Personel

Araş.Gör.Dr. YUSUF TEPELİ
Araş.Gör.Dr.
Yusuf Tepeli
@ E-posta
yusuftepeli@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2094 , 0252 211 5062

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuzeylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 25.06.2008

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 31.01.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 17.10.2018

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tepeli Yusuf, Taşçıoğlu Mertcan, 2019. GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Tepeli Yusuf, Daşkıran Filiz, 2019. Finansal Tüketicilerin Banka Tercihlerinin Konjoint Model ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
3-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2018. BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi
4-) Tepeli Yusuf, 2017. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Sistematik Risk Ölçütü Beta Katsayısının Tahmin Edilmesi: Turizm Sektörü Uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi
5-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, 2017. Faaliyet Giderlerinin İşletme Karlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Tepeli Yusuf, Kayıhan Burak, Kula Ersan, 2017. Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar
7-) Tepeli Yusuf, Kayıhan Burak, 2016. Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektöründe Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
8-) Poyraz Erkan, Tepeli Yusuf, 2016. Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi Türkiye Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
9-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, 2016. Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
10-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, 2015. Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma. the Journal of Academic Social Sciences
11-) Poyraz Erkan, Tepeli Yusuf, 2015. Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
12-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, Heybeli Burhan, Bakan Hakan, 2015. Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği. the Journal of Academic Social Sciences
13-) Tepeli Yusuf, Kayıhan Burak, 2015. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Journal of Management and Economics Research
14-) Heybeli Burhan, Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, 2014. Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Muğla İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi
15-) Tepeli Yusuf, Heybeli Burhan, Kayıhan Burak, 2014. Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Muğla İli Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tepeli Yusuf, Kayıhan Burak, 2020. FİRMA KARAKTERİSTİKLERİNİN DENETİM FİRMASI TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tepeli Yusuf, Daşkıran Filiz, 2019. Ülkeler Arası Farklılıklara Göre Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2019. Nitelikli İşsizlikle Mücadele Açısından Yükseköğretim Kurumlarında Finans Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Marangoz Mehmet, Taş Murat, Tepeli Yusuf, 2019. Sanal Para Kullanımı ve Girişimciler Açısından Değerlendirilmesi. IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
4-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, Mirgen Çağatay, 2018. Yatırım Araçları Üzerindeki Kuşaklar Arası Farklılığın Ampirik Analizi. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM)
5-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2018. RISK-RETURN ANALYSIS OF BIST SECTORAL INDEXES. International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities 2018’xx
6-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2018. Borsa İstanbul’da Sürü Davranışını Test Etmeye Yönelik Ampirik Bir Analiz. International Conference on Applied Economics and Finance
7-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, 2017. Girişim Sermayesinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi
8-) Tepeli Yusuf, 2017. Sistematik Risk Ölçütü Beta Katsayısı İle Mali Oranlar Arasındaki İlişkinin Analizi: Bist Turizm Sektörü'nde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi
9-) Tepeli Yusuf, Kayıhan Burak, 2017. Girişimciliğe Destek Açısından Devlet Teşvikleri ve Muhasebeleştirilmesi. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
10-) Poyraz Erkan, Tepeli Yusuf, 2017. Finansal Okuryazarlık: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
11-) Taşçıoğlu Mertcan, Tepeli Yusuf, Keskin Abdülkadir, 2017. Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi Konferansı
12-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, 2016. Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama. 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
13-) Poyraz Erkan, Tepeli Yusuf, 2015. Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi ve Türkiye Uygulamaları. 2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2018. BIST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Kapsamında İncelenmesi. 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2020. Finansal Okuryazarlık Araştırmaları/Finansal Okuryazarlık: Gençler Üzerinde Muğla İlinde Ampirik Bir Araştırma. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Aysel Gündoğdu
2-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2019. Uygulamalı Finansal Tablo Analizleri/2. Bilanço Analizi (Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar – Yabancı Kaynaklar). Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Aysel Gündoğdu
3-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, Akbaba Caner, 2019. Recent Economic Approaches Financial Corporate Policy/Detecting the Effect of Company Characteristics on Earnings Management:A Research on BIST 50 Companies. Yayın Evi: IJOPEC Publication Limited Editör Adı: ÇOBAN Serap, DALPOUR S.Waleck, MARANGOZ Cumali, BULUT Emre
4-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2019. Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları/Bist Sürdürülebilirlk Endeksi Kapsamında Ekonometrik Bir Uygulama. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
5-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, Mirgen Çağatay, 2018. Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış-2/Kuşaklar ve Yatırım Araçları. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Hatice Hicret Özkoç ve Funda Bayrakdaroğlu

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimler Dergisi (SOBBİAD).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD).

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi Türkiye Uygulamaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Sistematik Risk Ölçütü Beta Katsayısının Tahmin Edilmesi: Turizm Sektörü Uygulaması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Faaliyet Giderlerinin İşletme Karlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
9-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
10-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Faaliyet Giderlerinin İşletme Karlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
13-) Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Sistematik Risk Ölçütü Beta Katsayısının Tahmin Edilmesi: Turizm Sektörü Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
14-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
16-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
17-) Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi Türkiye Uygulamaları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
20-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektöründe Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
21-) Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi Türkiye Uygulamaları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
22-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
23-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
24-) Faaliyet Giderlerinin İşletme Karlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
25-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
26-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
27-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
28-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
29-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
30-) Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
31-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektöründe Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi Türkiye Uygulamaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Faaliyet Giderlerinin İşletme Karlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Girişimciliğe Destek Açısından Devlet Teşvikleri ve Muhasebeleştirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
13-) Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
16-) Faaliyet Giderlerinin İşletme Karlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
17-) Finansal Okuryazarlık: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
18-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
20-) Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
21-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektöründe Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
22-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
23-) Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektöründe Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi Türkiye Uygulamaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Faaliyet Giderlerinin İşletme Karlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektöründe Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yatırım Araçları Üzerindeki Kuşaklar Arası Farklılığın Ampirik Analizi: Muğla İli Örneği. 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKU İİBF Kurumsal Kaynak Planlaması Laboratuvarı Araştırma Projesi. 2018-2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Yürütme Kurulu Üyeliği. Türkiye - Muğla/Bodrum. . 2019
2-) III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Yürütme Kurulu Üyeliği. Fethiye/Türkiye. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. Mezun İlişkileri Çalıştayı. Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

İŞL4002 2019-2020 Bahar

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

UTF3003 2019-2020 Güz

Uluslararası Finans

UTF4001 2019-2020 Güz

Finansal Risk ve Türev Ürünler

İŞL4504 2018-2019 Bahar

Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları

MUH2002 2018-2019 Bahar

MUHASEBE DENETİMİ