Duyuru

Erasmus+ Programı (2023 Sözleşme Dönemi) Veteriner Konsorsiyum Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Çağrısı

Son Güncelleme Tarihi : 03.07.2024 13:42:23
                                                          
 
ERASMUS+ PROGRAMI
YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA131)
2023 SÖZLEŞME DÖNEMİ
VETERİNER KONSORSİYUM
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 
Erasmus+ Programı kapsamında ve “2023 Sözleşme Dönemi / Veteriner Konsorsiyum KA131 Projesi ” dâhilinde PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ faaliyetinden yararlanmak isteyen veterinerlik ve ilgili alanlarda görevli akademik personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.
 
Başvuru Tarihleri: 16.07.2024 – 31.07.2024
 
Başvuru Yeri ve Yöntemi: Başvurular, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı uyarınca TURNA Portal üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.
 
Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti
Personel Ders Verme Hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Yükseköğretim Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, programla ilişkili ülkelerden birindeki ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 
Asgari Başvuru Koşulları
Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen akademik personel aşağıdaki asgari şartları sağlamalıdır: 
1. Resmi olarak kurumumuzda istihdam edilen ve fiilen görev yapan öğretim elemanı olmak *
2. Kadrosu gereği ders verme yükümlülüğü/hakkı bulunuyor olmak
3. Belirli bir düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve beyan edilen yabancı dil seviyesini belgelendirmek
 
* Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 
Başvuru sahibi personele ilişkin bu asgari koşullar yanında, ders verme faaliyeti gerçekleştirmek üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile Üniversitemiz arasında kurumlararası anlaşma bulunması da zorunludur. Kurumlararası anlaşma, başvuru sahibinin bölümü ya da akademik alanı ile ilişkili olmalıdır.
 
Değerlendirme ve Ölçütler
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından hazırlanan ve yayımlanan “Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) - Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (2023 Sözleşme Dönemi)” ile belirlenmiş program uygulama ilke ve kuralları çerçevesinde:  
 
Hareketliliğe katılacak personelin seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan ve akabinde uygunluk denetimini geçen adaylar arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan adil ve şeffaf değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belli bir kişi veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki personelin seçilmesini sağlayacak ölçütler belirlenemez.
 
Değerlendirme ölçütleri belirlenirken, aşağıda sıralanan öncelikler mutlaka dikkate alınmalıdır.
1. İlk kez katılım önceliklendirilir.
2. Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.
3. Engelli personel önceliklendirilir.
4. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.
5. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zekâ ile ilgili faaliyetler önceliklendirilir.
6. Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar önceliklendirilir.
7. Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.
 
Yukarıda belirtilenlere ek olarak, yükseköğretim kurumu, kendi kurumsal ihtiyaç ve önceliklerine uygun başka ölçütler de kullanabilir. Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanır.
 
Gerek zorunlu gerekse kurumsal tercihe dayalı olarak belirlenmiş önceliklendirmeler ve ölçütler doğrultusunda hazırlanmış ve 11.03.2024 tarihli “Rektör Oluru” ile kayıt altına alınmış olan Personel Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri Tablosu (Aday Puanlama Cetveli) tüm açıklama ve puanlama detaylarını içermektedir.  
 
Başvuru Süreci ve Belgeler
2023 Sözleşme Dönemi / Veteriner Konsorsiyumu KA131 Hareketlilik Projesi kapsamında Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyeti başvuruları 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 13:00 ile 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 13:00 arasında TURNA Portal üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır. Tamamlanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, belirtilen başvuru tarih ve saatleri dışında çevrimiçi başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.
 
Çevrimiçi başvuru ile birlikte sunulması (yüklenmesi) gereken zorunlu belgeler:

Değerlendirme sırasında ve seçim sonrası ihtiyaç duyulacak olan bilgi ve beyanları içeren Personel Ders Verme Hareketliliği Kişisel Bilgi ve Beyan Formu eksiksiz şekilde doldurulup imzalandıktan sonra pdf dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.  

Yabancı dil yeterliliğini ve seviyesini belgelendirmek üzere, aşağıda belirtilen sınavlarından birine ait sonuç belgesi çevrimiçi başvuruya eklenmelidir:

a) ÖSYM tarafından yapılmış/yapılan ulusal merkezi yabancı dil sınavları (YDS, E-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS)

b) Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça) sınavları (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, Test DAF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Zertifikat, DELF&DALF, CELI, DELE, TORFL)  
 
 Geçerli bir yabancı dil belgesi bulunmaması durumunda, personel
a) yurtdışında tamamlanmış bir yükseköğretim derecesine sahip ise (mezun olunan söz konusu kurumun eğitim dilinin ya da bulunduğu ülkede konuşulan dilin ders verme faaliyeti için kullanılacak dil olması şartıyla) bu dereceye ait diploma kopyasını 
b) Türkiye’de yüzde yüz yabancı dilde (ders verme faaliyeti için kullanılacak dil olması şartıyla) eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ise buna ilişkin diploma kopyasını
yabancı dil yeterlilik belgesi yerine sunabilir. 
Bu seçenekler, tercihen değil, sadece geçerli bir yabancı dil belgesine sahip olunmaması durumunda kullanılmalıdır.
 
Belgelendirilen yabancı dil seviyesinin, değerlendirme ölçütleri kapsamında, “100 tam puan üzerinden en az 60 puan” koşulunu sağlaması zorunludur.
 
Uluslararası yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM tarafından 24.11.2023 tarihinde güncellenmiş olan “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı” esas alınacaktır.  https://www.osym.gov.tr/TR,28982/uluslararasi-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-dokumaninin-guncellenmesi-24112023.html

Değerlendirme ölçütleri arasında yer alan “kurumda hizmet süresini” belgelendirmek üzere, e-devlet sistemi üzerinden alınabilen “SGK HİTAP Hizmet Dökümü” başvuruya eklenmelidir. Bu belgenin mevcut olmadığı ya da bu belge içeriğinden kurumdaki fiili hizmet süresinin açıkça anlaşılamadığı durumda, bağlı olunan kadro ya da görev biriminden alınacak olan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde fiilen tamamlanmış hizmet süresini teyit eden resmi yazı sunulmalıdır.

Başvuruda “Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel”, “engelli personel”, “kendisi ya da 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan personel” beyanlarından biri ya da birden fazlası yapıldığı takdirde bu beyanı/beyanları destekleyici/kanıtlayıcı resmi belgeler mutlaka sunulmalıdır.   Faaliyet Süreleri 
Hareketlilikler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari ve azami sürelere ve Türkiye Ulusal Ajansı ile konsorsiyum koordinatörü kurum arasında imzalanmış sözleşmede yer alan proje tarihlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
 
Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Asgari faaliyet süresi seyahat hariç en az ardışık 2 gün olup azami faaliyet süresi 2 ayı geçemez. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir.
 
İşbu ilana konu olan “2023 Sözleşme Dönemi” kapsamında, “KA131 Veteriner Konsorsiyumu Hareketlilik Projesi” dâhilinde gerçekleşecek olan tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 31 Temmuz 2025 tarihi itibariyle tamamlanması zorunludur.
 
Kontenjanlar
“2023 Sözleşme Dönemi / Veteriner Konsorsiyumu KA131 Hareketlilik Projesi” kapsamında,  kurumumuza Personel Ders Verme Hareketliliği için tahsis edilmiş ve ilgili projeye ait Protokol ile belirlenmiş bütçe payı (fon miktarı) göz önünde bulundurulduğunda, azami 2 katılımcının desteklenmesi mümkün olduğundan, işbu ilana istinaden alınacak başvurular arasından 2 ASIL ADAY ve aynı sayıda YEDEK aday belirlenecektir. Hareketlilik faaliyetinin süresi ve tarihleri, hibeye tabi süre en fazla 4 gün olmak şartıyla, seçilen akademik personelin kendisi tarafından belirlenebilecektir.    
 
Erasmus+ kapsamında Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmalar, personel hareketliliği faaliyetine uygun olarak düzenlenmiş haliyle Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Dosyası içinde Excel tabloları şeklinde yer almaktadır.  İlk sekmede yer alan, ülkelerin ve her ülkedeki anlaşmalı yükseköğretim kurumlarının alfabetik olarak sıralandığı tablo, her bir kurum altında, anlaşmaların içerdiği konu alanlarına göre ilişkili bölümleri ve birimleri de alfabetik olarak listelemektedir. İkinci sekmede yer alan tablo ise, sadece meslek yüksekokulları altında yer alan farklı bölümler için, mevcut anlaşmalı kurumlar arasından uygun olanları listelemektedir.       
 
Hibe Desteği
Hareketlilikten faydalanacak personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personele verilecek seyahat ve gündelik giderlerine ilişkin AB hibesinin hesaplanması, AB Komisyonunun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen kurallar çerçevesinde yapılır.
 
Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek olan personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Herhangi bir faaliyet içermeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 
Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük hibe
1. Grup Ülkeler Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 162 Avro
2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 144 Avro
3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan,  Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, , Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 126 Avro
 

Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu/personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat destek hibesi hesaplanır.
 
Seyahat Mesafesi (Elde edilen km değeri) Standart Seyahat Hibe Tutarı Yeşil Seyahat Hibe Tutarı *
10-99 km arası 23 Avro  
100-499 km arası 180 Avro 210 Avro
500-1999 km arası 275 Avro 320 Avro
2000-2999 km arası 360 Avro 410 Avro
3000-3999 km arası 530 Avro 610 Avro
4000-7999 km arası 820 Avro  
8000 km ve üzeri 1500 Avro  * Yeşil seyahat, seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için de 4 güne kadar bireysel destek verilir.
 
Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. Personel faaliyetini gerçekleştirmek üzere misafir olacağı kuruma gitmeden önce, ön ödeme olarak hibe sözleşmesinde belirtilen ve bireysel destek ile seyahat desteğini içeren toplam mali desteğin %80 oranındaki kısmı kendisine ödenir. Kalan ödeme, faaliyet dönemi sonunda, personele misafir olduğu kurum tarafından verilen katılım sertifikasının teslimi ve katılımcı nihai raporunun sunulmasını takiben gerçekleştirilir.
 
Yükseköğretim kurumu, Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinin ders verdiği süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.
 
Hibesiz (Sıfır Hibeli) Katılım
Mevcut bütçe kapsamında hibe destekli katılımcı adayı olarak seçilemeyen personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir.  Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz (sıfır hibeli) personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.  Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 
İçerme Desteği
Erasmus+ Programı, imkânı kısıtlı katılımcıların programa katılımını teşvik etmektedir. İmkânı kısıtlı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için yükseköğretim kurumu, katılımcıdan aldığı talebi, yaklaşık ek masrafları belirledikten sonra ve faaliyet başlamadan önce gerekli kanıtlayıcı belgelerle birlikte (örneğin içerme desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine dair bilgileri içeren son 3 ay içerisinde düzenlenmiş doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu vb.) Türkiye Ulusal Ajansı’nın onayına sunar. Her başvuru özel olarak değerlendirilir ve hem uygunluğu hem de desteğin miktarı belirlenir.
 
Seçim ve Değerlendirme Süreci
TURNA Portal aracılığıyla çevrimiçi olarak alınan tüm tamamlanmış başvurular, Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Personel Değerlendirme Komisyonu” tarafından, program kurallarına ve şeffaflık ilkesine uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İşbu ilan ile duyurulmuş olduğu kabul edilen değerlendirme ölçütlerine göre, her bir başvuru sahibi için, alınan puanların toplamıyla Erasmus Sıralama Puanı (ESP) oluşturulacak, toplam kontenjan ve sınırlamalar dâhilinde ASIL ve YEDEK aday listeleri belirlenerek ilan edilecektir.
 
Seçim Sonrası Süreç
Erasmus+ Veteriner Konsorsiyumu Personel Ders Verme Hareketliliği katılımcı adayı olarak seçilen personel, takip eden süreçte, misafir olmayı planladığı anlaşmalı yükseköğretim kurumu ile bağlantıya geçerek “Davet Mektubu” edinmek, ders verme faaliyeti için taraflarca onaylı “Personel Hareketliliği Anlaşması” hazırlamak, faaliyeti öncesinde kurumumuz ile “Hibe Sözleşmesi” imzalamak, faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu yükseköğretim kurumundan “Katılım Sertifikası” almak ve dönüşünü takiben katılımcı raporu yerine geçen çevrimiçi “AB Anketi” doldurmakla yükümlü olacaktır. Tüm süreç hakkında detaylı bilgi ve bahsi geçen belgeler Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından e-posta bildirimi yoluyla katılımcı adayları ile paylaşılacaktır.
 
Belgeler ve Bağlantılar
TURNA Portal
Personel Ders Verme Hareketliliği Kişisel Bilgi ve Beyan Formu
Personel Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri (Aday Puanlama Cetveli)
Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Dosyası
 
İletişim
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü/Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi, Menteşe, Muğla
E-posta : intoffice@mu.edu.tr 
 
Yayınlayan : erasmus.mu.edu.tr Tarih : 02.07.2024 00:00
Okunma Sayısı : 557