇAPRAK. 2019
2-) Tez Adı: KURUMSAL YÖNETİM ARACI OLARAK GÖNÜLLÜ RAPORLAMANIN TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: FORTUNE 500 ÖRNEĞİ. Konu: Turizm işletmeleri açısından kurumsal yönetim aracı olarak gönüllü raporlama uygulamalarının araştırılmasıdır. . PINAR-YALÇINKAYA. 2019

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: KOBİ'lere yönelik risk temelli iç kontrol sisteminin yaygınlaştırılması . Proje Türü: Avrupa Birliği. Holistic Approach to Risk Based InternalFinancial Control of SMEs. 2013-2015

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Academic Hospitality For International Students In Higher Education: Building Guidelines For Academic And Non-Academic Staff. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Intercultural Competence Development for International Business Environment. 2019--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Heroes of SMEs: Developing Unique Mentoring Skills and Techniques. 2019--1
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Assessing and Changing Adults’xx Behaviour on SUStainable COnsumption of Food. 2018--1
5-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Fostering Eco-Innovative Business Model Development in SMEs. 2018--1
6-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Reducing The Cyber Security Management Skills Gap in SMEs. 2018--1
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: According to the report European Commission published for SMEs on 2012 SMEs played a key role in the shaping of European economy with a share of 98 In the same report European Commission is committed to support their development notably through the Small Business Act with its Think Small First principle and by facilitating amongst other things access to EU funding. Proje Türü: Avrupa Birliği. Coaches of SMEs 5POINTS Trainings 5POINTS. 2014-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapma ve Alma Desteği. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 12/69 Numaralı BAP Projesi – Proje Araştırmacısı Proje İsmi: Ekonomik Kalkınmanın Önemli Unsurlarından Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yetkinlik ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi: Muğla İli Örneği . 2013-2014

Verdiği Dersler

İŞL1824 2019-2020 Bahar

Finansal Muıhasebe II

SOBE 5500 2019-2020 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

UTF 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UTF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF1002 2019-2020 Bahar

Finansal Muıhasebe II

UTF2008 2019-2020 Bahar

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

UTF3004 2019-2020 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

İŞL1823 2019-2020 Güz

Finansal Muhasebe I

SOBE 5500 2019-2020 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

UTF1001 2019-2020 Güz

Finansal Muhasebe I

UTF1003 2019-2020 Güz

Academic English I

İŞL1824 2018-2019 Bahar

Finansal Muıhasebe II

İŞL3918 2018-2019 Bahar

Şirketler Muhasebesi

UTF 5502 2018-2019 Bahar

Hile Denetimi

UTF1002 2018-2019 Bahar

Finansal Muıhasebe II

UTF2008 2018-2019 Bahar

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

UTF3006 2018-2019 Bahar

International Finance

İŞL2801 2018-2019 Güz

Genel Muhasebe

İŞL2823 2018-2019 Güz

Finansal Tablolar Analizi

İŞL3801 2018-2019 Güz

Genel Muhasebe

İŞL3911 2018-2019 Güz

Finansal Tablolar Analizi

UTF 5503 2018-2019 Güz

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları