Personnel

Profesör Doktor CEM MEHMET BAYDUR
Profesör Doktor
Cem Mehmet Baydur
@ E-mail
cbaydur@mu.edu.tr
Phone
0252 211 1395

Staff of

Place of Duty

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Regular Staff

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Education

Bachelor's Degree

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME 1996

Master's Degree

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü İktisat 1996

Doctorate

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü İktisat 2001

Academic Publishing

(A-1) Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Baydur, C. M., "Döviz Kurları, Sermaye/Varlık Piyasaları ve Cari İşlemler Dengesi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt.63 Sayı.2, 1-24, 2013. - 2013
2-) Baydur, C. M., "Inflation Targeting According to Oil and Exchange Rate Shocks", Istanbul Stock Exchange Review, Vol.10 No.38, 43-62, 2008. - 2008
3-) Çolak, Ö. F., Baydur, C. M.&Süslü, B., “Finansal Gelişme ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz”, İktisat İşletme Finans, Yıl:21, sayı: 238, 2006 - 2006
4-) Ayaş, N., Baydur, C. M., “Turizm Bölgelerinde Fiyat Rekabet Gücünün Belirleyenleri: Marmaris-Fethiye Turizm Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi”, İktisat İşletme Finans, Yıl:20, sayı: 233, 2005 - 2005
5-) Baydur, C. M.&Süslü, B., “Enflasyon Açısından Kurların Önemi”, İktisat İşletme Finans, Yıl:19, sayı: 220, 2004 - 2004
6-) Çolak, Ö. F.,Baydur, C. M.&Süslü, B., “Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi”, İktisat İşletme Finans, Yıl:19, sayı: 217, 2004 - 2004
7-) “The View of Sargent and Wallace on Monetary Policy: Tight Monetary Policy Does Not Stop Inflation: an evaluation of CBRT’s Monetary Policy for 1987-2002” , Journal of Policy Modelling, Vol:24, 2004. - 2004

(A-3)

1-) Daşkıran, F., Baydur, C.M., 2015. DEPREM RİSKİ, DEĞERLEME ve KENTSEL DÖNÜŞÜM: MEKANSAL BİR ÇÖZÜMLEME. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Baydur, C.M., 2015. POST KEYNESGİL MAKRO AÇIDAN TÜRK TARIMINDA ENFLASYON. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Baydur, C.M., Süslü, B., 2015. Türkiye’de Nairu’yu Etkileyen Kısa ve Uzun Vadeli Etmenler. Business and Economic Research Journal
4-) Baydur, C.M., Büyükduman, A., 2013. Kötekli, Akçaova Arakat Fiyatları ve Yatırım Kararı . Doğuş Üniversitesi Dergisi
5-) Baydur, C.M., Süslü, B., 2011. LİKİDİTE TUZAĞI ALTINDA PARA VE MALİYE POLİTİKASI: AB VE TÜRKİYE DENEYİMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-3-Eski) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Baydur, C. M., "Türkiye'de Kurdaki İstikrar Emek Piyasasında Saklıdır", 2013, Ege Stratejik Araştırma Dergisi, Cilt 4,Sayı 1, ss. 15-31. - 2013
2-) Baydur, C.M., 2013. Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Yeniden İmar Süreci Üzerine Düşünceler . Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
3-) Baydur C. M. vd., “Environmental Problems and Free-Riding: Case of Bodrum Region”, The IUP of Governance and Public Policy, Vol:5, No:3, 2010. - 2010
4-) Cengiz, S.&Baydur, C.“ConsideringThe Inefficiencies in Labor Market for an Explanation of Migration Fact from Rural to Urban Areas in Turkey”, RevistaTinerilor Economişti, Year: 7, No: 13, 2009. - 2009

(A-4)

1-) Baydur, C.M., 2014. Eksik Rekabet Koşulları, Bölüşüm ve Maliye Politikası. İktisat ve Toplum Dergisi

(A-5-Eski) Articles published in Refereed National Journals

1-) BAYDUR, C. M. (2014). “Bir Ekonomik Masal: Rant Ekonomisinin Mantığı”, Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 46, ss. 164-169. - 2014
2-) BAYDUR, C. M. (2014). “Merkez Bankası Kaleci midir? Yoksa Kendi midir?”, Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 47, ss. 158-162. - 2014
3-) BAYDUR, C. M. (2014). “Kısa ve Uzun Dönem Faizi Arasına Merkez Bankası Girebilir mi?”, İktisat ve Toplum Dergisi, Yıl. 4, Sayı. 47, ss. 39-46. - 2014
4-) Cengiz, S., Baydur, C. M.,“Kırdan Kente Göç ve Tarımsal Verimlilik: Türkiye Örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, 2010. - 2010
5-) Baydur, C. M.&Süslü, B.,“Türkiye Açısından Likidite Tuzağının Tanımlanması ve Çözümlenmesi”, TİSK Akademi, Cilt 5, Sayı:9, 2010. - 2010
6-) Kansu, A., Baydur, C. M., Ardıç, K. “Dışa Açık Bir Ekonomide Politika Kısıtı ve Walras Yasası” , İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi Dergisi, Cilt:59, Sayı:1, 2009. - 2009
7-) Baydur, C. M., “IMF ile Yeni Bir Stand-By Anlaşmasının Eşiğinde: Dış Açığın Doğru Tanımlanması ve Dünyadaki Krizin Türkiye Ekonomisine Sunduğu Fırsatlar ve Öneriler”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:46, Sayı:528, 2009. - 2009
8-) Baydur, C. M.&Süslü, B.,“Petrol Fiyatlarındaki Değişmenin Hotelling Fiyatlama Modeli Yardımıyla İncelenmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:45, Sayı:526, 2008. - 2008
9-) Kansu, A., Baydur, C. M.,“Faiz Düzeyinin Döviz Krizini Önlemedeki Rolü: Türkiye Şubat 2001 Krizinin Değerlendirilmesi”, Gazi İİBF Dergisi, Cilt 10, Sayı:1, 2008. - 2008
10-) Kansu, A., Baydur, C. M.,“Yüksek Faiz, Sabit ve Esnek Kur Sisteminde Savunma Mekanizması Olarak Kullanılabilir Mi?”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:17, Sayı:3, 2008. - 2008
11-) Baydur, C. M., Ardıç, K., “Indepence of Monetary Authority and Uncertainty: The Case of Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, Vol:19, No:1, 2008. - 2008
12-) Baydur, C. M., “Dış Kaynak Kullanımlı Türkiye Ekonomisinde Faiz Artırım Politikası ile Talebi/Enflasyonu Kontrol Etmenin Zorluğu: Çelişkili Bir Enflasyon Hedeflemesi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:14, sayı:2, 2007. - 2007
13-) Baydur, C. M., “Yükselen Reel Faizler Türkiye’de Toplam Talebi Arttırır”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:44, Sayı:508, 2007. - 2007
14-) Bekmez, S., Baydur, C. M., “A Theoratical Consideration on Tariffs, Quotas and Partnership Game” , Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, 2006. - 2006
15-) Baydur, C. M., Süslü, B., “Putting High and Mighty In An Economy Where Schocks Are Frequently Of No Use”, Yapı Kredi Economic Review, Vol:17, No:2, 2006. - 2006
16-) Baydur, C. M., Yanardağ, Ö., “Türkiye İthalat Kolik mi Oldu? Ve İthalKolik Nereye Gidiyor” , Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:43, Sayı: 502, 2006. - 2006
17-) Baydur, C. M., “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Faiz Politikası: Doğru mu Yanlış mı?”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:43, Sayı:506, 2006. - 2006
18-) Baydur, C. M., Süslü, B., Bekmez, S., “Monetary Policy Analysis for Turkey in a Game Theoretical Perspective” , Istanbul Stock Exchange Review, Vol:8, No:29, 2005. - 2005
19-) Baydur, C. M.,Baydur, “Mali Yaklaşım Modelinin (Fiscal Theory of The Price Level: FTPL) Yetersizlikleri: Belirsiz Fiyatlar”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:42, Sayı:500, 2005. - 2005
20-) Baydur, C. M.,Baydur, “Türkiye Krizden Uzaklaştı mı? Ricardian bakış Açısıyla Değerlendirme: Aralık 1999-2005”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:12, Sayı:2, 2005. - 2005
21-) Ardıç, K., Baydur, C. M.,Baydur, “Barro Lucas Bakış Açısıyla Kamu Borçlanma Sürecinin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği /1990-2003)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, No:92, 2005. - 2005
22-) Gökalp, F., Baydur, C. M.,Baydur, “Serbest Ticaret Politikasının Türkiye Deneyimi: Bir Başarı Öyküsü mü?”, Dokuz Eylül Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, 2004. - 2004
23-) Baydur, C. M.&Süslü, B.,“Ekonomik Bütünleşme Olarak Parasal Birlik: AB ve Türkiye”, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Ed.Turgay Uzun ve Serap Özen, Seçkin Yayıncılık, 2004, Ankara. - 2004
24-) Baydur, C. M., Süslü, B., "Anchors in Implementation of Monetary Policies in Turkey in 1990’s”, Istanbul Stock Exchange Review, Vol:6, No:21, 2002. - 2002
25-) Baydur, C. M., Süslü, B., “Para İkamesi ve Türkiye’deki Gelişimi”,İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:3, 2001. - 2001
26-) Asunakutlu, T., Baydur, C. M., “Ekonominin Yeni Trendleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı:3, 2001. - 2001
27-) Baydur, C. M., “Kaos, Borsa, Sabit Kur ve Para Programının Riski”, İktisat Dergisi, Sayı:400, 2000. - 2000
28-) Baydur, C. M.,“Faiz Oranı Yatırım İçin Mevcut Kaynaklardan Vazgeçmenin Mi Yoksa Devletin İrrasyonel Borçlanmasının Mı Bir Aracıdır?” , İktisat Dergisi, Sayı:387, 1999. - 1999
29-) Süslü, B., Baydur, C. M., “Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:54, No:3. 1999. - 1999

(A-7)

1-) Baydur, C.M., 2015. KEYNES'E GÖRE TANIMLANMIŞ BÖLÜŞÜM İLİŞKİLERİ ALTINDA YENİ PHILLIPS EĞRİSİ VE PARA POLİTİKASININ SINIRLARI. BANKACILAR DERGİSİ
2-) Baydur Cem Mehmet, 2015. POST KEYNESGİL MAKRO AÇIDAN TÜRK TARIMINDA ENFLASYON. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Baydur Cem Mehmet, 2015. KEYNES E GÖRE TANIMLANMIŞ BÖLÜŞÜM İLİŞKİLERİ ALTINDA YENİ PHILLIPS EĞRİSİ VE PARA POLİTİKASININ SINIRLARI. BANKACILAR DERGİSİ

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Baydur, C.M., 2015. Tutarsız Enflasyon Hedeslemesi ve Faiz Politikası Tartışmaları. İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Bahar, O., Bozkurt, K., Süslü, B., Baydur, C.M., 2015. Destinasyonların Turizm Gelirlerindeki Farklılıkları Etkileyen Faktörler: Kavramsal Bir Yaklaşım. Second International Congress of Tourism and Management Researches
2-) Cengiz, S., Baydur, C.M., 2009. Kırdan Kente Göç ve Tarımsal Verimlilik ve Türkiye Örneği . AB-Türkiye Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu
3-) Baydur, C.M., Coşkun, B., Süslü, B., Cengiz, S., 2007. The Stituation of Pareto Optimal in Bodrum in Sustinable Transportation Policies . International Conference to Questions of the Sustainable Development of Regions
4-) Baydur, C.M., Süslü, B., 2006. International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiation. The Indepence Of The European Central Bank and CBRT and Its Effecets on Economy

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Bekmez, S., Baydur, C. M., Tokatlıoğlu, İ., Türe, F., Ayaş, N., Çoşkun, B., “Turkey, The Mediterranean Limes. The Social Variables of Development: Health, Poverty and Crime. The Impact of the Euro-Med Partnership and Globalization on Social Imbalances between The North and the South of Basin” , Vol 2, Research No:FEM 21-30, 2003. - 2003

(C-4) Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Baydur, C.M., 2015. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI. Yayın Evi: İMGE Editör Adı: EMRE ÖZÇELİK VE EROL TAYMAZ

(E-2)

1-) LİKİDİTE TUZAĞI ALTINDA PARA VE MALİYE POLİTİKASI: AB VE TÜRKİYE DENEYİMİ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Yeniden İmar Süreci Üzerine Düşünceler - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Being part of a project supported by international institutions (researcher, trainer, advisor, etc.)

1-) Bodrum Yarımadasına Yönelik Ulaştırma Politikalarının Pareto Optimalitesi ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, Muğla Üniversitesi Yayınları: 92, Rektörlük Yayınları, 69, 2008, Muğla. - 2008

Courses

İKT 5001 2023-2024 Güz

İleri Mikro İktisat

İKT 5002 2023-2024 Güz

İleri Makro İktisat

İKT1001 2023-2024 Güz

İktisada Giriş I

İKT 5001 2022-2023 Bahar

İleri Mikro İktisat

İKT 5002 2022-2023 Bahar

İleri Makro İktisat

İKT1002 2022-2023 Bahar

İktisada Giriş II

İKT 5001 2022-2023 Güz

İleri Mikro İktisat

İKT 5002 2022-2023 Güz

İleri Makro İktisat

İKT1001 2022-2023 Güz

İktisada Giriş I

İKT 5001 2021-2022 Bahar

İleri Mikro İktisat

İKT 5002 2021-2022 Bahar

İleri Makro İktisat

İKT1002 2021-2022 Bahar

İktisada Giriş II

İKT 5001 2021-2022 Güz

İleri Mikro İktisat

İKT 5002 2021-2022 Güz

İleri Makro İktisat

İKT1001 2021-2022 Güz

İktisada Giriş I