Haber

Datça’da 2. Datça Temiz Deniz Pa­ne­li

Son Güncelleme Tarihi : 14.05.2019 00:00

Üniversitemiz Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu tarafından “2. Datça Temiz Deniz Pa­ne­li” düzenlendi.

Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi’nde düzenlenen panele, Üniversitemiz Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz, Bod­rum De­niz­ci­lik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Prof. Dr. Tun­cay Ku­le­li ve Dat­ça­lı pro­fes­yo­nel dal­gıç Ser­dar Bil­gin ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı.

Pa­ne­lin mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Onur Erdoğan ile Öğr. Gör. Tuğçe Merve İnak Öz­berk yaptı.


Prof. Dr. Halit Filiz, de­niz­ler­de av­lan­ma ku­ral­la­rı­na dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çekerek, ''Sa­de­ce Tür­ki­ye'de değil dünyada da de­niz­ler­de­ki balık tür­le­ri hızla aza­lı­yor. Ba­lık­lar sür­dü­re­bi­lir kul­la­nı­ma açık­tır ama asla sı­nır­sız de­ğil­dir. Eğer ba­lı­ğın üreme­si­ne izin ver­mez­sek ma­ale­sef balıklar tamamen yok olacaktır" dedi.


Bod­rum De­niz­ci­lik Mes­lek Yük­sekokulu Mü­dü­rü Prof. Dr. Tun­cay Ku­le­li de, "Kı­yı­lar di­na­mik bir sis­tem­dir, bir defa plan­la­nıp rafa kal­dı­rı­la­maz; bir dön­gü­yü içe­rir ve bütün ta­raf­la­rın aktif ka­tı­lı­mıy­la ancak başarıya ulaşılabilir" diyerek sorunun çözümü için eşgüdümlü çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.


Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Mü­dü­rü Doç. Dr. Gök­han Ayaz­la­r ta­ra­fın­dan pa­ne­list­le­re ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­la­rı verilmesinin ardından, panel soru cevap bölümü ile devam etti.

 

 

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 14.05.2019 00:00
Okunma Sayısı : 1260