Personnel

Profesör Doktor ALİ AKAR
Profesör Doktor
Ali Akar
@ E-mail
akar@mu.edu.tr
Phone
0252 211 1555

Staff of

Place of Duty

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Regular Staff

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Education

Bachelor's Degree

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1988

Master's Degree

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili 1992

Doctorate

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili 1997

Academic Publishing

(A-1) Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Akar Ali, 2016. Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar. Gazi Akademik Bakış
2-) Akar Ali, 2003. Muğla da Ağız Tabakalaşması. Milli Folklor

(A-3)

1-) Akar Ali, 2021. Eski Oğuz Lehçesinde Alfabe Kaynaklı Fonolojik Bir Sorun: Ünsüzlerin Yazımı. Türkiyat Mecmuası

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Akar Ali, Myrzakhanova G.k., Pirmanova K.k., 2023. Ways of Transferring Partially Word-Forming Affixes in the National Corpus of the Kazakh Language . Tiltanym
2-) Akar Ali, Myrzakhanova G.k., Pirmanova K.k., 2023. Methods of Transferring Full Word-Formation Affixes In The National Corpus of the Kazakh Language. Tiltanım
3-) Akar Ali, 2023. Tarihî Türkçe Metinlerde Diyalektolojik Sorunlar. Dil Araştırmaları
4-) Akar Ali, Utebekov Senbek, 2020. Divan-ı Hikmet’in Ses Uyumu Üzerine (Kökşetav Nüshası). Karadeniz Araştırmaları
5-) Akar Ali, Utebekov Senbek, 2020. Divan-ı Hikmetiñ Morfonologiyalık Sıpatı (Kökteştav Nuskasınıñ Negizinde). Habarşı
6-) Akar Ali, 2020. Dilde Bir Gelenek Karşıtı Olarak Nurullah Ataç. Özne, Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları Dergisi
7-) Akar Ali, Utebekov Senbek, 2020. Divan-ı Hikmet’in Kökşetav Nüshasında Tasviri Fiillerin Kullanılışı. Türkiyat Mecmuası
8-) Akar Ali, 2019. Türkçe Üzerinden Bir Medeniyet Tasavvuru: Bilig Bilge Bitig. ÖZNE Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları
9-) Akar Ali, 2018. Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine. Yeni Türkiye Dergisi
10-) Akar Ali, Günay Ayşe, 2015. Derleme Sözlüğünde Karaçay Balkar Türkçesi Söz Varlığı. Türük Uluslararası Dil Edebiyat Halkbilimi Dergisi
11-) Akar Ali, 2014. Dil İçi İlişkiler Bağlamında Mahtumkulı Divanı. Gazi Türkiyat
12-) Akar Ali, 2014. Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri. Dil Araştırmaları
13-) Akar Ali, 2013. Tarihin Aynasında Türk Dili. Yeni Türkiye
14-) Akar Ali, 2011. Ağızlardaki dIklIğIn Zarf fiil Ekinin Yapısı. Turkish Studies
15-) Akar Ali, 2011. Türkçe Arapça Arasındaki Sözcük İlişkileri. Karadeniz- Black Sea
16-) Akar Ali, 2010. Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi. Türklük Bilgisi Araştırmaları
17-) Akar Ali, 2009. Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II. Turkish Studies
18-) Akar Ali, 2009. Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar-I. Turkish Studies
19-) Akar Ali, 2008. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Eski Bir Sıfat Fiil Kalıntısı cı. Turkish Studies
20-) Akar Ali, 2008. Dede Korkut Kitabında tur- Fiili. Turkish Studies
21-) Akar Ali, 2006. Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları. Turkish Studies
22-) Akar Ali, 2006. Muğla Ağzı. Türklük Bilgisi Araştırmaları
23-) Akar Ali, 2003. GAn Sıfat Fiil Eki. Türklük Bilimi Araştırmaları
24-) Akar, A., 2001. Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-7)

1-) Akar Ali, Kayılan Fatma, 2019. Şahıs Eklerinin Şekil ve Zaman Ekleriyle Kullanımı: Çal ve Yöresi Ağızları Örneği. SÖYLEM FİLOLOJİ DERGİSİ
2-) Ekizoğlu Fatma Gülşah, Akar Ali, 2019. Beyşehir AğızlarındaŞimdiki Zamanın {-(X)vIr(I)} Biçimi. SÖYLEM FİLOLOJİ DERGİSİ
3-) Akar Ali, 2006. Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Akar Ali, 2023. Dilde Birlik Düşüncesinin Tarih, Dil ve Coğrafi Temelleri. Türk Yurdu
2-) Akar Ali, 2021. Yunus Emre’nin Türk Dili Tarihindeki Yeri Üzerine. Söğüt Dergisi
3-) Akar Ali, 2018. Türkülerin Türkçesi. Türk Dili
4-) Akar Ali, 2017. Uygarlık Dili Türkçe. KÜMBET
5-) Akar Ali, 2017. Üç Trajedi Bir Dil: Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Olma Macerası. Türk Yurdu
6-) Akar Ali, 2012. Türkiye Türkçesinin Kuruluşu ve Yunus Emre. Türk Yurdu
7-) Akar Ali, 2012. Modern Devlet ve Dil. Kümbet
8-) Akar Ali, 2011. Bir Ulus Kimliği Oluşturma Aracı Olarak Türk Dili. Türk Yurdu
9-) Akar Ali, Karataş Mustafa, 2011. Milas Halı ve Kilimleri İçin Kullanılan Yanış (Motif) Adlarının Dil İncelemesi. Arış (Online)
10-) Akar, A., 2001. Ölümünün 500. yılında Ali Şir Nevaî. Türk Edebiyatı
11-) Akar, A., 2001. Kazak Edebiyatında Nevruz. Türk Kültürü
12-) Akar, A., 1999. Bir Dânişmendnâme Nüshası: Mirkâtü'l-Cihâd. Türk Dünyası Araştırmaları
13-) Akar Ali, 1999. Bir Danişmendname Nüshası Mirkatü l Cihad. Türk Dünyası Araştırmaları
14-) Akar, A., 1996. Ortak Türk Edebiyatının Öncü Kalemleri-II Mahtumkulu. Türk Edebiyatı
15-) Akar, A., 1996. Ortak Türk Edebiyatının Öncü Kalemleri-I Abay Kunanbayulı. Türk Edebiyatı
16-) Akar, A., 1994. Satırarası Bir Kur’an Tercümesinde Bazı Türkçe Terimler. Türk Dünyası Tarih Dergisi
17-) Akar, A., 1992. Türkiye Türkçesinin Kaynaklarından Kur’an Tercümeleri Üzerine. Akademik Yorum
18-) Akar, A., 1992. Tanzimat Dönemi Türk Fikir Hayatında Dil ve Bir Dilci Olarak Şemseddin Sami. Akademik Yorum
19-) Akar, A., 1992. Yeni Türk Dünyasında Alfabe Meselesi Üzerine. Kızılırmak
20-) Akar, A., 1988. Cengiz Aytmatov'un “Gün Uzar Yüzyıl Olur Romanında Teknik ve İdeolojik Yapı. Türk Yurdu

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Akar Ali, 2022. Kül Tigin Yazıtı'nda yana bertimiz Birleşik Fiili Üzerine. 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Antalya/TÜRKİYE
2-) Ali Akar, 2021. Evrensel Hoşgörü ve Yunus Emre. Contemporary Educational Researches. Education, Tolerance and Peace for Equal Opportunity
3-) Akar Ali, 2021. Yunus Emre Şiirinde Yapısal Ögeler. Vefatının 700. Sene-yi Devriyesinde Uluslararası Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe (YU-DİL) Bilgi Şöleni
4-) Akar Ali, 2021. Türk Dilinde "ayakta durmak" Eylemi ve sorutmak Fiil Üzerine. IX. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Bilge Tonyukuk Anısına
5-) Akar Ali, 2020. Bilge Tonyukuk Yazıtı ve Bozkır Uslubu. Uluslararası Bilge Tonyukuk Sempozyumu
6-) Akar Ali, Sarı Ceyhun, 2019. Batı Anadolu Yörük Ağızlarının Orta Asya Türk lehçeleriyle İlişkileri. Orta Asya’dan Anadolu’ya Yörükler Sempozyumu
7-) Akar Ali, 2019. Türkçe Lehçebilgisi Bakımından Sivas Bölgesi Ağızları. Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönüyle Uluslarası Sivas Kongresi
8-) Akar Ali, 2018. Hayat Zihin Dil İlişkileri Açısından Türkçe Kelimeler. X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
9-) Akar Ali, 2018. Bir Söz Ölümü Türü: Kavram Alanı Boşalması. USBS 2018-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
10-) Akar Ali, 2018. Türk Halklarının İlk Ortak Sözlüğü Olarak Divânü Lügâti’t-Türk. Türk Halklarının Türkçe İlk Yazılı Eserleri Uluslararası Sempozyumu
11-) Akar Ali, 2018. Eski Türkçeden Oğuzcaya Saklantılar. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhundan Anadolu’ya Türkoloji Sempozyumu
12-) Akar Ali, 2018. Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
13-) Akar Ali, 2017. Çağatay Yazı Dilinin Oluşumu ve Ortaasya’xxdaki Kültürel Kurumlar. Ortaçağdaki Medrese-i Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesindeki Rolü
14-) Akar Ali, 2017. Ağız Araştırmalarında Artzamanlılık Sorunu. VIII. Uluslararası Diyalektoloji ve Jeolengüistik Kongresi
15-) Akar Ali, 2017. Güney-Batı Anadolu Ağızlarında –I/-Ip-batı Tasvir Fiilinin Kullanımı ve İşlevleri. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
16-) Akar Ali, 2016. Eski Batı Oğuzcası ve Dede Korkut Oğuznâmeleri. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
17-) Akar Ali, 2015. Dede Korkut Hikayelerinde Dil Düşünce İlişkileri. III. Türk Dünyası Kültür Kongresi Sempozyumu (19-23 Ekim 2015, İzmir)
18-) Akar Ali, 2015. Dede Korkut Hikâyelerinde Geçen Bir Deyim Butun Binmek. 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
19-) Akar, A., 2015. Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Devri Metni Olarak Saltuknâme. Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Köstence (Romanya), 6-10 Kasım 2013.
20-) Akar, A., 2013. Bir Kuruluş Devri Metni Olarak Garibnâme. Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu Bildirileri
21-) Akar Ali, A.A., 2013. Köktürk Yazıtlarında Sözlü Dil İzleri. Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013, Türk Dil Kurumu-Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
22-) Akar, A., “Beylikler Devri Türkçesinin Oluşumunda Dil-Tarih İlişkileri”, Osmanlı Bursasında Dil, Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 29-30 Mayıs 2013, Bursa. - 2013
23-) Akar, A., 2013. Türk Lehçeleri Arasındaki Fonetik İlişkiler. V. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri Kitabı
24-) Akar Ali, 2013. Tarihin Dili İzdüşümü Ankara Savaşı Sonrasında Anadolu da Dil ve Tarih İlişkileri. 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi (Yıldırım-Timur)
25-) Akar Ali, Banu Sıtkı, 2013. Oğuzcanın Kuzey Sınırları Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler. Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri, Kültürleri, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
26-) Akar, A., “Dil ve Devlet”, 5. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli. - 2012
27-) Akar, A., “Bir Tefekkür Dili Olarak Türkçe”, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi-Türk Ocakları, Denizli, 6-7 Aralık 2012 - 2012
28-) Akar, A., “Modern Dönem Türk Düşüncesinde Dil”, Bir Düşünce Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Türk Düşüncesi, Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir Türk Ocağı, Eskişehir, 13 Nisan 2012. - 2012
29-) Akar, A., “Balkan Ağızlarının Türkiye Türkçesine Sosyo-Lingüistik Etkileri Üzerine”, 5. Uluslararası Güney-doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, BAL-TAM (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi-Türk Dili Kurumu, Prizren-Kosova, 13-16 Nisan 2011 - 2011
30-) Akar, A., "Bölge Dili Olarak Türkçe", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Muğla 22-24 Aralık 2011. 151-160 - 2011
31-) Akar, A.,“-DAn ağrı Edatının Yapısı”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri s. 151-160 (TDK tarafından e-kitap olarak yayımlandı) - 2011
32-) Akar Ali, 2011. Yer Adları Bilimi Bakımından Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu
33-) Akar, A., “Türk Lehçeleri Arasında Ortaklık Morfemleri I: Tasvir Fiilleri”, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, İdil Boyu Halkları Filolojisi Sorunları , Moskova 31 Mart - 4 Nisan 2010 - 2010
34-) Akar, A., “Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiilleri”, II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kafkas Üniversitesi – Türk Dil Kurumu, Kars 21-23 Mayıs 2009. - 2009
35-) Akar, A., 2009. F Klavye. I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri
36-) Akar Ali, 2008. Kırım Tatarcasında Oğuzca Unsurlar. Uluslararası II. Türkoloji Kongresi (Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını)
37-) Akar Ali, 2008. Karışık Dillilik Bakımından Gülistan Tercümesi. Problemı Filologii Narodov Povolçiya
38-) Akar Ali, 2008. Bodrum Ağızlarında Şimdiki Zamanda Süreklilik Bildiren Bir Tasvir Fiili gat. Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
39-) Akar Ali, 2007. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Dışı Dil Öğeleri. ICANAS 38, UluslararasıAsya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi
40-) Akar Ali, 2007. Menteşe Bölgesi Ağızları. Uluslararası Denizli ve Yöresi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi,
41-) Akar, A., 2007. Bodrum Yörük Ağızlarının Yapısı. Uluslararası Bodrum Sempozyumu
42-) Akar Ali, 2006. Lehçeler Arası İlişkiler Bağlamında Muğla Ağızları Örneği. 1. Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
43-) Akar Ali, 2004. GAn Eki. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
44-) Akar, A., 2000. Kazak Türkçesinden Dört Yaşname Örneği. I. Türk Dünyası Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Akar Ali, 2011. Bir Dil İçi Çeviri Metni Olarak Mirkâtü l Cihâd. Uluslararası Gelibolulu Ali Sempozyumu
2-) Akar Ali, Yapıcı Ali İhsan, 2010. Bozdoğan Ağızlarının Fonetik ve Morfolojik Yapısı. Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu Bildirileri
3-) Akar Ali, 2008. Bodrum Yörük Ağızlarının Yapısı. 1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum
4-) Akar Ali, 2007. Tarihin Destana İzdüşümü Mirkâtü l Cihâd da Amasya ve Amasya nın Fethi. I. Amasya Araştırmaları
5-) Akar Ali, 2002. Trabzon Ağzında Eski Türkçe Leksik Unsurlar. Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu
6-) Akar Ali, 2001. Derleme Sözlüğü Verilerine Göre Uşak Ağızlarındaki Eski Türkçe Unsurlar. 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu
7-) Akar Ali, 1999. Divanû Lügati t Türk ile Anadolu Ağızlarındaki Ortak Unsurlar Üzerine Bir Deneme. Divanû Lügat't-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri, TÜRKSOY Yayınları No: 11, 106-130, Ankara, 1999
8-) Akar, A., 1996. Mirkâtü'l-cihâd'da Tarihî ve Destanî Unsurların Değerlendirilmesi. Niksar’ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri
9-) Akar Ali, 1995. Melik Dânişmend Ahmed Gazi Cenklerini Anlatan Eserlerden Mirkâtü l cihâd. Melik Danişmend Ahmed Gazi ve Danişmendname Sempozyumu Tebliğleri

(C-1) Books published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Akar Ali, 2022. Kül Tigin Yazıtı/. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Göktürk Ömer Çakır
2-) Akar Ali, 2020. Bilge Tonyukuk Yazıtı/. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Göktürk Ömer Çakır
3-) Akar Ali, 2019. Düşünen Türkçe. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Göktürk Ömer Çakır
4-) Akar Ali, 2018. Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Göktürk Ömer Çakır
5-) Akar Ali, 2016. Gelibolulu Mustafa Ali Mirkâtü l Cihâd Metin Dil Özellikleri Dizin/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: İsmail Hakkı Aksoyak, Recep Toparlı
6-) Akar Ali, 2013. Muğla ve Yöresi Ağızları. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: Gürer Gülsevin, Nurettin Demir
7-) Akar Ali, 2005. Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Erol Kılınç
8-) Akar, A., 2004. Muğla Ağızları. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınları Editör Adı: H. Ömer Karpuz

(C-2) Books published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Akar Ali, 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Ali AKAR

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Akar Ali, 2023. Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ Armağanı/. Yayın Evi: Akçağ Editör Adı: Osman Karatay
2-) Akar Ali, 2023. Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları Editör Adı: Leyla Karahan, Hüseyin Yıldız
3-) Akar Ali, 2023. Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş Dönemi Kavramları/Eski Oğuz Türkçesinde Din Terminolojisinin Kuruluşu. Yayın Evi: Doğu Kütüphanesi Editör Adı: Muhammed Emin Yıldızlı-Emine Temel Alemdar
4-) Akar Ali, 2022. Türk Dili ve Edebiyatı Çalışmaları, Türkbilim Araştırmaları Dizisi 5. Kitap/Türklerin Yaşam Tarzı ve Felsefelerinin Dile Yansıması. Yayın Evi: Kutlu Yayınevi Editör Adı: Ezgi Sırtı
5-) Akar Ali, 2022. Türkiye Türkçesi Ağızlarından Seçmeler/Muğla İli Ağızları. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları Editör Adı: Leyla Karahan, Özgür Ay
6-) Akar Ali, 2021. Yunus Emre/Yunus Emre Türkçesinin Kaynakları. Yayın Evi: Ihlamur Kitap Editör Adı: Hakan Sarı-Yusuf Koşar
7-) Akar Ali, 2021. Orta Türkçe Döneminin İlk Evresi: Sorunları ve Çözüm Öneriyle Harezm Türkçesi/Arap Harfli Türkçe Metinlerde Yazım Sorunları: Nehcü'l-Ferâdis Örneği. Yayın Evi: Akçağ Yayınları Editör Adı: Yaşar Şimşek
8-) Akar Ali, 2021. Oğuz Bitig, Modern ve Tarihsel Oğuzca Üzerine Araştırmalar/Eski Oğuz Türrkçesi Yazı Dilinin Oluşumunda Sözlü Performans Süreci. Yayın Evi: Bilge Kültür Sanat Editör Adı: Kenan Azılı, İbrahim Kekevi, Hüseyin Gökçe
9-) Akar Ali, 2021. KÖKLER, YAY ÇEKEN KAVİMLERİN ŞAFAĞI, Dil, Arkeoloji, Tarih, Antropoloji ve Etnografya Işığında Altay Halklarının Kökeni/Ural-Altay Dil Ailesi ve Altay Dil Ailesi Kuramları. Yayın Evi: Ötüken Neşriyat Editör Adı: Sergen Çirkin
10-) Akar Ali, 2021. Türkçeye Saygı: Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz'a Armağan/Bir Türk Kanonu Olarak Tonyukuk Metni. Yayın Evi: Palet Yayınları Editör Adı: Özgür Kasım Aydemir, İdris Nebi Uysal, Fatih Öztürk
11-) Akar Ali, 2020. Tonyukuk Kitabı/Tonyukuk Yazıtı’nın Dili Üzerine. Yayın Evi: İstanbul Türk Ocağı Şubesi Yayınları Editör Adı: Kürşat Yıldırım
12-) Akar Ali, 2019. Ortak Türk Tarihi/14. Yüzyıla Kadar Türklerin Dili. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları Editör Adı: Bilgehan Atsız Gökdağ, S. Gömeç, Osman Karatay
13-) Akar Ali, 2019. Theory And Pratice in EducatinScience, Experience, Knowledge/Sosyal Bilimler Açısından Türkiye Türkolojisine Kuramsal Bir Yaklaşım. Yayın Evi: Lamberg Academic Puplishing Editör Adı: Nevide Akpınar Dellal-Sussane Koch-Witold Stankowski
14-) Akar Ali, 2018. 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları Editör Adı: Hamza Züfikar-Bilal Çakıcı
15-) Akar Ali, 2018. Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler/Muğla Bölgesi Ağızlarının Oluşumunun Tarihi ve Dil Arkaplanı. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Editör Adı: Mustafa Gökçe-Eren Fehmi Eroğlu
16-) Akar Ali, 2017. Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı/Sözlü Dil Teorileri Açısından Saltuknâme. Yayın Evi: Türk Kültlürünü Araştırma Enstitüsü Editör Adı: Leyla Karahan
17-) Akar Ali, 2017. Prof. Dr. Talat Tekin Armağanı/Köktürk Yazıtlarında Sözlü Dil İzleri. Yayın Evi: Uluslararası Türk Akademisi Yayınları Editör Adı: Osman Fikri Sertkaya-Süer Eker-Hatice Şirin-Erdem Uçar,
18-) Akar Ali, 2017. Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı/Sözlü Kültür Teorileri Işığında Saltukname. Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü Editör Adı: Leyla Karahan
19-) Akar Ali, Gülbanı Kosımova, Hülya Kasapoğlu Çengel, Esenova Kalbike, Koç Kenan , Atabeyava Mereke, Kalıbeyava Kalamkas, Rayeva Gulzat, 2015. Türkitanuv Gılımınıñ Özekti Meseleleri/Sosyolingüistik Bakımdan Türk Dili Tarihine Bir Bakış. Yayın Evi: ELTANIM BASPASI Editör Adı: Ali-Akar,Gulbanı -Kosımova
20-) Akar Ali, 2014. Türkler Uzun Bir Serüvenden Kısa Notlar/Kuzey Bozkırlarından Ön Asyaya Beş Bin Yıllık Serüven: Türk Dilinin Tarih İçindeki Yolculuğu. Yayın Evi: Arvana Editör Adı: Reha Bilge
21-) Akar Ali, 2013. Yalımkaya Bitiği Osman Fikri Sertkaya Armağanı/Türkolojiye Adanmış Bir Ömür. Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Editör Adı: Hatice Şirin User-Bülent Gül
22-) Akar, A., 2008. Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler. Yayın Evi: Picus Editör Adı: Emine Gürsoy Naskali-Erdal Şahin

(C-4) Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Akar Ali, 2013. Burhan Paçacıoğlu/Söz Coğrafyası. Yayın Evi: Esform Ofset Editör Adı: Emin Eminoğlu-Hakan Yekbaş
2-) Akar Ali, 2013. Leyla Karahan Armağanı/Türkiye Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Dışı Fonetik Öğeler. Yayın Evi: Akçağ Editör Adı: Ülkü Gürsoy-Figen Güner Dilek-Yavuz Kartallıoğlu-Fevzi Ersoy-Habibe Yazıcı Ersoy

(Ç-3) Alanıyla ilgili çeviriyazı veya sadeleştirme

1-) Akar Ali, 2017. Turki Tiliniñ Tarihı/. Yayın Evi: Eltanım Yayınevi Editör Adı: Gulbanu KOSIMOVA

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Dergisi . 2011. Hakemlik Sayısı:
2-) Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi - 2011
3-) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - 2011
4-) Diyalektolog, Ağız Araştırmaları Dergisi - 2011

(D-12) Referee in other refereed science, art and vocational journals

1-) Türük, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi . 2012. Hakemlik Sayısı:
2-) Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi . 2011. Hakemlik Sayısı:
3-) Karadeniz (Black Sea- Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi . 2011. Hakemlik Sayısı:
4-) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . 2011. Hakemlik Sayısı:
5-) Karam-Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi. 2011. Hakemlik Sayısı:
6-) Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2011. Hakemlik Sayısı:

(D-6)

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Eski Oğuz Türkçesi-Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Adına, Volume: 5/I- Winter 2010. .

(D-9) Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Prof. Dr. Nuri YÜCE Armağanı.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri (Eski Türkiye Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği).
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. Saymalı Taş-Gökyüzü Atları, AC Yapı Yayınları.

(E-2)

1-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Gelibolulu Mustafa Ali Mirkâtü l Cihâd Metin Dil Özellikleri Dizin/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) Bilge Tonyukuk Yazıtı/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Milas Halı ve Kilimleri İçin Kullanılan Yanış (Motif) Adlarının Dil İncelemesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Eski Oğuz Lehçesinde Alfabe Kaynaklı Fonolojik Bir Sorun: Ünsüzlerin Yazımı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Dilde Bir Gelenek Karşıtı Olarak Nurullah Ataç - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Türkçe Arapça Arasındaki Sözcük İlişkileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Düşünen Türkçe - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
15-) Bilge Tonyukuk Yazıtı/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
17-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
18-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar-I - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 9
22-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 10
23-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
24-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 13
25-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
26-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
27-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 10
28-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
29-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
30-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
31-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
32-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 8
33-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 6
34-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
35-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
36-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 5
37-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 7
38-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 4
39-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 4
40-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 8
41-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 3
42-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 2
43-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 2
44-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 2

(E-3)

1-) Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar-I - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 5
3-) Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) GAn Sıfat Fiil Eki - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Divan-ı Hikmet’in Kökşetav Nüshasında Tasviri Fiillerin Kullanılışı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
7-) Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Bilge Tonyukuk Yazıtı/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
9-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
10-) Gelibolulu Mustafa Ali Mirkâtü l Cihâd Metin Dil Özellikleri Dizin/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
11-) Kül Tigin Yazıtı/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
12-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
14-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
15-) Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Türkçe Arapça Arasındaki Sözcük İlişkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
17-) Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar-I - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Ağızlardaki dIklIğIn Zarf fiil Ekinin Yapısı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) GAn Sıfat Fiil Eki - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
20-) Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-4)

1-) Bilge Tonyukuk Yazıtı/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) Muğla da Ağız Tabakalaşması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 6
4-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
5-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar-I - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Kül Tigin Yazıtı/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
10-) Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Bilge Tonyukuk Yazıtı/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
12-) Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar-I - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
13-) Türkiye Türkçesi Ağızlarında Eski Bir Sıfat Fiil Kalıntısı cı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
15-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 11
16-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
17-) Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
19-) Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
20-) Düşünen Türkçe - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
21-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
22-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
23-) Dede Korkut Kitabında tur- Fiili - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
24-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
25-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 9
26-) Düşünen Türkçe - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
27-) Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
28-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
29-) Türkçe Arapça Arasındaki Sözcük İlişkileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
30-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
31-) Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
32-) Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
33-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
34-) Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
35-) Divan-ı Hikmet’in Ses Uyumu Üzerine (Kökşetav Nüshası) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
36-) Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar-I - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
37-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
38-) Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
39-) Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
40-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
41-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
42-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
43-) Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-5)

1-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
5-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6)

1-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7)

1-) GAn Sıfat Fiil Eki - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
3-) Düşünen Türkçe - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Bilge Tonyukuk Yazıtı/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Dede Korkut Kitabında tur- Fiili - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Muğla da Ağız Tabakalaşması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
10-) Gelibolulu Mustafa Ali Mirkâtü l Cihâd Metin Dil Özellikleri Dizin/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Ağızlardaki dIklIğIn Zarf fiil Ekinin Yapısı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
14-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Prof. Dr. Talat Tekin Armağanı/Köktürk Yazıtlarında Sözlü Dil İzleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı/Sözlü Dil Teorileri Açısından Saltuknâme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar-I - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Tarihin Aynasında Türk Dili - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Türkülerin Türkçesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Gelibolulu Mustafa Ali Mirkâtü l Cihâd Metin Dil Özellikleri Dizin/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
25-) Düşünen Türkçe - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
26-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
27-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
28-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
29-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
30-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
31-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
32-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
33-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
34-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
35-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
36-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Administered PhD/B.S./B.A. Dissertations.

1-) Tez Adı: Karaçay-Malkar Türkçesi grameri. Konu: Karaçay Türkçesi Grameri. AYŞE-GÜNAY. 2023
2-) Tez Adı: MEŞREB DİVÂNI'NIN SEMERKANT NÜSHASI(Gramer-Metin-Dizin). Konu: Çağatay Türkçesi. IKHTIYOR-YOKUBOV. 2023
3-) Tez Adı: Altay Türkçesi Masal ve Efsanelerinin Dil Özellikleri. Konu: Altay Türkçesi Masal ve Efsanelerindeki dil özellikleri. MEHMET-GÜLTEKİN. 2021
4-) Tez Adı: Siri Derya Boyu Kazak ağızları (Türkistan ve Kızılorda arası). Konu: Sırı Derya Boyu Kazak ağızlarının dil özellikleri. ZHUMAGALI-IBRAGIMOV. 2020
5-) Tez Adı: Divân-ı Hikmet'in dil incelemesi -Kökşetav nüshası- (Metin –gramer- dizin). Konu: Divan-ı Hikmet'in Kökşetav Nüshasında Dil Özellikleri. SENBEK-UTEBEKOV. 2020
6-) Tez Adı: Muğla Avcılarının Dili. Konu: Muğla bölgesinde yaşayan avcıların dil özellikleri. Erhan-YÖRÜKOĞLU. 2020
7-) Tez Adı: Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kalıplaşmış Dil Birimleri. Konu: Türkiye Türkçesi ağızlarındaki kalıplaşmış dil birimleri. Ceyhun -SARI. 2019
8-) Tez Adı: Hisarardı mahallesi (Yatağan-Muğla) ağzında kavram alanlarıyla ilgili söz varlığı. Konu: Hisarardı mahallesi (Yatağan-Muğla) ağzında kavram alanlarıyla ilgili söz varlığı. MÜŞERREF-ERSOY. 2019
9-) Tez Adı: Tarihî Kırım Türkçesinde fiil - XVI-XVIII. yüzyıllar arasında yazılmış Kırım diplomatik yarlıkları-. Konu: Tarihî Kırım Türkçesinde fiil - XVI-XVIII. yüzyıllar arasında yazılmış Kırım diplomatik yarlıkları-. BANU-BAŞER. 2019
10-) Tez Adı: Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Arasında Aktarma Sorunları"Beş Katlı Evin Altıncı Katı" Romanı. Konu: Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Arasında Aktarma Sorunları"Beş Katlı Evin Altıncı Katı" Romanı. ULDUZA-ADIGOZALOVA. 2019
11-) Tez Adı: Beyşehir ve yöresi ağızları. Konu: Beyşehir ve yöresi ağızları. Fatma Gülşah-EKİZOĞLU. 2018
12-) Tez Adı: Çal ve yöresi ağızları. Konu: Çal ve yöresi ağızları. Fatma-KAYILAN. 2018
13-) Tez Adı: Hüsrev ü Şirin metin-dil özellikleri-gramatikal dizin. Konu: Hüsrev ü Şirin metin-dil özellikleri-gramatikal dizin. TUBA-TÜLÜBAŞ. 2017
14-) Tez Adı: Nehcü'l-Ferâdîs'te yazım (imlâ) çeşitliliği. Konu: Nehcü'l-Ferâdîs'te yazım (imlâ) çeşitliliği. Şeyma-ÇELİK. 2017
15-) Tez Adı: Türkiye'de bir ağız adacığı: Karaçay- Malkar Türkçesi ağzı (Gramer-metinler-sözlük). Konu: Türkiye'de bir ağız adacığı: Karaçay- Malkar Türkçesi ağzı (Gramer-metinler-sözlük). Ayşe-GÜNAY. 2016
16-) Tez Adı: Türk dilinde yanış (Motif) adları -Anadolu sahası-. Konu: Türk dilinde yanış (Motif) adları -Anadolu sahası-. Mustafa-KARATAŞ. 2013
17-) Tez Adı: Aydın ve yöresi ağızları (İnceleme-metin-sözlük). Konu: Aydın ve yöresi ağızları (İnceleme-metin-sözlük). Ali İhsan-YAPICI. 2013
18-) Tez Adı: Eski Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkiye Türkçesi arasında lehçe içi aktarma sorunları. Konu: Eski Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkiye Türkçesi arasında lehçe içi aktarma sorunları. Ümit-EKER. 2012
19-) Tez Adı: "Mücerrebnâme" edisyon kritik ve dizin. Konu: "Mücerrebnâme" edisyon kritik ve dizin. Feriştah Funda-UYSAL. 2010
20-) Tez Adı: Evliyâ Çelebi'de Muğla ve Antalya (metin-dizin). Konu: Evliyâ Çelebi'de Muğla ve Antalya (metin-dizin). CEYHUN-SARI. 2010
21-) Tez Adı: Dalaman ağzı (derleme-metin-inceleme). Konu: Dalaman Ağzı (Gramer-Metin-Sözlük). Sibel-KARADAĞ. 2001
22-) Tez Adı: Fethiye ağzı (metin, derleme ve inceleme). Konu: Fethiye Ağzı (Gramer-Metin-Sözlük). Necan Asım-ERSOY. 2001

(F-2) Administered graduate dissertations

1-) Tez Adı: Tervîhü'l-Ervâh'ın şekil bilgisi özellikleri. Konu: Eski Oğuz Türkçesi. KORAY-BAĞLAMA. 2022
2-) Tez Adı: TUHFETÜ'S SULEHA- METİN-GRAMER-DİZİN (GELİBOLULU MUSTAFA ALİ). Konu: TUHFETÜ'S SULEHA- METİN-GRAMER-DİZİN (GELİBOLULU MUSTAFA ALİ). Denizan-YILDIZAN-İZCİ. 2009

(Ğ-1) International scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . Bilge Tonyukuk Türk Kültürüne Hizmet Ödülü. 2020
2-) Kurum Adı: . Türk Dünyasına Hizmet Ödülü. 2018

(I-3)

1-) Akar, A., Uppsala University, Institonen för lingvistik och filologi, Turkish Language and Literature, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, Uppsala-SWEDEN. 28 Mayıs - 1 Haziran. İsveç. 2012

(I-8)

1-) Akar, A., "XXI. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Millî, Siyasal ve Kültürel Ufku". Mayıs. Türkiye. 2014

Courses

TDE 5501 2024-2025 Güz

Orhun Türkçesi

TDE 6501 2024-2025 Güz

Eski Bulgar Türkçesi

TDE 5502 2023-2024 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE 6510 2023-2024 Bahar

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri II

TDE3004 2023-2024 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE3504 2023-2024 Bahar

Türkiye Türkçesi Ağızları II

TDE4002 2023-2024 Bahar

Bitirme Çalışması II

EBB3911 2023-2024 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri

EBB4926 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması

TDE 5501 2023-2024 Güz

Orhun Türkçesi

TDE 6509 2023-2024 Güz

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri I

TDE2003 2023-2024 Güz

Köktürkçe

TDE3503 2023-2024 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE4001 2023-2024 Güz

Bitirme Çalışması I

TLE2001 2023-2024 Güz

Orhun Türkçesi

TDE 5502 2022-2023 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE 6510 2022-2023 Bahar

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri II

TDE3004 2022-2023 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE3504 2022-2023 Bahar

Türkiye Türkçesi Ağızları II

TDE4002 2022-2023 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5517 2022-2023 Güz

Türkçe Metinlerde Yazı Çevirme Sorunları

TDE 6509 2022-2023 Güz

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri I

TDE2003 2022-2023 Güz

Köktürkçe

TDE3503 2022-2023 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE4001 2022-2023 Güz

Bitirme Çalışması I

TLE2001 2022-2023 Güz

Orhun Türkçesi