Duyuru

2019-2020 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar YY)

Son Güncelleme Tarihi : 24.01.2020 09:07

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemiz Önlisans Programlarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 
A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri                   : 30 Aralık 2019-14 Ocak 2020
Sonuçların İlanı                      : 24 Ocak 2020
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 27-29 Ocak 2020
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 30-31 Ocak 2020
 
Başvuru Şekli
*Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen veya posta  yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yapılacak Yerler : Başvurular yatay geçiş yapılmak istenen Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri birimine yapılır.
 
 B-KABUL ŞARTLARI
 
1.Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapılır.
2. Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için öğrencilerin;
a) Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları,
b) Yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 4’lük not sisteminde 2,40 olması,
3. Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için öğrencilerin;
a) Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları,
b) Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının  en az 4’lük not sisteminde 3,20 olması,
c) Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için müracaat eden adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlara, açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru yapan adayların yerleştirilmeleri,
4. Değerlendirmeler 4’lük not sistemine göre yapılır. Not Belgesinde (transkript) dörtlük not sistemine göre genel not ortalaması bulunmayan öğrencilerin not dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
5. Yatay geçiş için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından;
- Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alınmış olması,
6. Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmaları.
7. Yurtdışından yatay geçiş yapmak isteyen adaylar yurtdışında öğrenime başladıkları yılda YKS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için TYT’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan ya da yurtdışı sınavlarda eşdeğer puan almaları gerekir. Yurtdışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitim yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans ve lisans diploma programına eşdeğer program olması gerekir.
 
C- GEREKLİ BELGELER
 
1. Başvuru dilekçesi.
2. Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel akademik not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript) aslı.
3. Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
4. ÖSYM ya da yurtdışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi 
5. Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair belge. 
6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin belge.
7. Öğrenci belgesi.
8. ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuç belgesi,
- Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne (yatay geçiş için müracaat edecek adaylar için)
 
 *Üniversitemize ait taban puanlara http://oidb.mu.edu.tr/tr/tavantaban-puanlar-2772 adresinden ulaşabilirsiniz.

 *Yatay geçiş kontenjanları https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul adresinde ilan edildikten sonra http://www.oidb.mu.edu.tr/ adresinde yayımlanır.

Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar öğrenim gördüğü üniversiteden temin edecekleri onaylı ders içeriklerini kayıt anında teslim edeceklerdir.

*Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İletisim Rehberi
 

Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 30.12.2019 0:00
Okunma Sayısı : 9792