Personel

Prof.Dr. ZAFER TANGÜLÜ
Prof.Dr.
Zafer Tangülü
@ E-posta
zafertangulu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3296 , 0252 211 5485

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2006

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilimdalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 2008

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilimdalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tangülü, Z., 2014. Analysis on Oral History Attitudes of Pre-service Teachers. Anthropologist

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Körükcü Melek, Tangülü Zafer, 2021. Individual and global social responsibility levels of social studies pre-service teachers in terms of different variables. International Journal of Evaluation and Research in Education
2-) Tangülü Zafer, Kaya Beytullah, 2019. Views towards the revolution history course of foreign studentsin Turkey. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
3-) Topkaya Yavuz, Tangülü Zafer, Coşkun Kerem, 2018. Social Studies Prospective Teachers’ Views on Community Service Practicum Course. Educational Policy Analysis and Strategic Research
4-) Uslu Salih, Tangülü Zafer, 2017. Perceptions of Social Values among Middle School Students. Journal Of Education and Practice
5-) Tangülü, Z., 2014. A Different approach to teaching social studies: Folk songs sing history. Education Research and Reviews

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tangülü Zafer, 2022. USUL-İ TEDRİS BAĞLAMINDA OSMANLI’DA ÖĞRETMEN YETIŞTIRME VE FORMASYON TARTIŞMALARI. Araştırma ve Deneyim Dergisi
2-) Tangülü Zafer, Deniz Rabia Kübra, 2022. Türkiye’de Yaşam Boyu Öğrenme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. The Journal of Kesit Academy
3-) Tangülü Zafer, 2022. Öğretmenin Yaşam Boyu Temelli Öğrenimine Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Tarihsel Bir Bakış: Öğretmenin Sesi Radyo Konuşmalarında Eğitim ve Kültür Meseleleri. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi
4-) Becerikli Sabri, Tangülü Zafer, 2022. Cumhuriyet Türkiyesi Eğitim Tarihinde Yaşamboyu Öğrenme Misyonu Taşıyan Bir Okul: Terzilik Okulu. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
5-) Kahraman Esra, Tangülü Zafer, 2022. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularında Öğrencilerin Tarihe Dair Merakları. Turkish Journal of Educational Studies
6-) Kara Hatice, Tangülü Zafer, 2021. Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Tangülü Zafer, Karakuş Ayşegül, 2021. Sosyal Bilgiler Alanında Vatandaşlık Eğitimi Konuları Üzerine Yapılan Tezlerin Eğilimleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
8-) Duran Alev, Tangülü Zafer, 2020. Macaristan ve Türkiye Tarih Dersi Öğretim Programlarının Amaç ve İçeriği Açısından Karşılaştırmalı Analizi. Journal of History School
9-) Tangülü Zafer, Becerikli Sabri, 2020. Musiki Muallim Mektebi (1924-1937). Asia Minor Studies
10-) Tangülü Zafer, Süvari Şevket, 2019. 2005 T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Öğretim Programı İle 2018 T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Programının Karşılaştırılması. Journal of History School (JOHS)
11-) Tosun Ayşe, Tangülü Zafer, 2019. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi
12-) Tokcan Halil, Tangülü Zafer, 2019. 2006 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZÇALIŞMASI. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
13-) Kara Hatice, Tangülü Zafer, 2017. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ. Araştırma ve Deneyim Dergisi
14-) Taneri Ahu, Tangülü Zafer, 2017. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
15-) Tangülü, Z., Çıdacı, T., 2016. SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
16-) Topkaya, Y., Tangülü, Z., Yılar, B., Şimşek, U., 2015. Social Studies Pre-Service Teachers’ Computer Self Efficacy Beliefs And Attitudes On Computer-Assisted Instruction. The Journal of International Social Research
17-) Topkaya, Y., Tangülü, Z., Yılar, B., Şimşek, U., 2015. 8 Th Grade Content Evaluatıon Of Cıtızenshıp And Democracy Educatıon Course Book. Asia Minor Studies
18-) Çalışkan, H., Tangülü, Z., Sever, S., 2015. Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Araç-Gereç Yeterlilikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Ortaokul Öğrencilerinin Durumlarının İncelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
19-) Tosun, A., Topkaya, Y., Tangülü, Z., 2015. Sosyal Bilgiler Dersi Kavram Yanılgılarının Ortaokul 7. Sınıf Öğrenci Karikatürlerinde İncelemesi.. ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,
20-) Tangülü, Z., Tosun, A., Topkaya, Y., 2015. Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Değişim Ve Sürekliliği Algılama Beceri Düzeylerinin İncelenmesi.. INES JOURNAL ULUSLARARASI EGITIM BILIMLERI DERGISI
21-) Tangülü, Z., Çetin, E., Çava, G., 2015. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri.. The Journal Of Academic Social Science Studies
22-) İncebacak, B.B., Tangülü, Z., 2015. Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim “İyi Ki Var”. Sakarya University Journal of Education,
23-) Tangülü, Z., Karadeniz, O., Ateş, S., 2014. Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzmanlar. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
24-) Karadeniz, O., Er, H., Tangülü, Z., 2014. 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
25-) Tangülü, Z., Çıdacı, T., 2014. Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (2), 227-242.. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
26-) Tangülü, Z., Aydın, Y., 2014. 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi: Öğretmen Görüşlerine Değer Kazanma Ölçütleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
27-) Tangülü, Z., Tosun, A., Kocabıyık, B., 2014. Ortaokul 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
28-) Halifeoğlu, M., Tangülü, Z., 2013. XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı . Yaklaşımı,Asia Minor Studies-İnternationel Journal Of Social Sciences
29-) Karadeniz, O., Tangülü, Z., Faiz, M., 2013. Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
30-) Sidekli, S., Tangülü, Z., Yangın, S., 2013. Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
31-) Tangülü, Z., 2013. 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Bu Derse İlişkin Tutum ve Başarısı’na Etkisi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
32-) Sidekli, S., Tangülü, Z., Yangın, S., Daşdemir, İ., 2013. Teaching social studies: teacher, i am on facebook.. Journal of Education and Sociology
33-) Çiftci, B., Tangülü, Z., 2012. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları . The Journal of Academic Social Sience Studies

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Becerikli Sabri, Tangülü Zafer, 2020. Prag Uluslararası Öğretmenler Kongresi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Süvari Şevket, Tangülü Zafer, 2020. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ege Bölgesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
3-) Tangülü Zafer, Karpınar Ozan, 2019. T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN EĞİLİMLERİ. Belgi Dergisi
4-) Tangülü, Z., 2012. Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
5-) Dönmez, C., Tangülü, Z., 2012. 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tangülü, Z., 2011. Türk Eğitiminde Bir Mihenk Taşı Millet Mektepleri. Türk Yurdu
2-) Tangülü, Z., 2011. İş ve Düşünce Dergisinde Milliyetçilik. Türk Yurdu

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karataş Büşra, Tangülü Zafer, 2019. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİ. II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Tangülü Zafer, Cengiz Süheyla, 2019. ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNKILAP TARİHİ VEATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE SIKÇA KARŞILAŞTIKLARI KAVRAMLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
3-) Tangülü Zafer, Taş Naşide, 2019. 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Öğrencilerin Tarihsel Merak Unsurlarının İncelenmesi. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
4-) Tangülü Zafer, Süvari Şevket, 2019. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eleştirel Web Okuryazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
5-) Avaroğulları, M., Tangülü, Z., 2016. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ders Kitaplarının Okunabilirlik Seviyeleri Üzerine Bir İnceleme. IV. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kara Hatice, Tangülü Zafer, 2017. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK HUKUK OKURYAZARLIK ÖLÇEĞİ:GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
2-) Kara Hatice, Tangülü Zafer, 2017. Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Hukuk Okur Yazarlığının Yeri ve Önemi. İnnovation and Global Issues in Social Sciences
3-) Tangülü Zafer, Kara Hatice, Çapar Zülfü, 2017. ÖĞRETMENİM: GERÇEKLEŞEN DÜŞLERİM. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
4-) Tosun Ayşe, Tangülü Zafer, 2017. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ). INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
5-) Tangülü Zafer, Akgünlü Büşra, 2017. SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN DİJİTAL ÖYKÜ TEMELLİ ÖĞRETİMİ. International Symposium of Education and Values (ISOEVA)
6-) Kara Hatice, Tangülü Zafer, 2017. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK HUKUK OKURYAZARLIK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
7-) Kara Hatice, Tangülü Zafer, 2017. Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Hukuk Okuryazarlığının Önemi. İnnovation And Global Issues In Social Studies
8-) Kara Hatice, Tangülü Zafer, 2017. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Bilim İnsanı. INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES 2017
9-) Kara, H., Dönmez, C., Tangülü, Z., 2016. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihi bir Olay Bağlamında Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. IV. ULUSLARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
10-) Kara, H., Tangülü, Z., 2016. Sınıf Öğretmen Adaylarının Siyasal Katılımcılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
11-) Kara, H., Tangülü, Z., 2016. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Hukuk ve Politik Okuryazarlığı Üzerine Bir Durum İncelemesi. III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
12-) Taneri, A., Tangülü, Z., 2016. BİR BİREY OLARAK GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİYORUM: İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACI HABERLERINE/ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
13-) Tangülü, Z., Uslu, S., 2016. ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ TOPLUMSAL DEĞERLERE YÖNELIK ALGILARI. 1. INTERNATIONALACADEMIC RESEARCHCONGRESS
14-) Karadeniz, O., Er, H., Tangülü, Z., 2013. "8. Sınıf Öğrencilerinin SBS’ye Yönelik Metaforik Algıları", VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 03-05 Ekim, Trabzon. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
15-) Tangülü, Z., Ulusoy, M., 2013. The Events Controlling The Global Politics On The Basis Of Chaos And Conflictis And İts Reflection To Social Science Textbooks. (Sample Of Turkey And Usa). 2. İnternational Symposıum On Chaos, Complexıty and Leadership
16-) Çencen, N., Şimşek, A., Tangülü, Z., 2012. Sakarya Savaşının İnkılâp Tarihi Öğretimi Açısından Hatıratlarda İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi. ISHE, 2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
17-) Tangülü, Z., Halifeoğlu, M., 2012. Zafer TANGÜLÜ, Meral HALİFEOĞLU, “XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı”, ISHE, 2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Haziran 2012, TRABZON. . ISHE, 2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
18-) Zafer TANGÜLÜ, Oğuzhan KARADENİZ, Sinan ATEŞ, “ Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Yabancı Uzmanlar”, II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi EAK2010, 29 Nisan-2 Mayıs 2010, ANTALYA. - 2010
19-) Tangülü, Z., Akdağ, H., 2010. Tek Parti Döneminde Ortak Vatandaş Yetiştirme Çabaları İlkokul Programlarında Vatandaşlık Eğitimi. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tangülü Zafer, Taneri Ahu, 2018. Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerdeki Sosyal Geçerlik Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
2-) Vurgun Ahmet, Tangülü Zafer, 2018. Unutulmuş Bir Müverrih: Dr. Tahsin Ünal ve Tarihçiliği. V. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu
3-) Kara Hatice, Tangülü Zafer, 2017. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE BİLİM İNSANI. INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES 2017
4-) Çencen. N, , Şimşek. A, Tangülü. Z, 2012. Sakarya Savaşının İnkılâp Tarihi Öğretimi Açısından Hatıratlarda İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi. ISHE, 2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
5-) Tangülü. Z, Halifeoğlu. M, 2012. XIX Yüzyılın Sonları XX Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı. ISHE, 2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
6-) Tangülü. Z, Karadeniz. O, , Ateş. S, , 2010. In Our Education System The Republic Period Foreign Experts 1924 1960. II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tangülü, Z., Er, H &. Karadeniz, O, (2013). Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 03-05 Ekim, Trabzon - 2013
2-) Karadeniz, O., Tangülü, Z., Ateş, S., 2010. İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Atatürkçülük Konularındaki Kavramların Kazandırılma Düzeyi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
3-) Tangülü, Z., Karadeniz, O., Ateş, S., 2010. Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tangülü. Z, , Çıdacı. T, 2014. Sosyal Bilgiler Öğretmeni İlkokul 5 Sınıf Öğretmeni miyim. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Tangülü, Z., Baş, E., 2012. Zafer TANGÜLÜ, Elif BAŞ, “4. Sınıf Öğrencilerinin 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi ile Sosyal Bilgiler Dersi Arasındaki İlişkiye Bakış Açılarının Ölçülmesi” 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, RİZE.. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
3-) Zafer TANGÜLÜ, Barış ÇİFTÇİ, “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları”, USOS 2011, 5-7 MAYIS, , 2011, SİVAS. - 2011

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tangülü Zafer, Becerikli Sabri, 2021. BALTACIOĞLU'NUN HALK EĞİTİMİ ANLAYIŞI. Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ Editör Adı: Z. Tangülü

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tangülü Zafer, Çiçek Samet, 2021. Kuramdan Uygulamaya Ortaokullar İçin Tarih Öğretimi/Yazıyor....Yazıyor...Yazıyor...Gazetelerle Tarih Öğretimi. Yayın Evi: Nobel Yayın Editör Adı: Turan, Refik, Akhan, Osman
2-) Tokcan Halil, Tangülü Zafer, 2021. Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (Strateji-Yöntem-Teknik) /Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılması. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Değirmenci, Yavuz, Taşyürek, Zeynep
3-) Tangülü Zafer, 2021. Çevre Eğitimi/Kalkınma, Çevrenin Etkileşim Süreci ve Çevre Koruma. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayıncılık Editör Adı: Tokcan, Haliil, Topkaya Yavuz
4-) Tangülü Zafer, 2020. Türk Kültür Coğrafyası/Türklerin İnsanlık Kültür ve Medeniyetine Katkıları. Yayın Evi: Pegem Yayınları Editör Adı: BİLGİLİ, Ali Sinan
5-) Tangülü Zafer, Topkaya Yavuz, 2019. Sosyal Bilgiler Eğitimine Giriş/Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ders Kitapları. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: İnan, Süleyman
6-) Tangülü Zafer, Tosun Ayşe, 2019. Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi/İletişimin Şekillenmesinde Medya Okuryazarlığının Etkisi. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayıncılık Editör Adı: Koçoğlu, Erol, Akman, Özkan
7-) Tangülü Zafer, Tosun Ayşe, 2019. SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ/Sosyal Biilgilerde İletişim ve Medya. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: KARA, CİHAN
8-) Taneri Ahu, Tangülü Zafer, 2018. İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ/Geçmişten Günümüze İlkokuma Yazma Çalışmaları. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Güneş, Firdevs Sidekli, Sabri
9-) Tangülü Zafer, 2018. HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ/HAYAT BİLGİSİ PROGRAMINDA ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİ. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Sidekli, Sabri
10-) Tangülü Zafer, Duran Alev, 2018. Social, Educational, Political, Economic and Other DevelopmentsOccurred in Turkey between the Years of 1923-1938/IMPLEMENTATION OF ALPHABET AND LANGUAGE REVOLUTIONAND IT’S POTENTIAL IMPACTS IN HISTORICAL PROCESS. Yayın Evi: ISRES Publishing Editör Adı: Özkan AKMAN, Fatih BOZBAYINDIR, Mustafa Murat ÇAY
11-) Tangülü Zafer, 2017. Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme/Sosyal Medyanın Sosyal Değişim Üzerine Etkisi. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayıncılık Editör Adı: ATA, Bahri
12-) Tangülü, Z., 2016. Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri EFSANELER İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ . Yayın Evi: Pegem Akademi Yayımcılık Editör Adı: TOKCAN, Halil
13-) Tangülü, Z., 2015. Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknolojik Mekânlara Dayalı Öğrenme Ortamları. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayıncılık Editör Adı: Erol Koçoğlu, Ramazan Sever
14-) Tangülü, Z., 2015. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ. Yayın Evi: PegemA Yayıncılıjk Editör Adı: Cengiz DÖNMEZ, Kubilay YAZICI
15-) Tangülü Zafer, 2015. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ/BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİ. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayımcılık Editör Adı: DÖNMEZ, CENGİZ, YAZICI, KUBİLAY
16-) Tangülü Zafer, Melek Ulusoy, 2015. Chaos Complexity and Leadership 2014/Pivoting on Chaos and Disorder, Reflectionon Events Steering theWorld of Politics in SocialSciences Course Books (Turkey andUSA Example). Yayın Evi: Springer International Publishing Editör Adı: ERÇETİN, Şefika Şule

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tangülü Zafer, 2013. Okul Dünyası/Sanayi-i Nefise Mektepleri. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Girgin, Mustafa

(C-5) Alanında Uluslararası Kitap ve kataloglarda Sunuş, giriş,son söz yazısı vb

1-) Tangülü Zafer, Becerikli Sabri, 2021. Atatürk Ansiklopedisi/Mûsiki Muallim Mektebi (1924-1934). Yayın Evi: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Editör Adı: DOĞANER, Yasemin

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Tangülü Zafer, 2017. Eğitimde Araştırma Yöntemleri/Bilgisayarla Veri Analizi. Yayın Evi: EĞİTİM YAYINEVİ Editör Adı: KÖKSAL, Onur
2-) Karadeniz Oğuzhan, Er Harun, Ateş Sinan, Tangülü, Zafer, Körükcü, Melek, Faiz, Melike , 2016. 19 Yüzyılda Karşılaştırmalı Eğitim Denemesi ANGLO SAKSONLARIN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SEBEPLERİ NELERDİR/. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayımcılık. Editör Adı: Bahri Ata

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Online Journal of Educational Sciences,. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BILIMLER DERGISI. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Cumhuriyet International Journal of Education,. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) BUFED Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2013
6-) TUHED Türk Tarih Eğitimi Dergisi Turkish History Education Journal - 2012

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of History School.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. BELGİ Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp TarihiAraştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ACTA SCIENTIAE ET INTELLECTUS.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2022. 2023’e Doğru; Türk Eğİtİmİnİn Dünü Bu Günü ve Yarını.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2022. BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI ANISINA 4. ULUSLARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim “İyi Ki Var” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) Chaos Complexity and Leadership 2014/Pivoting on Chaos and Disorder, Reflectionon Events Steering theWorld of Politics in SocialSciences Course Books (Turkey andUSA Example) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Individual and global social responsibility levels of social studies pre-service teachers in terms of different variables - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Musiki Muallim Mektebi (1924-1937) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Değişim Ve Sürekliliği Algılama Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) Sosyal Bilgiler Dersi Kavram Yanılgılarının Ortaokul 7. Sınıf Öğrenci Karikatürlerinde İncelemesi. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
6-) Analysis on Oral History Attitudes of Pre-service Teachers - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Ortaokul 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (2), 227-242. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Social Studies Pre-Service Teachers’ Computer Self Efficacy Beliefs And Attitudes On Computer-Assisted Instruction - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) 2006 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZÇALIŞMASI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
19-) T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN EĞİLİMLERİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Analysis on Oral History Attitudes of Pre-service Teachers - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
22-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
23-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (2), 227-242. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Individual and global social responsibility levels of social studies pre-service teachers in terms of different variables - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) USUL-İ TEDRİS BAĞLAMINDA OSMANLI’DA ÖĞRETMEN YETIŞTIRME VE FORMASYON TARTIŞMALARI - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Musiki Muallim Mektebi (1924-1937) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN EĞİLİMLERİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) 2006 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZÇALIŞMASI - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
12-) Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzmanlar - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
15-) 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Bu Derse İlişkin Tutum ve Başarısı’na Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Macaristan ve Türkiye Tarih Dersi Öğretim Programlarının Amaç ve İçeriği Açısından Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
19-) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Ortaokul 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
23-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
25-) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
26-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
27-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
28-) Social Studies Prospective Teachers’ Views on Community Service Practicum Course - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
29-) Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri EFSANELER İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
30-) Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme/Sosyal Medyanın Sosyal Değişim Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
31-) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
32-) Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri EFSANELER İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
33-) 19 Yüzyılda Karşılaştırmalı Eğitim Denemesi ANGLO SAKSONLARIN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SEBEPLERİ NELERDİR/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
34-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
35-) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
36-) Ortaokul 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
37-) Sosyal Bilgiler Dersi Kavram Yanılgılarının Ortaokul 7. Sınıf Öğrenci Karikatürlerinde İncelemesi. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
38-) XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
39-) Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
40-) Chaos Complexity and Leadership 2014/Pivoting on Chaos and Disorder, Reflectionon Events Steering theWorld of Politics in SocialSciences Course Books (Turkey andUSA Example) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
41-) 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Bu Derse İlişkin Tutum ve Başarısı’na Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
42-) Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (2), 227-242. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
43-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
44-) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
45-) Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (2), 227-242. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
46-) Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzmanlar - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
47-) Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
48-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
49-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
50-) Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
51-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
52-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
53-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
2-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Ortaokul 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (2), 227-242. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Bu Derse İlişkin Tutum ve Başarısı’na Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
7-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ege Bölgesi Örneği) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) 2006 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZÇALIŞMASI - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) 2005 T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Öğretim Programı İle 2018 T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Programının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzmanlar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
13-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim “İyi Ki Var” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN EĞİLİMLERİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) 2006 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZÇALIŞMASI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
17-) Analysis on Oral History Attitudes of Pre-service Teachers - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Ortaokul 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
19-) 2005 T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Öğretim Programı İle 2018 T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Programının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Musiki Muallim Mektebi (1924-1937) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Social Studies Prospective Teachers’ Views on Community Service Practicum Course - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (2), 227-242. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 8
6-) Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzmanlar - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
7-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) BALTACIOĞLU'NUN HALK EĞİTİMİ ANLAYIŞI - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) 19 Yüzyılda Karşılaştırmalı Eğitim Denemesi ANGLO SAKSONLARIN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SEBEPLERİ NELERDİR/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
14-) Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ/BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzmanlar - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
17-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim “İyi Ki Var” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) 2006 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZÇALIŞMASI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme/Sosyal Medyanın Sosyal Değişim Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzmanlar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
22-) Teaching social studies: teacher, i am on facebook. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim “İyi Ki Var” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) Social Studies Prospective Teachers’ Views on Community Service Practicum Course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
25-) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
27-) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
29-) Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme/Sosyal Medyanın Sosyal Değişim Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri EFSANELER İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
2-) Musiki Muallim Mektebi (1924-1937) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Demokrat Parti Dönemi Milli Eğitim Politikaları (1950-1960) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi: Öğretmen Görüşlerine Değer Kazanma Ölçütleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) A Different approach to teaching social studies: Folk songs sing history - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme/Sosyal Medyanın Sosyal Değişim Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) 2006 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZÇALIŞMASI - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) A Different approach to teaching social studies: Folk songs sing history - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
12-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
13-) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARIN KULLANIMI - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
14-) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ/BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ/HAYAT BİLGİSİ PROGRAMINDA ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Social Studies Pre-Service Teachers’ Computer Self Efficacy Beliefs And Attitudes On Computer-Assisted Instruction - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
18-) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi: Öğretmen Görüşlerine Değer Kazanma Ölçütleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri EFSANELER İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Bu Derse İlişkin Tutum ve Başarısı’na Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
21-) Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
22-) Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Sekizinci Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Öğretimi ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri (1997-2023). Konu: T.C. İnkılap Tarihi, İnkılap, Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri . Betül -BALTAN . 2023
2-) Tez Adı: 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Öğrencilerin Tarihsel Meraklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Konu: Eğitim. Esra-KAHRAMAN . 2021
3-) Tez Adı: 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Zihin Haritası Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Konu: Sosyal Bilgiler Eğitimi. Süheyla -CENGİZ. 2020
4-) Tez Adı: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (Ege Bölgesi Örneği). Konu: Sosyal Bilgiler Öğretimi. Şevket -SÜVARİ. 2020
5-) Tez Adı: Dijital Öykü Kullanımının Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Konu: Sosyal Bilgiler Öğretimi . Büşra -KARATAŞ-KARATAŞ. 2019
6-) Tez Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okur Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi . Konu: Sosyal Bilgiler Eğitimi. Hatice -KARA -KARA . 2017
7-) Tez Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretmen Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla Örneği). Konu: Sosyal Bilgiler Eğitimi. Ayşe -TOSUN-TOSUN. 2016
8-) Tez Adı: Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Birinci Elden Kaynakların Kullanımı Kanıt Temelli Öğrenme (7. Sınıf Örneği). Konu: Sosyal Bilgiler Öğretimi . Tuba-ÇIDACI. 2015

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Öğretmen Yeterlilikleri . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Uygulamaları II. 2021-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Eğitim , Sosyal Farkındalık . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ortaokul Öğrencilerinde Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Farkındalık Oluşturabilmesi İçin Bir Modül Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Sınanması . 2021-2022

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. 2016-2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . BİLGE TONYUKUK EĞİTİMDE BAŞARI ÖDÜLÜ. 2020
2-) Kurum Adı: . Dede Korkut Türk Eğitiminde Başarı Ödülü. 2018
3-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2017
4-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Yayın Teşvik Ödülü . 2014

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Orman Genel Müdürlüğü Hatıra Ormanı . Muğla . . 2018
2-) Topluma Hizmet Uygulamaları "Bir Kan Bir Can". Muğla . . 2018

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Dekan Yardımcılığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi. . 2021
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla . . 2020
3-) Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı. Muğla/TÜRKİYE . . 2020

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye . . 2023
2-) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi . Muğla . . 2020

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Danışma Kurulu Üyesi . Türkiye . . 2019

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Tübitak 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Jürisi . Bursa . . 2023
2-) Tübitak 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması . Bursa. . 2023

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) II. TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ:. Antalya . . 2019
2-) Milli Mücadele'nin 100. Yılı Münasebetiyle Uluslararası Gençlik Kongresi . Türkiye . . 2019
3-) Uluslararası Temel Eğitim Kongresi UTEK 2019. Muğla/BODRUM . . 2019
4-) Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. İstanbul . . 2018
5-) II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS. Alanya /Türkiye . . 2017
6-) International Symposium of Education and Values (ISOEVA). Bodrum/Muğla . . 2017
7-) 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu . Muğla/BODRUM . . 2016
8-) IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Muğla . . 2016
9-) 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Türkiye . . 2016
10-) 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS . Antalya. . 2016

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Nitel Araştırma ve Nitel Verilerin Analizinde Nvivo Kullanımı Çalıştayı . Türkiye . . 2015
2-) VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı . Niğde/Türkiye . . 2015
3-) Çevrimiçi Eğitmen Sertifikası . Türkiye . . 2014
4-) BİLİMSEL YAYINLARDA AKADEMİK İNGİLİZCEYİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANABİLME . Türkiye . TÜRKİYE. 2013

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Dünyada ve Türkiye'de Güncel Gelişmeler Işığında Dijital Eğitim Çalıştayı, 2023'e Doğru Dijital Eğitim . Türkiye . . 2021

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Atatürk ve Eğitim ROTAMIZ Bengütürk TV Programı . İstanbul . . 2018
2-) İstanbul Aydın Üniversitesinde Tarih Günleri ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI . İstanbul Aydın Üniversitesi . . 2018
3-) İstiklalden İstikbale 12 Mart . Türkiye . . 2017
4-) BİR DESTANDIR ÇANAKKALE. 18 MART. TÜRKİYE. 2013

Verdiği Dersler

EBB00130 2023-2024 Güz

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

EBB2911 2023-2024 Güz

Eğitime Giriş

PFD 4039 2023-2024 Güz

Eğitime Giriş

SBE00040 2023-2024 Güz

KÜRESELLEŞME VE TOPLUM

SBE00060 2023-2024 Güz

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ

SBÖ 5517 2023-2024 Güz

SOSYAL BİLGİLERİN DOĞASI

SBÖ3801 2023-2024 Güz

Türk Eğitim Tarihi

SBE00040 2022-2023 Bahar

KÜRESELLEŞME VE TOPLUM

SBE00060 2022-2023 Bahar

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ

SBE20004 2022-2023 Bahar

BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM

SBE40008 2022-2023 Bahar

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ

SBÖ 5520 2022-2023 Bahar

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

EBB00130 2022-2023 Güz

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

PFD 4021 2022-2023 Güz

Eğitime Giriş

PFD 4027 2022-2023 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri

PFD 4029 2022-2023 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

SBE00060 2022-2023 Güz

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ

SBE10001 2022-2023 Güz

SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ

SBÖ 5517 2022-2023 Güz

SOSYAL BİLGİLERİN DOĞASI

SBÖ1801 2022-2023 Güz

Felsefe

SBÖ3801 2022-2023 Güz

Türk Eğitim Tarihi

SBÖ4003 2022-2023 Güz

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

SBÖ4007 2022-2023 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

ADE3508 2021-2022 Bahar

Türk Eğitim Tarihi

EBB00130 2021-2022 Bahar

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

EBB2904 2021-2022 Bahar

Uzaktan Eğitim

SBE00060 2021-2022 Bahar

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ

SBE20004 2021-2022 Bahar

BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM

SBE40008 2021-2022 Bahar

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ

SBÖ 5520 2021-2022 Bahar

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

SBÖ2012 2021-2022 Bahar

Türk Eğitim Tarihi

SBÖ3802 2021-2022 Bahar

Türk Eğitim Tarihi

EBB00130 2021-2022 Güz

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

SBE00060 2021-2022 Güz

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ

SBE10001 2021-2022 Güz

SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ

SBE40007 2021-2022 Güz

MEDYA OKUR YAZARLIĞI VE EĞİTİMİ

SBÖ 5700 2021-2022 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SBÖ 5000 2021-2022 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

SBÖ 5517 2021-2022 Güz

SOSYAL BİLGİLERİN DOĞASI

SBÖ 5700 2021-2022 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SBÖ3801 2021-2022 Güz

Türk Eğitim Tarihi

SBÖ4801 2021-2022 Güz

TÜRK EĞİTİM TARİHİ